Kohanimenõukogu istungi protokoll nr. 1

      20. juuni1997

Osavõtjad: vt. registreerimisleht

Päevakord:

  1. Nõukogus lähiajal arutusele tulevatest küsimustest (E. Sepp)
  2. Nõukogu edasise tegevuse korraldamisest, sh töörühmade moodustamine
  3. Kohanimeseaduse rakendusaktide eelnõude tutvustus (P. Päll):
  4. Riigi kohanimeregistri pidamise põhimääruse eelnõu arutelu (H. Potter)
  5. Kohanimenõukogu ja Internet (P. Päll)
  6. Kohalalgatatud küsimused ("vaba mikrofon")

1.

E. Sepp: Kohanimenõukogu lähema aja päevakorras on järgmiste küsimuste läbivaatamine:
     1) Keskkonnaministeeriumi taotlus A. Loopmanni koostatud "Eesti saarte nimestiku" (1997. a. väljaanne) kohta arvamuse saamiseks;
     2) Eesti Veeteede Ameti taotlus (12.03.1997 kiri nr 5 -10/225) loodusnimede kohta arvamuse saamiseks;
     3) kohalike omavalitsuste taotlused asustusjaotuse muutmise (sh. külanimede ennistamise) kohta;
     4) soovitused kohalikele omavalitsustele talunimede valiku ja kinnistamise põhimõtete kohta.

Oleks otstarbekas nende küsimuste ettevalmistamine ära jagada täna moodustatavate töörühmade vahel.

2.

T. Sepp: Ennekõike tuleb valida nõukogu aseesimees ja sekretär ning otsustada juhatuse kui tööorgani moodustamine. Seejärel peame arutama töörühmade moodustamist ning nende personaalset koosseisu. Läbi vaadata ja põhimõtteliselt heaks kiita tuleb nõukogu põhimääruse eelnõu, mille järgnevalt kinnitab siseminister oma käskkirjaga.

OTSUSTATI:
     1. Kohanimenõukogu aseesimeheks valida Tiit Sepp ja sekretäriks Elvi Sepp.
     2. Moodustada nõukogu juhatus, mille liikmeteks on esimees, aseesimees, sekretär ja alaliste töörühmade juhid.
     3. Juhatuse pädevus sätestada kohanimenõukogu põhimääruses.
     4. Moodustada kolm alalist töörühma järgmises koosseisus:

5. Kiita heaks nõukogu põhimääruse eelnõu koos istungil tehtud täienduste ja parandustega.

3.

P. Päll: Pühendusnimede määramise korra ja kohanimede eestikeelsuse kindlakstegemise korra eelnõud on tutvumiseks välja jagatud.

Pühendusnimede puhul on vaja otsustada, milline nimede määramise korraldus kahest esitatud alternatiivist kehtestada.

OTSUSTATI:
     1. Toetada varianti, mille kohaselt otsuse pühendusnime määramise kohta seni ametliku nimeta kohale võtab selleks pädev organ vastu, arvestades isiku teeneid kohaliku elu edendamisel ja eriti tema seotust nimetatava kohaga. Vajaduse korral korraldab kohalik omavalitsus rahvaküsitluse.
     Kohaliku omavalitsuse volikogu esitab seejärel siseministrile nime muutmise taotluse koos seletuskirjaga, kus antakse nime muutmise põhjendus ning elanike küsitluse tulemused.
     Siseminister, olles ära kuulanud kohanimenõukogu seisukoha, annab nõusoleku või lükkab taotluse tagasi, lisades vastava põhjenduse.
     2. Kõnesolevate kordade eelnõud viimistleb ja esitab nõukogu sekretärile P. Päll.

4.

OTSUSTATI: Riigi kohanimeregistri põhimääruse eelnõu arutelu kui väga oluline päevakorrapunkt lükata selle ettevalmistaja H. Potteri puudumise tõttu edasi järgmiseks korraks.

5.

P. Päll tutvustab kohanimenõukogu tegevuse INTERNETI kaudu üldsusele tutvustamise kava. Vastava kodulehekülje võib avada kas Siseministeeriumi või Eesti Keele Instituudi vahendusel. Idee leidis üksmeelset toetamist.

6.

Kohalalgatatud küsimustena puudutati järgmisi probleeme:
     1) toponüümikakursused ja kohanimeekspertide nõupidamine Riias (P. Pälli info lisatud);
     2) Rööpnimede kasutamine kaardil ja tekstis. P. Pälli ettepanekut toetas nõukogu ja soovitas sellest informeerida kaartide valmistajaid, Maanteeametit ning maavalitsuste kaudu ka kohalikke omavalitsusi.
     3) E. Sepp: Kohanimeseaduse alusel on mõned omavalitsused (näiteks Sõmeru ja Ülenurme vald) juba vastu võtnud oma korrad kohanimede määramiseks. Sellega kaasnevalt on tõusetunud probleem, et seadusega kehtestatud kord (täpsemalt 30-päevane eelteate avaldamise kohustus) maakatastriüksuste nimede määramiseks ei sobi, kuna takistab ja venitab maareformi läbiviimist. Seetõttu Sõmeru vallavolikogu poolt kehtestatud kord seda nõuet ei järgi ning on seadusega vastuolus.

Vajadusel tuleb arutada vastava muudatuse tegemist kohanimeseaduses, kuid selleks tuleb paluda kohalikelt omavalitsustelt probleemi tõstatamist ning seadusandliku initsiatiivi näitamist.

Robert Lepikson
Siseminister, kohanimenõukogu esimees

Elvi Sepp
Sekretär