Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA


Võõrnimetuletiste kirjutamine

Võõrnimetuletised kirjutatakse nime ortograafiat säilitades. Üldsõnastumist näitab väike algustäht. Liited -lik, -lane, -lus, -ism, -ist liidetakse nimele harilikult ilma ülakomata.

Nt

balzaclik, chaplinlik, chopinlik, goethelik, gogollik, kreutzwaldlik, mozartlik, hollywoodlik, kuperjanovlane, madridlane, stockholmlane, zürich­lane, kiellane, philadelphlane (Philadelph/ia + lane), aristo­tellus (Aristotel/es+lus), schopen­hauer­lus, freudism, -ist, that­che­rism, -ist.

Ülakomaga saab toonitada nime ja liite piiri. Eriti kasutatakse seda siis, kui

  1. kirjapilt ja hääldus on üsna erinevad, nt bordeaux’lane < Bordeaux [bordo·], cannes’lane < Cannes [kann], cézanne’lik < Cézanne [seza·n], poe’lik < Poe [pou], watteau’lik < Watteau [vato·], rabelais’lik < Rabelais [rable·];

  2. ei taheta rakendada eesti konsonantühendi kirjutamise reeglit, nt faehl­mann’lik, scott’lik, thomas-mann’lik, bonn’lane. Sellist kirjutusviisi võib kasutada ka eesti oma nimede puhul: mutt’lik, artur-kapp’lik, rumm’lane (aga tallinlane, tallinlanna nagu linlane, linlanna).

Mitmesõnalistest nimedest saadud tuletised võib kirjutada kokku või panna loetavussidekriipsu: newyorklane, riodejaneirolane, rocca-al-marelane, jeanne-d’arclik, jack-londonlik, brigitte-bardot’lik, colas-breugnonlik.

Ainult kõige üldtarvitatavamates võõrnimetuletistes on aluseks olev võõrnimi muganenud.

Nt darvinism, -ist < Darwin, kalvinism, -ist < Calvin, kartesianism, -ist < Cartesius ehk Descartes, marksism, -ist < Marx, masohhism, -ist < Sacher-Masoch, šovinism, -ist < Chauvin, tomism, -ist < Aquino Thomas, hernhuutlus, -lane < Herrnhut, luterlus, -lane < Luther.

Vähem kasutatavate liidete ja poolliidete puhul on nimekuju häälduspäras­tamine üldine: lioonitar < Lyon, haimoriit < Highmore, mendeleevium < Mende­lejev, üterbium < Ytterby, šeikspiroloogia, šeikspiroloog < Shakespeare.