[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–30. vihik (a–osatama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 2 artiklit

jalus1 jalu|s g -se Sa(ill jaluksi Ans) Käi Mär Vän Tor Juu Plt Vil, -sse Mär; jalu|ss g -sse KJn Hel, -ssõ Vas Räp, -se Hls, -sõ V, -ssa Vil; pl jalossed Vig; jälus g -e Pöi Emm Rei
1. sadula jalaraud saduli jalused Khk; ta `pistis jala jalussesse Mär; jalussa `ü̬ü̬ksed oĺlid oma `koetud Vil; sadula jalusõ omma˽`korgõn, naid om vaia pikembäde `laskõʔ Har Vrd jala|raud, jalg|raud, jalus(e)|raud, jalusti
2. (nöörist) aas, silmus a. obu pannakse jaluksi (st pea seotakse nööriga esimese jala külge) Ans; kui obusel `painaja peel keind oli, siis oli palmidud obuse laka `sisse jalused; `ekli vigati puul on ka jalus; [naha kraapimise] koogul oli aas ~ jalus; Köiele tehakse ajutine jalus, millesse astudes hea selpu tagumist otsa alla tõmmata Khk; vörgu jälused Rei b. üks purju nurk `üita purju jälus Emm
3. silmusekujuline käepide vikahti jaluss oĺl toomõst vai paiost painutõt; mul um mitu jalusõga vikahtit; ku niidät, siss jalussõst hoiat kińniʔ; panõ vikatile jaluss mano Vas || püśsi jalus (püssipäästiku kaitseraud) – Vil
4. voki jalus (voki ?tallalaud) – Plt
5. kannus sõamehel omma naa takah ravvaʔ `kundsõ man, nu üldäs jalusõʔ ~ kannusõʔ Se
6. van endisaegne mõõtühik kalade tükiviisi müümisel enne osteti jaluse `kaupa kalu. jalus kalu `oĺli viiskümmend tükki Tor
jalus2 jalus(s) Kuu Lüg Jõh IisR Jäm Rid Hää Jür JMd JJn Ann VMr Kad VJg Sim Iis Trm Pal Äks Lai Plt KJn; jälus Rei
1. (jalgade) ees, juures, all; fig tüliks; takistuseks, koormaks Joba se olis sen `tütrigu ärä ottand, vade `toine poiss on jaluss iess Kuu; Kakerdab säel inimeste jalus IisR; Mes sa tuuseldad mo jalus Jäm; sa kuer oled mul jalus ees, mine minema Ann; pinsak on jalus moas, võta üless Trm; || fig [kellegi] meelevallas et ma küll sõja jalus põle old, aga eks oli `puudust ikka ka JJn; sii tüdrek on juba ma˛ilma jalus KJn
2. jalgade ümber v küljes `kammits jaluss Kuu; obesel - - preid jalus Äks Vrd jalgus, jalun

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur