[eesti keeles] [in English] [по-русски]

REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM, regionaalministri valitsemisala

KOHANIMENÕUKOGU

[avaleht] [uudised] [dokumendid] [kohanimenõukogu] [asustusnimed] [arhiiv] [viidad] [Balti jaotis]


Kohanimenõukogu tegutseb 1. juulist 2023 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi juures regionaalministri valitsemisalas, varem oli ta 2015. a-st Rahandusministeeriumi juures, 1997. a-st Siseministeeriumi juures, tema eelkäijad olid 1938–1940 Kohanimede Nõukogu ja 1994–1997 Vabariigi Valitsuse kohanimekomisjon. Nõukogusse kuulub nii riigiasutuste kui ka teadusasutuste esindajaid, selle esimene koosseis moodustati 17.06.1997 ja töötas aastatel 1997–2002, teine koosseis 2002–2004. Nõukogu tegutseb 5. novembril 2003 vastu võetud ning 2007., 2010., 2013. ja 2020. a muudetud kohanimeseaduse alusel. Nõukogu

  1. kinnitab otsusega ametlikud kohanimed nimeobjektidele, millele kohanimemääraja ei ole kohanime määranud ja millele ametliku kohanime andmine on vajalik või seda taotleb huvitatud isik;
  2. nõustab kohanimemäärajaid ning annab nende taotlusel oma arvamuse;
  3. vajaduse korral teeb kohanimemäärajaile valdkonna eest vastutava ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramiseks;
  4. jälgib kohanimede kasutamist ning vajaduse korral teeb valdkonna eest vastutava ministri kaudu ettepanekuid nende vastavusse viimiseks õigusaktide nõuetega;
  5. teeb valdkonna eest vastutava ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramist ja kasutamist reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
  6. osaleb kohanimeloendite koostamisel, korrastamisel ja avaldamisel;
  7. vajaduse korral kinnitab liigisõnaga kohanimekujule liigisõnata kohanimekuju ja liigisõnata kohanimekujule liigisõnaga kohanimekuju;
  8. esitab nimevaidlustes seisukohti;
  9. täidab teisi põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

Nõukogu liikmete hulka kuuluvad Maa-Ameti, Muinsuskaitseameti, kohalike omavalitsuste, Keeleameti, Tartu Ülikooli ja Eesti Keele Instituudi esindajad (vt nimelist koosseisu). Nõukogu tööd korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakond.


Uudised

Tähtsaimad käsilolevad või eesseisvad tööd. Ei uuendata, viimane seis: 24.10.2017

Dokumendid

Kohanimeseadus ja selle rakendusaktid: valitsuse määrused ja korraldused. Sealtsamast saab seletusi kohanimeseaduse rakenduse kohta ning leiab kohanimekorralduse teemal muud lugemisväärset. Kohanimepäevade kavad.

Kohanimenõukogu

Selle üldrubriigi alt võib leida kohanimenõukogu koosseisu ja põhimääruse ning koosolekute protokollid koos lisadega.

Asustusnimed

1997. aastal alustatud asulareformi materjalid: alevite, alevike ja külade nimistud (sh tähestikuline koondloend ja loendid maakondade kaupa), töörühma protokollid, statistika jm.

Arhiiv

Sisaldab 1997–2004 kehtinud kohanimeseaduse ja rakendusaktide tekste, samuti kohanimenõukogu eelkäija, Vabariigi Valitsuse kohanimekomisjoni (moodustatud 2. nov. 1994) materjale.

Viidad

Kasulikke viiteid kohanimeinfole: kohanimekomisjonid, nimeandmebaasid Eestis ja mujal.

Balti jaotis

Ülevaade Eesti rahvusvahelisest koostööst ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise raames.


Kohanimenõukogule võib kirjutada, helistada või saata elektronpostisõnumi. Meie aadress:

Kohanimenõukogu: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Telefon: (+372) 611 3037
E-post: (täpsustamisel)

E-postisõnumi võib saata ka kodulehe hooldajale (Peeter Päll).


Riikliku kohanimeregistri volitatud töötleja on 1. juulist 2008 Maa-amet. Küsimustega võib pöörduda aadressil:

Kohanimeregister Aadressiandmete osakond
Maa-amet
Mustamäe tee 51
10602 Tallinn
Telefon: (+372-)56886011
E-post: kohanimeregister@maaamet.ee


Kohanimenõukogu koduleht asub Eesti Keele Instituudi serveris


Lehekülg avatud: 09.09.1997
Viimati uuendatud: 31.01.2023