15. Publikatsioonid

Vt ka publikatsioone 1995, 1996

Eestis avaldatud monograafiad, kogumikud broðüürid

 1. Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. Toim. V. Kullus, R. Karelson, M. Tiits, T. Valdre. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - V, 1. - 208 lk.
 2. Eesti murrete sõnaraamat (ihess-jaagup). Toim. H. Neetar. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - I köide, 5 vihik. - 877-1112.
 3. Eesti murrete sõnaraamat (juure-kabjake). Toim. E. Niit, A. Haak, A. Sepp. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - II köide, 7 vihik. - 225-440.
 4. Eesti-vene sõnaraamat I. Toim. A. Romet, M. Liiv, E. Riikoja, I. Martoja, S. Smirnov, E. Veskimägi. - Tallinn, 1997, - 981 lk.
 5. Estonian Prosody: Papers from a Symposium : Proceedings of the International Symposium on Estonian Prosody, Tallinn, Estonia, October 29-30, 1006 / Edited by Ilse Lehiste and Jaan Ross. Tallinn : Institute of Estonaian Language, 1997, - 277 p.
 6. Folklore. An Electronic Journal of Folklore. Edited by M. Kõiva & A. Kuperjanov. - Tartu, 1997, - vol.3. - 156 lk.
 7. Folklore. An Electronic Journal of Folklore. Edited by M. Kõiva & A.  Kuperjanov. - Tartu, 1997, - vol. 4. - 100 lk.
 8. Folklore. An Electronic Journal of Folklore. Edited by M. Kõiva & A. Kuperjanov. - Tartu, 1995. - vol. 5. - 172 lk.
 9. Journal of the Baltic Institute of Folklore. Editors: K. Kuutma, M. Kõiva. - Tartu, 1997, - Vol. 2. - 195 lk.
 10. Media, Folklore & Mythology. Abstracts. Edited by E.-H. Västrik. - Tallinn, 1997. - 32 lk.
 11. Mäetagused. (Hüperajakiri). Toim. M. Kõiva & A. Kuperjanov. - Tartu, 1997, - 3. - 104 lk. - (http://haldjas.folklore.ee/tagused).
 12. Mäetagused. (Hüperajakiri). Toim. M. Kõiva & A. Kuperjanov & K. Salve. - Tartu, 1997, - 4. - 126 lk. - (http://haldjas.folklore.ee/tagused).
 13. Mäetagused. (Hüperajakiri). Toim. M. Kõiva & A. Kuperjanov. - Tartu, 1997, - 5. - 132 lk.
 14. Nordic-Balic-Finno-Ugric Conference The Family as Tradition Carrier, Conference Proceedings. Edited by I. Rüütel, K. Kuutma. - Tallinn, 1997, - 191 lk. - (NIF Publications No. 31).
 15. Vanavaravedaja 5. Identity of Peripheries: Minorities, Borderlands and outskirts. Edited by E.-H. Västrik & I. Saarlo. - Tartu : NEFA, 1997. - 134 lk.
 16. Ehala M., Saarsoo K., Vare S., Õispuu J. Eesti keele suhtluslävi. Council of Europe Publishing. - 1997, - 195 lk.
 17. Erelt T., Maanso V., Nilson O., Rikberg H., Unt I. Eesti-vene ja vene-eesti haridussõnastik. - Tallinn, 1996. - 82 lk.
 18. Hiiemäe R. Eesti katkupärimus (Monumenta Antiquae II. Eesti muistendid. Mütoloogilised haigused.). - Tartu, 1997, - 517 lk.
 19. Hiiemäe R. Katkujutud (sarjas "Rahvapärimus"). - Tallinn : Koolibri, 1997, - 95 lk.
 20. Keem H. Võru keel. Toim. A. Sepp, M. Meri. - Tallinn, ES ja Võru Instituut, 1997, - 88 lk.
 21. Kendla M. Saare- ja Muhumaa kalanimetused. Preprint. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 64 lk.
 22. Krikmann A. Sissevaated folkloori lühivormidesse I. Põhimõisteid. anrisuhteid. Üldprobleeme. - Tartu, 1997, - 307 lk.
 23. Kõiva O., Rüütel I. "Vana Kannel" VII:1. Kihnu regilaulud. Pulmalaulud. - Tartu, 1997, - 856 lk.
 24. Laanest A. Isuri keele Hevaha murde sõnastik. - Tallinn. Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 233 lk.
 25. Oja V. The designation of colours in Estonian dialects. - Tallinn : Pedagogical University, 1997, - 24 lk.
 26. Oja V. Värvinimetuste moodustamine eesti murretes. Preprint. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 40 lk.
 27. Saari H. Ein Weg zur Wortgrammatik am Beispiel des Estnischen. Erster Teil. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 342 lk. - (Eesti Keele Instituudi toimetised 1).
 28. Vaba L. Uurimusi läti-eesti keelesuhetest. - Tallinn-Tampere, 1997, - 547 lk.
 29. Viikberg J. Anekdoodiraamat : Naeruga Eilsest. Eesti anekdoot 1960-1990. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 572 lk.

