Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Infiniitsed vormid

ma-tegevusnimi on pöördsõna infiniitne vorm, mis seondub osa käändekategooria liikmetega. ma-tegevusnimel on viis vormi: ma-, mas-, mast-, maks- ja mata-vorm. Eesti keelde on püütud tuua ka mani- ja maga-vormi, aga need pole kasutust leidnud. ma-tegevusnime vor­mide tähendus ja süntaktilised kasutusvõimalused on erinevad.

 1. ma-vorm väljendab mingi muu tegevuse suhtes järgnevat tegevust (suhtelist tulevikku). Ta on lauses tavaliselt:

  1. sihtkoha määrus, nt Läksime sööma;

  2. sõltuvusmäärus, nt Ta pani meid kirja kirjutama.

   ma-vorm võib olla ka:

  3. liitöeldise osa, nt Mari hakkas laulma.

   Mõnikord esineb ma-vorm:

  4. iseseisva öeldisena, nt Kähku magama!

  ma-vormil on ka umbisikulise tegumoe vorm, mida kasutatakse koos verbiga pidama, millel endal umbisikulise tegumoe vormistik puudub, nt Järve äärde pidi mindama jalgsi.

  ma-vormi tunnus on ma, mis liitub tüvele või umbisikulise tegumoe tunnusele.

 2. mas-vorm väljendab tavaliselt mingi muu tegevuse suhtes sama­aegset tegevust (suhtelist olevikku). Ta esineb lauses tavaliselt:

  1. otstarbe varjundiga asukoha määrusena, nt Olime marju korjamas;

  2. sõltuvusmäärusena, laiendades kindlaid verbe enam-vähem sünonüümselt vat-tegevusnimega, nt Nägin teda kellegagi vest­lemas (~ vestlevat);

  3. liitöeldise osana, väljendades koos verbiga olema kestvat muutusprotsessi, nt Kuritegevus on vähenemas, mõnikord aga hoopis tegevuse alga­mist (suhtelist tulevikku), nt Olime just välja minemas, kui Mari helistas.

  mas-vormi tunnus on mas, mis liitub tüvele.

 3. mast-vorm väljendab mingile teisele tegevusele eelnenud tegevust (suhtelist minevikku). Ta esineb lauses tavaliselt:

  1. lähtekoha tähendusega määrusena, nt Tulime söömast;

  2. sõltuvusmäärusena, nt Mari keeldus söömast.

  Koos verbiga lakkama väljendab mast-vorm tegevuse lõppemist, nt Mari lakkas söömast.

  mast-vormi tunnus on mast, mis liitub tüvele.

 4. maks-vorm esineb lauses selge otstarbemäärusena, mis väljendab tegevust kui teise tegevuse otstarvet. maks-vormiga saab asendada kõrvallauset, mis algab sidendiga selleks et, nt Mari läks varakult kohale leidmaks endale paremat istekohta (= ... selleks et endale paremat istekohta leida).

  maks-vormi tunnus on maks, mis liitub tüvele.

 5. mata-vorm väljendab sooritamata tegevust. Päris tegevusnimi on ta vaid:

  1. kindlate verbide juures sõltuvusmäärusena, nt Jätsin toa koristamata.

   Enamasti esineb mata-vorm aga

  2. des-vormi eitava vastena, nt Jüri nõustus pikemalt mõtlemata. (Vrd Pikemalt järele mõeldes otsustas Jüri plaanist loobuda.)

  3. kesksõna eitava vastena, nt Tuba on koristamata. (Vrd Tuba on koristatud.)

  mata-vormi tunnus on mata, mis liitub tüvele.