Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

Hulgafraas ja hulgasõnad

Hulgafraasi ja nimisõnafraasi vahekord

Nägime, et kui hulgakäändsõna on mingis muus käändes kui nimetav, siis nimisõnaline laiend ühildub hulgasõnaga käändes, nt viiele õunale, osale inimestele. Sugugi võimatu poleks niisugusel juhul käsitleda põhjana ja seega fraasi peasõnana hoopis nimisõna ning arvata fraasid nagu viiele õunale nimisõnafraaside hulka, pidades ühilduvaks täiendiks hoopis hulgasõna. Nii ongi sageli tehtud. Siiski oleks see väga ebaharilik, kui ühes käändes on põhja ja laiendi suhe ühtpidi ning teistes käänetes teistpidi, ilma et seejuures saaks täheldada mingit tähenduserinevust.

On siiski terve rida hulgasõnu, mis ei moodusta hulgafraase, vaid käituvad selgesti nimisõna ühilduva (s.o omadussõnalise) täiendina läbi kogu käändeparadigma, nt üks mees, mõlemad poisid, mõni raamat - mõned raamatud, kumbki asjaosaline. Tegelikult käituvad kahtmoodi ka põhiarvsõnad alates sõnast kaks ning sõnad palju ja mitu, mis ainsuses toimivad põhjana, mitmuses aga ühilduva täiendina. Need kasutused erinevad ka tähenduse poolest. Vrd

Hulgafraas

Nimisõnafraas

põhi

laiend

laiend

põhi


kaks

saabast

kahed

saapad

(= kaks paari saapaid)

tuhat

lehekülge

tuhanded

leheküljed

(= palju lehekülgi)

palju

inimesi

paljud

inimesed

(= teatud inimesed)

mitu

inimest

mitmed

inimesed

(= teatud inimesed)

Viimasel ajal on hakatud ühilduva täiendina kasutama ka sõnu osa ja enamik: osad/enamikud inimesed, osadele/enamikele inimestele jne (enne ainult: osa/enamik inimesi, osale/enamikule inimestele jne). Veelgi varem on ühilduva hulgatäiendina hakatud kasutama sõnu mitu ja palju: mitmed inimesed pro mitu inimest, paljud inimesed pro palju inimesi.

Seda tendentsi ei ole võimalik tagasi hoida. Saab rõhutada vaid seda, et uuemal kasutusviisil pole eeliseid varasema ees. Kindlasti ei tohiks osastavalisest mallist loobuda juhul, kui tahetakse näidata hulga suurust (s.o vastata küsimusele kui palju?), nt Seal oli mitu inimest / osa inimesi / enamik inimesi / palju inimesi / rohkesti inimesi / arvukalt inimesi. Seega: Liisa saatis noormehele mitu kirja (halvem: mitmeid kirju). Teid ootab ees palju/rohkesti/arvukalt üllatusi (halvem: Teid ootavad ees paljud/rohked/arvukad üllatused). Sõidu lõpetas vaid osa võistlejaid (halvem: Sõidu lõpetasid vaid osad võistlejad). Enamikul juhtudel (halvem: enamikel juhtudel) on tulekahju põhjused teadmata.

    Märkus. Hulgasõna enamik ‘suurem osa’ asemel kasutatakse tihtipeale tema paronüümi enamus, mille tegelik tähendus on ‘arvuline ülekaal’. Karta on, et nende sõnade kasutust ei õnnestu enam kaua lahus hoida, kuid teadlikum keelekasutaja võiks seda vähemalt üritada. Niisiis, normikohane kasutus oleks nt Enamik (*enamus) inimesi on head. Parandused on enamikus (= enamik parandusi) (*enamuses) minu tehtud. Filosoofiateaduskonnas on naisüliõpilaste enamus (*enamik).