Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Kiillause

Osalause võib lauses esineda ka üldlaiendina, väljendades suhtumist lauses avaldatud mõttesse või nimetades seda, kelle poole lausega pöördutakse, nt Siin - sa pane hästi tähele - mängleb ta näol petlik muie. Kas sul, Peeter, naine ka on? Sellised laused on ülejäänud lausega grammatiliselt seostamata, justkui kiilutud lause liikmete vahele, mistõttu neid nimetataksegi kiillauseteks ehk kiiludeks.

Kiilud on väga sageli vaeglaused, nt Küll on lugu, niit jälle otsas! Oma Lancia juhtimisega ei tulnud toime Jaan Ratas (Laulupeo 3). Ainult vaeglause kujul esinevad kiilu eriliigid - üte ja hüüund.