Joachim Rossihniuse perikoobid (1632)

Perikoobid on läbi kirikuaasta jumalateenistusel etteloetavad piiblikatkendid, mis pärinevad peamiselt Uuest Testamendist ning jagunevad kaheks: evangeeliumid (ehk katkendid nelja evangeeliumi tekstist) ja epistlid (ehk katkendid Apostlite tegude raamatust, kirjadest ja Ilmutusraamatust; epistlite hulka arvatakse ka üksikud Vana Testamendi katkendid). Tõenäoliselt on just perikoobitekstid olnud esimesed Piibli osad, mis eesti keelde tõlgiti. (Perikoobitõlkeid hilisemate piiblitõlgetega kõrvutades tasub siiski arvestada, et neis võib esineda kontaminatsioone ning perikoobi algusesse võib olla lisatud sissejuhtavaid fraase.)

Joachim Rossihniuse lõunaeestikeelsed perikoobid, mis on ühtlasi vanimad säilinud pikemad eestikeelsed piiblikatkendid, ilmusid väljaandes Evangelia vnd Episteln auff alle Sontage durchs gantze Jahr. Item: Evangelia vnd Episteln der fürnehmbsten Festen. Vnd: Die Historia vom Leiden vnd Sterben vnsers HERRN vnd Heylandes Iesu Christi. In Lieffländische Estonische Sprache transferiret. Durch: JOACHIMUM ROSSINIUM, Pastoren zu Theal / Caroll vnd Felcke. Gedruckt zu Riga / durch Gerhard Schrödern / 1632. J. Rossihniuse perikoobitõlgete sõnavara kajastub tema tekstide põhjal koostatud sõnastikus (Kingisepp jt 2002), mille lisades on pikemalt käsitletud ka J. Rossihniuse kirikukäsiraamatute senist uuritust ning tema keele mõningaid aspekte. Siinse konkordantsi tarvis on J. Rossihniuse perikoopide tekst sisestatud XIX sajandi taastrüki järgi (Verhandlungen 1898). Kontamineeritud kirjakohad ja lisandused esitatakse kursiivis.

  • Kingisepp jt 2002 = Valve-Liivi Kingisepp, Külli Habicht, Külli Prillop, Joachim Rossihniuse kirikumanuaalide leksika. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 22. Tartu.
  • Verhandlungen 1898 = Joachim Rossihnius. Südestnische Uebersetzung des Lutherischen Katechismus, der Sonntags-Evangelien und -Episteln und der Leidensgeschichte Jesu nebst einem Angang in das Südestnische übersetzter Kirchenlieder und Stücke der Agende mit einer Einleitung von Wilhelm Reiman, Pastor zu Klein St.-Johannis. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft. Neunzehnter Band. Jurjew (Dorpat).