Vaata piiblitekste


   

Se Ewangelium Sest pöhast Lukassest ülleskirjotetu.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII. Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.
• Se XIV. Pähtük.
• Se XV. Pähtük.
• Se XVI. Pähtük.
• Se XVII. Pähtük.
• Se XVIII. Pähtük.
• Se XIX. Pähtük.
• Se XX. Pähtük.
• Se XXI. Pähtük.
• Se XXII. Pähtük.
• Se XXIII. Pähtük.
• Se XXIV. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Jahni Sündminne. Maria Kuhlutaminne nink Koddo Otzminne; temmä nink Zakkaria Kittusse Laul.

 1. Sest et mitto omma Kätte wötnu / sedda Juttust Kördasähda neist Asjust / kummist meije henne sissen kindmä olleme /
 2. Nida kui meile ne omma teeda andnu / kumma sedda essi Algmissest omma nännu / nink Sönna Sullase olnu:
 3. Sis olle minna kah: hähsz arwanu / kui minna enne kik Algmissest ussinaste olle erranaudnu / sinnole Körra perrast kirjotada / armas Teowil:
 4. Et sinna se Oppusse Töisidust tunnesz / mes sulle om oppetetu.
 5. Herodesse Juda Kunninga Ajal / olli ütz Preester Nimmega Zakkarias Abia Körrast: Nink temmä Em̃and Aaroni Tüttrist / nink temmä Nimmi olli Elisabet.
 6. Ent nemmä olliwa möllemba waa Jummala een / nink elliwa kigen Issanda Kässun nink Kochtun laitmatta.
 7. Nink neil es olle Last / sest Elisabet olli sugguta / nink olliwa möllemba jo ealisse.
 8. Ent jochto / kui tem̃ä Preestri Ammetit omma Körra Ajal Jummala een tallit /
 9. Nink Preestri Kombe perra Lihsk temmä pähle satte / et temmä piddi suitzutama / sis lätz temmä se Issanda Kotta.
 10. Nink kik se Rachwa Hulk olli wäljan Palwust piddäman / Suitzutamisse Tunnil.
 11. Sis neüt henda se Issanda Engel temmale / nink sais Suitzutamisse Altri parremabal Pohlel.
 12. Nink kui Zakkarias tedda näggi / sis heiti temmä erra / nink Hirm tulli temmä pähle.
 13. Ent se Engel üttel temmä wasta: Erra peljako Zakkarias: Sest sinno Palwe om kuhltu: Nink sinno Emmand Elisabet sahb sulle Poiga Ilmale tohma / nink sinna peät temmä Nimme kutzma Jahnisz.
 14. Nink sul sahb ollema Röhm nink häh Meel / nink paljo sahwa henda temmä Sündmissest röhmustama.
 15. Sest temmä sahb suhr ollema se Issanda een: Wihna nink wäggewät Johki ei sah temmä mitte johma / nink temmä sahb weel Emma Ihun pöha Waimuga sahma teüdetus.
 16. Nink temmä sahb paljo Israeli Latzist ümbrekähndma se Issanda neide Jummala pohle:
 17. Nink temmä sahb temmä een keüma Eliasse Waimun nink Wäen / Essa Söamid Laste pohle ümbrekähndma / nink Umbuskjid Öigide Tarkusse mannu / nink selle Issandalle walmist Rachwast walmistama.
 18. Nink Zakkarias üttel Engli wasta: Mist es minna sedda peä tundma? Sest minna olle wanna / nink minno Emmänd om ealinne.
 19. Se Engel koste nink üttel temmä wasta: Minna olle Gabriel / kä Jummala een saisab / nink olle lähätetu sinnoga könnelema / nink sinnole sedda kuhlutama.
 20. Nink nätze / sinna saht keeletummasz jähma / nink ei sah woima könnelda / ammak tohe Peiwäni / kui se sahb sündima: Seperrast et sinna minno Sönnu ei olle usknu / kumma sahwa sahma teüdetus ommal Ajal.
 21. Nink se Rachwas oht Zakkariat / nink pand Immesz / et temmä ni kawwa Jummala Kotta wiwi.
 22. Ent kui temmä wälja tulli / sis es woitemmä neide gakönnelda: Nink nemmä moistiwa / et temmä Näggemist Jummala Koan olli nännu. Nink temmä pilgut neile / nink jäije keeletummasz.
 23. Nink jochto / kui temmä Orjusse Peiwa olliwa teüdetu / sis lätz temmä omma Koddo.
 24. Nink perrast neid Peiwi sai temmä Emmand Elisabet rassesz / nink peet henda erra wihs Kuhd / nink üttel:
 25. Nida om se Issand mulle tennu neil Peiwil / kummil temmä minno pähle om kajenu / minno Tikko Innimiste seast errawötta.
 26. Ent kuwendel Kuhl lähäteti Engel Gabriel Jummalast ütteGalilea MahLihna / kumb kutzutas Nazaret /
 27. Ütte Junkro mannu / kumb olli errakichlatu Mehelle / kummal Nimmi olli Josep / Tawida Koast: Nink se Junkro Nimmi olli Maria.
 28. Nink se Engel tulli sisse temmä mannu / nink üttel: Terre sinna / kä Armo ollet sahnu: Se Issand sinnoga: Sinna önnistetu Naiste sean.
 29. Ent kui temmä tedda näggi / sis heiti temmä erra ülle temmä Könne / nink möttel / mähranes Terwitaminne se olnes.
 30. Nink se Engel üttel temmä wasta: Erra peljako Maria: Sest sinna olletArmo löidnu Jummala man.
 31. Nink nätze / sinna saht rassesz sahma Ihun / nink Poiga Ilmale tohma: Nink sinna peättemmä Nimmekutzma Jesus.
 32. Sesamma sahb suhrollema / nink Kigekörgemba Pojasz kutzutama: Nink se Issand se Jummal sahb telle temmä Essa Tawida Järjeandma:
 33. Nink temmä sahb wallitzema ülle JakobiKoa iggawesz / nink temmä Kunningrikkussel ei sahOtzaollema.
 34. Ent Maria üttel se Engli wasta: Kuis se sahb sündima / sest et minna middake Mehest ei tija?
