Eesti ja soome dialoog ning selle karakteristikud

Uuritav kõnematerjal on lindistatud raadio otsesaadetest (Eesti Raadio, Raadio 2, Kuku raadio, Yleisradio ja Radiomafia), mille külalisteks olid Eesti ja Soome avaliku elu tegelased (ajakirjanikud, poliitikud, kultuuriinimesed jne) ja eksperdid. Analüüsiti kümmet eesti ja kümmet soome dialoogikatket (vt Tekstid). Kestust mõõdeti järgmistel dialoogikomponentidel.

Märkus. Mõõdetud on ainult neid kõnevoorusiseseid pause, kus kõneleja näib ootavat kõnevooru ülevõtmist, ent jätkab, kui seda ei toimu. Arvestamata on jäetud kõik muud kõnes esinevad pausid, nagu näiteks hingetõmbepausid lausungi keskel, pausid enne millegi rõhutamist jne.

Töös mõõdeti kõikide nimetatud dialoogikomponentide kestused sekundites, loendati nende komponentide esinemissagedus ning arvutati keskmised kestused (keskm), protsent kogukestusest ja esinemissagedus minutis. Tulemused on esitatud tabelites 1 ja 2 ning joonistel 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6a, 6b.

TABEL 1. Eesti ja soome dialoogikomponentide karakteristikud.

EESTI DIALOOGIKOMPONENDID

kestus (sec)

% dialoogi kogukestusest

keskm (s)

kordade arv

% kogu dialoogi kordadest

a

349,164

35,9

6,13

57

31,0

b

544,178

56,0

9,55

57

31,0

(s)ab

12,780

1,3

1,16

11

6,0

(l)ab

28,759

3,0

1,60

18

9,8

(s)p

12,907

1,3

0,99

13

7,0

(l)p

24,485

2,5

0,87

28

15,2

Kokku

972,273

100,0

 

184

100,0

 

SOOME DIALOOGIKOMPONENDID

Kestus (sec)

% dialoogi kogukestusest

keskm (s)

Soome keskm/ Eesti keskm

kordade arv

% kogu dialoogi kordadest

a

489,671

34,8

11,66

1,9

42

30,2

b

854,839

60,7

21,92

2,3

39

28,0

(s)ab

4,117

0,3

0,82

0,7

5

3,6

(l)ab

5,776

0,4

1,44

0,9

4

2,9

(s)p

16,284

1,2

1,25

1,3

13

9,4

(l)p

36,881

2,6

1,02

1,2

36

25,9

Kokku

1407,569

100,0

 

 

139

100,0

TABEL 2. Eesti ja soome dialoogikomponentide esinemissagedus minutis ning esinemissageduse protsent dialoogikomponentide koguarvust minutis.

EESTI DIALOOGIKOMPONENDID

kordade arv minutis

% kogu kordade arvust

a

3,5

31,0

b

3,5

31,0

(s)ab

0,7

6,2

(l)ab

1,1

9,7

(s)p

0,8

7,0

(l)p

1,7

15,0

Kokku

11,3

100,0

 

SOOME DIALOOGIKOMPONENDID

kordade arv minutis

% kogu kordade arvust

a

1,8

30,5

b

1,7

28,8

(s)ab

0,2

3,4

(l)ab

0,2

3,4

(s)p

0,5

8,5

(l)p

1,5

25,4

Kokku

5,9

100,0

 

Dialoogikomponendid

Eesti keskmine

Soome keskmine

a

6,13

11,66

b

9,55

21,92

(s)ab

1,16

0,82

(l)ab

1,60

1,44

(s)p

0,99

1,25

(l)p

0,87

1,02

JOONIS 2. Eesti ja soome dialoogikomponentide keskmised kestused (s).

 

Dialoogikomponendid

%

a

35,9

b

56,0

(s)ab

1,3

(l)ab

3,0

(s)p

1,3

(l)p

2,5

JOONIS 3a. Eesti dialoogikomponentide jaotus kestuse järgi.

 

Dialoogikomponendid

%

a

34,8

b

60,7

(s)ab

0,3

(l)ab

0,4

(s)p

1,2

(l)p

2,6

JOONIS 3b. Soome dialoogikomponentide jaotus kestuse järgi.

 

Dialoogikomponendid

%

a

31,0

b

31,0

(s)ab

6,0

(l)ab

9,8

(s)p

7,0

(l)p

15,2

JOONIS 4a. Eesti dialoogikomponentide jaotus esinemissageduse järgi.

 

Dialoogikomponendid

%

a

30,2

b

28,0

(s)ab

3,6

(l)ab

2,9

(s)p

9,4

(l)p

25,9

JOONIS 4b. Soome dialoogikomponentide jaotus esinemissageduse järgi.

 

Dialoogikomponendid

Soome

Eesti

a

1,8

3,5

b

1,7

3,5

(s)ab

0,2

0,7

(l)ab

0,2

1,1

(s)p

0,5

0,8

(l)p

1,5

1,7

Kokku

5,9

11,3

JOONIS 5. Eesti ja soome dialoogikomponentide esinemissagedus minutis.

 

Dialoogikomponendid

%

a

31,0

b

31,0

(s)ab

6,2

(l)ab

9,7

(s)p

7,1

(l)p

15,0

JOONIS 6a. Eesti dialoogikomponentide jaotus esinemissageduse järgi minutis.

 

Dialoogikomponendid

%

a

30,5

b

28,8

(s)ab

3,4

(l)ab

3,4

(s)p

8,5

(l)p

25,4

JOONIS 6b. Soome dialoogikomponentide jaotus esinemissageduse järgi minutis.

Uuritud materjali põhjal on eestlaste kõnevoorud soomlaste omast kaks korda lühemad, samuti on lühemad eestlaste pausid. Korraga räägivad eestlased soomlastest pikemalt (vt tabel 1, joonised 2 , 3a ja 3b).

Kui vaadelda dialoogikomponentide esinemissagedust minutis (tabel 2, joonised 5 ja 6a ja 6b), siis siin on eestlaste kõneminut soomlaste omast kirevam: minutis vahetatakse kõnevooru keskmiselt 7 korda, lisaks sellele esineb korraga rääkimist ja pause. Soomlastel vahetub kõnevoor minutis keskmiselt 3,5 korda, lisaks sellele iseloomustavad soomlaste dialoogiminutit kõnevooru lõpupausid. Korraga rääkimist tuleb soome dialoogis ette haruharva - paar korda viieminutilises jutus. Kõik eespool nimetatu viitab eesti ja soome dialoogide märkimisväärselt erinevale ülesehitusele ning erinevale ajakasutusele selles.  

.