Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Kiillause

Hüüund on teise lausesse kiildunud sõna- või fraasikujuline hüüdlause, mis väljendab emotsionaalset suhtumist lausega tähistatavasse, nt Tohoh, mis lärm see on? Oi, isa tuli! Oh õnnetust, mul pole passi kaasas! Tänu taevale, oleme vist pääsenud.