Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Missugused sõnad on astmevahelduslikud

Selleks, et määrata, kas sõna on astmevahelduslik või mitte, tuleb võrrelda sõna kriitilisi põhivorme.