EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Koronoloogiline loend. 1985–1989


1985:

 1. OU:*Alvre, Paul. Eesti ja liivi keeleaines Henriku Liivimaa kroonikas (III). Kohanimed. — Keel ja Kirjandus 1985, nr 1, 2, lk 32–36, 96–105.
  /Vea parandus: KjK 1985/4, lk 256./
 2. +*Anton, Helve. Eestlaste nimed maailmakaardil. — Koit 16.02.1985.
  /Kohanimedest./
 3. OU:+Baltisches historisches Ortslexikon. Teil I. Estland (einschließlich Nordlivland). Begonnen von Hans Feldmann. Herausgegeben von Heinz von zur Mühlen. Quellen und Studien zur baltischen Geschichte. Herausgegeben im Auftrag der Baltischen Historischen Kommission von Paul Kaegbein und Gert von Pistohlkors. Band 8/I. Böhlau Verlag, Köln–Wien 1985. 702 lk + Sch.
  /Kohaleksikon saksa ja eesti nimekujudega; kohtade lühike ajalugu koos varasemate nimevariantidega. Kõik nimed ühtses järjestuses (põhimärksõnaks saksa nimi). Pisut lisateavet Eesti kohanimedest (eriti piiripealsete alade ja Valga kohta) sisaldab ka 1990. a ilmunud 2. osa – Lettland (Südlivland und Kurland). Sisu: Vorwort – Einführung. Zum geschichtlichen Verständnis und zur Benutzung des Ortslexikons: Landesgeschichte, Geschichte der territorialen Gliederung, Allgemeines zur Ortsgeschichte, Erläuterung historischer Begriffe, Hinweise für die Benutzung des Lexikons, Estnische Wörter, die häufig in Ortsnamen auftreten – Abkürzungen – Ortslexikon (1–694) –Literatur – Karten – Übersichtskarte./
 4. *Durand Mateo, Ricardo. Saagem tuttavaks: senjoor Perico de los Palotes. — Edasi 01.08.1985, lk 4.
  /Hispaania päritoluga nimedest./
 5. OU:Feyerabend, Liselotte. Die Rigaer und Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert. Unter besonderer Berücksichtigung der Herkunft der Bürger. Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte. Bd. 7. Böhlau, Köln–Wien 1985. XXIX + 329 lk.
  /Sisu: Geleitwort: Rigaer und Revaler Familiennamen des Mittelalters als Geschichtsquelle (Von Heinz von zur Mühlen) – Vorwort – Abkürzungsverzeichnis – Einleitung – I. Kapitel: Die Taufnamen und die Familiennamen vom Taufnamen – II. Kapitel: Die Herkunftsnamen – III. Kapitel: Namen von Beruf, Amt und Stand – IV. Kapitel: Die Übernamen – V. Kapitel: Nichtdeutsche Familiennamen – VI. Kapitel: Namen, deren Deutung dunkel ist – VII. Kapitel: Die Festwerdung der Familiennamen – Tabelle: Riga und Reval – Namenregister./
 6. *Hint, Mati. Eesti omanimekasutus segaduses. — Sirp ja Vasar 28.06.1985, lk 13.
 7. *Jaama, Kalle. Tõrva kohanimed ja nende kujunemisest. Õpilasettekanne Tõrva 2. keelepäeval. — ES 09.04.1985.
 8. *Kallasmaa, Marja. Kaarma ajalooliste perekonna- ja kohanimede seosest. Ettekanne Kaarma keelepäeval. — ES 26.04.1985.
 9. *Kallasmaa, Marja. Murdekogujaid. — Kingissepa rajoonis. Tallinn 1985, lk 151–152.
 10. +*Kallasmaa, Marja. Pudemeid 1981. a. murdematerjalide kogumise võistluselt. — Kodumurre 17. Tallinn 1985, lk 121–129.
 11. OU:Kallasmaa, Marja. Von Personennamen abgeleiteten Ortsnamen auf der Insel Saaremaa. — Советское финно-угроведение 21, nr 1 (1985), lk 16–21.
  /Резюме: Топонимы на о. Сааремаа, происшедшие из личных имен, с. 21. Kn: Himmiste; Kaubi; Koigi; Koikla; Leisi; Miilaste; Pussa; Vestli; Viliste./
 12. *Kaplinski, Jaan. Kiusuküsimusi nimede kirjutamise vallast. — Sirp ja Vasar 01.11.1985, lk 13.
  /Võõrkohanimedest ja türgi-tatari rahvaste isikunimedest./
 13. *Kaunis, Lembit; Laidma, Anne; Johanson, Andres. Uduvere ja Meedla küla kohanimed. Õpilasettekanne Kaarma keelepäeval. — ES 26.04.1985.
 14. *Kokka, Marika; Piirsalu, Anneli. Meie kooli nimedest. Õpilasettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli keelepäeval. — ES 06.05.1982.
 15. *Lauringson, Arvi. Raudalu nimest. — Harju Elu 25.05.1985.
  /Küla Harjumaal./
 16. *Lias, Ruth. Võhiku vaatevinklist. — Edasi 16.06.1985, lk 5.
  /Kohanimede õigekirjast./
 17. +*Lietuvių kalbos komisijoje. — Tiesa 02.07.1985.
  /Ka eesti isiku- ja kohanimede kirjutamisest leedu keeles./
 18. +Linkrus, Elle. Mädajärve oru mõistatus. — Eesti Loodus 1985, nr 3, lk 183–188.
  /Muuksi lähedal; sh kohanimedest. Резюме: Загадка долины Мядаярве, с. 205. Summary: The secret of Mädajärve valley, p. 207./
 19. *Lung, Peeter. Prantsuse keele diakriitilised märgid. — Edasi 19.10.1985, lk 6.
 20. *Muinaste, Aster. Revolutsioonisündmuste kajastusi tänavanimedes. — Pärnu Kommunist 24.12.1985.
  /Tänavate ajaloost./
 21. +Mäemets, Aare. Paunküla tehisjärve uus pale. — Eesti Loodus 1985, nr 3, lk 189–193, krt.
  /Sh kohanimedest. Резюме: Новое лицо искусственного озера Паункюла, с. 205. Summary: The reconstructed Paunküla storage reservoir, p. 207./
 22. +*Noormets, Margus. Isikunimedest tuletatud võõrsõnad. III k töö. Tartu 1985. 54 lk. (Nr 1542.)
 23. OU:*Pall, Valdek. Apellatiivist ja toponüümist. — Läänemeresoomlastest neenetsiteni. Uurimusi ja memuaare. Tallinn 1985, lk 81–83.
 24. OU:*Pall, Valdek. Lauri Kettunen ja eesti kohanimed. — Keel ja Kirjandus 1985, nr 9, lk 533–537.
 25. *Pokk, Ingrid. Otepää Keskkooli õpilaste perekonnanimed. Õpilasettekanne Otepää 2. keelepäeval. — ES 21.11.1985.
 26. *Pulst, Toomas. Helme Kutsekeskkooli poiste eesnimesid. Õpilasettekanne Helme Kutsekeskkooli keelepäeval. — ES 25.09.1985.
 27. +Päll, Peeter. Nn. käändumatu omadussõna õigekirjast. — Keel ja Kirjandus 1985, nr 5, lk 274–281.
  /Ettepanek radikaalselt eelistada suurtähte ja algkirjaviisi./
 28. *Pärni, Jüri. Ütle mulle oma nimi. — Nõukogude Naine 1985, nr 1, lk 22–23.
  /Nimepanekutavadest./
 29. *Raid, Niina. Tartu ajaloolise linnakeskuse tänavad 16. sajandist tänapäevani. — Tartu – minevik, tänapäev. Tallinn 1985, lk 117–133.
 30. *Saari, Henn. Kas eestlastel on palju või vähe eesnimesid? — Kodumaa 27.03.1985, lk 7; 03.04.1985, lk 7.
 31. +##*(Saari, Henn). Tähestiku-, hääldus- ja transkriptsiooniseiku. Esitab ja selgitab Henn Saari. — Kirjakeele teataja 1979–83. Tallinn 1985, lk 60–65.
 32. *Saari, Henn. Väliskohanimed ehk tagasi paremakäeliiklusele. — Nõukogude Õpetaja 14.12.1985.
 33. *Saidla, Tiina. Meie kooli õpilaste kõige sagedamini esinevad eesnimed. Õpilasettekanne Tõrva 2. keelepäeval. — ES 09.04.1985.
 34. +Sarv, Heno. Ilmamägi ja Päevapööramise mägi. — Eesti Loodus 1985, nr 2, lk 109–114.
  /Kagu-Eestis Võrumaal. Sh Valgatabalve nimest (oletab seost Valgepaluga), mägede endi nimest jm kohanimedest. Резюме: "Гора света" и "Гора поворачивния солнца", с. 125. Summary: Ilmamägi ("World's Hill") and Päevapööramise mägi ("Round-going's Hill") – two interesting hills, p. 127./
 35. *Siliņš, K. Valodu kontaktu atspoguļojums latviešu personvārdos. — Baltu valodas senāk un tagad. Rīga 1985, lk 133–141.
  /Ka eesti nimedest?/
 36. *Teder, Killy. Otepää Keskkooli õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Otepää 2. keelepäeval. — ES 21.11.1985.
 37. +Varep, Endel. L. A. Mellini "Liivimaa atlas" ning selle tähtsus Eesti looduse uurimisel. — Eesti Loodus 1985, nr 3, lk 194–198+ill..
  /Ka selles esinevatest kohanimedest. Резюме: "Атлас Лифляндии" Л. А. Меллина и его значение при изучении природы Эстонии, с. 205. Summary: L. A. Mellin's "Atlas of Livonia" and its significance for the study of Estonian nature, p. 207./
 38. *Лагле, Т(ийу). Термины в составе географических названий. — Проблемы сопоставительного изучения эстонского и русского языков. (Comparativa.) Таллин 1985, lk 122–144.
  /Kokkuv: Terminid kohanimede koosseisus./
 39. OU:*Сталтмане, В(елта); Каганова, Т(ийу). О некоторых параллелях в латышской, литовской и эстонской антропонимии. — Baltu valodas senāk un tagad. Rīga 1985, lk 127–133.

1986:

 1. Aasa, Hilja. Veel Tallinna tänavanimedest. — Õhtuleht 23.12.1986, nr 294, lk 2.
  /Liivapealse tänavanimedest, sh teeb ettepaneku taastada Kingissepa tänav Liivalaia tn-ks./
 2. OU:Alvre, Paul. Kohanimede -vere loodusobjekti tähistajana. — Eesti Loodus 1986, nr 6, lk 386–389.
  /Liite tõlgendamise ajalugu; seosest sõnaga vierre 'alemaa'. Резюме: Окончание -vere в топонимах как указатель объекта природы, с. 412–413. Summary: The suffix -vere in place-names as a designation of natural objects, p. 414–415./
 3. *Andrekson, Virve. Vändra valla külade ja talude nimedest. Ettekanne Vändra keelepäeval Vändra Keskkoolis. — ES 10.04.1986.
 4. Drikkit, Ivi. Moodustatakse nimekomisjon. — Edasi 05.11.1986, nr 254, lk 5.
  /Linna parteikomiteesse kutsuti rühm inimesi, kellele anti ülesanne aidata ellu alatine nimekomisjon. Ettevalmistav istung./
 5. +Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik. Kinnitanud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjon 30. märtsil 1982. Valgus, Tallinn 1986. 72 lk + skeem. (Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Eesti Veemajandusinspektsioon.)