 35. Nink se Engel koste nink üttel temmä wasta: Pöha Waim sahb sinno pähle tullema / nink se kige körgemba Wäggi sahb sinno ülle warjoma: Seperrast sahb kah se Pöha / kumb sinnust sahb sündinus / Jummala Pojasz kutzutama.
 36. Nink nätze / Elisabet sinno Höim om kah rasse ütte Poja ga / ommal wannal Eal: Nink se om temmal kuwes Kuh / kedda ütteldas sugguta ollewat.
 37. Sest Jummala man ei olle ützik Assi woimata.
 38. Sis üttel Maria: Nätze minna olle se Issanda Neützik: Mulle sündko sinno Sönna perra: Nink se Engel lachku temmast erra.)
 39. Ent Maria tössi ülles neilsammul Peiwil / nink lätz ülle se mäggitze Mah) äkkitzelt / Juda Lihna.
 40. Nink temmä tulli Zakkaria Kotta / nink terwit Elisabettit.
 41. Nink se sündi / kui Elisabet Maria Terwitamist kuhld / sis karras se Latz temmä Ihun: Nink Elisabet teüdeti pöha Waimuga:
 42. Nink temmä tennit suhre Hähle ga nink üttel: Önnistetu ollet sinna Naiste sean / nink önnistet om sinno Iho Suggu.
 43. Nink kustas se mulle johub / et minno Issanda Emma minno mannu tulleb?
 44. Sest nätze / kui sinno Terwitamisse Hähl minno Körwu sisse tulli / sis karras Röhmuga se Latz minno Ihun.
 45. Nink önnis ollet sinna / et sa ollet usknu: Sest se sahb sahma teüdetus / mes sulle Issandast om ütteldu.
 46. Nink Maria üttel: Minno Heng auwustab wäega sedda Issandat:
 47. Nink minno Waim röhmustab henda Jummala minno Önnisteggija sissen:
 48. Sest temmä om kajenu omma Neütziko Maddalusse pähle: Sest nätze /sest Ajast sahni sahwa minno önsasz kitma kik Pölwe:
 49. Sest temmä om suhri Asju minnole tennu / kumb wäkkew om / nink kenne Nimmi pöha om:
 50. Nink temmä Hallestus püssib Pölwest Pölweni / neide man / kumma tedda pelgäwa.
 51. Temmä tehb Wäkke omma Käe Warrega / nink pillab erra neid / kumma körke omma omman Süddame Meelen:
 52. Temmä taukab maha Wäggewid Järje pählt / nink üllendab Maddalid:
 53. Näljätzid teüdab temmä Häh ga / nink lasseb Rikkid tüchja erra:
 54. Temmä om wasta wötnu omma Sullast Israel / et temmä mötlesz omma Armo pähle /
 55. (Nida kui temmä pajatanu om meije Wannambile Abrahamil / nink temmä Seemnille) iggawesz.
 56. Ent Maria jäije temmä mannu lähüd kolm Kuhd: Perrast lätz temmä jälle Koddo.)
 57. Ent Elisabetti Aig tulli / et temmä piddi Ilmale tohma: Nink temmä töije Poiga.
 58. Nink temmä Küllä Rachwas nink Höimo kuhliwa / et se Issand suhrt Armo temmä man olli tennu / nink röhmustiwa henda temmä ga.
 59. Nink se sündi / kattesamal Peiwäl tulliwa nemmä sedda Last ümbreleikama / nink nimmitiwa tedda temmä Essa Nimmelt Zakkariasz.
 60. Ent temmä Emmä koste nink üttel: Ei mitte: Enge temmä peab Jahnisz kutzutama.
 61. Nink nemmä ütliwa temmä wasta: Sinno Höimlaiste sean ei olle jo keake / kel sährane Nimmi om.
 62. Nink nemmä pilgotiwa temmä Essale / kuis temmä tedda tahasz nimmitäda.
 63. Nink temmä pühs Lawwakest / kirjut nink üttel: Jahn om temmä Nimmi: Nink nemmä immetelliwa kik.
 64. Ent temmä Suh nink Keel awwati seddamaid ülles: Nink temmä könnel nink kit Jummalat.
 65. Nink suhr Hirm tulli kige neide Küllä Rachwa pähle: Nink sesamma Assi saije teeda kige Juda Mah Mäggiste pähl.
 66. Nink kik kumma sedda kuhliwa / wöttiwa Söamette nink ütliwa: Mes sest Latzest sahnes? Sest se Issanda Kässi olli temmä ga.
 67. Nink temmä Essa Zakkarias teüdeti pöha Waimuga: Nink temmä kuhlut nink üttel:
 68. Kittetu olgo se Issand / Israeli Jummal / sest temmä om koddo otznu nink erraluhnastanu omma Rachwast /
 69. Nink om meile ülles sähdnu Önsusse Sarwe / omma Sullase Tawida Koan:
 70. Nida kui temmä ennemuste om pajatanu läbbi omma pöha Proweete Suh /
 71. Et temmä meid erra pästasz meije Wainlaisist / nink kike Käest / kumma meid wichkawa:
 72. Nink Armo neüdasz meije Wannambille / nink mötlesz omma pöha Leppingo pähle:
 73. Se Wandmisse perra / kumba temmä meije Essale Abrahamille olli wandnu meile anda /
 74. Et meije Peljota / perrast sedda / kui meije omme Wainlaiste Käest olleme erra pästetu / tedda orjame /
 75. Pöhandussen nink Öigussen temmä een / kige meije Ello Peiwil.
 76. Nink sinna Latz / saht se Kigekörgemba Proweetiszkutzutama: Sest sinna sahtse Issanda Palge eenkeüma / tem̃ä Teed walmistama /
 77. Nink andma Önsusse Tundmist temmä Rachwalle / neide Pattu Andisandmissen:
 78. Läbbi meije Jummala söamelikko Armo / kumman meid om koddootznu se Tösseminne Körgest:
 79. Et temmä paistasz neile / kumma Pimmedän nink Surma Warjun istwa / nink säesz meije Jalgu Raho Tee pähle.
 80. Ent se Latz kaswi / nink sai kangesz Waimun: Nink temmä olli Lahnen / senni Peiwäni / kui temmä henda Israeli Rachwale piddi neütma.)

