Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Sõna eri vormides esinevad tüvekujud võivad üksteisest erineda oma astme poolest, st välte või sisehäälikute poolest või nii välte kui ka sise­häälikute poolest, nt `haara/ma : haara/ta, tõbi : tõve, `ohka/ma : oha/ta. Astme poolest erinevate tüviallomorfide vaheldumist sõna morfoloo­gilises paradigmas nimetatakse astmevahelduseks.

Kui astmevaheldus avaldub ainult välteerinevuses, siis vahelduvad eri tüvevariantides II ja III välde, nt `karju/ma : karju/b, laine : `laine.

Kui astmevaheldus avaldub sisehäälikute erinevuses, peab vähemalt ühe tüvevariandi sisehäälikute seas esinema sulghäälik või s, mis teises tüvevariandis puudub või on teistsuguse pikkusega, nt `karga/ma : kara/ta, tõsi : `tõe, `paat : paadi. Muudel juhtudel ei kuulu sisehäälikute erinevus astmevahelduse alla, vaid tegemist on lõpuvaheldusega, mis lihtsalt ulatub sõna sisehäälikuteni, nt `eesel : `eesli, `kringel : `kringli.

Astmevahelduse seisukohalt jagunevad tüvekujud tugeva- ja nõrga­astmelisteks. Tugevaastmeline tüvi (T) on tavaliselt kolmanda­välteline, nõrgaastmeline tüvi (N) teisevälteline, nt `haara/ma (T) : haara/ta (N), saade (N) : `saate (T). Kui astmeerinevus ilmneb selles, et ühes tüve­varian­dis esineb sulghäälik või s, mida teises tüvevariandis pole, on tugeva­astmeline tüvevariant see, milles sulghäälik või s esineb, ja nõrgaastmeline see variant, milles sulghäälik või s puudub, olenemata kummagi tüvevariandi vältest, nt `jõud (T, III välde) : `jõu (N, III välde), tõbi (T, I välde) : tõve (N, I välde), käsi (T, I välde) : `käe (N, III välde).

Astmevaheldus hõlmab kahte nähtust: astmemuutust ja astme­vaheldusmalli.

Astmemuutus iseloomustab konkreetseid fonoloogilisi teisenemisi, mis leiavad aset algvormist erinevas astmes tüvevariandi moodus­ta­misel. Astmemuutusreeglid kirjeldavad nt seda, kuidas tüvekujust `vaata(ma) saadakse tüvekuju vaada(nud) või tüvekujust ohe tüvekuju `ohke.

Astmevaheldusmall iseloomustab seda, missuguses astmes tüve sõna eri muutevormides kasutatakse, olenemata sellest, kuidas vastavas astmes tüvekuju on moodustatud. Nt sõnade `haara/ma ja `karga/ma vor­mides vahelduvad tugeva- ning nõrgaastmeline tüvevariant ühte­moodi, vrd `haara/ma (T) : haara/ta (N) : `haara/n (T) ja `karga/ma (T) : kara/ta (N) : `karga/n (T). Seega on need kaks sõna ühesuguse astme­vaheldusmalliga, kuigi konkreetne astmemuutus on mõlemas sõnas erinev, vrd ainult välteerinevusega vorme `haara/ma : haara/ta ja sisehäälikute poolest erinevaid vorme `karga/ma : kara/ta.