  /Nimestik koos nimevariantide registriga. Koostanud ametkondadevaheline komisjon (O. Valing, K. Arukaevu, T. Eipre, A. Kask (TPI), A. Loopmann, V. Pall, V. Ranniku, A. Saar)./
 6. *Ellik, Kaljo. Tänava nime muutmisest. — Kommunismiehitaja 05.08.1986.
  /Balti laevastiku õhujõudude rünnakutest Berliinile Kogula lennuväljalt 1941. a ja polgukomandör J. Preobraženski mälestuse jäädvustamisest./
 7. Gorbanevski, Mihhail; Zalõgin, Sergei. Hoidkem nimesid. — Sirp ja Vasar 29.08.1986, nr 35, lk 12.
  /Ajaloolistest kohanimedest. Ajalehest "Literaturnaja Gazeta"./
 8. +Hang, Vaike; Hang, Tiit. Rannaretk Audrust Varblasse. — Eesti Loodus 1986, nr 3, lk 191–197.
  /Ka kohanimedest Tõstamaa, Audru ja Varbla kihelkonnas. Резюме: По побережью из Аудру в Варбла, с. 205. Summary: A trip along the coast from Audru to Varbla, p. 207./
 9. Hausenberg, Anu-Reet. Sürjalaste nimest. — Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat 30 (1984). Eesti Raamat, Tallinn 1986, lk 88–92.
 10. Ilus, Kaljo. Ühe toimetusele saabunud kirja puhul. — Nõukogude Hiiumaa 13.11.1986, nr 133, lk 3.
  /P. Kammi tänava tagasinimetamisest Tiigi tn-ks./
 11. Jaago, Kalev. Kultuuri järjepidevusele mõeldes. — Töörahva Lipp 23.09.1986, nr 112, lk 3.
  /Haapsalu tänavate ajaloost. Toim. märkusega./
 12. Jõgi, Olev. Veel vanadest kohanimedest. — Sirp ja Vasar 10.10.1986, nr 41, lk 4.
  /Kuressaare nime taastamise vajadusest. Ka maakonnanimedest./
 13. OU:*Kallasmaa, Marja. Viis Saaremaa kohanime. — Keel ja Kirjandus 1986, nr 4, lk 226–227.
 14. Kase, Ando. Nimekomisjoni esimene koosolek. — Edasi 05.12.1986, nr 278, lk 1.
  /Tartu RSN TK ehitus- ja arhitektuuriosakonna juurde moodustatud nimekomisjonist./
 15. +*Kask, Ilmar. Oma linna kaart. — Edasi 02.05.1986, lk 4.
  /Rets: Тарту. Туристская схема. Москва 1985./
 16. *Kiisa, Uno. Emmaste küla nime saatus. — Nõukogude Hiiumaa 21.01.1986.
  /Hiiumaal./
 17. Kivi, Boris. Meie linna tänavate nimedest. — Kommunismiehitaja 04.11.1986; 11.11.1986; 13.11.1986; 18.11.1986.
  /Kuressaares./
 18. OU:Kond, Ave. Kohanimede tähenduse jälgedel. — Eesti Loodus 1986, nr 11, lk 742–744.
  /Otepää kandi ajaloost ja (mikro)toponüümikast, lisatud kaart. Kn: Otepää; Neeruti; Pühajärve; Nõuni./
 19. *Kont, Marika. Kanepi ja Urvaste kihelkonna perekonnanimede algupärast. Diplomitöö. Juhendaja Huno Rätsep. Tartu 1986. 318 lk. (Nr 1144.)
 20. Kreem, Enn. Mahlakasest majaukse ees. — Sirp ja Vasar 24.10.1986, nr 43, lk 12-13.
  /Sh nimede ennistamisest: nii tänavanimedest kui ka Kuressaarest./
 21. Kruus, Ivo. Mina elan Priislis. — Õhtuleht 23.12.1986, nr 294, lk 2.
  /Vajadusest asendada Lasnamäe mikrorajoonide numbrid kohanimedega./
 22. +Kuidas muuta Rakvere inimsõbralikumaks? — Punane Täht 20.12.1986, nr 149, lk 2.
  /Vestlusring. Sh Rakvere ja Tapa ajalooliste tänavanimede taastamise ettepanekud./
 23. +*Kull, Helle. Üht-teist Põltsamaa tänavatest. — Punalipp 22.03.1986.
  /Tänavate ajaloost./
 24. OU:Kull, Rein. Henn Saari 60. — Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat 30 (1984). Eesti Raamat, Tallinn 1986, lk 212–213.
 25. *Kull, Rein. Väliskohanimede kirjutamise seiku vaagides. — Sirp ja Vasar 28.02.1986, lk 13.
 26. *Kupper, Kati. Hummuli 8-kl. Kooli õpilaste nimede tähendused. Õpilasettekanne Hummuli keelepäeval Hummuli 8-kl Koolis. — ES 04.12.1986.
 27. *Laks, Leo. Mõttevahetuse poolt. — Sirp ja Vasar 19.09.1986, lk 12.
  /Ajaloolistest kohanimedest./
 28. *Lalajants, I. Tuttavate nimede saladus. — Edasi 20.03.1986, lk 6; 26.03.1986, lk 6.
  /Maailmajagude nimede päritolust. Ajakirjast "Vokrug Sveta"./
 29. Lall, Pelle; Sandrak, Ott. Nimede taastamisest. — Õhtuleht 29.11.1986, nr 264.
  /Tallinna ajaloolistest tänavanimedest, mida arutati 30.10.1986 Linnamuuseumi saalis, sõnavõtjad Voldemar Miller, Jüri Kuuskemaa, Ott Sandrak, Trivimi Velliste, Karl Laigna jt./
 30. Lõbu, Ivar; Talvistu, Enriko. Nimi on ajalugu. — Edasi 14.09.1986, nr 211, lk 5.
  /Ettepanek taastada Tartu ajaloolised tänavanimed./
 31. +Miljan, Artur. Matk Mulgikülla. — Eesti Loodus 1986, nr 11, lk 745–746.
  /Valgjärve Mäeküla ajaloost Valgamaal (ka rahvapärase nime Mulgiküla seletus)./
 32. +Mäesalu, Ain. Tuhandeaastane linnus. — Eesti Loodus 1986, nr 11, lk 747–751.
  /Ka Otepää nime etümoloogiast./
 33. Nelik, Viktor. Nimede hoidmisest. — Töörahva Lipp 16.10.1986, nr 122, lk 3.
  /Tänavanimede taastamisest Haapsalus./
 34. *Nikonov, Vladimir. Mis on teie nimi? — Edasi 11.02.1986, lk 6.
  /Antroponüümikast. Vestlus NSVL TA Mikluhho-Maklai-nim Etnograafiainstituudi onomastikarühma juhendaja V. Nikonoviga. Ajalehe "Izvestija" lisast "Nedelja"./
 35. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1982–84. Estonian and Livonian. — Onoma 28 (1985–1986), lk 381–382.
 36. Paaver, Ene. Nimega ehitud. — Edasi 05.10.1986, nr 229, lk 4.
  /Toimetusele saabunud kirjad Tartu tänavanimede ennistamisest (Bruno Annuk, Pia Ott, Ilmar Kahro, I. Vaher, Ustav Mikelsaar, Otto Taur, Feodor Šmutov); meenutusi ka vestlusringist 1984. a (Raal Kivi, Niina Raid, Ain Kaalep)./
 37. Padu, Tõnis. Kastininalt üle Viieristi ja Rootsituru Koplipealsele. — Töörahva Lipp 13.11.1986, nr 133, lk 3; 09.12.1986, nr 144, lk 3.
  /Haapsalu tänavate ajaloost./
 38. Palamets, Hillar. Mõtteid Tartu tänavate nimedest. — Edasi 23.11.1986, nr 268, lk 4.
 39. Pall, Valdek. Eduard Leppik 60. — Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat 30 (1984). Eesti Raamat, Tallinn 1986, lk 219–220.
 40. *Pihel, Riina. Meie kooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli keelepäeval. — ES 18.03.1986.
 41. Poots, Linda; Masing, Viktor. Vanad nimed ja uus haljasala. — Edasi 30.11.1986, nr 274, lk 4.
  /Vanade nimede taastamise toetuseks; sh ettepanek muuta endine Näituseväljak uueks memoriaalkalmistuks, et mälestada seal piinelnud inimesi./
 42. Postimees. Teemal: hoidkem nimesid! — Sirp ja Vasar 31.10.1986, nr 44.
  /Lugejate arvamusi tänavanimede jm ennistamisest: H. Gustavson, R. Ruutsoo, M. Ummelas, A. Tikk, M. Salum, E. Tamm, E. Mälgand; nn Uus-Tallinna sadama nimest (A. Mihkels, M. Hint, A. Rahn); Pärnu teatri nimest (R. Aller, M. Salum); Kuressaare nimest (A. Lumi, A. Tikk jt). Varasemat vastukaja vt ka SV 1986 nr 37 (O. Utt), nr 38 (I. Normet)./
 43. *Priimägi, Linnar. Pärisnimedest. — Edasi 20.07.1986, lk 5.
  /Võõrnimedest??/
 44. Prints, Olev. Veel kord Tartu tänavanimedest, seekord teistmoodi. — Edasi 07.12.1986, nr 280, lk 5.
  /Senise nimede taastamise arutelu kriitikat, nõuab vanimaid nimesid ja nende "õigeid tõlkeid"./
 45. OU:Päll, Peeter. Eestikeelsed naabrusnimed. — Keel ja Kirjandus 1986, nr 6, lk 330–341.
  /Lisana ka valik naabrusnimesid./
 46. *Päll, Peeter. Kuidas suhtuda võõrkohanimede uuendusse. Ettekanne eriinternaatkoolide 5. keelepäeval Tartu 1. Eriinternaatkoolis. — ES 14.05.1986.
 47. *Päll, Peeter. Ojamaa, Pihkva jt. naabrusnimed: killuke ajalugu. Ettekanne koosolekul Tartus ja Tallinnas. — ES 16.02.1986; 19.02.1986.
 48. Raendi, Aili. Isikunimelistest tänavatest. — Edasi 05.11.1986, nr 254, lk 5.
  /Isikunimelised tänavad Tartus, nende ajaloost./
 49. Raid, Niina. Ajaloolist tänavanimedest. — Edasi 28.09.1986, nr 223, lk 5.
  /Tartus./
 50. Raid, Niina. Moskoviitide tänav ja teised. — Edasi 14.12.1986, nr 286, lk 4.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest. Vastuseks O. Printsile./
 51. *Saari, Henn. Kohanimede üksikasju. — Nõukogude Õpetaja 18.01.1986.
 52. *Saari, Henn. Milline nimi ikkagi panna? — Noorte Kalender 1987. Tallinn 1986, lk 184–191.
 53. Saari, Henn. Ühe filoloogi elust. Tõnu Karma 60. — Keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat 30 (1984). Eesti Raamat, Tallinn 1986, lk 214–218.
  /Sh refereerib tema seisukohti eesti- ja lätikeelsete naabrusnimede kohta lk 217./
 54. *Sarv, Ingrid. Isikunimedest eesti fraseoloogias. Ettekanne Elva Keskkooli rahvaluulepäeval Elvas. — ES 23.10.1986.
