Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaas (KNAB)
Place Names Database (KNAB)

Päringud:Queries / Поиск:

Eesti kohanimed

Geographical names of Estonia

[27. X 2018: 46173 nimeobjekti / named features] Географические названия Эстонии

Välisriikide kohanimed

Foreign geographical names

[21. IX 2019: 112291 nimeobjekti / named features] Зарубежные географические названия


Maailma keeled, kirjad ja rahvad [16. IX 2013: 5600 kirjet]

Kohanimeandmebaasi on arendatud Eesti Teadusfondi grantide nr 973 (Eesti kohanimistu normimine ja andmebaasi moodustamine, 1994–1996), 3850 (Eesti loodusnimistu normimine, 1999–2000) ja 4941 (Eesti onomastiline andmestu Onomastica Uralica sarjas, 2001–2004) toetusel.

Koostaja: Peeter Päll
Andmebaasipäringu programm: Indrek Hein
Compiled by Peeter Päll
Database query by Indrek Hein

Kohanimeandmebaas avatud 27.03.2001,
uuendatud 21.09.2019
Andmebaasi üldmaht
158 464 nimeobjekti (504 004 nime), sh:
Eesti: 46 173 nimeobjekti (129 412 nime)
Välisriigid: 112 291 nimeobjekti (374 592 nime)

Place Names Database opened 2001-03-27,
updated 2019-09-21
Total size of the database
158,464 named features (504,004 names), incl.:
Estonia: 46,173 named features (129,412 names)
Other countries: 112,291 named features (374,592 names)
© Eesti Keele Instituut, Tallinn 2001– © Institute of the Estonian Language, Tallinn 2001–
Andmeid võib vabalt kasutada, kuid nende allikale tuleb viidata. Ulatuslikum kasutamine (nt kui uurimus, nimeloend, kaart vms tugineb KNABi andmetele) eeldab, et sellest teatatakse eelnevalt andmebaasi koostajale. Kasutustasu ei ole, ent kasutaja võib saada informatsiooni teda huvitava nimerühma andmete täielikkuse ja usaldusväärsuse kohta. The data of KNAB may be freely used provided that the source is quoted. Extensive usage of the data (e.g. if a monograph, gazetteer or a map is based on the data of KNAB) will be possible on the presumption that the compiler of the database be informed of this usage beforehand. There will be no charge for the use of data, instead the user might receive information on the completeness and reliability of the data he/she needs.
NB! Andmebaas võib sisaldada poolikuid või ebatäpseid andmeid (vt lähemalt), kuid seda parandatakse ja täiendatakse jõudumööda. Kõik märkused on oodatud. NB! The database may contain incomplete or inaccurate data (see here) but it is being revised and supplemented as time permits. All suggestions are welcome.


Kohanimeandmete avaleht / Main page of place names data
Päring riigi kohanimeregistrist / Search in the National Place Names Register
Päring ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaasist (AVKA) / Search in the Database for Place Names of the historical county of Võrumaa
Muud kohanimeandmebaasid / Links to other geographical names databases
Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language