Se II. Pähtük.

   Kristusse Sündminne. Ümbreleikaminne. Maria Pohastaminne. Simeoni nink Hanna Üllestunnistaminne. Kristus kattetöistkümne ajastalinne Jummala Koan.

 1. Ent neil Peiwil sündi / et Käsk Keisrist Augustussest wälja lätz / et kik Ilm2 piddi sahma ülles kirjotetus.
 2. (Sesamma eesmänne Ülleskirjotaminne sündi / kui Kürenius (se ülle) Üllemb olli Süria Mahl.
 3. Nink kik lätziwa / et nemmä henda lassesse ülleskirjotada / eggaütz omma Lihna.
 4. Sis lätz kah ülles Josep Galilea Mahlt Nazaretti Lihnast / Juda Mahle / Tawida Lihna / kumb kutzutas Petlehem / (sest et temmä Tawida Koast nink Suggust olli /)
 5. Et temmä henda lassesz ülleskirjotada Maria omma errakichlatu Naise ga / kumb olli rasse.
 6. Ent se sündi / kui nemmä sähl olliwa / sis tulli Aig / et temmä pidi Ilmale tohma.
 7. Nink temmä töije omma eesmäst Poiga / nink mächk tedda Mächkmitte / nink pand tedda Söime sisse: Sest neil es olle muijal Mahd Majan.
 8. Nink Karjusse olliwa sesamma Wälja pähl / omma Tachra man / nink hoitsiwa Öhse omma Karja.
 9. Nink nätze se Issanda Engel sais neide körwal / nink se Issanda Auwustus paist neide ümbre: Nink nemmä pelgsiwa wäega.
 10. Nink se Engel üttel neide wasta: Erra peljako: Sest nätze minna kuhluta teile suhrt Röhmo / kumb kigel Rachwal sahb ollema:
 11. Sest teile om tähmba Önnisteggija sündinu / kumb om Kristus se Issand / Tawida Lihnan.
 12. Nink se olgo teil Tähesz: Teije sahde löidma Last Mächkmitte mähitu / nink Söime sisse pantu ollewat.
 13. Nink seddamaid olli se Engli man se taiwalikko Söawäe Hulk / ne kittiwa Jummalat nink ütliwa:
 14. Auw olgo Jummalal Körgen / Rauw Mah pähl / nink Innimistille häh Meel.)
 15. Nink se sündi / kui ne Engli neide mant olliwa Taiwatte lännu / sis ütliwa ne Karjusse töine töist wasta: Läkkem nühd Petlehemmi / nink kajekem sedda Asja / mes sähl sündinu / kumba se Issand meile om teeda andnu.
 16. Nink nemmä tulliwa rüchken / nink löisiwa Mariat nink Joseppit / nink sedda Last Söimen maggawat.
 17. Ent kui nemmä sedda olliwa nännu / sis laotiwa nemmä sedda Sönna wälja / kumb neile sest Latzest olli ütteldu.
 18. Nink kik / kumma sedda kuhliwa / panniwa Immesz sedda Könnet / mes neile ne Karjusse olliwa üttelnu.
 19. Ent Maria pand tallele kik neid Sönnu / nink möttel neide pähle omman Söamen.
 20. Nink ne Karjusse kähniwa taggasi / kittiwa nink auwustiwa Jummalat / kige eest / mes nemmä olliwa nännu nink kuhlnu / nida kui neide wasta olli ütteldu.)
 21. Nink kui kattesa Peiwa olliwa teüdetu / et sedda Last piddi ümbreleigatama / sis nimmiteti temmä Nimmi JESUS / kumb Englist olli nimmitetu /enne kui temmä (omma Emma) Iho sisse sahdi.)
 22. Nink kui temmä Pohastamisse Peiwa tulliwa / Mosesse Sähdusse perra / sis töiwa nemmä tedda Jerusalemme / et nemmä tedda selle Issandalle ettesäesse /
 23. (Nida kui kirjotet om se Issanda Sähdussen: Eggaütz Pois-Latz / kumb Emma Kochto awwab / peab Issandalle pöhasz kutzutama.)
 24. Nink et nemmä annasse Owwrit / se perra kui se Issanda Sähdussen om ütteldu / Paari Hüttä / echk katz nohrt Tuwikest.
 25. Nink nätze / ütz Innimenne olli Jerusalemmin / sel olli Nimmi Simeon: Nink sesamma Innimenne olli wagga nink jummalapelglik / nink oht Israeli Röhmu: Nink pöha Waim olli temmä sissen.
 26. Nink temmal olli Kostussahnu pöhast Waimust / et temmä es sahsz Surma näggema / enne kui temmä se Issanda Kristust näesz.
 27. Nink temmä tulli läbbi Waimo (Ajamisse) Jummala Kotta: Nink kui ne Wannamba sedda Last Jesust Jummala Kotta töiwa / et nemmä temmäga tehsse Sähdusse Kombe perra /
 28. Sis wöt temmä tedda omma Hölma / nink kit Jummalat / nink üttel:
 29. Issand / nühd lasset sinna omma Sullast Rauwun wallale / nida kui sa ollet üttelnu:
 30. Sest minno Silmä omma sinno Önnisteggijat nännu /
 31. Kumba sinna ollet walmistanu kigelle Rachwalle:
 32. Walgussesz paistma Pagganille / nink sinno Israeli Rachwa Kittussesz.)
 33. Nink temmä Essa nink Emma panniwa sedda Immesz / mes temmast ütteldi.
 34. Nink Simeon önnist neid / nink üttel Maria temmä Emma wasta: Nätze / sesinane pantas Saddamissesz nink Üllestössemissesz mitmale Israelin / nink Tähesz / kummal wasta pajatetas:
 35. (Nink sinno omma Henge läbbi sahb Möhk tükmä:) Et mitma Söamide Mötte awwalikkusz sahwa.
 36. Nink Hanna ütz Proweeti Emmand olli / Wanueli Tüttär Aseri Suggust: Se olli ealinne / nink olli omma Mehega ellänu seitze Ajastaiga / perräst omma Junkro Saisust.
 37. Nink temmä olli Läsk lähüd kattesakümmend pähle nelli Ajastaiga / se es tulleealeerra Jummala Koast / orjas Jummalat Pahstmisse nink Pallemissega Öh nink Peiwä:
 38. Sesamma ast kah sinnä mannu selsammal Tunnil / nink kit sedda Issandat / nink pajat temmäst kike wasta / kumma Jerusalemmin Erraluhnastamist ohdiwa.
 39. Nink kui nemmä kik olliwa teütnu se Issanda Sähdusse perra / sis kähniwanemmä jälletaggasi Galilea Mahle / omma Lihna Nazaretti.
 40. Ent se Latz kaswi / nink saije kangesz Waimun / teüs Tarkust: Nink Jummala Arm olli temmä man.)
 41. Nink temmä Wannamba lätziwa egga Ajastaja ülles Jerusalemme Pascha Pühal.
 42. Nink kui temmä katztöistkümmend Ajastaiga wanna olli / sis lätziwa nemmäülles Jerusalemmi / Püha Kombe perra.
 43. Nink kui ne Peiwa olliwa teüdetu / nink nemmä jälle taggasi kähniwa / sis jäije se Latz Jesus Jerusalem̃i: Nink temmä Wannamba es tija sedda mitte.
 44. Ent nemmä mötliwa tedda Seltzi man ollewat / nink tulliwa ütte Peiwa Teed / nink otzewa tedda Höimo nink Tutwide sean.
 45. Nink kui nemmä tedda es löwwa / sis lätziwa nemmä jälle Jerusalemmi / nink otzewa tedda.
 46. Nink se sündi perrastkolmPeiwä / sis löisiwa nemmä tedda Jummala Koan istwat Oppetajide keskel / nink neid kuhlwat / nink neist küssitellewat.
 47. Ent kik / kumma tedda kuhliwa / immetelliwa ülle temmä Moistusse nink Kostusse.
 48. Nink kui nemmä tedda näijewa / sis heitiwa nemmä erra: Nink temmä Emma üttel temmä wasta: Poig / kuis sinna meile nida ollet tennu? Nätze / sinno Essa nink minna olleme sinno Waiwa ga otznu.
 49. Nink temmä üttel neide wasta: Mes teije minno ollete otznu? Es teije tijä / et minna peä ollema se sissen / mes minno Essa perralt om?
 50. Nink nemmä es moista: sedda Sönna mitte / mes temmä neidega pajat.
 51. Nink temmä lätz neidega alla / nink tulli Nazaretti / nink olli neil sönnawötlik. Nink temmä Emma piddi kik neid Sönnu omman Söamen.
 52. Nink Jesus kaswi Tarkussen / nink Ean / nink Armun Jummala juures nink Innimiste man.

Se III. Pähtük.

   Jahni Ammet / Oppus nink Kinniwihminne. Kristusse Ristminne nink Suggu Rahmat.