 55. *Sikk, Heino. Võru vanalinna tänavanimed. — Töörahva Elu 27.11.1986, nr 139, lk 3–4.
  /Ajaloost./
 56. OU:*Simm, Jaak. Isikunimede kogumise juhend. — Kodumurre 18. Tallinn 1986, lk 93–106.
 57. Zalõgin, Sergei. Milleks loobuda vanast nimest? — Edasi 22.08.1986, nr 193, lk 6.
  /Vanade kohanimede ennistamise vajadusest. Ajalehest "Literaturnaja Gazeta", lühendatult./
 58. Talvistu, Enriko. Kas suhtume tänavanimedesse pinnapealselt? — Edasi 14.12.1986, nr 286, lk 4.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest. Vastuseks O. Printsile./
 59. *Taremaa, Kadi. Asutuste ja ettevõtete nimetuste algustäheortograafia. Ettekanne koosolekul Tallinnas. — ES 13.05.1986.
 60. Teder, Juhan. Juttu tänavatest ja nende nimedest. — Tee Kommunismile 04.12.1986, nr 142.
  /Viljandis./
 61. +Toomet, Olev. Leevaku läbi sajandite. — Eesti Loodus 1986, nr 7, lk 454–458.
  /Ka küla nimest ja naaberkülade nimedest, samuti Leevaku perekonnanimedest. Резюме: Леэваку сквозь столетия, с. 477. Summary: Leevaku through the centuries, p. 479./
 62. +*Ummelas, Mart. Essee eesti kirjakeele korraldusest. — Edasi 09.01.1986, lk 4.
  /Sh väliskohanimedest??/
 63. +Vahemetsa, Aigar. Inimene ja legend. Mõtisklusi Kaljo Kiisa ja Mati Undi uuest filmist "Saja aasta pärast mais". — Sirp ja Vasar 12.12.1986, nr 50.
  /V. Kingissepast; sh kaitseb tema nime säilitamist linnanimena./
 64. +*Valge, Jüri. Lauri Kettunen ja muuan viron oikeinkirjoituskiista. — Sananjalka. 28. Turku 1986, lk 75–82.
  /Ilmselt ka nn käändumatutest omadussõnadest./
 65. *Valk, Ülo. Nimi eesti rahvausundis. Diplomitöö. Juhendaja Eduard Laugaste. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu 1986. Nr 150.
 66. *Vares, Maarika. Valga 1. Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Valga 2. keelepäeval Valga 1. Keskkoolis. — ES 17.04.1986.
 67. +Veering, Luule. Peraküla järved. — Eesti Loodus 1986, nr 7, lk 471–473.
  /Ka nende nimevariandid ja ajalugu. Резюме: Перакюлаские озера, с. 477. Summary: The lakes of Peraküla, p. 479./
 68. Õnnis, Harry. Nimedekomisjon tegutseb. — Kommunismiehitaja 13.11.1986, nr 13, lk 1.
  /Kuressaare tänavanimede komisjoni istung. Ettepanek taastada 17 tänava nimed./
 69. *Üts, Juta. Oma küla kuldaväärt. — Kodumaa 31.12.1986, lk 6–7.
  /Külanimedest Valgamaal./
 70. *Атаманов, М. Г. Удмуртские топонимы на -кар. — Труды по финно-угроведению. 13. Ученые записки ТГУ. Вып. 728. Тарту 1986, lk 26–31
  /Kokkuv: Saksa k-s./
 71. *Баудер, Анатолий Яковлевич. "Странные" суффиксы. — Советская Эстония 27.08.1986.
  /Eesti kohanimede kirjutamisest vene k-s./
 72. *Бломериус, Рихард. Улица 21 июня. — Вперед 21.06.1986.
  /Tartu ajaloost./
 73. *Джаксон, Т. Н. Наименование древней Руси и Новгорода в древнескандинавской письменности: о возникновении топонимов garðar и hōlmgárðr. — Скандинавский сборник. 30. 1986, lk 85–96.
  /Kokkuv: Rootsi k-s./
 74. *Лалль, Пелле; Сандрак, Отт. Что в имени твоем... — Вечерний Таллин 18.11.1986.
  /Linna ajaloolistest tänavanimedest. Eestikeelse artikli tõlge./
 75. Палль, Валдек. (Ritva Liisa Pitkänen. Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Helsinki 1985.) — Советское финно-угроведение 22, nr 3 (1986), lk 229–232.
  /Rets. Vene k-s./
 76. *Пантелеев, Александр. "Где эта улица?.." — Вечерний Таллин 24.04.1986.
  /Vanalinna tänavanimedest./
 77. +*Попов, Сергей Владимирович. Из Тарту... на карту. — Вперед 10.06.1986.
  /Tartu polaaruurijate järgi nimetatud geograafilistest objektidest./
 78. OU:*Раянди, Эдгар. Эстонцы. — Системы личных имен у народов мира. Москва 1986, lk 354–357.
 79. Эрнитс, Энн. О происхождении некоторых топонимов на побережье Онежского озера. — Советское финно-угроведение 22, nr 4 (1986), lk 246–248.
  /Kohanimed Гурьи острова, Модуж, Пери Нос. Referat: Zum Ursprung einiger Toponyme am Onegasee, S. 248./
 80. Эрнитс, Энн. (С. Е. Мельников. О чем говорят географические названия. Историческо-лингвистические и краеведческие заметки. Ленинград 1984.) — Советское финно-угроведение 22, nr 4 (1986), lk 315–316.
  /Rets. Vene k-s. Sh kohanimede Gdov, Moložva, Remda, Velikaja etümoloogiast./

1987:

 1. OU:Aaman, Ants. Kuhu kadusid, mu koduküla...? — Kultuur ja Elu 1987, nr 12, lk 32–38.
  /1977. a reformiga kaotatud ajaloolistest külanimedest Kuusalu kandis, reformi ajaloost; lähemalt ka Koitjärve nimedest. Kommentaarid ENSV ÜN Presiidiumi sekretärilt (V. Vaht) ja Kuusalu Küla RSN TK-lt (esimees Reet Alle), samuti toimetuselt./
 2. Alatalu, Toomas. Ühtede õigus taastatakse teiste arvel? — Õhtuleht 11.08.1987, nr 185, lk 2.
  /Hiiul asuva Suurtüki tänava nimetamisest Tüki tänavaks, ettepanek nimetada see Hiiu Suurtüki tänavaks, ka muid soove./
 3. *Alvre, Paul. (R. L. Pitkänen. Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. SKS Toim. 418. Helsinki 1985.) — Fenno-ugristica 14. TRÜ toimetised. Vihik 776. Tartu 1987, lk 172–175.
  /Rets./
 4. Anton, Helve. Otepää tänavanimede asjus. — Kommunist 08.09.1987, nr 106, lk 3.
  /Ettepanekud tänavanimede muutmiseks./
 5. *Ariste, Paul. Nimeuurimus Lätimaalt. — Keel ja Kirjandus 1987, nr 9, lk 571–572.
  /Rets: B. Laumane. Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē./
 6. OU:Ariste, Paul. Zum 60. Geburtstag von Valdek Pall. — Советское финно-угроведение 23, nr 3 (1987), lk 216–217.
 7. Ehrenbusch, Silvia. Nimede taastamise käigust Tallinnas. — Sirp ja Vasar 27.03.1987, nr 13, lk 13.
  /Tallinna nimedevaliku komisjoni ja 1986. a dets-s moodustatud ekspertkomisjoni tööst./
 8. Ehrenbusch, Silvia. Nimedevaliku komisjonilt. — Õhtuleht 03.12.1987, nr 279, lk 3.
  /Varem jõustunud ennistatud tänavanimede loend, nimekomisjoni tööst vahepeal./
 9. +Ernits, Enn. Setu(kas). — Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi aastaraamat 31 (1985). Eesti Raamat, Tallinn 1987, lk 37–41.
  /Sõnast setu 'hobusekronu' ja lk 40–41 ka etnonüümi tekkest./
 10. *Hint, Mati. "Toomapäev" ja "Toomase päev". — Sirp ja Vasar 31.07.1987, lk 12.
  /as-lõpulistest isikunimedest./
 11. *Jaanus, Endel. Lõuna-Eesti kohanimedest. Ettekanne Kuigatsi keelepäeval. — ES 12.03.1987.
 12. Jagomägi, Priit. Kohanimede kaardistamise juhend. — Eesti NSV Õpilaste Teadusliku Ühingu VII teaduskonverentsi teesid. Tallinn 1987, lk 81–82
 13. +Kadastik, Heiti. Kas Villem Reimani nimi Kolga-Jaani tänavale? — Sirp ja Vasar 23.10.1987, nr 43, lk 12.
  /Sh Kolga-Jaani elanike soovist anda Kalmistu tn-le Villem Reimani nimi./
 14. *Kahu, Meelik. Kuidas mäenimest sai varjunimi? — Punalipp 18.04.1987.
  /C. R. Jakobsoni pseudonüümist ja Linnutaja mäest Jõgevamaal./
 15. *Kaldmaa, Kätlin. Minu kodukoha nimed. Õpilasettekanne Palamuse keelepäeval. — ES 10.12.1987.
 16. OU:*Kallasmaa, Marja. Isikunimedest lähtunud kohanimesid Lääne-Saaremaalt. I. — Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi aastaraamat 31 (1985). Eesti Raamat, Tallinn 1987, lk 42–68.
  /Kn: Abruka; Annurahu; Antsi (Ansi); Aste; Atla; Eeriksaar; Elme (Kaa); Imari; Hindu; Kaisvere; Koovi; Kuumi; Kõõru; Kärdu; Lülle; Matu; Meedla; Mässa; Praakli; Pälli; Reina; Tehumardi; Tiinuse; Toomalõuka; Tõlli (Kaa); Ula; Viidu./
 17. +Kallejärv, Tõnis. Matk Vana-Otepääle. — Eesti Loodus 1987, nr 6, lk 385–388, krt.
  /Ka selle kandi kohanimedest./
 18. +Kasesalu, Heikki. Mõtlen, et... — Töörahva Elu 17.02.1987, nr 7, lk 3.
  /Sh ettepanek muuta Gorki tänav tagasi Katariina tänavaks./
 19. *Kirss, Odette. Ka tänavanimed on killuke ajalugu. — Punane Täht 18.06.1987.
  /Rakveres./
 20. Kirss, Odette. Mõnda Turu platsist. — Punane Täht 12.02.1987, nr 18, lk 3.
  /Ka muudest tänavanimedest Rakveres./
 21. OU:*Kokla, Paul. Valdek Pall 60. — Keel ja Kirjandus 1987, nr 6, lk 367–368.
 22. +*Kolm kuud esimese sekretärina. Intervjuu Tõnu Laagiga. — Edasi 22.01.1987, nr 17, lk 3.
  /Sh skeptiliselt tänavate ümbernimetamise mõttevahetusest, näeb järjekindlusetust ja nimemuutmisest tekkivat segadust. Ka Edasi nime peab kinnistunuks./
 23. Korrovits, Viktor. Kesklinna tänavanimede muutmisest. — Edasi 08.02.1987, nr 32, lk 4.
  /Tartus. Vastuseks O. Printsile./
 24. *Kross, Eerik. Kas tunned maad... — Edasi 22.11.1987, lk 5.
