Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Lõpuvaheldus

Lõpumuutus

Käändsõna lõpumuutus

Olulisemad käändsõnas aset leidvad lõpumuutused on toodud lk 229.

Käändsõnade tavalisim lõpumuutus on muutuse 0 → V alaliik 0 i, mis toimub enamikus konsonantlõpulistes sõnades, kui sõna ei lõpe morfo­loogiliselt olulise tuletusliitega, nt `siil : siili, kanal : kanali, `al­bum : `albumi. Lõpumuutus 0 e on peamiselt /(V)s/-sõnade lõpu­muu­tus. Seda muutust kasutavad s-lõpulised uuemad laensõnad ning eesti omasõnad, milles s kuulub tuletusliitesse, nt termos : termose, `gloo­bus : `gloobuse, pimedus : pimeduse, kannatlikkus : kannatlikkuse. Lõpu­­muutus 0 a iseloomustab eeskätt v- ja tav-kesksõnu ning m-lõ­pu­­­lisi võrdlusvorme, nt elav : elava, parem : parema. Lõpumuutuse 0 V alaliike 0 u ja 0 a ja 0 e kasutavad siiski ka mõned tava­li­sed konsonantlõpulised sõnad, nt `juust : juustu, hulk : hulga, kevad : kevade.

Muutus 0 se iseloomustab /ke/-liitelisi sõnu, nt tilluke : tillukese.

Muutus 0 da iseloomustab kole-tüüpi /2 I e/-omadussõnu, nt pime : pimeda, tore : toreda, samamoodi käitub ka üks nimisõna: hõbe : hõbeda.

Muutus 0 me iseloomustab paarikümmet /2 I e/-nimisõna (habe-tüüp), nt ige : igeme, säde : sädeme, sama muutusega on ka üks a-lõpuline sõna: süda : südame.

Muutus ne se iseloomustab /ne/-liitelisi sõnu (ka neid, mille liites ne-le veel midagi eelneb), nt inimene : inimese, `raudne : `raudse, tallin­lane : tallinlase, marjuline : marjulise. Sõnadel, milles liitele ne eelneb vokaal (/(V)ne/-sõnadel), on sealjuures olemas ka lühenenud muutetüvi, nt inimene : inimese : inimes/t. Sõnadel, milles liitele ne eelneb konso­nant (/(C)ne/-sõnadel), lühenenud muutetüve pole, vrd `raudne : `raudse : `raudse/t.

Muutusel VC → CV võib olla mitu erinevat kuju. Tavalisimad on muutused el li ja er ri, mis iseloomustavad enamikku /2 III el,er/-sõnu, nt `kringel : `kringli, `märter : `märtri. Kirjapildis võib selle lõpu­muutusega kaasneda ka kahekordse konsonandi asendumine (tekkinud konsonantühendis) ühe konsonandiga, nt `kimmel : `kimli, `snepper : `snepri. Muutusel VC → CV on teisigi kujusid. Peale /2 III el, er/-sõnade kasutavad seda muutust ka üksikud muulõpulised kahesilbilised kolmandavältelised sõnad ning sõber- ja armas-tüüpi sõnad, nt `tähtis : `tähtsa, `kuulus : `kuulsa, puder : pudru, sõber : sõbra, armas : `armsa.
lõpumuutuse liik sõnade arv näide
lisandumine:
0 V 14 550
a) 0 i 7440 kanal
b) 0 e 3350 termos
c) 0 u 2690 tõusik
d) 0 a 1070 elav
0 se 100 tilluke
0 da 90 pime
0 me 29 sade
asendumine:
ne se 3 700 kollane
VC → CV 740 `kringel
V → me 91 mähe
i jV 40 mari
V1 → V2 37 lumi
s nda 14 kolmas
kadu:
s 0 1 120 naljakas
d 0 (15 640) `loetud

Muutus V → me iseloomustab pääse-tüüpi sõnu, nt pääse : `pääsme, mähe : `mähkme, juhe : `juhtme, koole : `koolme, võti : `võtme.

Muutus i jV iseloomustab nali-tüüpi sõnu, nt nali : nalja, mari : marja, ahi : ahju.

Muutuse V1 → V2 olulisim kuju on e i ning see iseloomustab nimi-, tuli- ja lagi-tüüpi sõnu, nt nimi : nime, tuli : tule, lagi : `lae (: lage).

Muutus s nda iseloomustab /s/-liitelisi järgarve, nt kolmas : kolmanda.

Muutus s 0 iseloomustab /kas, jas/-liitelisi sõnu, nt naljakas : naljaka, `siidjas : `siidja. Sama muutust kasutavad ka ratas-tüüpi sõnad ja mõned /2 I~II s/-erandsõnad, nt ratas : `ratta, lammas : `lamba, hüljes : `hülge, kallis : `kalli, kohus : `kohtu.

Muutus d 0 iseloomustab /nud ja tud~dud/-kesksõnu, nt `loetud : `loetu. (Kuna mineviku kesksõnad käänduvad ainult kindlatel tingi­mustel – vt M 79 –, siis pole nendega tavaliselt arvandmete esinemisel arvestatud; tabeli arv 15 640 kajastab kõigi käsiraamatu koostamisel abiks olnud arvutivariandis esinevate pöördsõnade isikulise ja umbisikulise tegumoe kesksõnade arvu.)

Üksiksõnuti esineb käändsõnade muutmisel muidki lõpumuutusi, nt `juus : `juukse, põli : põlve, `soe : sooja, kurat : kuradi, paras : paraja.

Kuigi üksikud lõpumuutuse liigid iseloomustavad kindlaid muut­tüüpe, ei määra lõpumuutuse liik sõna tüübikuuluvust (vt M 115).