Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Osalausete alistus

Relatiivlause

Relatiivlause asukohast. Relatiivlause paikneb harilikult vahetult selle nimisõna järel, mille juurde ta kuulub. Nt See inimene, keda me olime usaldanud, vedas meid alt. Meid vedas alt see inimene, keda me olime usaldanud – mitte: See inimene vedas meid alt, keda me olime usaldanud.

Teisiti on asi siis, kui see nimisõna on ise omastavas käändes täiend. Vahetult selle täiendi järele relatiivlauset panna ei saa, sest omastavas käändes täiendit ei saa põhisõnast lahutada. Kui niisugune täiend algab relatiivlausele viitavate asesõnadega selle, sellise vms, siis pannakse relatiivlause omastavas käändes täiendi põhja järele. Nt Avalduses tuleb märkida selle panga nimetus, kus konto on avatud – mitte: Avalduses tuleb märkida selle panga, kus konto on avatud, nimetus.

Kui pealauses asesõnalist vastet pole, siis tuleb loobuda kas a) omastavas käändes täiendist, nt *Firma, mille juhatuse esimees on Sergei Smirnov, käive oli 2005. aastal üle kümne miljoni krooni – õige: Firmal, mille juhatuse esimees on Sergei Smirnov, oli 2005. aasta käive üle kümne miljoni krooni, või b) relatiivlausest, nt Regulaarselt e-posti vahendava süsteemi, mis oleks kõigile kättesaadav, loomine oli samm edasi – õige: Kõigile kättesaadava regulaarselt e-posti vahendava süsteemi loomine oli samm edasi.

Kui relatiivlause põhjal on tagasõna, siis järgneb relatiivlause tagasõnale, kusjuures asesõnade see, selline vms kasutamine pole tingimata vajalik. Nt (Selle) mehe poolt / Mardi poolt, kes on tuntud oma äärmuslike vaadete poolest, ma küll ei hääleta.