Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Lause moodustajatena esinevad sõnavormid, fraasid ning osalaused ja lauselühendid. Kõik need süntaktilised üksused peale sõnavormide koosnevad omakorda grammatiliselt seotud moodustajatest. Järgnevalt vaatlemegi nende mitmekomponendiliste üksuste ehitust.