Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Liitsed liitlaused

Kõik seni vaadeldud liitlaused olid sellised, mille osalaused olid lihtlausekujulised. Kuid on ka niisuguseid liitlauseid, mille osalaused on omakorda kas rind- või põimlaused. Näiteks lause Ta habe oli nii pikaks kasvanud, et lohises mööda maad, ja ta silmad leegitsesid nagu kassil on rindlause, mille esimene osalause on aga omakorda põimlause:

Lause Kui te minema hakkate, siis keerake uks lukku ja pange võti mati alla on aga põimlause, mille pealause on omakorda rindlause:

Vahel on liitses põimlauses mitu kõrvallauset, mis on moodustajatena üksteise koosseisus. 1. astme kõrvallause alistub vahetult pealausele, 2. astme kõrvallause on 1. astme kõrvallause vahetu moodustaja, 3. astme kõrvallause omakorda 2. astme kõrvallause vahetu moodustaja jne.