Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Osalause on lause moodustaja, millel on omakorda lause kuju. Lauset, mis sisaldab mitut osalauset, nimetatakse liitlauseks.

Osalaused on omavahel kas rinnastus- või alistusseoses. Rinnastatud (suhteliselt samaväärsete) osalausetega liitlause on rindlause:

Taevas läks tumedaks ja peagi hakkas sadama

I osalauseII osalause

Liitlause, mille üks osalause (kõrvallause) alistub teisele, on põimlause. Alistavat osalauset, mis ise teistele osalausetele ei alistu, nimetatakse pealauseks:

Elli ütles, et kõik on korras

pealausekõrvallause