Kohanimenõukogu koosolek
20. juuni 1997
Lisa protokollile nr 1

TOPONÜÜMIKAKURSUSED
JA KOHANIMEEKSPERTIDE NÕUPIDAMINE
RIIAS

(22.-25.04.1997)

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) Balti jaotise ja Läti Maa-ameti korraldusel toimusid aprillis Riias UNGEGNi Balti jaotise rahvusvahelised toponüümikakursused (22.-24.04.1997) ja teine Balti jaotise istung (25.04.1997).

Rahvusvahelised toponüümikakursused korraldati selleks, et tutvustada Baltimaade kartograafidele, keeleteadlastele ja kõigi kohanimedega tegelevate asutuste töötajatele rahvusvahelise kohanimekorralduse põhimõtteid ning praktilisi soovitusi. Kursused toimusid loengute vormis, lektoriteks olid palutud tunnustatud kohanimekorraldajad:

Teemad hõlmasid nt rakendustoponüümikat (terminoloogia, ajalugu, maailma rahvuslike programmide tutvustus), ÜRO rolli nimekorralduskoostöös (ÜRO kohanimekonverentsid, UNGEGN), rahvuslikku kohanimede normimist (Kanadas, USAs ja Põhjamaades), eksonüüme; kohanimede andmebaase (USAs, Kanadas) ja nende väljundeid Internetis, kinnistunimesid Rootsis jne. Üks päev oli pühendatud Balti probleemidele: ümarlaud murdenimede teemal, Eesti, Läti ja Venemaa kohanimekorralduse tutvustus. Osalejaid oli 74 (enamik Lätist), kokku 10 riigist. Eesti osavõtjaid oli 6 (Eesti Kaardikeskusest, Eesti Keele Instituudist, Siseministeeriumist, Võru Instituudist).

ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotis on moodustatud 1992. a ÜRO kuuendal kohanimekorralduskonverentsil, selle I istung oli oktoobris 1994 Tallinnas. Jaotis on mõeldud piirkondliku nimekorralduskoostöö edendamiseks, sinna kuuluvad Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa. II istungil Riias osales 36 eksperti 10 riigist (Eesti, Kanada, Leedu, Läti, Norra, Poola, Rootsi, Soome, USA, Venemaa), sellel valiti jaotise edasist tööd järgmisel viiel aastal pärast ÜRO 7. konverentsi koordineerima uus esimees Lätist (Jurgis Kavacs).

Nii kursused kui ka istung olid korraldatud väga hästi ning lätipärase külalislahkusega.

Vt ka kursuste kajastust Kanada kohanimekomitee koduleheküljel.

P. P.