 1. Keisri Tiberiusse wijendel töistkümnel Wallitzusse Ajastajal / kui Ponzius Pilatus Mah Wallitzaja olli Juda Mahl / nink Herodes ütz neist neljast Wallitzajist Galilean / nink temmä Welli Wilip ütz neist neljast Iturea n. Trachoniti Mahl / nink Lisanias ütz neist neljast Abilenen /
 2. Kui Hannas nink Kaiwas Körge Preestre olliwa / sis tulli Jummala Sönna Jahnille Zakkariasse Pojalle Lahnen.
 3. Nink temmä tulli kige Mah sisse Jordani ümbrel / nink juttust Pattust Kähndmisse Ristmist Pattu Andisandmissesz.
 4. Nida kui kirjotet om Esaia Proweeti Sönna Rahmatun / kumb ütleb: Heikaja Hähl om Lahnen: Walmistake sedda Issanda Teed / tekke tassatzesz temmä Teeraa.
 5. Kik Orru peäwa teüs sahma / nink kik Mäe nink Kengo peäwa sahma allandetus: Nink mes köwwer om / se peab öigesz sahma / nink mes mätlik om / peab tassatzesz Teesz sahma:
 6. Nink kik Leha sahb . Jummala Önsust näggema.
 7. Sis üttel temmä se Rachwa wasta / kumb wälja tulli / et nem̃ä temmäst sahsse ristitus: Teije Nastiko Suggu / kes om teile neütnu se tullewatze Weha eest errapaeta?
 8. Seperrast kandke öiget Pattust Kähndmisse Sukku: Nink erge nakkage mitte henne man ütlema: Meil om Abraham Essasz: Sest minna ütle teile / et Jummal woibneistsinatzist Kiwwist Abrahamille Latziülles errätada.
 9. Ent Kirwes om kah jo pantu Puh Juhre külge: Eggaütz Puh nühd / kumb hähd Sukku ei kanna / sahb maha rajotus / nink Tulle heidetus.
 10. Nink se Rachwas küsse temmält nink üttel: Mes meije sis peäme teggema?
 11. Temmä koste nink üttel neile: Kel katz Särki om / se andko selle / kel ei olle: Nink kel Söhki om / se tekko kah nida.
 12. Ent Mühtniko tulliwa kah / et nemmä saissi ristitus / nink ütliwa temmä wasta: Oppetaja / mes meije peame teggema?
 13. Ent temmä üttel neide wasta: Erge pühdke mitte ennämb / kui teile om säetu.
 14. Ent Söamehe küssewa temmalt kah nink ütliwa: Mes sis meije peäme teggema? Nink temmä üttel neide wasta: Erge tekke kelleke Lihga / nink erge petke keddake: Nink olge omma Palga ga rahul.
 15. Ent kui kik Rachwas Jahnist nuhld nink möttel omman Söamen / echk tem̃ä olnes Kristus /
 16. Sis koste Jahn nink üttel kigille: Minna risti teid kül Weega: Ent ütz kangemb minno tulleb / kummal minna auwus ei olle / temmä Kängä Richma pästa. Se samma sahb teid pöha Waimo nink Tullega ristma.
 17. Temmal om Wisklapjo omman Käen / nink temmä sahb omma RüheAllustpüchkma / nink Nisso omma Aita koggoma / ent Agganat sahb temmä errakistmatta Tulle ga erra pallotama.
 18. Nink mitto muid Asju mannitz temmä / nink kuhlut sedda Rachwalle.
 19. Ent kui Herodes ütz neist neljast Wallitzajist temmäst nohmiti / Herodiasse omma Welle Wilippi Naise perrast / nink kige Kurja perrast / mes Herodes teggi.
 20. Sis teggi temmä kah pähle se kige sedda / nink sulg Jahni Wangi Torni.
 21. Ent se sündi / kui kik Rachwas ristiti / nink Jesus kah olli Ristitu / nink Palwust piddi / et Taiwas ülles awwati:
 22. Nink pöha Waim tulli maha iholikkul Kombel / kui Tuwikenne temmä pähle: Nink Hähl tulli Taiwast / se üttel: Sinna ollet minno armas Poig / sinnust om minnul häh Meel.
 23. Nink Jesus olli lähüd kolme kümne ajastalinne / nink peeti Joseppi Pojasz / se olli Eli Poig.
 24. Se olli Mattati / se olli Lewi / se olli Melchi / se olli Janna / se olli Joseppi Poig /
 25. Se olli Matatia / se olli Amosi / se olli Nahumi / se olli Esli / se olli Nange Poig /
 26. Se olli Maati / se olli Matatia / se olli Simei / se olli Joseppi / se olli Juda Poig /
 27. Se olli Johanna / se olli Resi / se olli Zerubabeli / se olli Galatielli / se olli Neri Poig /
 28. Se olli Melchi / se olli Addi / se olli Kosami / se olli Helmodammi / se olli Herri Poig /
 29. Se olli Josesse / se olli Eliezeri / se olli Jorami / se olli Mattati / se olli Lewi Poig /
 30. Se olli Simeoni / se olli Juda / se olli Joseppi / se olli Jonani / se olli Eliakimmi Poig /
 31. Se olli Melea / se olli Mainani / se olli Mattatani / se olli Nahtani / se olli Tawida Poig /
 32. Se olli Jesse / se olli Obeddi / se olli Pootzi / se olli Salmoni / se olli Naassoni Poig /
 33. Se olli Aminadabi / se olli Aaroni / se olli Esrommi / se olli Waretzi / se olli Juda Poig.
 34. Se olli Jakobi / se olli Isaaki /se olli Abrahami / se olli Tara / se olli Nahori Poig /
 35. Se olli Saruchi / se olli Ragahu / se olli Waleki / se olli Eberri / se olli Sala Poig /
 36. Se olli Kainani / se olli Arwaksadi / se olli Semmi / se olli Noa / se olli Lamechi Poig /
 37. Se olli Matusala / se olli Enochi / se olli Jareddi / se olli Malaleeli / se olli Kainani Poig /
 38. Se olli Enosse / se olli Setti / se olli Adami-Poig / se olli Jummala.

Se IV. Pähtük.

   Kristusse Kiusataminne / Juttus / Perrankiusaminne nink Immeteo.

