Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

NIMISÕNAMOODUSTUS

Liitnimisõnad

Põimliitnimisõnad

Verb + nimisõna

Verbitüvi esineb täiendosana järgmisel kujul:

  1. kahesilbilised esmavältelised ma-tegevusnime tüved esinevad harilikult muutumata kujul, nt avamäng, küsimärk, silulaud, suruõhk; mõnes sõnas -e > -i, nt surilina, panipaik;

  2. kahesilbilised kolmandavältelised ja ühesilbilised ma-tegevusnime tüved esinevad harilikult ilma lõppvokaalita, nt algkiirus, hõõglamp, koondmeeskond, purskkaev, röövloom, pöördlava, taandrida, triikraud; pistoda;

  3. mitmesilbilised tüved lühenevad kahesilbilisteks, nt läkaköha, lunamaks, höövelpink, traagelniit, ühendkoor.