Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Fraas

Muid fraasitüüpe

Omadussõnafraasi peasõnaks on omadussõna, nt väga suur maja. Mees on suur kui härg. Ema on kingituse üle rõõmus. Tõsiselt haigena jäi isa pensionile. Laiendit peetakse määruseks.

Määrsõnafraasi peasõnaks on määrsõna, nt Ameerika on väga kaugel. Pintsak on selja pealt lõhki. Oleks raamat ilmunud paar päeva varem. Määrsõnafraas on ehituselt analoogiline omadussõnafraasiga - siingi laiendab põhja määrus.

Kaassõnafraasi peasõnaks on ees- või tagasõna (seda laiendab nimisõna või nimisõnafraas), nt Proua jalutas mööda tänavat. Pane raamat selle laua peale. Kaassõnafraas erineb muudest fraasitüüpidest selle poolest, et kaassõna kui abisõna ei saa üksi toimida fraasi asemel, vrd Väike poiss magab - Poiss magab ja Mees nõjatus vastu puud - *Mees nõjatus vastu. Kaassõna täidab sedasama ülesannet, mis käändetunnus. Teda laiendav nimisõna(fraas) ei ole iseseisev lauseliige (määrus või täiend), vaid käitub nagu sõnatüvi.