 1. Ent Jesus teüs pöhast Waimust tulli jälle Jordanist / nink wihdi Waimust Lahnde /
 2. Nink kiusati nellikümmend Peiwä Kurratist: Nink temmä es söh middake neil Peiwil: Nink kui ne Otza saiwa / sis issosi temmä wihmäte.
 3. Nink se Kurrat üttel temmä wasta: Kui sinna ollet Jummala Poig / sis ütle selle Kiwwile / et temmä Leiwasz sahb.
 4. Nink Jesus koste temmale nink üttel: Kirjotet om: Inniminne ei ellä mitte ützindä Leiwäst / enge eggaüttest Jummala Sönnast.
 5. Nink se Kurrat weddi tedda körge Mäe pähle / nink neüt telle kik se Ilma Kunningrikkussid / Silmä Pilgmisse Ajal:
 6. Nink se Kurrat üttel temmä wasta: Sulle taha minna kik sedda Woimust anda / nink neide Auwustust: Sest se om . Mulle antu / nink minna anna sedda kelle minna taha.
 7. Kui sinna nühd minno saht kummardama / sis peäb se kik sinno perralt ollema.
 8. Nink Jesus koste nink üttel temmä wasta: Taggana minnust erra Satan: Sest kirjotet om: Sinna peät sedda Issandat omma Jummalat kummardama / nink tedda ützinda orjama.
 9. Nink temmä weije tedda Jerusalemmi / nink sähd tedda Jummala Koa Harja pähle / nink üttel temmä wasta: Kui sinna ollet Jummala Poig / sis heidä henda siht maha:
 10. Sest kirjotet om: Et temmä sahb omme Englid sinno ülle käskma / sinno hoita:
 11. Nink et nemmä sinno Kätte pähl kandwa / et sinna omma Jalga Kiwwi wasta ei tauka.
 12. Nink Jesus koste nink üttel temmä wasta: Se om ütteld: Sinna ei peä Jummalat omma Issandat mitte kiusama.
 13. Nink kui se Kurrat kik Kiusatussi olli teütnu / sis taggasi temmä temmast üttesz Ajasz erra.
 14. Nink Jesus kähnd jälle Waimu Wäen Galilea Mahle: Nink Pajatus laggosi temmäst wälja / sinnä ümbrekaut kike Paiku.
 15. Nink temmä oppet neide Kerkun / nink kitteti kigist.
 16. Nink temmä tulli Nazaretti / kun temmä olli ülles kaswatetu / nink lätz Kerko omma Kombe perra pöhal Peiwal / nink tössi ülles luggema.
 17. Nink telle anti se Proweeti Esaia Rahmat: Nink kui temmä sedda Rahmatut ülles awwas / löis temmä sedda Paika / kun kirjotet om:
 18. SeIssandaWaim om minno pähl / seperrast omtemmä minnowoidnu: Temmä omminnolähätanu Waistille Armo Oppust kuhlutama / erraröhotu Söamid süttitäma / juttustama Wangituile Wallalelaskmist / n. Söggedille Näkko / Pessetuid wallale laskma:
 19. Nink kuhlutama se Issanda wastawötlikko Ajastaiga.
 20. Nink kui temmä Rahmatut kinni pand / sis and temmä sedda Sullaselle / nink iste maha: Nink kike Silmä / kumma Kerkun olliwa / kaijewa temmä pähle.
 21. Nink temmä naksi neide wasta ütlema: Tähmbä om se Kirri teije Körwil teüdetu.
 22. Nink nemmä anniwa temmäle kik Tunnistust / nink immetelliwa ülle temmä armsa Sönna / kumma temmä Suhst wälja tulliwa / nink ütliwa: Es sesinane olle Joseppi Poig?
 23. Nink temmä üttel neide wasta: Teije sahdetöttelikkult minnoleütlema sedda wanna Sönna: Arst / awwita henda essi: Mes meije olleme kuhlnu Kapernaumin sündiwat / sedda teh kah sihn omma Essa Mahl.
 24. Ent temmä üttel: Töttest / minna ütle teile / ützik Proweet ei olle wastawötlik omma Essa Mahl.
 25. Ent töttest / minna ütle teile / mitto Läskä olli Elia Peiwil Israelin / kui Taiwas olli kinni sulletu kolm Ajastaiga nink kuhs Kuhd / kui suhr Nälg olli ülle kige se Mah:
 26. Nink Elias es lähätäta kenki mannu neide seast / kui Sareptahe Sidoni Mahl ütte läsja Naise mannu.
 27. Nink paljo Piddalitöbbitzid olli Israelin / se Proweeti Elisa Ajal: Nink keake es sah neistpohastetus / kui ennege Naeman Süria Mahlt.
 28. Nink kik / kumma Kerkun olliwa / saiwa teüs Weha / kui nemmä sedda kuhliwa.
 29. Nink nemmä tössiwa ülles / nink tauksiwa tedda Lihnast wälja / nink weiwa tedda Mäe Kengo pähle / kumma pähle neide Lihn olli tettu / et nemmä tedda sählt maha taukasse.
 30. Ent temmä lätz neide keskelt läbbi minnen erra.
 31. Nink temmä tulli Kapernaumi Galilea Mah Lihna / nink oppet neid pöhal Peiwal.
 32. Nink nemmä heitiwa erra ülle temmä Oppusse: Sest temmä Sönna olli wäkkew.
 33. Nink Kerkun olli ütz Inniminne / sel olli rojane Kurrati Waim / n. tennit suhre Hählega /
 34. Nink üttel: Och / mes om meil sinnoga teggemist Jesu Nazarettist? Kas sa ollet tulnu meid errarikma? Minna tunne kes sa ollet / se Jummala Pöha.
 35. Nink Jesus nohm tedda nink üttel: Waik / nink minne temmäst wälja. Nink se Kurrat heit tedda keskette neide sekkä / nink lätz temmast wälja / nink es teh telle middake Kurja.
 36. Nink Hirm tulli kike pähle: Nink nemmä könneliwa töine töist wasta / nink ütliwa: Mes Assi se om? Temmä kässeb Woimo nink Wäega neid rojatzid Waimu / nink nemmä lähwa wälja?
 37. Nink Pajatus temmäst laggosi wälja se ümberkaotze Mah kike Paiku.
 38. Ent temmä tössi ülles Kerkust / nink tulli Simmoni Kotta: Ent Simmoni Äm pössi wäega pallawat Wauwa: Nink nemmä palsiwa tedda temmä perräst.
 39. Nink temmä ast temmä mannu n. ähwwärd sedda Wauwa: Nink se jät tedda maha: Ent temmä tössi seddamaid ülles nink orjas neid.
 40. Ent kui Päiw oli maha lännu / sis töiwa kik / kummil Többitzid olli mitmasuggutze Wigga ga / neid temmä mannu: Nink temmä pand omma Kät eggaütte pähle neide seast / nink teggi neid terwesz.
 41. Ent Kurrati lätziwa kah tenniten mitmast wälja / nink ütliwa: Sinna ollet Kristus Jummala Poig. Nink temmä ähwwärd neid / nink es lasse neid mitte könnelda / sest nemmä teesiwa tedda Kristust ollewat.
 42. Ent kui Walge saije / sis lätz temmä:-wälja tüchja Paika / nink se Rachwas otz tedda / nink tulli temmä mannu: Nink nemmä peiwa tedda kinni / et temmä neide mant erra es lähsz.
 43. Ent temmä üttel neide wasta: Minna peä kah töisille Lihnulle sedda Armo Oppust juttustama Jummala Rikkussest: Sest se tarbis olleminnalähätetu.
 44. Nink temmä üttel Juttust Galilea Mah Kerkun.

Se V. Pähtük.

   Kristus oppetab Laiwast. Petri rikkas Kalla Lohmus. Piddalitöbbine nink Luhwallone süttisse erra. Matteusse Kutzminne Tolli mant.Kristus kostab omme Jüngride eest Pahstmisse perrast.

