Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKAALSED SUHTED

Sõnade jagamisel nendevaheliste leksikaalsete suhete järgi olgu aluseks järgmine kaksikjaotus:

 1. sama või lähedane tähendus – erinev vorm

  1. sünonüümid nuga ja väits

  2. antonüümid hea ja halb

  3. hüponüümia roos (hüponüüm) ja lill (hüperonüüm)

  4. meronüümia esmaspäev (meronüüm) ja nädal (holonüüm)

 2. sama või lähedane vorm – erinev tähendus

  1. homonüümid sulg (sule) ja sulg (sulu)

  2. paronüümid õhkama ja õhkima