Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKAALSED SUHTED

Paronüümid

Näpunäiteid paronüümide kasutamisel

alaline pidevalt kestev, püsiv. Vastand: ajutine. Alaline elukoht, elanik. Alaline valve (= püsivalve). On alalises rahahädas

alatine alati või tihti esinev, korduv, sage. Alatine külaline. Alatine tüütu kurtmineedendama edasi arendama, edasi viima, soodustama. Ei edendata kultuuri

etendama ette kandma, esitama; osa mängima. Linnateater etendas „Tartuffe’i”. Ekspresident ei etenda poliitikas enam mingit osaelunema elanikuna asuma. Majas eluneb kuus perekonda

elutsema kiratsevalt elama, vegeteerima; elunema. Paadialused elutsevad ilma hooleta ja tööta. Koger elutseb seisvas veesenamik suurem osa. Enamik lapsi või laste enamik haigestus. Rong peatub enamikus jaamades. Enamikul juhtudel. Talu põllud on enamikus (= enamalt jaolt) liivased

enamus arvuline ülekaal. Vastand: vähemus. Parlamendi enamus. Klassis on poiste enamus, poisid on klassis enamuses. Enamusrahvus, -valitsusenne (ajaline). Enne lõunat. Kus ta enne (= varem) oli? Enne (= esmalt) mõtle, siis ütle. Enne kui koju lähete, lõpetage töö. Annab tuletise ennemalt.

ennem pigem. Ennem surm kui niisugune elu. Annab tuletise ennemini.ennetama hrl millegi ärahoidmiseks kellestki või millestki enne, ette või mööda jõudma. Selgitas põhjalikult oma seisukohti, et ennetada vastuväiteid. Ennetus

ennistama restaureerima, endisse seisukorda seadma; juriidikas: uuesti kohale, ametisse vm õiguslikku olukorda seadma. Ennistatud raekoda. Juhataja ennistati ametikohale. Ennistuserakordne haruldane, harukordne. Neiu erakordne ilu

erakorraline mittekorraline. Erakorraline istungjärk. Riigis kehtestati erakorraline seisukorderi erinev; eraldi, omaette olev. Piibelehel olid jalas eri (= erinevat) värvi sokid (üks üht, teine teist värvi). Me töötame eri tubades

eri- (liitsõna esiosa) eriline, spetsiaalne. Erijuhtum, -luba, -olukord

erinev erisugune, isesugune, see, mis millestki erineb või lahkneb. Jüri on teistest erinev. Aga: Prooviti mitmeid erinevaid meetodeid → Prooviti mitut meetoditesindama kellegi või millegi nimel, eest või volitusel esinema või tegutsema. Esindab Eestit Euroopa Parlamendis

esitama avaldama, väljendama; millegagi esinema; üle või sisse andma; ette panema. Esitas oma väited. Koor esitas kaks rahvalaulu. Esitage avaldus ülikooli astumiseks. Esitatud kandidaadid

esitlema tutvustama. Lubage teile esitleda oma sõpraesildis ametlik ettepanek. Tegi esildise kultuurikomisjonile

esindus esindajad (rühm inimesi või asutus). Kuue riigi võrkpalliesindused. Diplomaatiline esindus

esitus esitamine; esituslaad. Laul kõlas esimest korda kammerkoori esituses. Pillimees varieerib esitust

esitlus esitlemine, tutvustamine, presentatsioon. Koguteose esitlushüve hea külg, paremus; heaolu, kasu. Nautis maaelu hüvesid. Maised hüved. Rahva hüveks

hüvis aineline vara; mingi tarbe rahuldamiseks loodu. Tsiviliseeritud inimesele tarvilike hüviste tootmine

hüvitus kahju tasumine, kompenseerimine, heakstegemine. Sai kahju hüvituseks natuke raha

hüvitis kahjutasu, kompensatsioon. Rahaline, aineline, moraalne hüvitis. Nõudis kahju eest hüvitistisik üksikinimene, üksikisik; juriidikas: õiguse või kohustuse kandja. Isikut tõendav dokument. Ameti-, eraisik. Füüsiline ja juriidiline isik

