Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Astmevahelduse alla ei kuulu:

  1. Juhuslike kolmandavälteliste vormide esinemine tuli- ja pesema-tüüpi sõnade vormistikus, kus tüvi lüheneb lõpumuutuse tagajärjel ühesilbiliseks, nt tuli : tule : `tul/d, pese/ma : pese/b : `pes/takse.

  2. Kolmanda välte esinemine sõnade teine ja naine vormides, nt teine : `teis/t, `teisi.

  3. Teisevälteliste vormide esinemine lõpuvahelduseta ühesilbilise tüvega sõnade vormistikus, nt `maa : `maa/de ~ maa/de, `saa/ma : saa/nud.

  4. Supletiivsete tüvekujude vahelised erinevused, nt mine/ma : läk/sin : läi/nud.

  5. Tüvekonsonandi pikenemine ja sellega kaasnev välteteisendus lühikese sisseütleva vormides, nt pesa : `pessa, maja : `majja.

  6. Kindlate formatiivide liitumisega kaasnev sulghääliku välja­langemine tüvelõpulisest konsonantühendist ks, sk või ps, nt `uks : `us/t, `lask/ma : `las/takse, `laps : `las/t.