Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Astmemuutus

Vältemuutus on niisugune astmemuutus, mille korral muutub ainult sõna välde. Nõrgeneva vältemuutuse korral asendub kolmas välde teise­ga (`laev : laeva, `hõõru/ma : hõõru/n), tugevneva vältemuutuse korral asendub teine välde kolmandaga (arve : `arve). Vältemuutuse korral tüve sisehäälikute fonoloogline pikkus ei teisene, ehkki häälduses mõne sisehääliku pikkus muutub (vrd `kulm : kulmu : `kulmu, `laul : laulu : `laulu) ning kirjapildis võib sulghäälik esineda vältemuutusliku sõna nõrgaastmelises tüvevariandis ühe, tugevaastmelises tüvevariandis kahe tähega märgitult (vrd `hakka/ma : haka/ta, `kapp : kapi).

nõrgenev vältemuutus: III → II

tugevnev vältemuutus: II → III

Vältemuutuslikke sõnu on ligi 9000 (neist umbes 350 käändsõna allub tugevnevale vältemuutusele).