Käsiraamatud, bibliograafiad ja kõrgkooli õpikud

 1. Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias: väljaannete bibliograafia 1947-1996. Toim. S. Nilbe. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 107 lk.
 2. Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. Toim. J. Viikberg. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 424 lk.
 3. Eesti rahvaluule bibliograafia (1918-1992). Toim. K. Ribenis. - Tallinn, 1997, - 612 lk.
 4. Erelt M., Erelt T., Ross K. Eesti keele käsiraamat. - Tallinn, 1997, - 617 lk.
 5. Erelt T. Eesti ortograafia. Teine, täiend. trükk. - Tallinn, 1997, - 92 lk.
 6. Pall V. L'em't'ne. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 84 lk.

Teaduslikud artiklid ajakirjades ja kogumikes, mida indekseeritakse tsiteerimisindeksites.

 1. Erelt T. Eesti oskussõnastikud 1991-1995. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 10. - 683-689.
 2. Erelt T. Eesti oskussõnastikud 1991-1995. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 11. - 755-761.
 3. Erelt T. Eesti oskussõnastikud 1991-1995. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 12.
 4. Erelt T. Eesti oskussõnastikud 1991-1995. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 5. - 305-314.
 5. Erelt T. Eesti oskussõnastikud 1991-1995. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 6. - 394-400.
 6. Erelt T. Eesti oskusõnastikud 1991-1995. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 9. - 592-599.
 7. Erelt T. Mõni sõna morfoloogiast. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 10. - 696-698.
 8. Erelt T. Oh elu, elu, miks meid vaevad. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 2. - 121-124.
 9. Juhkam E. Tähelepanuväärne teos Rootsi leksikograafidelt.- Keel ja Kirjandus. - 1997, - 7. - 498-501.
 10. Kallasmaa M. Estnische Ortsnamen und andere Völker. - Linguistica Uralica. - 1997, - 4. - 284-292.
 11. Karelson R. Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu kõrvalt (III). - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 3. - 186-188.
 12. Krikmann A. Retoorilise, modaalse, loogilise ja süntaktilise plaani seostest eesti vanasõnades. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 4. - 232-244.
 13. Krikmann A. Retoorilise, modaalse, loogilise ja süntaktilise plaani seostest eesti vanasõnades. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 5. - 327-343.
 14. Krikmann A. Retoorilise, modaalse, loogilise ja süntaktilise plaani seostest eesti vanasõnades. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 6. - 384-393.
 15. Langemets M. Eesti ja Euroopa ühine keel. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 11. - 786-790.
 16. Metslang H. Eesti keele ja teiste soome-ugri keelte futuurumi arenguid. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 4. - 226-231.
 17. Neetar H. Murdepalu möödunud sajandil sündinuilt. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 6. - 421-423.
 18. Norvik P. Hüä käsi tegeb, parema kaul kandab. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 11. - 777-780.
 19. Oja V. Euralex '96. Suund arvutisõnaraamatule. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 1. - 67-68.
 20. Pajupuu H. Eestlased ja soomlased - probleemitud suhtlejad. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 8. - 547-550.
 21. Päll P. Eesti kohanimede õigekirjast. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 1. - 41-42.
 22. Ross K. Eesti morfo(fono)loogia põnevamad probleemid.- Keel ja Kirjandus. - 1997, - 5, 298-304.
 23. Salve K. Kaapekakk ja katsekakk. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 2. - 129-134.
 24. Salve K. Mõtteid vepsa rahvalaulust. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 7. - 470-480.
 25. Sarv V. Setu rahvalaulik Laanetu Ol'lo (5.VII 1909-25.I.1997). - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 3. - 179-182.
 26. Sepp A. Aili Univere, Idamurde tekstid. eesti murded IV. - Linguistica Uralica. - 1996. - 3. - 221-223.
 27. Vaba L. Ergänzungen zur Substition des baltischen wortanlautenden *st. - Linguistica Uralica. - 1997, - XXXIII, 3. - 177-180.
 28. Vaba L. Kas eesti keeles on läti maastikusõnu? - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 3. - 152-156.
 29. Vaba L. Über die baltische Herkunft des ostseefinnischen rampa-Stammes. - Linguistica Uralica. - 1997, - XXXIII. - 4. - 281-283.
 30. Vaba L. Über die baltische Herkunft von est hürn. - Linguistica Uralica. - 1997, - XXXIII, 1. - 1-4.
 31. Vaba L. Über die baltische Herkunft von est. singas. - Linguistica Uralica. - 1997, - XXXIII, 2. - 112-114.
 32. Vaba L. Ühest XVII sajandi eesti sõnastikes esinevast balti päritolu taimenimetusest. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 9. - 600-604.
 33. Viikberg J. eesti slängiuurimise tänane seis. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 10. - 705-710.
 34. Viks Ü. Arvutuslingvistika hea aasta. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 1. - 54-58.

