[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

jaksa `jaksa T V(`jaksõ Har) = jagus, vastupidav, kauaks jätkuv, piisav, tõhus se on `jaksa lang, ei ole jämme Puh; soolane liha om ää võtta ta‿m `jaksa Nõo; üteldi jakku `leiba, et siss om leib äste `jaksa süvvä Rõn; t́siga püvvä iks noorõ `kuuga tappaʔ, siss saa liha `jaksamp; `jaksa ku üsädseleib Rõu; kõva leib um `jaksa Plv; `jaksa tubak Se Vrd jäksa
jaska1 n, g `jaśka „esimene kliiver“ Miks `jaśka nda rambast `kindi panid Khn
jaska2 `jaska lambanahkne kasukas Pane `jaska `selga Jõh
Jaska: kurat `võtku kuradi ja temä poja jäśka Juu; Võtse vadrate väräti pääl ku igävene pudrujaska Hel; `Ossa vana pudru jaśka, nom jäl piimä maha valanuʔ Urv
Jass1: karjalait́s ellat́s sedäsi: `vastare jaśs ella, aa kari siiä ella rhvl Krk Ls armuleiva|jass, kesa|jass
jass2 pl jaśsid okslik puu näsu on `ästi sikke puu, nigu kase jaśsid `oĺlid SJn Vrd jäss1
jass3jäss2
jassak jaśsak = jässakas kasub üks kõberik näśs, se on jaśsak, jäśs Vän
kassa1 n, g kassa üld (kass g -a San Vas Se, `kassa R) hoiu- või laenukassa, pank; rahakassa mina ei õle elades saand [raha] kuhugi `kassa viä Lüg; `kassast `voeda `Volga Vai; elu kińnitamese kassasse `makstakse raha Juu; moonakste kassa olli `mõisan. kaits `ruubelt olli egäüit́s massen `aastess kassass Krk; peremihel paĺlu raha kassan (~ kassal) Krl; `vaestõlastõ kassa Har; raha kassah ~ pankah (u); sääl oĺ tu rahakarì, tu kass (kantseleil) Se || raha hoiukarp poiśs `näitab õma kassada Kod
kassa2 `kassa Jõh Vai(`kasja) juuksepalmik, pats tüdöl on `pitkäd `kassad Vai Vrd kassinka1, koss

massa1 maśsa lastek või ma viin maśsa `tarre; lapsile `üeldi - - paama (paneme) maśsada kaku `piäle Kod

massa2 maśsa Krk Nõo sigade kutsehüüd maśsa maśsa mõni kutsup põrst Krk; Emäst siga kutsuti sü̬ü̬mä iks maśsa, maśsa, maśsa, siss ta tulle joosten Nõo

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur