Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Arv

de-mitmus on üldine kõikidele sõnadele ja puudub ainult asesõnadel mina ja sina, mille mitmust väljendab tüvevariant meie, teie.

de-mitmus esineb kõikides käänetes, v.a osastav, mis kasutab alati vo­kaal­mitmust või formatiivi sid, nt `aasta: `aasta/d, `aasta/te, `aasta/te/sse, `aasta/te/s jne, aga `aasta/i/d.

de-mitmuse tunnus liitub alati tüvele ja tal on kolm varianti: d, de ja te, nt ema/d, ema/de, `aasta/te. Variandi valik oleneb osalt konkreetsest vormist, osalt sõnatüübist. Morfeemivariant d esineb alati ja ainult nime­tavas käändes, nt ema/d, `aasta/d. Kõigis teistes de-mitmuse kääne­tes esinevad de ja te, nt ema/de, ema/de/sse, ema/de/s, ema/de/st jne; `aasta/te, `aasta/te/sse, `aasta/te/s, `aasta/te/st jne.

Valik morfeemivariantide de ja te vahel oleneb sõnatüübist.

deI kk`koi/de, i`dee/de
II kk ema/de, pesa/de, seminari/de, nime/de, tule/de
III kk ratsu/de
VI kk-st`siili/de, `saia/de, pada/de, sõda/de, lage/de, `nalja/de, `sõpra/de, õnne`likku/de
VII kk-st küünal/de
teIV kk`aasta/te, redeli/te, `kringli/te, koleda/te, habeme/te, `õela/te, magasi/te
V kk soolas/te, `jõulis/te, olulis/te, `juus/te
VI kk-st suur/te, uu/te, küün/te, kä/te
VII kk-st mõte/te, `pääsme/te, ratas/te, `armsa/te, `mandrite
te ~ deVI kk-st koer/te ~ `koera/de