Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKAALSED SUHTED

Meronüümia

Meronüümiaga tähistatakse tähenduste vahel valitsevaid osa-terviku suhteid. Tervikut väljendav sõna on osade suhtes holonüüm, osa väljendav sõna on terviku suhtes meronüüm.

Nädal on holonüüm ja nädalapäevade nimetused on meronüümid. Suu on holonüüm ja suu osade nimetused huuled, keel, hambad, suulagi, kurk jne on meronüümid.

Nii hüponüümia kui ka meronüümia väljendavad hierarhiasuhteid. Vahe on selles, et meronüümia puhul alluva sõna tähendus ei sisaldu allutava sõna tähenduses samal viisil kui hüponüümia puhul: allikavesi on küll vesi, vesi on vedelik ja vedelik on aine, aga huuled ei ole suu ega teisipäev ei ole nädal.