Muudes välismaistes väljaannetes avaldatud teaduslikud artiklid

 1. Kõiva M. Angels and Demons in the contemporary Personal Experiences: Changing of mythological beings and experiences. - Engel und Dämonen. Forschungen zur Antropologie und Religionsgeschichte (FARG). Bd. 29. - Münster, 1997, - 91-102.
 2. Kõiva M. Schoolchildren's Horror Stories and their supernatural experiences. - Vorträge des 10. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Volkserzählungsforschung (ISFNR). Innsbruck 1992. - Wien, 1996. - 395-401.
 3. Nilbe S. Thesaurus for subject searching and indexing as part of an intergrated library system. - International conference on library automation in Central and Easten Europe : conference preceedings, Budapest 10-13 April 1996. - Luxenbourg, 1997, - 157-159. - EUR 17551 EN.
 4. Norvik P. Magyar kiállítás Tallinnban. - Finnugor Világ. - 1997, - 4. - 3.
 5. Norvik P. Március tizenötödike az ésteknél. - Finnugor Vilég. - 1997, - 4. - 3.
 6. Sepp A. Tartonmaan satavuotiaiden jutut. - Virittäjä. - 1997, - 1. - 134-135.
 7. Tedre Ü. Elämän merkkipäivin liityvät tavat eli siirtymäriitit. - Viron perinnekultuuri. Gaudeamus. - Jyväskylä, 1997, - 283-306.
 8. Vaba L. Die lettische Sprache als Vermittler deutschen Lehngutes ins Estnische. - Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum (herausgegeben von Gisela Brandt). Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik nr. 339. - Stuttgart, 1996, - 105-118.
 9. Vaba L. Ostseefinnisches meri 'Meer' - doch ein baltisches Lehnwort. - Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlass des 30-jährigen Bestehes der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groninge. - Maastricht, 1997, - 225-231.
 10. Vaba L. Par igauu hürn 'vaga (spalvsa)' baltu cilmi. - Baltu filoloija VII. Rakstu krjums. - Rga, 1997, - 140-143.
 11. Veskis L. Adverbi ära vastetest ungari keeles. - Folia Estonica. Tomus IV. Colloquia contrastiva. Tomus III. Est-magyar összevetes. - Savariae, 1996, - 125-134.
 12. Vissel A. Estonia 1992-1996. - Bulletin of the International Council for Traditional Music. No LXXXIX October 1996. - New York, 1996, - 33-39.

