Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Kõneviis

Tingiv kõneviis

Tingiv kõneviis väljendab seda, et kõneleja peab tegevust eba­reaal­seks, nt Oleks tädil rattad all, oleks auto. Tingiva kõneviisi oleviku 2. ja 3. pööre võivad väljendada ka viisakat käsku, nt Kas te ulataksite mulle selle raamatu, 1. pööre (täitumatut) soovi, nt Tahaksin jäädagi nooreks!

Tingiva kõneviisi tunnusel on kaks kuju: ksi (kui järgneb pöörde­tunnus, nt ela/ksi/n) ja ks (sõna lõpus, nt ela/ks).

Kõnekeeles jäetakse pöördetunnused tingiva kõneviisi isikulise tegu­­moe vormides tavaliselt ära. Lühikest tingivat kõneviisi on lubatud kasu­tada ka kirjakeeles: ela/ksi/n = mina ela/ks, ela/ksi/d = sina ela/ks, ela/ksi/me = meie ela/ks jne.