 1. Ent se sündi / kui Rachwas temmä mannu tükke Jummala Sönna kuhlma nink temmä sais Genezaretti Jerwe wehren:
 2. Nink näggi katz Laiwa Jerwe wehren saiswat: Ent ne Kallamehe olliwa neist wäljaastnu / nink uchtsiwa Nohta.
 3. Sis ast temmä ütte Laiwa / kumb olli Simmoni perrält / nink pallel tedda weidi Wehrest errataugata: Nink temmä iste maha / n. oppet sedda Rachwast Laiwast.
 4. Nink kui temmä löppet könnelda /sis üttel temmä Simmoni wasta: Aja Süwwä / nink heitke wälja omma Nohta Lohmussesz.
 5. Nink Simmon koste nink üttel telle: Oppetaja / meie olleme kige Öh Töhd tennu / nink ei olle middake sahnu: Ent sinno Sönna pähl taha minna Nohta wälja heitä.
 6. Nink kui nemmä sedda teiwa / sis tabbasiwa nemmä suhre Hulga Kallo: Ent neide Noht kaksi erra.
 7. Nink nemmä heitsiwa Käega ommille Seltzimehstelle / kumma töisen Laiwan olliwa / et nemmä neile Appi tullesse weddäma: Nink nemmä tulliwa / nink teüdiwa möllembid Laiwu / nida et nemmä wajosiwa.
 8. Ent kui Simmon Peter sedda näggi / sis satte temmä Jesusse Pölwille maha nink üttel: Issand / minne erra minnust / sest minna olle pattane Innimenne.
 9. Sest Hirm olli tulnu temmä / nink kike neide pähle / kumma temmä ga sesinatze Kalla Lohmusse man olliwa / kumba nemmä ütten olliwa weddanu.
 10. Selsammal Kombel kah Jakkabi nink Jahni / Zebedeusse Poigi pähle / kumma olliwa Simmoni Seltzimehe. Nink Jesus üttel Simmoni wasta: Errapeljako: Sest Ajast sahni saht sinna Innimissi pühdmä.
 11. Nink nemmä aiwa Laiwu Randa / nink jättiwa kik maha / nink lätziwa temmä perrä.)
 12. Nink se sündi / kui temmä ütten Lihnan olli / sis olli sähl ütz Mehs teüs Piddali Töppe: Nink kui temmä Jesust näggi / sis satte temmä omma Palge pähle maha / nink pallel tedda nink üttel: Issand / kui sinna tahat / sis woit sinna minno pohastada.
 13. Nink temmä kühnit Kät wälja / putte tedda nink üttel: Minna taha / olle pohastetu. Nink seddamaid katte se Piddäli Többi temmä pählt erra.
 14. Nink temmä es kässe tedda sedda kelleke üttelda: Enge minne / nink neüdä henda Preestrille / nink owwritze omma Pohastusse eest / nida kui Moses käsknu / neile Tunnistussesz.
 15. Nink se Pajatus laggosi temmäst ennämbest wäljä: Nink paljo Rachwast tulli kokko kuhlma / nink temmäst süttitus sahma ommast Többest.
 16. Ent temmä taggasi Lahnde / nink piddi Palwust.
 17. Nink se sündi üttel Peiwal / et temmä oppet: Nink sähl olliwa ne Wariseeri nink Kirjatundja istman / kumma olliwa tulnu kigist Galilea nink Juda Mah Allewist / nink Jerusalemmist: Nink se Issanda Wäggi olliNeidsüttitämän.
 18. Nink nätze / mönne Mehe töijewa Wohte pähl ütte Innimist / se olli Luhwallone: Nink nemmä otzewa tedda sisse wijä / nink temmä ette maha panna.
 19. Nink kui nemmä se Rachwa perrast Machto es löwwä / kust nemmä tedda sisse wihsz / sis lätziwa nemmä ülles Kattusse pähle / nink lassiwa tedda läbbi Lae maha se Wohdega / keskette Jesusse ette.
 20. Nink kui temmä neide Usku näggi / sis üttel temmä telle: Inniminne / sulle olgo sinno Pattu andisantu.
 21. Nink ne Kirjatundja nink Wariseeri naksiwa mötlema nink ütlema: Kes se om / kä Jummala Teotust pajatab? Kes woib Pattu andisanda / kui ützinda Jummal?
 22. Ent kui Jesus neide Möttid moist / koste temmä nink üttel neide wasta: Mes teije mötlete omman Söamen?
 23. Mes om hölpsamb / üttelda: Sinno Pattu olgo sulle andisantu: Echk üttelda: Tösse ülles nink keü?
 24. Ent et teije tijäte / et sel Innimisse Pojal Woimus om Mah pähl Pattu andisanda / (sis üttel temmä Luhwallutzelle /) minna ütle sulle / tösse ülles / nink wötta omma Wohdetülles / nink minne omma Koddo.
 25. Nink seddamaid tössi temmä neide ees ülles / nink wöt omma Wohdet / kumma pähl temmä olli magganu / nink lätz omma Kotta Jummalat kitten.
 26. Nink nemmä jämmätiwa kik erra / nink kittiwa Jummalat: Nink nemmä saiwa teüs Pelgo / nink ütliwä: Meije olleme tähmbä immelikko Asju nännu.
 27. Nink perrast sedda lätz temmä wälja / nink näggi ütte Mühtnikko Nimmega Lewi / Tolli man istwat / nink üttel telle: Tulle minno perrä.
 28. Nink temmä jät kik maha / tössi ülles / nink lätz temmä perrä.
 29. Nink Lewi teggi temmäle suhrt Wöhrust omman Majan: Nink suhr Hulk Mühtnikko nink muid olli / kumma temmä ga Lawwa man istewa.
 30. Nink neide Kirjatundja nink Wariseeri nürrisiwä temmä Jüngride wasta / nink ütliwa: Minkperräst söhde nink johde teije Mühtnikuide nink Pattatzide ga?
 31. Nink Jesus koste nink üttel neide wasta: Terwil ei olle Arsti waija / enge Többitzil.
 32. Minna ei olle mitte tulnu kutzma Öigedid / enge Pattatzid Pattust Kähndmisse pohle.
 33. Ent nemmä ütliwa temmä wasta: Minkperrast pahstwa Jahni Jüngre ni saggede / nink peäwa Palwust / nida kah neide Wariseerde (Jüngre): Ent sinno (Jüngre) söhwa nink johwa?
 34. Ent temmä üttel neide wasta: Kas teije woide Saaja Rachwast panna pahstma / senni kui Pöigmehs neide man om?
 35. Ent ne Peiwä sahwa tullema / kui Pöigmehs neist sahb ollema erra woetu / sis sahwa nemmä pahstma / neil Peiwil.
 36. Ent temmä üttel kah neide wasta Moistukönnet: Keake ei panne wastset Reiwa Paika wanna Reiwa pähle: Muido kakkes kah se Wastneerra / nink Wanna pähle ei sünni mitte Paik wastsest Reiwast.
 37. Nink keake ei panne wastset Wihna wannu Annumide sisse: Muido löhb se wastne Wihn Annumid katzik / n. temmä pillus maha / nink Auma sahwa hukka:
 38. Enge wastset Wihna peäb wastse Annumide sisse pantama: Sis jähwa möllemba allale.
 39. Nink keäke / kä Wanna johb / ei taha seddamaid Wastset: Sest tem̃ä ütleb: Wanna om parremb.

Se VI. Pähtük.

   Oppus Pöhapeiwäst.Kristus tehb ütte errakuiwanu Kät terwesz: Wallitzeb katztöistkümmend Jüngre. Kristusse Ähwwärdamisse / nink Mannitzemisse. Wälja Juttus.

