Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Astmemuutus

Astmemuutuse suund võib olla erisugune, olenevalt algvormi astmest. Tavaliselt on algvorm tugevas astmes ning algvormist erineva astmega tüvevariandi saamiseks tuleb tüve aste nõrgaks muuta, nt `park → pargi, `õppima → õpi/n. Niisugust astmemuutust nimetatakse nor­maalseks ehk nõrgenevaks astmemuutuseks. Käändsõnade korral võib algvorm olla ka nõrgas astmes ning sellest erineva tüvekuju moo­dus­ta­miseks tuleb aste tugevaks muuta, nt torge → `torke. Niisugust astme­muutust nimetatakse pööratud ehk tugevnevaks astmemuutuseks.

Tüves asetleidvate fonoloogiliste muutuste laadi alusel eristatakse kolme astmemuutuse liiki: vältemuutus, pikkusmuutus ja laadimuutus.