Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Kääne

Omastav kääne

Omastav on ennekõike noomeni ja nominaalse verbivormi laiendi kääne. Laiendi-omastav vormistab:

  a) täiendit, nt maja aknad, ussi hammustus, surmanuhtluse pooldaja;

  b) eeslisandit, nt Vanemuise teater, Tamme Jürka;

  c) käändelise verbivormi tegevussubjekti, nt koera näritud kondid, See pole meie teha;

  d) võrdlusalust võrdlustarindeis, nt poisi pikkune;

  e) võrdlusalust liitsõnades, nt samblaroheline;

  f) tagasõnade laiendit, nt metsa taga.

Häälikuloolise arengu tulemusel on pärisomastavaga kokku sulanud endine sihitise kääne akusatiiv, mis enamikus keeltes erineb omastavast ehk genitiivist. Sihitise-omastav vormistab kindlatel tingimustel (vt lähemalt SÜ 40–43):

  g) täissihitist, nt Viskasime prahi lõkkesse;

  h) sellega sarnast aja- või kvantumimäärust, nt Ootasin tunnikese ja tulin siis koju.

Lisaks vormistab omastav kääne ka osaliselt ühilduvaid komponente, nimelt:

  i) konkreetses käändes arvsõna esikomponente, nt Kahekümne neljal inimesel oli elukohaga probleeme;

  j) rajavas, olevas, ilmaütlevas või kaasaütlevas käändes hulga- ning rindtarindi esikomponenti, nt Korvitäie õunteta Mari juba külla ei tule. Jüri arutas seda küsimust sõprade ja töökaas­las­tega;

  k) samas neljas käändes nimisõnafraasi omadus- või arvsõnalist täiendit, nt Ilusa ilmaga käisime mere ääres jalutamas.

Omastaval käändel puudub tunnus.