  /Nimetuse Eesti NSV kasutamisest./
 25. +Kuldvere, Gunnar. Eesmärk on kolm last perekonnas. Linnanõukogu istungjärgult. — Edasi 30.09.1987, nr 224, lk 3.
  /Sh lähemalt tänavanimede taastamise arutelust (Viktor Korrovits, Mare Mugra, Alvo Aabloo, Tiit Rosenberg, Enriko Talvistu, Tõnu Anton), 2 otsuseprojekti seast valiti see, millega otsustamine lükati edasi./
 26. Kuldvere, Gunnar. Taastati nelja tänava nimed. — Edasi 01.11.1987, nr 251, lk 3.
  /Tartu RSN TK otsusest./
 27. *Kull, Rein; Päll, Peeter. Eesnimede valikust ja tarvitamisest. — Edasi 29.07.1987, lk 4.
  /Sh kaksinimedest./
 28. *Kärner, Martin. Meie kooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tartu 10. Keskkooli keelepäeval. — ES 1987.
 29. Kärner, Tiit. Ainult leivast? — Vikerkaar 1987, nr 8, lk 89–93.
  /Vastusena Kingissepa Rajooni RSN TK keeldumisele toetada Kuressaare linna nime ennistamist. Poleemika A. Lume, A. Vahemetsa, A. Tammlehe jt-ga./
 30. Laks, Leo. Kus on see tänav, kus on see maja? — Õhtuleht 28.07.1987, nr 171, lk 2.
  /Segadusest Tallinna tänavate leidmisel, täpse plaani vajadusest./
 31. *Lestal, Lemme. Minu kodukandi perekonnanimed. Õpilasettekanne Palamuse keelepäeval. — ES 10.12.1987.
 32. *Leuhin, Illar. (N)imelugu. — Nõukogude Õpetaja 14.02.1987.
  /Ees- ja perekonnanime kasutamisest./
 33. Lugeja arvab . — Edasi 08.01.1987, nr 5.
  /Teemal "Nimi on ajalugu": Georg Grünberg, Andreas Hold, Lembit Eelmäe; Näituseväljakust: Elsa Kudu, E. Potseps./
 34. Lõbu, Ivar. Nimekomisjonis. — Edasi 06.12.1987, nr 279, lk 6.
  /Tartu nimekomisjoni tegevusest. Ettepanekud linna täitevkomiteele./
 35. *Menets, Terje. Õpilaste eesnimedest (II). Õpilasettekanne Palamuse keelepäeval. — ES 10.12.1987.
 36. *Mihkels, Andres. Keelatud Anna-Liisa? — Edasi 16.01.1987, lk 4.
  /Kaksiknimedest./
 37. +Millest rääkisid sõnavõtjad. — Õhtuleht 10.07.1987, nr 158, lk 3.
  /Tallinna RSN 02.07.1987 istungjärgul sõnavõtjad; sh Tallinna tänavanimede taastamise vajadusest Mati Klooren, Leili Spiridonova, Lepo Sumera. Otsuse esmane tutvustus: Õhtuleht 03.07.1987, lk 1./
 38. Mäestik, Roland. Vanalinna tänavaile ajaloolised nimed. — Tee Kommunismile 17.11.1987, nr 135, lk 1.
  /Viljandi RSN TK otsusest 27.10.1987./
 39. Mägi, Heino. Kas nii või teisiti? Otepää tänavanimedest. — Kommunist 31.03.1987, nr 38, lk 2.
  /Varasemast ajaloost, sh 1950. a otsuste refereering./
 40. *Nimi lapsele. — Õhtuleht 10.03.1987, lk 2.
 41. *Noorhani, Karin; Noorhani, Priit. Palupera ümbruse talude nimed ja nende teke. Õpilasettekanne Palupera keelepäeval. — ES 07.05.1987.
 42. *Näkk, Sirje; Mett, Taivo. Tartu 2. Eriinternaatkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tartu 2. Eriinternaatkooli keelepäeval. — ES 13.03.1987.
 43. *Oosalu, Ülle. Filoloogiateaduskonna üliõpilaste eesnimed. II k töö. Tartu 1987. 44 lk. (Nr 1493.)
 44. +Paatsi, Vello. Esimesed eestikeelsed gloobused. — Eesti Loodus 1987, nr 9, lk 602–605.
  /Lk 605 ka nendel esinevatest võõrkohanimedest. Резюме: Первые эстонские глобусы, с. 621. Summary: The first globes with Estonian inscriptions, p. 623./
 45. *Pall, Valdek. Eesnimi meil ja mujal. Ettekanne Mustvee 4. keelepäeval. — ES 19.03.1987.
 46. OU:*Pall, Valdek. Kähriondemägi: mäkradest ja veidi urgudestki. — Keel ja Kirjandus 1987, nr 11, lk 670.
 47. *Pauska, Tiia. Kärdla nimelugu. — Nõukogude Hiiumaa 09.04.1987.
 48. Pilk aastate taha. — Töörahva Lipp 26.12.1987, nr 152, lk 3.
  /Rubriigis "Koduloolane" avaldatud ülevaade tänavanimede teemal: R. Tamm, Ühest lahendamata küsimusest. Asendame ebasobivad tänavate nimed uutega (lühendatult ajalehest Läänlane 20.06.1950); Küsimus lahendati nii (1950) – Haapsalu TK otsus 23.06.1950; Tänavanimede ennistamine (1987) – väljavõte Haapsalu RSN otsusest 18.12.1987./
 49. Prints, Olev. Vastuseks Tartu tänavanimede asjus. — Edasi 27.01.1987, nr 21, lk 5.
  /Vaidlus oponentidega (E. Talvistu, N. Raid, A. Hold). Toimetuse järelmärkusega./
 50. Päll, Peeter. Ajalugu tuleb Tallinna tänavatele tagasi. — Õhtuleht 13.10.1987, nr 236, lk 2; 20.10.1987, nr 242, lk 2.
  /02.07.1987 ennistatud tänavanimede selgitus./
 51. *Päll, Peeter. Nimede ennistamise põhimõtteid. Ettekanne Tartus ja Tallinnas. — ES 19.02.1987; 25.02.1987.
 52. *Päll, Peeter. Nimed ja nimepank. Ettekanne IX sügiskoolis Palul. — TÜ keelering 21.11.1987–22.11.1987.
  /Vt V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 125./
 53. Päll, Peeter. Tallinna vanalinn saab ajaloolised nimed. — Sirp ja Vasar 10.07.1987, nr 28, lk 13.
 54. OU:Päll, Peeter. Vabariiklik õigekeelsuskomisjon arutas piiblinimesid. — Keel ja Kirjandus 1987, nr 12, lk 738.
 55. OU:Päll, Peeter. Võõrnimekirjutuse põhimõtete muutumisest aastatel 1940–83. — Kirjakeel 1985. Valgus, Tallinn 1987, lk 73–82.
 56. OU:Raendi, Aili. Isikunimelised tänavad Tartus. Eesti Raamat, Tallinn 1987. 84 lk.
  /Sisu: Saateks – (Isikunimeliste tänavate tutvustus)./
 57. *Raudsepp, Tõnu. Ka laevanimed vajavad korrastamist. — Õhtuleht 18.08.1987.
 58. *Riive, Henn. Keelatud Anna-Liisa? Anna-Liisa jälle vaba. — Edasi 29.07.1987, lk 4.
  /Kaksikeesnimedest./
 59. *Roosaar, Hurmi. Otepää kihelkonna lääneosa toponüümika ja kultuurilugu. Diplomitöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1987. 191 lk. (Nr 61.)
 60. *Sakkos, Tiina. Õpilaste eesnimedest (I). Õpilasettekanne Palamuse keelepäeval. — ES 10.12.1987.
 61. OU:*Saks, Aleksander. Valga tänavanimedest. — Valga rajoonis. Tallinn 1987, lk 102–107.
 62. *Savenkov, J. Kui palju on perekonnanimesid hiinlastel? — Noorte Hääl 20.06.1987.
  /Ajalehest "Izvestija"./
 63. *Savitski, M. "Oblikajõe" lätmel. — Edasi 04.12.1987, lk 6.
  /Moskva jõe nime päritolust. Ajalehest Leninskoje Znamja./
 64. Tallinna RSN Täitevkomitee esimehe asetäitja Tiit Nuudi ettekandest "Tallinna tänavanimede osalisest korrastamisest ja ümbernimetamisest". — Õhtuleht 10.07.1987, nr 158, lk 2.
  /Lühikokkuvõte esinemisest 02.07.1987 linnanõukogu istungjärgul./
 65. Talvistu, Enriko. Tartu vanade tänavanimede päritolust. — Edasi 18.10.1987, nr 239, lk 5.
  /Kesklinna tänavate nimede seletusi; samas ka nimekomisjoni ettepanek nimede taastamiseks ja selle selgitus./
 66. *Tammik, Ülle. Rõngu kihelkonna lõunaosa kohanimed. Diplomitöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1987. 115 lk. (Nr 56.)
 67. *Teder, Made. Hüüdnimed meie koolis. Õpilasettekanne Palamuse keelepäeval. — ES 10.12.1987.
 68. OU:Tiik, Leo. Perekonnanimede panekust Eestimaa talurahvale 1835. aastal. — Keel ja Kirjandus 1987, nr 2, lk 83–88.
  /Sh perekonnanimede tekkest ja vanimaist perekonnanimedest eestlastel./
 69. Treuberg, Hilja. Tänavanimede korrastamine. Nimekomisjoni ettepanekud linnanõukogu istungjärgule. — Pärnu Kommunist 12.12.1987, nr 238, lk 3.
 70. +*Troska, Gea. Eesti külad XIX sajandil. Ajaloolis-etnograafiline uurimus. Tallinn 1987.
 71. Turkin, Adolf. Kajaka nimetuste kajastusi komi toponüümias. — Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi aastaraamat 31 (1985). Eesti Raamat, Tallinn 1987, lk 75–77.
  /Tüvedest kalja, gadja, tšiktši, kai, soksja/söksi./
 72. +Täna küsime . — Õhtuleht 01.07.1987, nr 150, lk 1.
  /Sh Tallinna TK sekretäri Uno Veeringu eelselgitus tänavanimede taastamise kohta 02.07.1987 linnanõukogu istungjärgul./
 73. Ussisoo, Uno. Tallinn! — Sirp ja Vasar 13.11.1987, lk 13.
  /Nime transkribeerimisest vene tähtedega, ettepanek kirjutada kahe n-iga./
 74. +*Vaino, Margit; Roosaar, Hurmi. Otepää kihelkonna lääneosa toponüümika ja kultuurilugu. Diplomitöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1987. 191 lk. (Nr 61.)
 75. *Vals, Helju. Iga nädal Alla ja Kaija. — Edasi 08.03.1987.
 76. Veel kord vanalinna tänavanimedest. — Õhtuleht 15.07.1987, nr 162, lk 3.
  /Tallinna nimevalikukomisjoni sekretäri Silvia Ehrenbuschi õiendus nimeotsuse jõustumise kohta./
 77. +Veskimägi, Enn. Sõjaväeüksuste ja -õppeasutuste nimetused. — Keelesõnumik. Koost. U. Liivaku. Tallinn 1987, lk 34–51.
  /Nimetused vene ja eesti k-s./
 78. *Золин, П. Откуда пришла Лаодика? — Советская Эстония 11.10.1987, lk 6–7.
