Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

NIMISÕNAMOODUSTUS

Liitnimisõnad

Põimliitnimisõnad

Kui põimliitsõna põhisõnaks on tegevust väljendav nimisõna või ja-tegijanimi, siis verbi laiend säilitab täiendsõnana harilikult oma vormi, seega toimib verbipärane moodustusmall, nt hüppab vette > vette/hüppamine, käib koolis > koolis/käimine, saunaminek, liikmeksastumine, peataolek, näpuganäitamine; iseteenindus, isemajandamine; magamaminek, liikumahakkamine, olemasolu, ütlematajätmine, teadaanne; jalgsiminek, teisitimõtleja; ühendverbidest lähtuvad: ettekanne, edasijäämine, ettevaatus, mahajäämus, ülesanne.

Verbipärane on ka liitsõnade ajab habet > habeme/ajamine, täiendab ennast > enese/täiendamine, viljalõikus, niiskusesisaldus, murdeuurija moodustusmall, sest omastav on ka sihitise käändeid. Muid sihitise käändeid kui omastav täiendosa vormistamiseks ei kasutatagi, sest liitsõnas ei saa väljendada totaalsuse-partsiaalsuse vastandust. Õiged on nt kõigesööja, kõigeteadja, mitte aga kõikesööja, kõiketeadja.

Muude põhisõnade korral, vahel siiski ka tegevuslike sõnade korral, on täiendsõnaks: a) omadussõna täis- või lühikujul, b) nimisõna nimetavas või omastavas käändes või lühikujul, c) verbitüvi, d) muutumatu sõna.