Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Astmevaheldusmallid

Käändsõna vormimoodustuses võib suurem osa vorme olla kas tugevas või nõrgas astmes, v.a mitmuse osastav ja i-mitmuse vormid, mis on alati tugevas astmes. Põhivormides kasutatavate astmete kombi­natsioone on kokku 10 (T = tugevaastmeline tüvi, N = nõrgaastmeline tüvi, ? = määramata astmega tüvi).

malli nr. ains nim ains om ains os mitm om mitm os sõnade arv näide
nõrk astmevaheldus
1. T N T T T 6570 `siil
2. T N T T~N T 1280 õnne`lik
3. T N N N T 32 `uus
4. ? N T T T 68 nali
5. ? N T~N T T 4 rehi
tugev astmevaheldus
6. N T N N T 590 mõte
7. N T N T T 100 pääse
8. N T N~T T T 15 armas
9. N T N N~T T 2 kallis
10. N T T T T 8 manner

Käändsõna astmevaheldusmallid jagunevad kahte suurde rühma, iseloomustades vastavalt nõrgenevat astmevaheldust (mallid 1–5) ja tugevnevat astmevaheldust (mallid 6–10).