isiksus psühholoogias: iga inimene, kellel on eneseteadvus ja sotsiaalne roll. Õpetaja isiksus. Isiksuseomadusedja on sidesõna

jaa = jah on rõhumäärsõnad (jaatussõnad). Ütle ei või jaajuhend eeskiri, reeglite või õpetuste kogu. Ameti-, töö-, võistlusjuhend

juhis reegel. Arvutus-, käitumis-, õigekirjutusjuhisjuht (juhu) sama mis juhtum. Nimetavas käändes sageli parem juhtum: eilne juht, parem eilne juhtum. Mis juhul, millisel juhul. Paremal, halvemal, vastasel, äärmisel juhul. Igal juhul, igaks juhuks. Erand-, üksikjuhtudel

juhtum esinemisfakt, üksiksündmus, puhk, kord. Erand-, surma-, vahe-, õnnetus-, üksikjuhtum

juhus ettearvamatu sündmus, olukord või võimalus. Kasutab juhustjärel Suve järel tuleb sügis. Käib mu järel nagu vari. Käis palga järel. Sada krooni on järel

järele Asusin järjekorda teiste järele. Läksin palga järele. Suur nõudmine raamatute järele. Järele jäänud toit. Annab, jätab, mõtleb, teeb, uurib, vaatab järele. Järelevaatus, -valve, -pärimine

järgi põhjal, alusel. Seaduse, reeglite, uue korra järgijärgmiselt järgmisel viisil. Tulud jaotati järgmiselt: ..

järgnevalt (järjekorras) edasi. Järgnevalt õpime ära polkasammujäte (kasutuskõlbmatu) jäänus. Toidujätted

jääk üle- või järelejäänud osa. Jääk 150 krooni (nt konto jääk). 27 : 5 = 5, jääk 2

jäänuk bioloogias ja geoloogias: relikt, endisajast säilinu. Jäänukloom, -taim, -järv

jäänus järelejäänu, säilinu. Taimede jäänused = taimejäänused. Kindluse jäänused. Maised jäänused (= surnukeha)

jäätmed (ains jääde) ülejäänu, mis on otseseks ülesandeks kõlbmatu, kuid toormeks kõlblik, nt vanapaber, -metall. Puidu-, toidu-, tootmisjäätmed. Jäätmetöötluskaasuma juurde tulema, lisanduma. Juba kuid kestnud näljahädale kaasus nüüd veel epideemia

kaasnema kaasas käima või olema, koos esinema. Õigusega kaasnevad kohustused. Kõrge palavikuga kaasnes lihase- ja peavalukaevand maasse kaevatud süvend; arheoloogilistel kaevamistel korraga läbikaevatav tervikala; botaanikas: kahjurikäik taimelehel. Lehekoide tehtud kaevandid haavalehtedel

kaevik kaitsekraav, kraavitaoline muldehitis; ajutine kraavitaoline süvend. Eesliini kaevikud. Vundamendi kaevik

kaevis väljakaevatud ese; mäenduses: kaevandatud maavarakestus vältus, ajaline pikkus. Lennu kestus

kestvus edasikestmine; vastupidavus, püsivus. Tegevuse kestvus või lõpetatus. Järjekestvus. Paekivi kestvuskleebik kleeppilt, -märk, -sedel. Parem oleks kasutada sõna kleeps. Auto-, kohvrikleebik (või: -kleeps). Baarisein kirendas kleebikutest (või: kleepsudest)

kleebis trükisesse kleebitud vaheleht pildi, joonise vm-ga. Koguteosesse tuleb kleebisel Vooremaa kaartkohaldama täpselt kohakuti paigutama; juriidikas: õigusaktist konkreetsel juhul juhinduma. Kohaldatud pinnad. Selles asjas tuleb kohaldada § 15 lõiget 2

