Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Lõpuvaheldus

Missugused sõnad on lõpuvahelduslikud

Selleks, et otsustada, kas sõna on lõpuvahelduslik või mitte, tuleb võr­relda sõna kriitilisi põhivorme.