Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Osalausete alistus

Kui rindlause koosneb samaväärsetest osalausetest, sarnanedes sisuliselt pigem lausete ühendi kui ühe lausega, siis põimlause on selgelt üks lause, kuid niisugune, mille üks või mitu liiget on lausekujulise ehitusega, s.o kõrvallause(d). Kõrvallauset seob pealausega alistav sidend, mis kuulub kõrvallause koosseisu ja paikneb tema algul, ning kõrvallause asesõnaline vaste pealauses:

Ma kuulsin (seda),etsa käisid reisimas.

vaste sidend

pealausekõrvallause

Vaste saab tihtipeale pealausest välja jätta, nagu eelmiseski näites. Mõnikord on aga vaste olemasolu pealauses hädavajalik, nt Ei aita siin muu, kui tuleb hoolega pihta hakata. Juba see, et ta midagi ei teadnud, tundus mulle kummalisena.

Kõrvallause esineb koos oma vastega (või kui pealauses vaste puudub, siis ilma selleta) põimlause mingi lauseliikmena. Näiteks ülalesitatud lauses Ma kuulsin seda, et sa käisid reisimas on ühend seda, et sa käisid reisimas tervikuna sihitis, vastates küsimusele mida? Selle järgi, mis lauseliikmena kõrvallause põimlauses esineb, on olemas alljärgnevad kõrvallause liigid.

Kõrvallause liik

Küsimus

Näide

aluslause

mis?

Mulle ei meeldi (see), et sa nii räägid.



Näis, kui kõneleks ta iseendaga.



Huvitav, mida isa ütleb.

sihitislause

mida?

Ma tean, et sul on õigus.



Ma ei tea, kas sul on õigus.



Ütle, kui kaua sa Muhus oled.

öeldistäidelause

mis?

Meie soov on see, et kõik rahule jääks.


missugune?

Esimene mulje naisest oli selline, nagu ei hooliks ta kunstist.

määruslaused

määruse küsimused


kohalause


Kus ei ole astujat, seal ei ole jälgi.

ajalause


Isa tuli siis, kui ma magasin.

hulga- ja

määralause


Olime õpetajaga nii harjunud, et ta meid millegagi üllatada ei suutnud.

viisilause


Ta seisis nii, et nägu ei olnud näha.

põhjuslause


Laps nuttis, sest tal valutas hammas.

tingimuslause


Kui sa seda teed, läheb sul halvasti.

otstarbelause


Isa on liiga vana selleks, et tööl käia.

tagajärjelause


Olid sa purjus, et auto kraavi ajasid?

mööndlause


Ehkki Jaan on haige, käib ta tööl.

täiendlause

missugune?

Seda õnne, et sa naise võtad, tuleb meil

vist kaua oodata.

See mees, kes mind aitas, oli Juhan.