Eesti teaduslikes väljaannetes avaldatud teaduslikud artiklid

 1. Arukask M. Setu. - Maa ja ilm. - Tartu, 1997, - 5-11. - (Pro Folkloristica V).
 2. Baran A. Tõrjevormelid e. reparteed e. naljakad vastused. - Maa ja ilm. - Tartu, 1996, - 12-16. - (Pro Folkloristica V).
 3. Konsand T. Struktuuri tüüpidest eesti fraseoloogias. - Maa ja ilm. - Tartu, 1996, - 50-55. - (Pro Folkloristica V).
 4. Krikmann A. Millised piirid nähtuvad läänemeresoome vanasõnades? - Õdagumeresoomõ lünapii'r. - Võro, 1997, - 62-80. - (Võro Instituudi toimetseq 1).
 5. Krikmann A. Paar palvid eesti ärksamaile murdeuurijale. / Pühendusteos Huno Rätsepale. - Tartu, 1997, - 116-133.
 6. Krikmann A. The Scratchy-Patchy "Kommunaar" Shoe: Riddles in Current School Tradition. - Journal of the Baltic Institute of Folklore. - Tartu, 1997, - Vol. 2, no. 1. - 44-72.
 7. Kuutma K. Folklore ensemble and changes in folk culture. - Folklore. Electronic Journal of Folklore. - Tartu, 1997, - no. 6. - (http://haldjas.folklore.ee/folklore).
 8. Kõiva M. In a Big Black Town There was a Big Black House. - Journal of the Baltic Institute of Folklore. Vol. 2, no. 1. - Tartu, 1997, - 113-133.
 9. Kõiva M. The Transmission of Knowledge among Estonian Witch Doctors. - The Family as the Tradition Carrier. Conference Proceedings. Vol. 2. NIF Publications 31. - Tallinn, 1997, - 77-95.
 10. Langemets M. GLOSSER as a Practical Application of a Semi-Bilingual Dictionary Concept. - Kernerman Dictionary News. Issue No 5, July 1997. - 1997, - 3-5.
 11. Lintrop A. Hereditary Transmission in Siberian Shamanism and the Concept of the Reality of Legends. - The Family as the Tradition Carrier. Conference Proceedings, Vol. 2. NIF Publications No. 31. - Tallinn, 1997, - 96-101.
 12. Lintrop A. Khanty Bear-Feast Songs Collected by Wolfgang Steinitz. - Folklore 6. - Tartu, 1997, 70-98.
 13. Lintrop A. Little Mos-woman. The Story of a (Fairy-)Tale. - Folklore. An Electronic Journal of Folklore. Vol. 3. - Tartu, 1997, - 9-35.
 14. Lintrop A. Mansid, ajalugu ja tänapäev. - (http://haldjas.folklore.ee/~aado/rahvad/mansi.html).
 15. Lintrop A. Palakesi obiugri mütoloogiast I. - Mäetagused 4. - Tartu, 1997, - 20-33.
 16. Lintrop A. Palakesi obiugri mütoloogiast II. - Mäetagused 5. - Tartu, 1997, 23-33.
 17. Lintrop A. Palakesi obiugri mütoloogiast III. - Mäetagused 6. - Tartu, 1997, 7-14.
 18. Lintrop A. Väike mos-naine. Ühe (muinas)jutu lugu. - Mäetagused nr. 3. - Tartu, 1997, - 19-40.
 19. Metslang H. Ellips ehk väljajätt ja selle otstarbekus. - Õiguskeel. - 1997, - 4. - 12.
 20. Nilbe S. Digitaalraamatukogu mõistest. - Raamatukogu. - 1997, - 6. - 6-7.
 21. Nilbe S. Märksõnastamine Tartu Ülikooli Raamatukogus. - Raamatukogu. - 1997, - 2. - 38-39.
 22. Nilbe S. Raamatukogu elektronkataloog 1 : arengulugu ja olemus. - Infofoorum. - 1997, - 2. - (http://www.tpu.ee/~i-foorum).
 23. Norvik P. eestlased III soome-ugri kultuurikongressil Ungaris. - Bibliotheca studiorum hungaricorum in Estonia. - Tartu, 1997, - 143-154.
 24. Ojamaa T. Music in the Nganasan Family Tradition. - Nordic-Baltic-Finno-Ugric Conference The Family as the Tradition Carrier, Conference Proceedings. - Tallinn, 1997, - Vol. 2. - 112-118.
 25. Ojamaa T. The Shaman as a Zoomorphic Human. - Folklore 4. - Tartu, 1997, - 77-92.
 26. Päll P. Kohanimekorraldus meil ja mujal. - Õiguskeel. - 1967. - 5. - 40-45.
 27. Raadik M. Kõrge ja suurem, kõrgenema ja suurenema. - Õiguskeel. - 1997, - 3. - 15-16.