  /Kohanime päritolust./
 79. *Йоалайд, Марье. О стратиграфии южновепсских топонимов. — XVII Всесоюзная финно-угорская конференция. Тезисы докладов. I. Языкознание. Устинов 1987, lk 98–100.
 80. *Пялль, Пеэтер. Улицы Таллина - взгляд в историю. — Вечерний Таллин 13.10.1987, nr 236, lk 2; 20.10.1987, nr 242, lk 2.
  /Eestikeelse artikli tõlge./
 81. OU:*Рихтер, Елизавета. Личные имена в биэтнических семьях. К вопросу об этнической и языковой интеграции. — Русский язык в эстонской школе 1987, nr 1, lk 53–56.
 82. *Тальвисту, Энрико. История города в названиях его улиц. — Вперед 20.10.1987.
  /Tartu endiste tänavanimede taastamisest. Vestlus arhitektuurimälestiste kaitse inspektsiooni juhatajaga./
 83. *Тальвисту, Энрико. О происхождении названий Тартуских улиц. — Вперед 21.11.1987; 24.11.1987.
 84. Эренбуш, Сильвия. В комиссии по выбору наименований. — Вечерний Таллин 03.12.1987, nr 279, lk 3.
  /Eestikeelse artikli tõlge./
 85. *Яани, Аго. Как называть Чудское озеро? — Известия АН ЭССР. Биология 36, nr 2 (1987), lk 169–172.

1988:

 1. *Aavekukk, Ulvi; Aasa, Ave. Kohanimede efektiivsusest (murdepraktika põhjal). Ettekanne Tallinnas. — ES 18.05.1988.
 2. *Abram, Marko. Aruküla kooli poistenimedest. Õpilasettekanne Aruküla keelepäeval. — ES 26.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/9./
 3. *Ahven, Heino. Nimed meie ümber. Avasõna A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 4. *Ahven, Heino. Sõnad ja nimed. Avasõna Õisu 3. keelepäeval. — ES 24.03.1988.
 5. *Aim, Lagle. Alatskivi perekonnanimedest. Õpilasettekanne Alatskivi keelepäeval. — ES 16.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 6. +Ainult 1 küsimus . — Noorte Hääl 28.06.1988, nr 148, lk 1.
  /Mida arvata konverentsieelsetest pöörinädalatest? Vastab Saaremaa komsomolijuht Erik Väinaste. Sh Kuressaare nime taastamisest ja ajalehe nimetamisest Saarte Hääleks./
 7. +Ainult 1 küsimus . — Noorte Hääl 11.11.1988, nr 259, lk 1.
  /Jüris on nüüd Jüri sovhoos? Küsimusele vastab endise A. Sommerlingi nim sovhoosi direktor Kaarel Pajumägi. Harju rajooni TK istungi otsusest, ka külanõukogu nimest./
 8. *Akkermann, Jaanus. Nimedest üldse. Õpilasettekanne Järva-Jaani keelepäeval. — ES 05.04.1988.
 9. *Altoja, Jaanus. Nimepaneku põhjendusi. Õpilasettekanne Avinurme keelepäeval. — ES 12.05.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 10. OU:Alvre, Paul. kõrb-, kõrve-kohanimed looduses ja asustuses. — Eesti Loodus 1988, nr 10, lk 663–666.
  /Sõna kõrb algsest tähendusest, kohanimesid ja mikrotoponüüme selle sõnaga. Резюме: Эстонские топонимы с kõrb-, kõrve-, с. 687. Summary: Estonian place names containing the element kõrb- or kõrve-, p. 687. Kn: Kõrveküla (Kad); Kõrma; Kõrkküla; Imastu./
 11. +Ariste, Paul. Tartu ülikooli professor Per Wieselgren. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 5, lk 289–291.
  /Sh tema kohanimeuurimustest./
 12. Bakulenko, B. Teemandi nimi. — Edasi 27.05.1988, nr 122, lk 6.
  /Jakuutiast leitud teemantide nimedest, sh nõukogulikest stampidest ja pikkadest nimedest. Ajalehest Izvestija./
 13. Broi, Jossif. Ümbernimetamisest. — Õhtuleht 05.08.1988, nr 179, lk 1.
  /Kalinini nime ärakaotamise vastu./
 14. +Eesti Kultuurifondi juhatuse presiidium. Kultuurifondis. — Sirp ja Vasar 20.05.1988, nr 21, lk 13.
  /Sh toetatakse Kuressaare linna nime ennistamist./
 15. Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988). 38 lk + 5 lk (M. Meri ettekanne). (KKI.)
  /50 eksemplaris jaotvara. Sisu: Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamisest osavõtjale – Artiklid (H. Saari, P. Päll, M. Kallasmaa, S. Ehrenbusch, M. Meri – vt need) – Soovitusi tänavanimede keeleliseks korrastamiseks (koost. P. Päll) – Nimede kohta käivaid seadusandlikke akte. Tutv: Lõbu, Ivar, Edasi 20.03.1988. Tiits, Mai, Sirp ja Vasar 06.05.1988./
 16. +*Eestimaa 1725.-1726. a. adramaarevisjon. I-II köide. Harjumaa. Allikapublikatsioon. Tallinn 1988.
 17. +*Eestimaa 1725.-1726. a. adramaarevisjon. III köide. Virumaa. Allikapublikatsioon. Tallinn 1988.
 18. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis . — Õhtuleht 27.06.1988, nr 147, lk 1.
  /Sh 23.06.1988 otsusest ennistada Kingissepa linnale Kuressaare nimi./
 19. Ehrenbusch, Silvia. Kooperatiivinimed. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988,) lk 22–25.
 20. Ehrenbusch, Silvia. "Õismäe I" või Kullerkupu? — Õhtuleht 12.07.1988, nr 160, lk 3.
  /Väike-Õismäe kaupluste, peatuste ja linnaosa nimest, oodatakse ettepanekuid. Vt ka Ehrenbusch Õhtuleht 05.12.1988/
 21. Ehrenbusch, Silvia. Ütle üks ilus nimi. — Õhtuleht 05.12.1988, nr 277, lk 3.
  /Väike-Õismäe peatuste, kaupluste ja linnaosa nimest. Lugejate arvamuse kokkuvõtteks. (Teema sissejuhatus vt Ehrenbusch Õhtuleht 12.07.1988)./
 22. Ehrenbusch, Silvia; Päll, Peeter. Uued tänavad Lasnamäel. — Õhtuleht 28.12.1988, nr 297, lk 3.
  /3 uut nime Katleri linnaosas; sj lähemalt uutest nimevaliku põhimõtetest./
 23. +Erilaid, Tõnis. Lillepäevast malepäeva. — Õhtuleht 21.09.1988, nr 218, lk 1.
  /Sh Nõmme I kultuurikonverentsil tehtud ettepanekust Nõmme koolide nimetamiseks vanast traditsioonist lähtudes./
 24. Ersto, Jaan. Veel Valga tänavanimedest. — Kommunist 18.08.1988, nr 98, lk 2.
  /Nimede taastamise ettepanekud./
 25. *Haili, Pille; Lill, Signe. Meie õpilaste nimesid aiast ja niidult. Õpilasettekanne Räpina 3. keelepäeval. — ES 04.02.1988.
 26. *Hatto, Viive. Eestlaste perekonnanimede saamisloost. — Kultuur ja Elu 1988, nr 1, lk 8–9.
  /Toimetuse märkusega autori kohta./
 27. Heinvee, Avo. Usaldan, ei usalda. — Töörahva Elu 13.10.1988, nr 120, lk 2–3.
  /Pahameel osa saadikute ükskõiksuse pärast tänavanimede arutelu ajal Võru linnanõukogu istungil, mistõttu kvoorumi kokkusaamisega oli raskusi./
 28. *Hussar, Annika. Eesnimed Tallinnas ja Tartus 1984–1986. II k töö. Tartu 1988. 39 lk. (Nr 1498.)
 29. *Isotamm, Lauri. Hüüdnimedest. Õpilasettekanne Tartu 10. Keskkooli rahvaluulepäeval. — ES 20.02.1988.
 30. *Jaanus, Endel. Patküla ja Tõrva. Ettekanne Tõrva 3. keelepäeval. — ES 07.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 31. +Jaglov, Jakov. Sõprusmissioonil. — Õhtuleht 12.07.1988, nr 160, lk 2.
  /Sh ettepanek anda NL kangelase Vladimir Serovi nimi mõnele Tallinna tänavale./
 32. Jakson, Mati. Pargi nimest. — Õhtuleht 15.07.1988, nr 163, lk 1.
  /Falkspargi (varem ka Rahvapark, Lastepark) nime taastamise vajadusest./
 33. *Järvemägi, Maarika. Hüüdnimed 9.–11. klassis. Õpilasettekanne Värska keelepäeval. — ES 21.04.1988.
 34. +Kaal, Helju; Laikivi, Kaarel; Sepp, Aldi. Keelepäevad. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 9, lk 572–573.
  /Sh nimeteemalistest ettekannetest – vt M. Abram, K. Must, E. Mägi, J. Teppih./
 35. +Kaal, Helju; Vääri, Eduard; Kallasmaa, Marja; Lonn, Varje; Tamm, Vally. Keelepäevad. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 10, lk 639–640.
  /Sh nimeteemalistest ettekannetest – vt H. Ahven, J. Altoja, L. Aim, E. Jaanus, H. Kase, M. Koppel, K. Laht, E. Püss, H. Saari, M. Seppius jt, H. Sinisalu, T. Teras jt, R. Veemaa jt, T. Vikat, U. Värk, E. Vääri./
 36. Kaarna, Ivi. 29. septembril 1988. aastal. — Töörahva Elu 13.10.1988, nr 120, lk 2–3.
  /Võru RSN otsusest 29.09.1988 tänavanimede ennistamise kohta. Samas avaldatud üldpealkirja all "35 aastat tagasi ja täna" nii see otsus kui ka Võru TSN TK otsus 22.06.1953./
 37. +Kadastik, Mart. Viseerimata veerud. — Edasi 10.08.1988, nr 182, lk 2.
  /Sh dets-s 1987 toimunud parteiaktiivi nõupidamisest, kus Kingissepa linna nime muutmine jms mõisteti hukka kui natsionalismiilmingud./
 38. +Kaja . — Sirp ja Vasar 27.05.1988, nr 22, lk 3.
  /Lühiteade sellest, et "Talleksi" remondi- ja mehaanikajaoskonna töötajad toetasid 11.05 Kuressaare linna nime ennistamist, erinevalt oma töökaaslase Valeri Liivi sõnavõtust EKP Keskkomitee bürool. Vt "Teenida rahvast.." Noorte Hääl 30.04.1988./
 39. *Kallasmaa, Marja. Kärdla tänavanimed. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988,) lk 19–21.
 40. OU:Kallasmaa, Marja. Muutuv ja püsiv nimemaailm. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 8, lk 477–485.
  /Sisu: Perekonnanimedest üldse... – ja Lääne-Saaremaal eriti. Perekonna- ja kohanimede seostest./
 41. OU:Kallasmaa, Marja. Siga ja kult. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 7, lk 431–432.
  /Kn: Sigala (Rei); Seanina (Muh); Kuldi külad Eestis./
 42. *Kangur, Merike. Hargla 9-kl. kooli õpilaste ja õpetajate hüüdnimedest. Õpilasettekanne Hargla keelepäeval. — ES 17.11.1988.
