Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

NIMISÕNAMOODUSTUS

Nimisõnaliited

Nimisõnaliited tuletavad nimisõnu, mis väljendavad:

  1. tegevust -mine, -mine, -m, -us, -u, -e, -ng, -k, -ndus, -nd, -e : -me, -(a)m, -is

  2. isikut või asja -lane, -nna, -tar, -(a)rd, -sk, -nik, -ja, -nu, -tu, -(V)r, -ik, -ts, -kas, -el, -i

  3. kogu või ala -kond, -stik, -(i)stu, -la, -mu, -mik, -ndik

Liited on jaotatud tähendusrühmadesse nende esmase tähenduse alusel. Kui arvestada teiseseid tähendusi, siis osa liiteid annab ka kahe või koguni kolme rühma tuletisi.

Peale loetletud liidete on eesti keeles kaks vähendava ehk deminutiivse tähendusega liidet -ke(ne) ja -u. kene-liide on tegelikult käändsõnaliide, kuivõrd see tuletab nimisõnadest deminutiivseid nimisõnu (poisikene) ja omadussõnadest deminutiivseid omadussõnu (kaunikene).