 28. Ross K. Kahest 17. sajandi teise poole käsikirjalisest piiblitõlkest. - Professor Evald Saagi juubelikogumik. - Tartu : EELK Konsistooriumium, 1997, - 52-55.
 29. Ross K. Kohakäänded Georg Mülleri ja heinrich Stahli eesti keeles. - Pühendusteos Huno Rätsepale. - Tartu, 1997, - 188-201. - (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 7).
 30. Rüütel I. Wedding traditions of the insle of Kihnu. - (http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sufe/indexi.htm).
 31. Rüütel I. Kihnu pulmakombed. - http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/khn.pulm.
 32. Salve K. Oh, my pretty hair. Belief, Tradition and Image. - Folklore. Electronic Journal of Folklore. - Tartu, 1997, - Vol. 3. - 36-59. - http://haldjas.folklore.ee/folkore/vol3/kris.htm.
 33. Salve K. The New Generation Sends Their Signal. - Journal of the Baltic Institute of Folklore. - Tartu, 1997, - Vol. 2, no. 1. - 191-195.
 34. Salve K. Tsaaripoeg, lohed ja kaunitar I. - Mäetagused 4. - Tartu, 1997, - 112-120. - http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr4/vepsam.htm.
 35. Salve K. Vepsa rahvaluule lummas. - Mäetagused 4. - Tartu, 1997, - 65-80. - http://haldjas.folkore.ee/tagused/nr4/marje.htm.
 36. Salve K. Vepsa õigeusk: ka metsas võib palvetada. - Lee 4. Ümin. Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi väljaanne. - Tartu, 1997, - 153-169.
 37. Susi S. Mütoloogiliste haigusmuistendite tüpologiseerimisest lendva näitel. - Maa ja ilm. - Tartu, 1997, - 115-119. - (Pro Folkloristica V).
 38. Tedre Ü. Pulmasõnastik II. - Mäetagused 3. - Tartu, 1997, - 57-70. - http://haldjas.folklore.ee/tagused.
 39. Vaba L. Eesti-läti keelepiiri kujunemise ajaloost. - Õdagumeresoomõ lõunapiir'. Konverents Kütioron märdikuu 28.-30 1996. - Võro, 1997, - 113-117. - (Võro Instituudi Toimõtseq 1).
 40. Vesik S. Kui sa tahad, et tüdruk sind armastab... - Maa ja ilm. - Tartu, 1997, - 130-139. - (Pro Folkloristica V).
 41. Viikberg J. Eesti külad Venemaal: keel ja identiteet. - Eestlane olla... Eesti keele ja kultuuri perspektiivid. - Tartu : Tartu Ülikool, 1997, - 28-52.
 42. Viikberg J. Kas tänavanali või? Pisut anekdoodist. - Mängult päriselt. - Tartu : ERA, Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 52-58. - (Tänapäeva Folkloor II).
 43. Viks Ü. Erand, reegel ja sõnastik avatud morfoloogiamudelis. - Pühendusteos Huno Rätsepale. - Tartu, 1997, - 244-254.
 44. Vissel A. The Traditional and the Recent in Modern Schoolchildren's Games I. Kinetic Games (Running and Jamping Games). - Journal of the Baltic Institute of Folklore. -1997. - Vol. 2, no. 1. - 134-183.
 45. Vissel A.Folklore. - 1997, - Vol. 2, no. 1. - 134-183.
 46. Vissel A. Traditsiooniga ühel pool. - Mängult-päriselt. - Tartu, 1996. - 79-103. - (Tänapäeva folkloorist II).
 47. Västrik E.-H. Lääne uuspaganluse piirjooni. - Mäetagused 3. - Tartu, 1997, - 41-52.
 48. Västrik E.-H. A Brief Outline of Contemporary NeoPaganism in the West. - Vanavaravedaja 5. - Tartu, 1997, - 118-126.
 49. Västrik E.-H. C. W. von Sydowi fiktsioonikäsitlus ja selle kriitika. - Maa ja ilm. - Tartu, 1997, - 151-158. - (Pro Folkloristica V).
 50. Västrik E.-H. Kombest valmistada kalendripähtpäevadel inimesena riietatud õlgkuju (metsik, kada, Tahma-Toomas, nääripoiss, tuhkapoiss jms.). - Sator. - Tartu, 1997.
 51. Õim K. Eesti võrdluste struktuuris valisevaist seaduspärasustest. - Maa ja ilm. - Tartu, 1996. - 159-164. - (Pro Folkloristica V).

