Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Osalause

Osalausete rinnastus

Rindlause osalaused asetsevad kas lihtsalt kõrvuti, nt Pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad, või on seotud rinnastavate sidesõnadega ja, ning, ega, või, kuid, ent, aga, vaid jne, nt Vihma sadas ja päike paistis. Juhan ei tundnud ühtegi näitlejat isiklikult ega olnudki tal juhust nendega tutvuda. Kas sa sõidad ära kauemaks ajaks või tuled varsti tagasi? Tagasituleku aega ma veel ei tea, aga ma kirjutan sulle sellest varsti.

Osalausetevahelisi tähendussuhteid võivad täpsustada mitmesugused üldlaiendid, nagu järelikult, vastasel korral, seega, niisiis, selle tulemusel ~ tulemusena, see tähendab (st), see on (s.o) jne. Niisugused üldlaiendid võivad lauses olla koos sidesõnadega, kuid sagedamini esinevad nad ilma nendeta, nt Ilm on soe, järelikult võimleme väljas. Ma olen sinu sõber, seega sa võid mind alati usaldada. Tee kiiremini, (või) muidu jääme hiljaks.