  /Tutv: Meri, Mart, KjK 1989/3./
 43. OU:Karlov, Leo. Veel piiblinimedest. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 9, lk 556–557.
  /Poleemikat VÕKi otsusega (vt Päll KjK 1987/12)./
 44. *Karm, Pille. A. Kesleri nim. Kohtla-Järve Keskkooli õpilaste perekonnanimed. Õpilasettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 05.05.1988.
 45. *Kase, Heldi. Kodukandi nimed. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Kaarma isikunimedest. Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 46. *Kasepalu, Alfred. "Võlla Koit" ja "Põnni Võitlus". — Maaleht 03.03.1988, lk 6.
  /Kolhoosinimedest./
 47. *Kasepuu, Kaire; Veidenbaum, Krista. Minu kodukandi perekonnanimedest. Õpilasettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 05.05.1988.
 48. Kasesalu, Heikki. Kas ainult Gorki-Katariina? — Töörahva Elu 07.05.1988, nr 55-56, lk 3; 11.08.1988, nr 93-94, lk 6; 22.09.1989, nr 112, lk 3.
  /Ülevaade Võru nimekomisjoni tööst ja lugejate arvamusest (Erich Semm, L. Alliksoo, Õ. Saar, Elmar Hoop, Tiit Raag; V. Pilt, Olev Post, V. Meos, Erna Karise jt). Nimekomisjoni ettepanekud Võru linnanõukogule./
 49. Kasesalu, Heikki. Kas ainult Gorki-Katariina? — Töörahva Elu 13.10.1988, nr 120, lk 2–3.
  /Veel lugejate arvamusi (Selma Riitsaar, Ado Kisand, Urmas Arrand, Erna Karise, Heldur Vaask)./
 50. +Katšajev, Pavel. Nõmme õiguste taastamisest. — Õhtuleht 09.08.1988, nr 182, lk 2.
  /Sh pooldab vanade nimede taastamist./
 51. Kattai, E. 27. kilomeeter või Roobuka? — Õhtuleht 22.11.1988, nr 266, lk 2.
  /Raudteepeatus nimetati 1987. a lõpupoole Roobukaks, ent nime veel ei kasutata./
 52. +Kidron, Anti. Vabastagem linn stagnaaja märkidest! — Õhtuleht 26.07.1988, nr 171, lk 2.
  /Sh teeb ettepaneku muuta Kalinini rajooni nimi./
 53. +Kiin, Sirje. Marie Underi mälestuse jäädvustamine. — Sirp ja Vasar 15.07.1988, nr 29, lk 13.
  /Eesti Kultuurifondi eestvõttel 07.07.1988 toimunud arutelust; sh ettepanek nimetada Lomonossovi tänav Marie Underi nimeliseks./
 54. Kivimets, H. Nimede muutmisest. — Õhtuleht 27.07.1988, nr 172, lk 1.
  /Liiga palju Kalinini nimega kohti, ettepanek tänav või rajoon ümber nimetada./
 55. *Koppel, Merle. Kaarma kandi nimed. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Isikunimedest. Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 56. Laan, Ilmar. Ikka Tallinn! — Sirp ja Vasar 29.01.1988, lk 13.
  /Uno Ussisoo ettepaneku toetuseks./
 57. Laarman, J. Nimede ennistamisest. — Õhtuleht 02.08.1988, nr 176, lk 1.
  /Ettepanek ennistada kino Pioneer nimi Skandia'ks./
 58. *Laht, Katrin. Kodulinna kohanimed. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 59. Laipaik, Päivu. Tõrva tänavanimedest. — Kommunist 06.10.1988, nr 119, lk 3.
  /Ettepanekud./
 60. Laks, Leo. Rajooni- ja tänavanimedest. — Õhtuleht 24.08.1988, nr 195, lk 1.
  /Nõukogulike nimede üksluisusest, Kalinini rajooni nime muutmisest./
 61. +Laubre, Maris. Juttu raamatukogu ümber. — Õhtuleht 02.09.1988, nr 203, lk 2.
  /Sh ettepanek nimetada M. Gorki nim Tallinna Keskraamatukogu Tammsaare-nimeliseks [Sellise otsuse tegigi linnavalitsus septembri lõpus: Õhtuleht 24.09.1988, lk 1]./
 62. Lehari, Valdar. "Sakala" neli nimevahetust. — Edasi 07.06.1988, nr 130, lk 4.
  /Viljandi ajalehe toimetaja (1940–1941) meenutus Sakala varasematest nimevahetustest 1940.-1941. a./
 63. Lõbu, Ivar. Kaubahallile on nime tarvis. — Edasi 27.05.1988, nr 122, lk 3.
  /Üleskutse pakkuda nimesid Tartu südalinnas ehitatavale kaubahallile./
 64. Lõbu, Ivar. Nimekorrastajad nõu pidamas. — Edasi 20.03.1988, nr 66, lk 5.
  /Linnade ja rajoonide nimekomisjonide esindajate koosolekult Tallinnas 01.03.1988. Sõnavõttude (H. Saari, P. Päll, M. Meri, M. Kallasmaa, S. Ehrenbusch, T. Padu, K. Ellik jt) ülevaated. Ka Kuressaare nime taastamisest./
 65. *Madise, Reijo; Kajakas, Aivar; Hunt, Alar. Hüüdnimedest ja nende päritolust meie koolis. Õpilasettekanne Tallinna 54. Keskkooli rahvaluulepäeval. — ES 06.05.1988.
 66. Mathiesen, Helve. Kes kaitseks nime. — Noorte Hääl 23.06.1988, nr 144, lk 2.
  /Isikunimeliste tänavate liiasusest Jõhvis./
 67. Meri, Mart. Linnaväline nimekultuur. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988.) 5 lk (irdlisa).
  /Maakohanimedest, lähemalt haldusüksuste ja majandite nimedest./
 68. Mihkelson, Marko. Mõnda Valga tänavanimedest. — Kommunist 28.07.1988, nr 89, lk 2.
  /Nimede ajaloost./
 69. Miks, Aili. Nii ja teisiti Otepää tänavanimedest. — Kommunist 30.06.1988, nr 77, lk 2.
  /Otepää nimekomisjoni ettepanekud./
 70. +Mordvinov, Igor. Kui võtta ausalt ja tõsiselt... (3.) — Õhtuleht 22.07.1988, nr 168, lk 2.
  /Sh räägib liialdustest tänavate ümbernimetamisel./
 71. *Must, Krista. Nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne Elva 6. keelepäeval. — ES 11.02.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/9./
 72. +Must, Mari. KKI murdekogud 1987. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 6, lk 380–382.
  /Sh kohanimekogude täienemisest./
 73. Mäggar, Ivo. "Helios" Viru tänavas. — Õhtuleht 07.07.1988, nr 156, lk 3.
  /Endise Oktoobri kino tagasinimetamine Helioseks. Ivo Mäggari vestlus kino direktori Kati Lälliga./
 74. *Mägi, Ele. Elva Arbimäe linnaosaga seotud nimed ja nimetused. Õpilasettekanne Elva 6. keelepäeval. — ES 11.02.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/9./
 75. Niinemets, Asta. "Kirilind" Elvas. — Edasi 09.06.1988, nr 132, lk 1.
  /Elva raamatukaupluse nimevõistlusest, valiti Kirilind./
 76. *Oosalu, Ülle. Nimevaliku põhjendusi 1988. a emakeeleolümpiaadi tööde põhjal. III k töö. Tartu 1988. 50 lk. (Nr 1502.)
 77. OU:Pall, Valdek. Die Toponymie im Rahmen der Sprachgeographie. — Советское финно-угроведение 24, nr 4 (1988), lk 263–270.
  /Резюме: Топонимика в лингвистической географии, с. 270./
 78. *Pall, Valdek. Eesnimi meil ja mujal. Ettekanne Õisu 3. keelepäeval ja C. R. Jakobsoni nim Viljandi 1. Keskkooli 3. keelepäeval. — ES 24.03.1988; 27.04.1988.
 79. *Palo, Terje. VÕK-i kohanimereeglistik ja selle rakendamine vabariiklikes ajalehtedes ("Noorte Hääl" ja "Rahva Hääl"). Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1988. 25 lk. (Nr 500.)
 80. Palu, Johannes. Tänavanimedest. — Õhtuleht 15.09.1988, nr 213, lk 1.
  /Pooldab L. Laksi seisukohti ajalooliste nimede taastamiseks. Ent vt ka Pisnov 1988./
 81. *Pedastik, Aveli. Minu kodukoha nimed. Õpilasettekanne Värska keelepäeval. — ES 21.04.1988.
 82. *Pihel, Riina. Eesnimedest. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 83. Pisnov, A. Mälestus kohustab. — Õhtuleht 27.09.1988, nr 233, lk 2.
  /Balti Laevastiku Muuseumi vanemteaduri A. P. vastus I. Palu repliigile Õhtulehes 15.09.1988 V. Gumanenko nime teemal. V. G. elukäigust./
 84. +Pokk, Külli. Emakeele Seltsis. Aastakoosolek. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 7, lk 444–445.
  /Sh ESi aastakoosoleku 20.03.1988 otsus toetada Tallinna nime vene transkriptsiooni parandamist./
 85. +Postimees . — Sirp ja Vasar 15.01.1988, nr 3, lk 12.
  /Lugeja kirjadest toimetusele, sh Liivia I. kiri venekeelsete tänavanimede kohta Alajõel koos fotoga./
 86. *Prisk, Mari-Liis. Toila-Mägara sugupuu perekonnanimedest. Õpilasettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 05.05.1988.
 87. Prozes, Jaak. Mida teha Õismägedega? — Õhtuleht 10.03.1988, nr 56, lk 2.
  /Nn Suur-Õismäe nimest, soovitab Haaberstit. Vt Raudsepp 1988, ka Päll 1988 (Õhtuleht)./
 88. +Puusemp, Ene. Nädal lõppes, teine algas. — Edasi 21.06.1988, nr 142, lk 1.
  /Sh rajoonilehtede nimede äsjasest ennistamisest (Pärnu Postimees, Viru Sõna, Läänlane, Saarte Hääl)./
 89. *Põllu, Jaak. On aeg tõmmata otsad kokku ehk veel kord laevanimede korrastamisest. — Sirp ja Vasar 04.03.1988, lk 13.
 90. *Päll, Peeter. Eesti tänavanimede statistikast. Ettekanne X kevadkoolis Taevaskojas. — TÜ keelering 22.04.1988–24.04.1988.
  /Vt V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 125./
 91. Päll, Peeter. Isikunimesid laiast maailmast. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 5, lk 309–311.
  /Rets: Системы личных имен у народов мира. Изд. "Наука", Москва 1986. 384 lk./
 92. OU:Päll, Peeter. Nimede transkriptsiooni probleeme. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 7, lk 428.
  /Tallinna nime vene transkriptsioon, bulgaaria tabeli täpsustus./
 93. Päll, Peeter. Nimekomisjon soovitab Pikaliivat. — Õhtuleht 01.06.1988, nr 125, lk 2.
  /Kavandatava nn Suur-Õismäe nimest. Pikaliiva ajaloost, ka Haabersti ja Rocca al Mare nimest. Vt Raudsepp ja Prozes Õhtuleht 1988./
 94. *Päll, Peeter. Nimesid tuleb hoida. Ettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 05.05.1988.