kohandama kohaseks tegema. Uus elanik kohandab end ümbrusega. Töö kohandati uutele nõuetele. Inimeste veoks kohandatud veoautokompetents võimkond, võimupiirid, võimupädevus. Asi kuulub kultuuriministeeriumi kompetentsi

kompetentsus asjatundlikkus, pädevus. Töötaja valikul on kõige olulisem tema kompetentsuskäsitama aru saama, mõistma; tarvitama, rakendama. Kuidas nähtut käsitada? Kunstnik käsitab meisterlikult värve. Käsitus

käsitlema (vaimselt) tegelema (millega), arutama (mida). Küsimust, teemat käsitlema. Käsitlus

käsitsema käte abil kasutama, nt masinat, tööriista. Poiss käsitseb osavalt kirvest. Käsitsusloendama ära lugema, arvu kindlaks tegema. Loendas saarel luiki. Loendamatu hulk. Loend

loetlema ükshaaval nimetades üles lugema. Loetlege Marie Underi luulekogud. Loetelulähetus komandeering. Käis lähetusel Peterburi tehases. Rudolf Tobiase „Joonase lähetamine” korrektne pealkiri oleks „Joona läkitus” (või „Joona läkitamine”)

läkitus läkitamine; kiri, pöördumine vms. Presidendi läkitus rahvalemaks (maksu) kohustuslik riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse

laekuv summa. Aktsiisi-, käibe-, maa-, sotsiaal-, tulumaks. Maksumaksja

makse (om III vältes makse) maksmine; millegi eest tasutav summa. Sisse- ja väljamaksed. Kaardi- ja sularahamaksed. Maksekorraldus, -teatis, -kviitungmärge (märkme) napp ülestähendus, notiits. Päeviku-, reisimärkmed

märge (märke) üks dokumendirekvisiite. Kinnitus-, kooskõlastus-, saabumismärge

märgend liigile osutav lühend, eeskätt sõnastikus. Stiili-, erialamärgend

märkus lühike (kirjalik või suuline) arvamusavaldus; nõrk noomitus; lisandus millelegi, lühike selgitus. Järelmärkus, allmärkus ehk joonealune märkus

määrama ette kirjutama; kindlaks tegema, välja selgitama; ette nähtud olema. Seadus määrab, et .. Määras tähtede järgi ilmakaared. Need sõnad polnud määratud sinule

määratlema defineerima. Täpselt määratletud mõiste. Määratlus (= definitsioon)ohjama ohjadest juhtima; tööd vm otseselt korraldama, tippjuhtimisega võrreldes madalamal astmel juhtima. Ohjab hobust. On kaua osakonda ohjanud. Kriisiohjamine

ohjeldama ohjas hoidma, talitsema, taltsutama. Ohjeldab oma tundeid. Pole ohjeldatud linna stiihilist kasvuomandama (omandiks) saama, endale saama; midagi ära õppima, õppides saavutama. Omandas pärimise teel maja. Praktikant omandab vilumusi

omastama omaks tegema; (omavoliliselt) endale võtma. Taim omastab mullast mineraalaineid. Omastas pettusega suure rahasumma

omistama omaks või kuuluvaks pidama. Tulele on omistatud maagilist mõju. Mitte kasutada tähenduses ‘andma, määrama’: mitte omistati, vaid anti auhind, autasu, teaduskraad, tiitelosutama näitama, viitama; ilmutama, üles näitama, avaldama. Teeviit osutab itta. Osutatud tähelepanu, huvi, austus, teene

osundama tsiteerima. Autor osundab antiikfilosoofeotsus tulemus või seisukoht, millele jõutakse pärast arutamist või kaalumist; liik õigusakte. Jõudsin otsusele, et ei sõida. Valitsuse otsus, kohtuotsus

otsustus otsustamine; loogikas: üks mõtlemisvorme. Maitseotsustus (= maitse järgi otsustamine). Kahest üksteisele vasturääkivast otsustusest peab üks olema väärpitsat pitseri löömise vahend. Pitsatit hoitakse raudkapis

