Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Osalausete alistus

Relatiivlause

Relatiivlaused on tüüpjuhul täiendlaused, mille sidend tähistab sedasama olendit, asja või nähtust, mis see nimisõna(fraas), mille juurde täiendlause kuulub, nt See mees, kes mind aitas, oli Juhan. See müts, mille ma ostsin, oli väike.