 95. Päll, Peeter. Nimevaliku põhimõtteid. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988,) lk 14–19.
  /Linnades uute nimede valikust./
 96. *Püss, Eimar. Alatskivi Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Alatskivi keelepäeval. — ES 16.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 97. Raag, Raimo. Appendix: Estländska ortnamn. Estniska, svenska och tyska namnformer. — Estländare i Sverige. Historia, språk, kultur. Raimo Raag, Harald Runblom. (red.) Uppsala Multiethnic Papers 12. Uppsala 1988, lk 141–143.
  /Eesti kohanimede mitmekeelsuse ajaloo lühike kirjeldus, väike kohanimeloend nimedega eesti, rootsi ja saksa k-s./
 98. Raidla, P(eeter). Tänasest lihtsalt Rahvusraamatukogu. — Noorte Hääl 14.10.1988, nr 237, lk 1.
  /ENSV Kultuurikomitee pleenumi otsusest nimetada Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ümber Eesti Rahvusraamatukoguks; selgitab Jaak Allik./
 99. Rajaste, Tiit. Rohelises kodulinnas. — Pärnu Kommunist 23.07.1988, nr 141, lk 3.
  /Pärnu parkidest, sh nende nimedest./
 100. *Raudsepp, Irja; Kure, Eva. Õisu tehnikumi õpilaste eesnimed. Õpilasettekanne Õisu 3. keelepäeval. — ES 24.03.1988.
 101. Raudsepp, Tõnu. Bussipeatustele õiged nimed! — Rahva Hääl 13.01.1988, nr 11, lk 4.
  /Eesti maaliinide bussipeatuste nimedes valitsevast segadusest./
 102. Raudsepp, Tõnu. Võib-olla Pikaliiva? — Õhtuleht 16.02.1988, nr 38, lk 2.
  /Teeb ettepaneku nimetada nn Suur-Õismäe Pikaliivaks. Vt ka Prozes ja Päll Õhtuleht 1988./
 103. +Raukas, Anto. Mihhail Kalininist. — Õhtuleht 24.05.1988, nr 118, lk 1.
  /Vajadusest hinnata ümber M. Kalinini osa, sh mainib temanimelisi objekte Tallinnas./
 104. *Reier, Mall. Õpetajate ja õpilaste hüüdnimed meie koolis. Õpilasettekanne C. R. Jakobsoni nim Viljandi 1. Keskkooli 3. keelepäeval. — ES 27.04.1988.
 105. +Rihvk, Reet. Avan koduvärava, astun koduõue. — Noorte Hääl 23.09.1988, nr 220, lk 1.
  /Sh Nõmme I kultuurikonverentsil tehtud ettepanekust kutsuda koole paikkonna nimede järgi, muuta kino Võit uuesti Victoriaks jm./
 106. Roosimägi, Endel. Pikk tee taassünnini. — Sakala 14.04.1988, nr 45, lk 1, 4.
  /Viljandi ajalehele Sakala nime taastamisest; selle ülevaade esimeses uue nimega numbris (seni Tee Kommunismile)./
 107. +Ross, Eevi; Kallasmaa, Marja. Murdevõistlus 1987. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 5, lk 314–316.
  /Sh kohanimede kogumise tulemustest./
 108. *Saari, Henn. Maailm täis nimesid. Ettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 109. Saari, Henn. Sissevaadet nimekorralduse alustesse. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988,) lk 4–13.
  /Lisa: Väljavõte ettekandest ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi direktorile 23.01.1986 (kakskeelsete tänavanimede teemal)./
 110. *Saks, Signe. Nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne C. R. Jakobsoni nim Viljandi 1. Keskkooli 3. keelepäeval. — ES 27.04.1988.
 111. *Sarv, Ingrid. Mats, Madis ja madisepäev. Ettekanne Tartu 10. Keskkooli rahvaluulepäeval. — ES 20.02.1988.
 112. Schultz, Uno. Tallinna poolt! — Sirp ja Vasar 29.01.1988, lk 13.
  /Uno Ussisoo ettepaneku toetuseks. Toimetuse järelmärkusega./
 113. *Seppius, Margus; Austa, Vivian. Meie kooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne Tartu 5. Keskkooli keelepäeval. — ES 10.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 114. *Sinisalu, Hando; Kolsar, Urmas. Pealinnade ja riikide nimede kirjapilt ajakirjanduses. Õpilasettekanne Tartu 5. Keskkooli keelepäeval. — ES 10.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 115. *Sommer, Sirje. A. Kesleri nim. Kohtla-Järve Keskkooli õpilaste eesnimedest. Õpilasettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 05.05.1988.
 116. Tallinna nimekomisjon. Millised nimed Lasnamäe tänavatele? — Õhtuleht 25.10.1988, nr 245, lk 3.
  /Oodatakse ettepanekuid 8., 9. ja 10. mikrorajooni tänavate nimetamiseks./
 117. Tallinna Täitevkomitee. Teadaanne. — Õhtuleht 31.08.1988, nr 201, lk 3.
  /Täitevkomitee korraldus korrastada ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide nimetuste õigekirjutus seoses ENSV ÜN Presiidiumi 14.07.1988 otsusega Tallinna nime vene kirjutusviisi kohta./
 118. Tallinn jäägu Tallinnaks. — Sirp ja Vasar 04.03.1988, lk 13.
  /Uno Ussisoo ettepaneku toetuseks saabunud kirjadest: Leo Karlov, Toomas Hendrik Ilves./
 119. Tallinn – Таллинн . — Sirp ja Vasar 03.06.1988, nr 23, lk 13.
  /Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsus 16.03.1988 Tallinna nime vene transkriptsiooni kohta ja selle selgitus. Pöördumine vastava palvega Eesti NSV ÜN Presiidiumi poole./
 120. +Tasa, Esko. Uued nimed, uued abimajandid. Ebapraktiline ettepanek. — Edasi 11.11.1988, nr 258, lk 5.
  /"Herilase" naljanurgas avaldatud ettepanek mitte nimetada isikunimedega linnu, kolhoose jne, vaid looduslikke objekte: K. Vaino nimeline raba jms./
 121. +Teenida rahvast on haritlaskonna kõrge missioon. — Noorte Hääl 30.04.1988, nr 101, lk 1.
  /Ülevaade EKP Keskkomitee Büroo istungist 22.04.1988. Sh V. Liivi sõnavõtust, kes töökaaslaste nimel avaldab rahutust Kingissepa linna ümbernimetamise kampaania pärast. Vt ka "Kaja" Sirp ja Vasar 27.05.1988./
 122. *Teppih, Jana. Aruküla kooli tütarlaste nimedest. Õpilasettekanne Aruküla keelepäeval. — ES 26.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/9./
 123. *Teras, Tiina; Aasmäe, Anneli; Kask, Signe; Must, Maria; Vitsur, Piret. Tallinna 4. Keskkooli õpilaste nimedest. Õpilasettekanne Tallinna 4. Keskkooli keelepäeval. — ES 03.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 124. +Tiik, Leo. Faktikommentaare H. Sergo romaanile "Näkimadalad" I-III. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 12, lk 740–742.
  /Sh Hiiumaa kohanimedest eesti ja rootsi kasutuses./
 125. *Tiirmaa, Heli. Meie kooli õpilaste eesnimed ja nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne Värska keelepäeval. — ES 21.04.1988.
 126. Tiits, Mai. Nimekorrastus päevakorral. — Sirp ja Vasar 06.05.1988, nr 19, lk 12.
  /01.03.1988 Tallinnas Keele ja Kirjanduse Instituudis toimunud nimekorrastuse nõupidamise ülevaade (V. Pall, K. Ellik, H. Mägi, H. Treuberg, E. Talvistu, T. Padu, H. Saari, S. Ehrenbusch, P. Päll, M. Meri, M. Kallasmaa)./
 127. *Toomistu, Aivo. Pärisnimed A. H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" esimeses osas. — Võitlev Sõna 30.01.1988.
 128. +Toomtalu, Heino. Riiasöödi tamm. — Eesti Loodus 1988, nr 11, lk 716.
  /Metsakasti külas (Jõe). Ka nime tekke pärimus./
 129. *Valk, Ülo. Eesti nimeuskumusi. — Vikerkaar 1988, nr 9, lk 39–42.
 130. +Vare, Tõnu. Meie valupunktidest. — Noorte Hääl 26.04.1988, nr 97, lk 1.
  /Kingissepa rajooni komsomolikomitee pleenumist, kus mh toetati täielikult taotlust taastada Kuressaare linna nimi./
 131. *Veemaa, Rainer; Kivimaa, Kaido. Meeste nimedest. Õpilasettekanne Järva-Jaani keelepäeval. — ES 05.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 132. +Viikberg, Jüri. Vanematest eesti asundustest Siberis. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 5, lk 284–288.
  /Sh asunduste nimevariandid./
 133. +Viires, Piret. Õpilasteadurid kevadhooajal. — Keel ja Kirjandus 1988, nr 9, lk 572.
  /Sh nimeteemalised ettekanded 08.05 KKIs: Hanneli Rumm Rakvere kohanimedest, Kai Tamme "Nimevaliku põhjendusi", Raili Lember "Perekonnanimede käänamisest"./
 134. *Vikat, Tarvo. Püha kandi isikunimedest. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 135. *Värk, Urve. Helme ümbruse perekonnanimedest. Õpilasettekanne Tõrva 3. keelepäeval. — ES 07.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 136. *Vääri, Eduard. Mõnede kohanimede ja võõrsõnade päritolust. Ettekanne Alatskivi keelepäeval. — ES 16.03.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 137. *Vääri, Eduard. Mõnede nimede päritolust. Ettekanne A. Kesleri nim Kohtla-Järve Keskkooli 2. keelepäeval. — ES 05.05.1988.
 138. Õnnis, Harry. Nimedekomisjonis. — Saarte Hääl 27.10.1988, nr 128, lk 3.
  /17.10.1988 istungil tehtud nimemuutmisettepanekutest, ka Kullimäe ja Ruubi poe nimest./
 139. +Üldsegi mitte meretagune asi. — Noorte Hääl 30.04.1988, nr 101, lk 2–3.
  /Vestlusring 15.04 Saaremaa lehe toimetusega, sh kibestumusest Kingissepa linna nime muutmise asjade käigu pärast./
 140. OU:*Саари, Хенн. Стратиграфия личных имен у эстонцев. — Ономастика. Типология. Стратиграфия. Москва 1988, lk 182–191.

1989:

 1. *Annast, Aet. Eesnimedest Jõgeva rajoonis 1966. ja 1986. aastal. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 56 lk. (Nr 479.)
 2. *Arenberg, Anu. Eesnimedest Pärnu rajoonis 1966. ja 1986. aastal. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 46 lk. (Nr 481.)
 3. Ariste, Paul. (М. Г. Атаманов. Удмуртская ономастика. Ижевск 1988.) — Советское финно-угроведение 25, nr 3 (1989), lk 211–213.
  /Rets. Saksa k-s./
 4. +*Eestimaa 1725.-1726. a. adramaarevisjon. Järvamaa. Allikapublikatsioon. Tallinn 1989.
 5. OU:*Eller, Kalle; Sarv, Tõnn. 500 maakeelset nime. — Noortekalender 1990. Tallinn 1989, lk 140–145.
 6. *Hussar, Annika. Euroopa rahvaste nimemalle. III k töö. Tartu 1989. 40 lk. (Nr 1518.)