 1. Ent eesmätzel Näddäle Pühal jochto / et temmä läbbi Wilja lätz: Nink temmä Jüngre kaksiwa Päid / n. söiwa neid Kätte waijel höhrden.
 2. Ent mönne neist Wariseerist ütliwa neide wasta: Mes teije tehde / mes ei süi pöhal Peiwal tettä?
 3. Nink Jesus koste / nink üttel neide wasta: Es teije sedda olle luggenu / mes Tawid teggi / kui temmä issosi / nink ne / kumma temmä ga olliwa?
 4. Kui temmä Jummala Kotta lätz / nink wöt neid kajetawa Leibu / nink söije / nink and kah neile / kumma temmä ga olliwa: Kumma kelleke ei sünni süwwä / kui ützinda Preestril?
 5. Nink temmä üttel neile: Se Innimisse Poig om kah Essand ülle pöha Peiwa.
 6. Ent töisel pöhal Peiwal jochto / et temmä Kerko lätz / nink oppet: Nink sähl olli ütz Inniminne / sel olli temmä häh Kässi errakuiwanu.
 7. Ent ne Kirjatundja nink Wariseeri wachtsiwa temmä pähle / kas temmä kah sahsz pöhal Peiwal terwesz teggema: Et nemmä Kaibust temmä pähle löwwasz.
 8. Ent temmä moist neide Möttid / nink üttel se Innimisse wasta / kel se kuiwanuKässi olli: Tösse ülles / nink saisa keskette. Nink temmä tössi ülles / nink sais.
 9. Sis üttel Jesus neide wasta: Minna taha . teilt middake küssida: Kas sünnis pöhal Peiwal Hähd tettä / wai Kurja tettä? Henge üllespiddäda / echk hukka sahta?
 10. Nink temmä kaije ümbre neide kike pähle / nink üttel se Innimisse wasta: Kühnita wälja omma Kät: Nink temmä teggi nida: Nink temmä Kässi saije jälle terwesz / nida kui töine.
 11. Ent nemmä saiwa teüs Hullust / nink könneliwa töine töist wasta / mes nemmä Jesusselle tehsse.
 12. Ent neil Peiwil sündi / et temmä Mäe pähle lätz Palwust piddäma: Nink temmä jäije Öhsesz Palwust piddäma Jummala pohle.
 13. Nink kui Walge saije / sis heigas temmä omme Jüngrid / nink wallitz neist katztöistkümmend / kumbe temmä kah Apostlisz nimmit:
 14. (Simmonit / kumba temmä kah Petrisz nimmit / nink Andrest temmä Welle / Jakkabit nink Jahni / Wilippit nink Pärtlit:
 15. Matteust nink Tohmast / Jakkabit Alweusse (Poiga) / nink Simmonit / kumb kutzutas Zelotesz:
 16. Judast Jakkabi (Poiga) / nink Judast Iskariotti / kä kah (temmä) Erraandjasz saije.)
 17. Nink temmä lätzneide gaalla / nink sais laggedal Paigal: Nink temmä Jüngre Hulk nink suhr Hulk Rachwast Juda Mahlt nink Jerusalem̃ist / n. Jerwe wehritzest Tirussest nink Sidonist /
 18.  kumma olliwa tulnu teddä kuhlma / nink süttitus sahma ommast Többest: Nink kumbe kurjast Waimust waiwati: Nink nemmä saiwa terwesz.
 19. Nink kik Rachwas wäije tedda puttu: Sest Wäggi lätz temmast wälja / nink teggi kik terwesz.
 20. Nink temmä töst omme Silmi ülles omme Jüngride ülle / nink üttel: Önsa ollete teije Waise: Sest Jummala Rikkus om teije perrält.
 21. Önsa ollete / kumma nühd issonete: Sest teije sahde söhnusz sahma. Önsa ollete / kumma nühd ikkete: Sest teije sahde nahrma.
 22. Önsa ollete teije / kui teid Innimisse wichkawa / nink kui nemmä teid erralahutawa / nink söimawa / nink heitwa erra teije Nimme / kui Kurja / se Innimisse Poja perrast.
 23. Olge röhmsa tol Peiwäl / nink karrake: Sest nätze / teije Palk om suhr Taiwan: Sest nida omma kah neide Wannamba neile Proweetille tennu.
 24. Ent Hedda teile Rikkille: Sest teil om omma Röhm Käen.
 25. Hedda teile / kumma teüs ollete: Sest teije sahde issonema. Hedda teile / kumma nühd nahrate: Sest teije sahde leinama nink ikma.
 26. Hedda teile / kui teid kik Innimisse hähsz ütlewa: Sest nida omma neide Wannamba neile kawwalille Proweetille tennu.
 27. Ent minna ütle teile / kumma kuhlute / armastake omme Wainlaisi: Tekke Hähd neile / kumma teid wichkawa.
 28. Önnistake neid / kumma teid wandwa: Nink palleke neide eest / kumma teile Kachjo teggewa.
 29. Kä sinno ütte Pösse pähle löhb / selle ängä kah töist: Nink kä sult pählmest Särki errawöttab / selle errakeelko kah Särki.
 30. Ent kä sult middäke palleb selle anna: Nink kä sinno Rihsta wöttab / selt erra pühdko jälle.
 31. Nink nida / kui teije tahate / et Rachwas teile peäb teggema / nida tekke teije kah neile sammawärki.
 32. Nink kui teije omme Armastajid armastate / mes Tenno om teil sest? Sest Pattatze armastawa kah omme Armastajid.
 33. Nink kui teije ommille Hähteggijille Hähd tehde / mes Tenno om teil sest? Sest Pattatze teggewa sedda kah.
 34. Nink kui teije neile lainate / kummist teije lohdate jälle sahda / mes Tenno om teil sest? Sest Pattatze lainawa kah Pattatzille / et nemmä sewera jälle sahsse.
 35. Ent armastake omme Wainlaisi / nink tekke Hähd / nink lainke / et teije middäke wasta ei lohda: Sis sahb teije Palk suhrollema / nink teije sahde se Kigekörgemba Latzeollema: Sest temmä om helde ilmtennolikko nink kurje wasta.
 36. Seperrast olge armolikko / nida kui kah teije Essa armolik om.
 37. Erge sundke / sis ei sunnita teid kah: Erge pandke hukka / sis ei sah teije kah hukka pantus. Andke andis / sis sahb teile kah andisantus.
 38. Andke / sis antas teile kah: Häh kinni tükkitu / rappotetu / nink Kuchja Päh ga Möht / sahb teije Üskä antama: Sest kumma Möhdo ga teije möhdate / se ga sahb teile jälle möhdetama.
 39. Ent temmä üttel neile Moistukönnet: Kas woib Sökke Söggedalle Teed johatada? Es nemmä möllemba sah Haudasaddama?
 40. Opja Pois ei olle mitte ülle omma Oppetaja: Ent eggaütz sahb täwwelik ollema / kui temmä ni om / kui temmä Oppetaja.
 41. Ent mes näet sinna Pinda omma Welle Silmän: Ent sedda Hirt / kumb sinno omma Silmän om / ei kawwaze sinna mitte?
 42. Echk kuis sa woit ommale Wellele üttelda: Ohda Welli / minna taha sedda Pinda / kumb sinno Silmän om / wälja tömmata: Nink sinna ei näe essi Hirt omman Silmän? Pilgja / tömba eesmält Hirt ommast Silmäst: Nink kaje sis Pinda omma Welle Silmäst wälja tömmata.)
 43. Sest se ei olle mitte häh Puh / kumb kölbmatta Sukku kannab / ei kah kölbmatta Puh / kumb hähd Sukku kannab.
 44. Sest eggaütz Puh tunnus ommast Suust: Sest Orjawitzust ei korjata Wiji Marjo / ei kah Ohakist Wihna Marjo.
 45. Häh Inniminne kannab omma Süddame hähst Warrast Hähd ette: Nink kurri Inniminne kannab omma kurja Söame Warrast Kurja ette: Sest temmä Suh pajatab täwwest Söamest.
 46. Ent mes teije minno kutzute Issand / Issand: Nink ei teh mitte / mes minna ütle?
 47. Kä minno mannu tulleb / nink kuhleb minno Könnet / nink tehb sedda / sedda taha minna teile neüta / kenne sahrnane temmä om.
 48. Temmä om ütte Innimisse sahrnane / kä Maija teggi / nink kaiw süggäwette nink pand Pochja Pae pähle: Ent kui Wee Woo tulli / sis johsk Wohlas sesamma Maja pähle / nink es köchta tedda mitte lihgutada: Sest temmä olli Pae pähle pochjandetu.
 49. Ent kea kuhleb / nink ei teh mitte / se om Innimisse sahrnane / kä Maija Mah pähle teggi / ilma Pochjata: nink Wohlas johsk se pähle: Nink temmä kaldu seddamaid maha / nink sesamma Maja Saddaminne olli suhr.

Se VII. Pähtük.

   Pähmehe Sullane. Pois Nainin. Jahni Lähätaminne Kristusse mannu. Kristus kittab Jahni. Suhr pattane Naine.