Populaarteaduslikud ariklid

 1. Arukask M. Akadeemilises Rahvaluule Seltsis. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 6. - 431.
 2. Arukask M. Uuekuueline "Viljandi paadimees". - Mäetagused 3. - . (http://haldjas. folklore.ee/tagused).
 3. Arukask M., Sarv M. Akadeemilises Rahvaluule Seltsis. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 5.
 4. Erelt T. Me ise keele tegijad. - Elav Teadus. - 1996. - 4. - 44-45.
 5. Erelt T. Me ise keele tegijad. - Elav Teadus. - 1997, - 5. - 54-60.
 6. Kallasmaa M. Valdek Pall - 70. - Linguistica Uralica. - 1997, - 4. - 293-295.
 7. Kallasmaa M. Üks tahk Valdek Pallist. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 6. - 409-410.
 8. Karelson R. Ernst Nurm ja "Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 294-307.
 9. Krikmann A. Tartu parömioloogiarühm. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn, 1997, - 226-258.
 10. Kõiva M. Rahvausundi ja-juttude töörühm 1990-1996. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 93-121.
 11. Neetar H. ALE ja aletama. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 282-288.
 12. Rüütel I. Eesti folkloristika arengusuundades. - Teaduslugu ja nüüdisaeg X. - Tallinn, 1997, - 142-145.
 13. Sarv V. Setu improvisioonid esimesel Kuninga kuulutamisel. - Lee 4. Ümin. Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi väljaanne. - Tartu, 1997, - 77-95.
 14. Sarv V. Setu itkupulm. - Teater, Muusika, Kino. - 1997, - 7,. - 55-66.
 15. Sarv V. Setu itkuviisi analüüs interaktiivse struktureerimismeetoditega I. - Teater, Muusika, Kino. - 1997, - 8/9. - 87-92.
 16. Sarv V. Setu itkuviisi analüüs interaktiivsete strukureerimismeetoditega II. - Teater, Muusika, Kino. - 1997, - 11. - 63-70.
 17. Sarv V. Üheksa nimega hõim. - Setomaa. - 1997, - 2.
 18. Tedre Ü. Eesti teadlaste kongressist. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 1. - 62-66.
 19. Tedre Ü. Kaks lõbus-asjalkku raamatut. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 4. - 245-252.
 20. Tedre Ü. Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluulesektor 1947-1990. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 201-225.
 21. Tedre Ü. Kultuurilooliselt väärtuslik raamat. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 9. - 635-636.
 22. Tedre Ü. Mida arvas Oskar Loorits eestlastest. - RK raamatukogu. - 1996. - 6. - 5-8.
 23. Tedre Ü. Ott Ojamaa 11.II 1926-25.XI. 1966. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 2. - 135-136.
 24. Tedre Ü. Tagasivaateid KKI rahvaluulesektori tööle. - Keel ja Kirjandus. - 1997, - 4. - 245-252.
 25. Viikberg J. Murdesektor 1947-1997, - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 10-28.
 26. Viikberg J. O tempora, o mores!. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 149-200.
 27. Viikberg J. Välismaa ideoloogiliste voolude uurimine 1968-1985. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 185-193.
 28. Viks Ü. Arvutuskeskus. - Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1997, - 48-56.
 29. Vissel A. Academic Folklore Society. - (http://haldjas.folklore.ee/rl/inste/ars/afs.htm).
 30. Vissel A. Akadeemiline Rahvaluule Selts. - (http://haldjas.folklore.ee/rl/inste/ars/arse.htm).

