Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

Nimisõnafraas

Lisand

Lisanditarindeist, millesse kuulub nimi või nimetaoline osa

Sellises tarindis võib eeslisandiks olla kas nime laiendav üldnimeline moodustaja (liigisõna, liigisõnaühend) või siis nimi või nimetaoline osa (pealkiri, tsitaat, täht, sümbol, number vms) ise.