Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

LÜHENDAMINE


Punkt ja sidekriips lühendeis

Väiketähtlühendi lõppu võib soovi kohaselt kas panna punkti või jätta see panemata. Vähemalt üldtuntud lühendeis pole punkt tarvilik: u – umbes, kr – kroon, vt – vaata, – ametiühing, jpt – ja paljud teised (vt üldkasutatavate lühendite nimestik).

Punkt tuleb panna juhul, kui punktita lühend raskendab tekstist arusaamist, seega eriti siis, kui lühend langeb kokku mõne eestikeelse sõnaga. Sellised juhtumid saab otsustada koos kaastekstiga. Näiteks: suurenemist kujutab 1. joon 2. graafik (parem: joon., jn või joonise).

Kui sõnaühendi lühendamisel tekkinud punktita lühend langeb kokku mõne eestikeelse sõnaga, siis tuleb panna lühendi sisse sõnavahet märkiv(ad) punkt(id): k.a – käesoleval aastal; kaasa arvatud, s.a – sel aastal, v.a – väga austatud; välja arvatud, e.m.a – enne meie ajaarvamist. Sisepunkt(id) lisab (lisavad) selgust mõnes muuski sõnaühendi lühendis: s.o – see on, p.o – peab olema, m.a.j – meie ajaarvamise järgi. Sellise punkti järele ei jäeta tühikut.

Liitsõna lühendamisel märgitakse osade piir sidekriipsuga: põll-inst – põllumajandusinstituut, rahv-vah – rahvusvaheline, ped-dr – pedagoogikadoktor, Lad-Am – Ladina-Ameerika, e-post – elektronpost, K-Järve – Kohtla-Järve, P-Jaagupi – Pärnu-Jaagupi, MM-matš – maailmameistrimatš, SAT-TV ~ sat-TV – satelliittelevisioon, rb-paneelid – raudbetoonpaneelid, jsk-mehaanik – jaoskonnamehaanik, rg-kood – registrikood.

Sidekriipsu ei panda, kui tegemist on kas kogu liitsõna valiktähtlühendiga või järelosa valiktähtlühendiga (eesosa välja kirjutatud): lk – lehekülg, – ametiühing, VE – väikeettevõte, rkl – riigikoguliige, sjsk, sidejsk – sidejaoskond. Vahel aitab sidekriips pikast valiktähtlühendist paremini aru saada, nt auastmelühendid kpt-ltn – kaptenleitnant, kpt-mjr – kaptenmajor, m-kpt – mereväekapten, n-ltn – nooremleitnant, n-srs – nooremseersant, v-mdr – vanemmadrus, pv-kpt – piirivalvekapten.

Suurtähtlühendi lõppu ega sisse punkti ei panda: EJL – Eesti Juristide Liit, RE – riigiettevõte, EL – Eesti Loodus.