 7. OU:Kallasmaa, Marja. Isikunimedest lähtunud kohanimesid Lääne-Saaremaalt II. — Keelest ja kultuuriloost. Emakeele Seltsi aastaraamat 33 (1987). Eesti Raamat, Tallinn 1989, lk 67–80.
  /Kn: Hirmuste (Kär); Juksirahu; Kure k (Khk); Kurevere; Lellumaa; Loona (Khk); Mõndelaid; Mõntu; Mõnnuste; Riksu; Roobima; Roomassaare; Uduvere; Undva; Vantri; Vedruka; Üüdibe./
 8. *Karma, Tõnu. Liivi jälgi Riia kohanimistus. Ettekanne Riia keelepäeval. — ES 12.03.1989.
  /Tutv: Meri, Mart, KjK 1989/12./
 9. Karro, Ilmari. Talunimed tagasi! — Edasi 20.01.1989, nr 17, lk 4.
  /Ettepanek taastada ametlikult talunimed./
 10. +Kauber, Maksim. Kärdla linnanõukogu aruandeistungjärk. — Nõukogude Hiiumaa 07.03.1989, nr 27, lk 1.
  /Sh refereeritakse Kärdla RSN TK otsust tänavanimede ennistamise kohta./
 11. *Keba, Liina. Harju rajooni 1966. ja 1986. aastal sündinud lastele pandud eesnimedest. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 43 lk. (Nr 493.)
 12. Kello, Karl. Viru - mida see tähendab? — Virumaa Teataja 03.01.1989?, nr 1.
  /Nimeseletusi./
 13. +Keppart, Vello. Säilitagem andmeid Eesti kaartide jaoks! — Edasi 02.03.1989, nr 62, lk 5.
  /Vajadusest täpsete kaartide järele, kus saaks säilitada ka väikekohanimesid; ka segadusest jõenimedes Endla looduskaitsealal./
 14. *Klettenberg, Signe. Eesnimedest Viljandi rajoonis 1966. ja 1986. aastal. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. Nr 4(89).
 15. Kokla, Paul. Nimed on tõsisem asi, kui arvata võib. — Nõukogude Hiiumaa 21.02.1989, nr 21, lk 3.
  /Kärdla kohanimede ennistamise põhjendusi; ka külanimede ennistamise kavast Lauka kn-s ja külanõukogu enda nimest./
 16. *Kudrjavets, Gunnar; Palm, Kadri. Meie kodukoha nimed. Õpilasettekanne Ahja 2. keelepäeval. — ES 20.05.1989.
 17. +Kull, Helle. Arutati päevakohaseid probleeme. — Vooremaa 06.07.1989, nr 78, lk 1.
  /Sh Põltsamaa RSN otsus tänavanimede ennistamise kohta./
 18. +Käosaar, Vaike. Linnanõukogu istungjärgult. ("Kohalikes nõukogudes.") — Vooremaa 29.06.1989, nr 75, lk 1.
  /Sh Jõgeva TK esialgsest otsusest tänavanimede taastamise kohta./
 19. +Käosaar, Vaike. Nädalamõtteid väikelinnas. — Vooremaa 17.06.1989, nr 70, lk 1.
  /Sh Jõgeva TK istungil 15.07.1989 arutatud tänavanimede ennistamisest./
 20. *Leemet, Tiina. Nimepanekust 1966. ja 1986. a. Tartu rajoon. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 21 lk. (Nr 480.)
 21. *Lepik, Laine. Õpilaste perekonnanimede päritolust. Õpilasettekanne Tsirguliina 2. keelepäeval. — ES 23.11.1989.
  /Tutv: Meri, Mart, KjK 1990/8./
 22. Lähme "Orbitasse"! . ("Lugeja küsis.") — Õhtuleht 20.09.1989, nr 217, lk 2.
  /Kaupluse Ekraan nime muutmisest Orbita'ks (Rein Sepa kiri toimetusele)./
 23. +Meri, Mart. Emakeele Seltsi keelepäevad. — Keel ja Kirjandus 1989, nr 12, lk 757–759.
  /Sh nimeteemalised ettekanded – vt T. Karma, P. Päll, A. Rebane./
 24. +Meri, Mart. Keelepäev. — Keel ja Kirjandus 1989, nr 3, lk 191.
  /Sh nimeteemaline ettekanne – vt M. Kangur./
 25. *Messer, Vilja. Kohanimed Kuusalu kihelkonnas. Kursusetöö. Juhendaja Pille Kippar. TPedI, Tallinn 1989. Nr 7(89).
 26. +Must, Mari. KKI murdekogud 1988. — Keel ja Kirjandus 1989, nr 5, lk 319–320.
  /Sh kohanimekogude täienemisest./
 27. Mäggar, Ivo. Endiste tänavanimede juurde. — Õhtuleht 10.03.1989, nr 56, lk 1.
  /Nimekomisjoni ettepanek ennistada 17 tänava nimed./
 28. Mägi, Laivi. Elva korrastab nimesid. — Edasi 12.01.1989, nr 10, lk 1.
  /Elva RSN TK otsusest taastada 6 tänava nimed./
 29. Niitra, Sirje. Tänav, kus ma elan. — Õhtuleht 28.03.1989, nr 71, lk 2.
  /Fedjuninski tänavast Tallinnas ja sellele eesti nime panekust./
 30. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1985–87. Estonian and Livonian. — Onoma 29 (1987–1989), lk 420–421.
 31. *Oosalu, Ülle. Eesnimed 1920ndate aastate eesti ilukirjanduses. IV k töö. Tartu 1989. 52 lk. (Nr 1522.)
 32. Pentšus, Osvald. Talu nimi taas ausse! — Rahva Hääl 16.03.1989, nr 64, lk 1.
  /Lugeja kiri Elvast./
 33. Pihlak, M. Nimedest. — Õhtuleht 02.03.1989, nr 51, lk 1.
  /"Kultase" kohviku nime ennistamise vajadusest./
 34. *Päll, Peeter. Eestikeelsed naabrusnimed Lätis. Ettekanne Riia keelepäeval. — ES 12.03.1989.
  /Tutv: Meri, Mart, KjK 1989/12./
 35. Päll, Peeter. Mida toob meile Moldaavia keeleseadus? — Reede 27.10.1989, nr 43, lk 13.
  /Moldaavia nimede ladinatähelise kirjutusviisi ülevõtmisest; ka teiste NL rahvaste nimede otsetranskribeerimise vajadusest./
 36. *Päll, Peeter. Nimed uuenevas maailmas. Ettekanne 22. J. V. Veski päeval Tartus. — ES 27.06.1989.
 37. Päll, Peeter. Pisut ka bussipeatustest. — Õhtuleht 18.01.1989, nr 14, lk 2.
  /Tallinna nimekomisjonis arutusel olnud peatusenimede muudatused; ka Lasnamäe mikrorajoonide nimedest./
 38. *Rebane, Annika. Eesnimepanek Pukas 1983–1989. Õpilasettekanne Puka keelepäeval. — ES 06.05.1989.
  /Tutv: Meri, Mart, KjK 1989/12./
 39. Rips, Merle. 30. aprilliks. — Järva Teataja 16.03.1989, nr 31, lk 2.
  /Paide TK otsusest tänavanimede ennistamise kohta./
 40. Rips, Merle. Nimekomisjonis. — Võitlev Sõna 19.01.1989, nr 8, lk 2; 02.02.1989, nr 14, lk 1.
  /Paide tänavanimede ennistamise ettepanekud./
 41. +Ross, Eevi. Murdevõistlus 1988. — Keel ja Kirjandus 1989, nr 5, lk 318–319.
  /Sh nimekogumise tulemustest./
 42. Saar, Endel. Vaja on rohkem kaaluda. — Nõukogude Hiiumaa 16.02.1989, nr 19, lk 3–4.
  /Kärdla tänavanimede muutmisest./
 43. Saar, Sulev. Viljandis ennistati nimesid. — Sakala 22.06.1989, nr 72, lk 1.
  /Viljandi TK otsusest./
 44. *Saari, Henn. Süntaktilisi nimemalle eesti keeles ja ümberkaudu. Ettekanne kõnekoosolekul Tartus. — ES 26.11.1989.
 45. OU:*Sepp, Reino. Rootsi eestlaste eesnimedest. — VEKSA kalender 1990. Tallinn 1989, lk 216–218.
 46. OU:Talvet, Jüri. Mis siis ikka kohanimedest saab? — Keel ja Kirjandus 1989, nr 1, lk 44–46.
  /VÕKi 1983. a otsuse kriitikat, liigse lähtekirjapildi järgimise vastu./
 47. *Tasso, Pille. Eesnimede sageduse ja päritolu uurimine 1970. ja 1988. aastal Paide rajoonis. Kursusetöö. Juhendaja Jaan Õispuu. TPedI, Tallinn 1989. 50 lk. (Nr 484.)
 48. Tähiste, Ain. Varjud puude vahel. ("Kärdla tänavanimedest.") — Nõukogude Hiiumaa 11.02.1989, nr 17, lk 4.
  /Põhjendab Kärdla nimekomisjoni seisukohti ja refereerib Nõukogude-aegseid nimemuutmise otsuseid. Vastuseks Urmas Merendile./
 49. OU:+Vaba, Lembit. Balti laenud läänemeresoome maastikusõnavaras. — Keel ja Kirjandus 1989, nr 3, 4, lk 138–141, 206–218.
  /Sh mala-osisega kohanimed Eestis, terminid loja, mülgas, palu, rahu jm. Kn: Malusi s-d; Mala k (Muh); Malle rahu (Rid)./
 50. +Vajadus olla meie ise. EKP Keskkomitee sekretär Mikk Titma hümnist, Eesti lipust ja ajaloomälust. — Rahva Hääl 16.02.1989, nr 41, lk 1.
  /Sh nimede ideologiseerimise kahjulikkusest./
 51. Valga tänavanimede asjus. — Valgamaalane 17.06.1989, nr 69, lk 2.
  /Valga Muinsuskaitse Seltsi suurkogu komisjoni (Jaan Ersto, Marko Mihkelson, Aleksander Saks) ettepanekud linna täitevkomiteele./
 52. Vanad nimed tagasi . — Edasi 25.03.1989, nr 71, lk 6.
  /Refereeritakse Tartu RSN TK otsust 02.03.1989./
 53. Veel kord tänavanimedest . — Edasi 24.02.1989, nr 47, lk 2.
  /Tartu RSN TK otsuse projekt (02.03.1989 istungi jaoks)./
 54. *Väli, Viia. Kambja kihelkonna edela- ja lääneosa toponüümika. Kursusetöö. Juhendaja Mati Hint. TPedI, Tallinn 1989. Nr 12(89).
 55. *Värva, Anneli; Laur, Dage. Meie kooli õpilaste eesnimed ja nimevaliku põhjendusi. Õpilasettekanne Ahja 2. keelepäeval. — ES 20.05.1989.
 56. *Йоалайд, Марье. Стратиграфия южновепсских топонимов. — Вопросы финно-угорской ономастики. Ижевск 1989, lk 118–129.
 57. *Йоалайд, Марье. Этническая территория вепсов в прошлом. — Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск 1989, lk 76–83.
 58. Мяггар, Иво. Возвращаются прежние названия. — Вечерний Таллинн 10.03.1989, nr 56, lk 1.
  /Nimekomisjoni ettepanek ennistada 17 tänava nimed jm. Eestikeelse artikli tõlge./