[eesti keeles] [in English] [по-русски]

RAHANDUSMINISTEERIUM, riigihalduse ministri valitsemisala

KOHANIMENÕUKOGU

[avaleht] [uudised] [dokumendid] [kohanimenõukogu] [asustusnimed] [arhiiv] [viidad] [Balti jaotis]

Asustusnimed


Külanimede korrastamise soovitusi 2017. aasta haldusreformi puhuks

Valdade ühinemise ja ühendamise tagajärjel tekib mitmeid kohalikke omavalitsusi, mille piiresse jääks sama nimega küla (sõltuvalt valitsuse otsustest kuni 102 küla). Aadressisegaduste vältimiseks vajavad külanimed eristamist. Kohanimeseaduse kohaselt tuleb külanime muutmisel eelistada olemasoleva nime täiendamist või muu teisendamist.

Arvestades suuri muudatusi Eesti asustuskaardil on kohanimenõukogu valdade abistamiseks andnud lühikese juhendi, eriti silmas pidades paljude külade sajandipikkust ajalugu.

Eesti Keele Instituut ja Võru Instituut on kohanimenõukogu soovituste alusel pakkunud puudutatud valdadele soovitusliku nimekirja võimalikest uutest nimedest, kus on kasutatud piirkonnas olulisi ajaloolisi täiendeid või meenutatud küla ajaloolisemat nime.

1977. aastal kaotatud ajalooliste külanimede ennistamine

1977. aastal Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi kinnitatud maa-asulate nimekirjaga kadusid ametlikust käibest enam kui pooled seni kasutatud asulanimed (u 7400st jäi järele 3500). Nende hulgas oli palju põliseid nimesid, mille kirjalik esmamainimine ulatub sajandite taha, kuni aastani 1242.

Novembris 1994 loodud kohanimekomisjon seadis algusest peale üheks põhieesmärgiks ajalooliste külanimede ennistamise. Pärast mitmete õigusaktide kehtestamist (Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus 22.02.1995, valitsuse kinnitatud "Asustusüksuste liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" 24.09.1996, kohanimeseadus) tekkis lõpuks õiguslik raamistik selle küsimuse lahendamiseks.

Kohanimenõukogu moodustas oma esimesel koosolekul asustusnimede töörühma, kes asus läbi vaatama valdadelt tulnud ettepanekuid senise asustusjaotuse muutmiseks. Järgnev osa esitab selle töö tulemusi. Reformi esimene järk oli 1997. aastal, kui asulanimistusse lisandus u 1100 asulat. Valitsus kinnitas uues redaktsioonis vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu 16. detsembril 1998, 2006. aasta lõpust alates on asustusüksuste nimistu muutmine regionaalministri pädevuses. Lisaks on siin leheküljel asustusnimede töörühma koondprotokolle, maakondade kaupa esitatud soovitusi jm.


Haldus- ja asustusüksuste nimistu muudatused alates 18.12.1997

Algse nimistu kinnitamise järel tehtud muudatused. Viimati uuendatud 29. detsembril 2022.


2017. aasta muudatused

Kokkuvõtlik tabel külanimede muutumisest

2010. aasta asustusüksuste koondnimistu

Tähestikuline loend 15.02.2010 (asustusüksus, kood, maakond, vald, mitteametlikud koordinaadid). NB! vananenud.

A - J | K | L - M | N - P | R - S | T - U | V - Ü

2001. aasta muudatused

Vt kohanimenõukogu 18.10.2001 koosoleku protokolli (p 3).

2000. aasta muudatused

Asustusjaotuse muutmise taotlused (13.10.2000).


1998. aasta asulareform

Kehtiv al 01.01.1999.


1997. aasta asulareform

Kehtiv al 01.01.1998.