Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

Nimisõnafraas

Täiendite rinnastus

Seni vaadeldud mitme täiendiga fraasides laiendab iga vasakpoolne täiend kogu järgnevat fraasi. Fraasid koosnevad üksteisesse sisestatud fraasidest nagu matrjoškad, nt [see [minu [vana auto]]]. Täiendite endi vahel puudub seos.

Kuid iga selline täiend võib ise olla fraas, muu hulgas selline, mis koosneb omavahel rinnastatud liikmetest, nt [see [minu ja venna [vana, päevi näinud auto]]]. Rinnastatud täiendeid seob sidesõna, nagu fraasis minu ja venna, või kõnes paus, kirjas koma, nagu fraasis vana, päevi näinud.

    Märkus. Rinnastatud täienditega fraase nagu väike ja armetu maja; suur, paljuharuline lühter tuleb lahus hoida nimisõnafraaside endi rindühendist, millest korduv peasõna on ära jäetud, nt sinised, punased ja rohelised õhupallid. Esimesel juhul iseloomustavad täiendid üht asja, teisel juhul aga käib iga täiend eri asja kohta.

Vajadus koma järele on selgelt olemas siis, kui järgnev täiend täpsustab sisuliselt eelnevat, nt suur, paljuharuline lühter; kuivetu, sooniline vanamees. Võib leida ka üksikuid näiteid, kus koma kasutusest oleneb fraasi tähendus. Võrreldagu näiteks lauseid Ilmus teose kolmas, täiendatud trükk ja Ilmus teose kolmas täiendatud trükk. Esimene lause väidab, et üldse on ilmunud kolm trükki, kusjuures kolmas trükk on ühtlasi täiendatud. Seevastu teine lause väidab, et kõnealune trükk on täiendatud trükkidest kolmas; selgumata jääb, mitu trükki üldse on ilmunud. Samasugune erinevus on järgmiste lausepaaride liikmetel: Istusime ümmarguse, punase linaga kaetud laua taga – Istusime ümmarguse punase linaga kaetud laua taga. Taim kasvatas uusi, tumerohelisi ja tugevaid lehti – Taim kasvatas uusi tumerohelisi ja tugevaid lehti.

Enamasti on siiski üsna ükskõik, kas rinnastada täiendeid (ja kasutada koma või sidesõna) või mitte, fraasi üldtähendus sellest ei muutu, vrd nt lai, läikiv / lai ja läikiv vöö - lai läikiv vöö; noor, tagasihoidlik / noor ja tagasihoidlik inimene - noor tagasihoidlik inimene.

Rinnastatud genitiivtäiendite vahele pannakse mõnikord sidesõna ja asemele sidekriips, nt inimese-looduse probleem, Joule’i-Lenzi seadus, vahemaade väljendamise korral side- või mõttekriips, nt Tallinna-Stockholmi lennuliin või Tallinna-Stockholmi lennuliin (vt O 60 p 8, SÜ 87). NB! Sellised rindtarindid erinevad samale isikule, kohale vms viitavatest sõnadest selle poolest, et neis on kõik rinnastatud täiendid omastavas käändes. Vrd Tiit-Reinu kirjutis (üks isik), Schultz-Bertrami osa eesti kultuuriloos (üks isik), Uzun-Arali kaldal (üks väin), kus esimene osa on nimetavas.