Teesid

 1. Haak A. Viron murteiden sanakirja - haaveesta todellisuudeksi. - XXIV kieliteteen päivät Joensuussa 28.-29. toukokuuta 1997, - Joensuu, 1997.
 2. Karelson R. Nykyviron sanakirjasta ja muista viron kirjakielen leksikoista. - XXIV kielitieteen päivät Joensuussa 29-29. toukokuuta 1997, - Joensuu, 1997.
 3. Kuutma K. Song Festivals as a Manifestation of Identity. - Abstracts in Ethnomusicology. 34th World Conference of the ICTM 50th Anniversary of IFMC-ICTM. Nitra, Slovakia,1997, - Bratislava, 1997.
 4. Leemets T. Terminoloogiaprojekt Copernicus 787 Practeast. - AFinLA Autumn Symposium. Tallinn 14.-15.11.1997, - Tallinn, 1997.
 5. Metslang H. Minimaalisuus ja maksimaalisuus virolaisissa sanonnoissa. - XXIV kielitieteen päivät Joensuussa 28.-29. toukokuuta 1997, - Joensuu, 1997.
 6. Neetar H. Ilmansuuntien ja aterioiden yhteisnimityksiä itämerensuomalaisissa kielissä. - XXIV kielitieteen päivät Joensuussa 28.-29. toukokuuta 1997, - Joensuu, 1997.
 7. Neetar H. The way Estonian children addressed their (grand)parents. - Book of Abstracts. 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, the Netherlands July 28 - August 1, 1997, - Amsterdam, 1997, - 101.
 8. Oja V. Commentaries to lexical maps. Project: The Finnic Atlas. - Book of Abstracts. 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, the Netherlands July 28 - August 1, 1997, - Amsterdam, 1997, - 106.
 9. Oja V. Database and computer analysis of the Estonian colour adjectives. - XVI Congres International des Linguistes. Paris 20-25 juillet 1997, Resumes. - Meudon, 1997, - 213.
 10. Oja V. Itämerensuomalaisten kielikartaston kommenteista. - XXIV kielitieteen päivät Joensuussa 28.-29. toukokuuta 1997, - Joensuu, 1997.
 11. Rüütel I. Burial Ceremony in the Kihnu Island as a Subject of the Visual Anthropology. - Media Folklore & Mythology. Abstracts. - Tartu, 1997.
 12. Rüütel I. Some Results of a Computerized Comparative Analysis of the Baltic-Finnic Runo Tunes. - European Seminar in Ethnomusicology 15-19 October, 1997, University of Jyväskylä. - Jyväskylä, 1997, - 32-33.
 13. Sarv V. Changes in the concept of the Setu lament tunes: Analysis applying interactive structuring methods. - European Semianar in Ethnomusicology 15-19 October, 1997, University of Jyväskyklä. - Jyväskylä, 1997, - 34.
 14. Särg T. 'Nirvana' and 'Pixies' in Estonian villages. - Abstracts in Ethnomusicology. 34th World Conference of the ICTM 50th Anniversary of IFMC-ICTM. Nitra Slovakia, 1997, - Bratislava, 1997, - 90.
 15. Särg T. Convers and Folklore. Contra's Songs. - Media, Folklore & Mythology. Abstracts. - Tartu, 1997.
 16. Vaba L. Die Substitution von balt. *kš im Ostseefinnischen. - VII tarptautinio baltistu kongreso "Balt kalbos XVI ir XVII amçiuje" praneÐimu tezes 1997 m. spalio 7-9 d. - Vilnius, 1997, - 141.
 17. Vare S. Viron kielen asema uudelleen itsenäisyneessä Virossa - nykytilanne ja tulevaisuudennäkykulmat. - XXIV kielitieteen päivät Joensuussa 28.-29. toukokuuta 1997, - Joensuu, 1997.
 18. Vissel A. Influences of Media on Games. - Media, Folklore & Mythology. Abstracts. - Tartu, 1997.

Videomontaaid

Videomontaa Hugo. - Hugo Raudsaar ja Tõutsmäe külatähetorn - 45 min. - 1997,

Videomontaa Kaali 1996. - I üle-eestiline astronoomia alane kokkutulek - 42 min. - 1997,

Videomontaa Nimetamatu. - Rootsi eestlased - 30 min. - 1997.