pitser pitsatijäljend. Dokumendil on rahandusministeeriumi pitserretsept arstitäht; segu koostise ja valmistamise kirjeldus. Arst kirjutas retsepti. Joogi-, toiduretsept. Retseptiravim

retseptuur farmakoloogias: ravimite valmistamine ja väljastamine retseptide järgi; vastav õpetusseade (seade) seadmine; see, mis on seatud; muusikas arranžeering. Sihi-, sisse-, ülesseade. Hääle-, orkestri-, lilleseade

seade (seadme) omavahel ühendatud seadiste või plokkide kogum. Elektri-, kliima-, kütteseade

seadis konstruktsioonilt terviklik, kuid iseseisvalt mittekasutatav seadme, masina või aparaadi osa. Pooljuhtseadis

seadeldis (ei ole termin) mehhanism, masinavärk, kaadervärkside (side) ühenduse pidamise viis. Peab sidet, lõi side. Otse-, tagasi-, kaug-, silm-, telefon-, satelliit-, elekterside

side (sideme) sidumisvahend; suhe. Kaela-, sääre-, marliside. Sõlmib sidemeid (= loob suhteid). Vere-, sugulus-, kultuuri-, ärisidemedteadis vastus päringule (infonduses, raamatukogunduses). Biblio-, teema-, patenditeadis

teatis dokumentide põhjal antav asutuse kirjalik teade. Vallavalitsuse teatis. Makse-, tulumaksu-, arhiiviteatistunnistama omaks või õigeks võtma; millelegi hinnangut andma; juriidikas: kohtuasjas asjasse puutuvate faktide kohta ütlusi andma. On tunnistanud oma vigu. Tunnistas käsikirja vastuvõetavaks. Luba tunnistati kehtetuks. Tunnistas kohtualuse vastu

tunnustama kehtivaks või õigeks pidama; kõrgelt hindama. On tunnustanud Eesti iseseisvust. Tunnustatud maalikunstniktõendama tõesust, tõepära või tõele vastavust kinnitama; juriidikas: (suulisi või kirjalikke) tõendeid esitama. Isikut tõendav dokument. Tõendas kohtus, et nägi kahtlusalust sündmuskohal

tõestama tõeseks, õigeks tunnistama; väite tõesust kindlaks tegema. Notariaalselt tõestatud ärakiri. Tõestamata hüpoteestühe (~ tühemik) õõs, orv, õõnsus; lohk looma kerel puusa lähedal. Akna-, ukse-, müüritühe(mik). Pliidi ja seina vaheline tühe(mik)

tühik (~ tühimik) tühi koht, lünk, kavern. Tühik tekstis, seaduses, kivimisvahel mõnikord. Tule mind vahel vaatama

vahest võib-olla. Tüdruk on vahest ära eksinud

vast alles, nüüdsama. Vastsündinu. Vast valminud maja. Oled sina vast imelik!viimane praegu viimasena esinev. Viimased koolitunnid

viimne absoluutselt viimane. Viimne tund on kätte jõudnud. Viimsel teekonnalväärikas auväärne, soliidne, kombekas. Vastand: vääritu

vääriline midagi vääriv, väärt olev, väärtusele vastav. Poeg püüdis olla oma isa väärilineõhkama (õhata) ohkama; (millestki) välja kiirgama. Tüdruk õhkab poisi järele. Ahi õhkab kuumust

õhkima (õhkida) õhku laskma. Sild on õhitud. Riisi-, maisi- jm terad ei ole õhitud, see on paisriis, paismaisõieti õigupoolest. Tüli algas õieti tühjast asjast

õigesti veatult, eksimatult. Vastand: vääralt. Lahendas ülesande õigestiühik = mõõtühik, s.o suurus, millega mõõdetakse teisi sama liiki suurusi. Aja-, pikkus-, takistusühik

üksus üksik asi või olend teiste omasuguste seas või mingi terviku iseseisev osa. Väe-, luure-, piirikaitse-, tuletõrje-, sideüksus. Haldusüksus. Säilitusüksus = säilik (arhiivis)