Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Missugused sõnad on astmevahelduslikud

Käändsõnade korral piisab tavaliselt sellest, kui võrrelda ainsuse nimetavat ja omastavat, ning vaadata, kas nendevaheline erinevus sobib kokku astmevahelduse olemusega. Nt vormide `siil : siili ja taevas : `taeva võrdlemisest piisab otsustamaks, et need sõnad on astme­vahelduslikud.

Mõnikord ainsuse nimetava ja omastava võrdlemisest siiski ei aita. Nt vormide nali : nalja ning sõber : sõbra omavaheline suhe ei mahu astmevahelduse mõiste alla: välde küll erineb, aga vastanduvad I ja II, mitte II ja III välde; sisehäälikud erinevad samuti, kuid erinevus ei puuduta sulghäälikut või s-i. Astmevahelduslik erinevus tuleb ilmsiks alles siis, kui haarame võrdlusesse ka ainsuse osastava: nali : nalja : `nalja, sõber : sõbra : `sõpra. Niisuguseid sõnu, mille algvorm on mää­ramata astmes ning mille tegelik astmeerinevus ilmneb alles ainsuse omastava ja osastava võrdlemisel, on keeles umbes 70, ent eksimise vältimiseks tasub astmevahelduse määramisel ainsuse osastavat alati silmas pidada.

Käändsõnade hulgas on astmevahelduslikud tavaliselt /1 C/-sõnad ja /`ik/-sõnad, nt `siil : siili, õnne`lik : õnneliku. Teistsuguse algvormi ehitusega sõnad on tavaliselt ilma astmevahelduseta, nt `koi : `koi, roosa : roosa, õpetaja : õpetaja, kanal : kanali, termos : termose. Siiski leidub ka teistsuguse ehitusega sõnade hulgas üksikuid astme­vahel­duslikke muuttüüpe, nt /1 V/-sõnadest `sai : saia, /2 I~II C/-sõnadest küünal : `küünla, sõber : sõbra : `sõpra, /2 I~II V/-sõnadest mõte : `mõtte, nali : nalja : `nalja. Üksikud /1 C/-sõnad ei allu astme­vahel­dusele, nt `õel : `õela. /2 III/-sõnad ning kõik kolme- ja enama­silbilised käändsõnad on alati astmevahelduseta, nt `aasta : `aasta, `kringel : `kringli, taltsutamatu : taltsutamatu.

Käändsõnadest alluvad astmevaheldusele:

/1 C/-sõnad

tavaliselt (v.a õel-tüüp)

/`ik/-sõnad

alati

/1 V/-sõnadest

sai-tüüp, erandsõna loe

/2 I~II C/-sõnadest

küünal-, ratas-, armas-, manner-,

sõber-tüüp

/2 I~II V/-sõnadest

pada-, sõda-, lagi-, käsi-, nali-,

mõte-, pääse-tüüp