Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

Astmevaheldusmallid

Astmevaheldusmall iseloomustab seda, missuguses astmes tüvekuju sõna ühes või teises muutevormis kasutatakse, olenemata sõna astme­muutuse fonoloogilisest liigist.

Astmevaheldusmallide erinevused tulevad ilmsiks sõnade põhivor­mide võrdlemisel. Ülejäänud vormide aste on tuletatav põhivormide alusel (vt M 111, 112).