KOHANIMENÕUKOGU


XVI kohanimepäev Narvas 6. XII 2018


Kohanimenõukogu tegutseb 1. septembrist 2015 Rahandusministeeriumi juures riigihalduse ministri valitsemisalas, varem oli ta 1997. a-st Siseministeeriumi juures, tema eelkäijad olid 1938–1940 Kohanimede Nõukogu ja 1994–1997 Vabariigi Valitsuse kohanimekomisjon. Nõukogusse kuulub nii riigiasutuste, omavalitsusliitude kui ka teadusasutuste esindajaid, selle esimene koosseis moodustati 17.06.1997 ja töötas aastatel 1997–2002, teine koosseis 2002–2004. Nõukogu tegutseb 5. novembril 2003 vastu võetud ning 2007., 2010. ja 2013. a muudetud kohanimeseaduse alusel. Nõukogu

  1. kinnitab otsusega ametlikud kohanimed nimeobjektidele, millele kohanimemääraja ei ole kohanime määranud ja millele ametliku kohanime andmine on vajalik või seda taotleb huvitatud isik;
  2. nõustab kohanimemäärajaid ning annab nende taotlusel oma arvamuse;
  3. vajaduse korral teeb kohanimemäärajaile valdkonna eest vastutava ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramiseks;
  4. jälgib kohanimede kasutamist ning vajaduse korral teeb ministri kaudu ettepanekuid nende vastavusse viimiseks õigusaktide nõuetega;
  5. teeb valdkonna eest vastutava ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramist ja kasutamist reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
  6. osaleb kohanimeloendite koostamisel, korrastamisel ja avaldamisel;
  7. lahendab kohtueelseid nimevaidlusi;
  8. täidab teisi põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

Nõukogu 15 liikme hulka kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Muinsuskaitseameti, Tartu Ülikooli, Eesti Keele Instituudi ning Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esindajad. (Vt nimelist koosseisu.) Nõukogu tööd korraldab Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond.


Rubriigid:


Kohanimenõukogule võib kirjutada, helistada või saata elektronpostisõnumi. Meie aadress:

Kohanimenõukogu: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Telefon: (+372) 611 3077
E-post: Kadri Teller-Sepp

E-postisõnumi võib saata ka kodulehe hooldajale (Peeter Päll).


Riikliku kohanimeregistri volitatud töötleja on 1. juulist 2008 Maa-amet. Küsimustega võib pöörduda aadressil:

Kohanimeregister Aadressiandmete osakond
Maa-amet
Mustamäe tee 51
10602 Tallinn
Telefon: (+372-)6650766
E-post: Keiti Pärn


Kohanimenõukogu koduleht asub Eesti Keele Instituudi serveris


Põhileht (raamidega)