Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

Hulgafraas ja hulgasõnad

Erisuguseid hulgasõnu

Asesõnad mõni ja mõlema(d) esinevad ilma tähenduserinevuseta nii ainsuses kui ka mitmuses. Nimetavas käändes on asesõnal mõlemad siiski vaid mitmuse vorm, nt mõni mees ~ mõned mehed, mõnele mehele ~ mõnedele meestele (NB! mitte: mõndadele meestele); mõlemad mehed, mõlemale mehele ~ mõlematele meestele.

Hulgaasesõna kumbki puhul vaadeldakse kaht asja eraldi, asesõna mõlemad puhul aga koos. Paljudel juhtudel ei tule see tähendus tekstis ilmsiks, kuid seal, kus ta oluline on, tuleks kasutada vastavat asesõna. Nt Soovi jätkata riiklike energiafirmade koostööd kinnitasid mõlemad ministrid (mitte: .. kinnitas kumbki minister). Erinevad on ka alused, millele kumbki leping (mitte: mõlemad lepingud) on üles ehitatud.

Kui asju on rohkem kui kaks, siis eraldi vaatluse puhul kasutatakse hulgaasesõna iga, koosvaatluse korral aga asesõna kõik. Siingi ei ole eraldi-koos vastandus kaugeltki alati ilmne, kuid seal, kus ta seda on, tuleb kasutada õiget asesõna. Nt Praegu veel allub iga meie kunstiõppeasutus (mitte: alluvad kõik meie kunstiõppeasutused) eraldi ülemusele Tallinnas. Raamat jäi tookord trükkimata, aga peaaegu kõik luuletused (mitte: iga luuletus) on hiljem ära ilmunud valikkogudes „Tähetund” ja „Lendav linn”.

Tühjendava eituse korral kasutatakse eraldi vaatlevaid hulgasõnu, kusjuures hulgaasesõnale iga vastab eituse korral asesõna ükski. Nt (Mitte) kumbki linna tippjuht (mitte: mõlemad linna tippjuhid) ei valda eesti keelt. Oma mängumaa on mõlemal tähistatud ja kumbki (mitte: mõlemad) ei salli, et teine selle piire rikuks. Ühelgi leheküljel (mitte: igal leheküljel / kõikidel lehekülgedel) ei tohiks olla üle 2000 tähemärgi.

Hulgasõnadena pole soovitatav kasutada sõnu rida, loetud, kordi ~ kordades. Nt Jeltsinil oli peale südamevea veel rida (parem: hulk) teisi tervisehäireid. Valimisteni on jäänud loetud kuud (parem: mõned kuud ~ mõni kuu). Isegi väärtfilme ei jaksa kordi (parem: mitu korda) vaadata. Ta saab nüüd kordades (parem: mitu korda) rohkem palka kui varem.