 1. Ent kui temmä kik omma Könnet olli löppetanu Rachwa Körwil / sis lätz temmä Kapernaumi.
 2. Nink ütte Pähmehe Sullane olli kohlutöbbine / kummast temmä paljo Lukku piddi.
 3. Ent kui temmä Jesussest kuhld / sis lähät temmä Judaliste Wannambid temmä mannu / nink pallel teddä / et temmä tullesz / nink temmä Sullast terwesz tehsz.
 4. Ent kui nemmä Jesusse mannu saiwa / sis palsiwa nemmä teddä ussinaste / nink ütliwä / et temmä om währt / et sa temmale seddä teht.
 5. Sest temmä armastab meije Rachwast / nink sedda Kerkut om temmä meile tennu.
 6. Sis lätz Jesus neide ga. Ent kui temmä ennämb kawwen Koa mant es olle / sis lähät se Pähmehs Söppru temmä mannu / nink üttel telle: Issand / erra tekko hennele Waiwa: Sest minna ei olle ni ausa / et sinna minno Kattusse alla tullesz:
 7. Seperräst ei olle kah minna henda essi ausasz piddänu sinno mannu tulla: Enge ütle ennege Sönna / sis sahb minno Pois terwesz.
 8. Sest minna olle Inniminne Woimussel allaheitlik / nink minno al omma Söamehe: Nink minna ütle selle: Minne / sis lät temmä: Nink töiselle: Tulle tennä / sis tulleb temmä. Nink minno Sullaselle: Teh sedda / sis temmä tehb.
 9. Ent kui Jesus sedda kuhld / sis immetelli temmä temmä ülle / nink kähnd henda ümbre nink üttel se Rachwa wasta / kumb temmä perrän käwwe: Minna ütle teile / minna ei olle Israelin sährast Usku löidnu.
 10. Nink kui ne Wäljalähätetu jälle Koddo tulliwa / sis löisiwä nemmä sedda többist Sullast terwe ollewat.
 11. Nink perräst sündi / et temmä ütte Lihna lätz / kumb kutzutas Nain: Nink paljo temmä Jüngrid lätz temmä ga / nink paljo Rachwast.
 12. Ent kui temmä liggiLihnaWärräjät tulli / nätze / sis kanneti Kohlja wälja / se olli ainus Poig ommal Emmäl: Nink temmä olli Läsk: Nink suhr Hulk Lihna Rachwast olli temmä ga.
 13. Nink kui se Issand tedda näggi / sis halleti temmä temmä pähle / nink üttel temmä wasta: Erra ikko.
 14. Nink temmä ast mannu / nink lihgut sedda Kohlja Kirsto / (ent ne Kandja saisiwa) nink üttel: Pois / minna ütle sulle: Tösse ülles.
 15. Nink se Kohlja tössi isto / nink naksi könnelema: Nink temmä and tedda ommale Emmäle.
 16. Nink Hirm tulli kike pähle / nink nemmä kittiwa Jummalat nink ütliwa: Suhr Proweet om meije seän tösnu / nink Jummal omomma Rachwast Koddo otznu.
 17. Nink sesinane Könne laggositemmastwälja üllekoggonaJuda Mah / nink kige ümbrekaotze Mahle.)
 18. Nink Jahnille kuhlutiwa temmä Jüngre sedda kik: Nink Jahn heigas katz ommist Jüngrist henne mannu /
 19. Nink lähät neid Jesusse mannu / nink üttel: Sinnas se ollet / kä peäb tullema / echk kas peäme töist ohtma?
 20. Ent kui ne Mehe temmä mannu tulliwa / sis ütliwa nemmä: Jahn se Ristja om meid sinno mannu lähätänu / nink ütleb: Sinnas se ollet / kä peäb tullema / echk kas peäme töist ohtma?
 21. Ent selsammal Tunnil teggi temmä paljo terwesz Többest nink Wiggast / nink kurjast Waimust: Nink paljo Söggedille kink temmä Näggemist.
 22. Nink Jesus koste nink üttel neide wasta: Minge / nink kuhlutake Jahnille / mes teije ollete nännu nink kuhlnu: Et Söggeda näggewa / Jallotumma keüwä / Piddalitöbbitze sahwa puchtasz / Körwetumma kuhlwa / Kohlja tauswa ülles / Waistille kuhlutetas Armo Oppust.
 23. Nink önnis om se / kä hendä minnust ei pahanda.
 24. Ent kui Jahni Kässu olliwa erra lännu / sis naksi Jesus pajatama Jahnist Rachwa wasta: Mes teije ollete wäljalännu Lahnde kajema? Pillirooga / kumb Tuhlest sinnä nink tennä heljus?
 25. Echk mes ollete wälja lännu kajema?Innimist / pechme Reiwastega ehhitet? Nätze / kumma torredan Reiwin nink Himmun elläwa / ne omma kunninglikkun Moisin..
 26. Echk mes ollete wälja lännu kajema? Proweeti? Ja / minna ütle teile / kä kah weel ennämb om / kui Proweet.
 27. Temmä om se / kummast kirjotet om: Nätze / minna lähätä omma Englit sinno Palge ette / kä sinno Teed sinno een peäb walmistama.
 28. Sest minna ütle teile / neide seäst / kumma Naisist omma sündinu / ei olle ützik suhremb Proweet Jahni Ristjat: Ent se wähämb Jummala Rikkussen / om suhremb tedda.
 29. Nink kik Rachwas / kä tedda kuhld / nink Mühtniko anniwa Jummalalle Öigust / nink lassiwa henda risti Jahni Ristmisse ga.
 30. Ent ne Wariseeri nink Kirjatundja pölgsiwa erra Jummala Nouwo henne wasta / nink es lasse hendä mitte temmästristi.
 31. Ent se Issand üttel: Kenne sahrnatzesz peä minna sesinatze Suggu Innimissi teggema? Nink kenne arwolisse es nemmä omma?
 32. Nemmä omma Laste sahrnatze / kumma Turro pähl istwa / nink tennitäwa töine töist wasta nink ütlewa: Meije olleme teile Pilli puchknu / nink teije ei olle mitte tantznu: Meije ollemeteile Leino Laululaulnu / nink teije ei olle iknu.
 33. Sest Jahn se Ristja om tulnu / es söh Leibä / es joh kah Wihna: Nink teije ütlite: Temmäl om Kurrat.
 34. Se Innimisse Poig om tulnu /söhb nink johb: Sis ütlete: Nätze / Söhja nink Wihna Johja Inniminne / Mühtnikuide nink Pattatzide Söbber.
 35. Siski om Tarkus öigesz kittetu kigist ommist Latzist.
 36. Ent ütz Wariseer pallel teddä hennega söhmä: Nink temmä lätz se Wariseeri Kotta / nink iste Lawwa mannu.
 37. Nink nätze / ütz Naine olli Lihnan / se olli pattane / kui selle teeda saije / et temmä se Wariseeri Koan Lawwa man iste / sis töije temmä ütte Klaasi kalli Öhliga:
 38. Nink temmä saisati takkast temmä Jalgu mannu / nink ik / nink naksi temmä Jalgu hämmetäma Silmi Wee ga: Nink omme Päh Juhste ga kuiwat temmä neid / nink and :temmä Jallule Suhd / nink wois neid Öhliga.
 39. Ent kui se Wariseer sedda näggi / kä teddä olli kutznu / sis üttel temmä essi henne man: Kui sesinane Proweet ollesz / sis tijasz temmä / kes nink mährane Naine se om / kä tedda puttub: Sest temmä om pattane.
 40. Nink Jesus koste nink üttel temmä wasta: Simmon / mul om sul middäke ütlemist. Ent temmä üttel: Oppetaja / ütle.
 41. Üttel Raha Wäljapannejal olli katz Wölglaist. Ütz olli tel wihs sadda Tengä wölgo / ent töine wihskümmend.
 42. Ent kui neil es olle mink ka massa / sis kink temmä sedda möllembille. Ütle nühd / kes sahb neist kige ennämbest tedda armatzema?
 43. Ent Simmon koste / nink üttel: Minna arwa / et se / kelle temmä ennämb kink. Ent temmä üttel telle: Sinna ollet öigedemoistnu.
 44. Nink temmä kähnd henda se Naise pohle / nink üttel Simmoni wasta: Kas sinna näet sedda Naist? Minna olle sinno Kottatulnu / sinna ei olle minno Jallule Wetandnu: Ent temmä omSilmi Weega minno Jalguhämmetanu / nink omma Päh Juhstegakuiwatanu.
 45. Sinna ei ollemulle Suhd andnu. Ent temmä ei olle sest sahni / kui temmä sisse tulli: / maha jätnu minno Jallule Suhd anda.
 46. Sinna ei olle minno Pähd Öhliga woidnu: Ent temmä om mio Jalgu kalli Öhli ga woidnu.
 47. Seperräst ütle minna sulle: Temmäl omma paljo Pattu andisantu: Seperräst om temmä paljo armastanu: Ent kel weidi andisantas / se armatzeb weidi.
 48. Nink temmä üttel temmä wasta: Sinno Pattu olgo sul andisantu.
 49. Sis naksiwa no henne man ütlemä / kumma temmä ga Lawwa man istewa: Kes se om / kä kah Pattu andisannab?
 50. Ent temmä üttel se Naise wasta: Sinno Usk om sinno awwitanu: Minne erra Raho ga.

Se VIII. Pähtük.

   Kristusse Keügi nink Seltzimehe: Sahrnaus waimolikkust Seemnest nink Kühnlest. Kristusse Emma nink Wellitze. Immeteggo Jerwe-Kurratist waiwatu / Jairusse Tüttre nink Werritöbbitze Naise man.

 1. Nink perräst sündi / et temmä Lihnu nink Allewide läbbi lätz / üttel Juttust / nink kuhlut Armo Oppust Jummala Rikkussest: Nink ne katztöistkümmend temmä ga /
 2. Nink mönne Naise / kumma temmäst olliwa terwesz sahnu / kurjast Waimust / nink Többest: Maria kumb kutzutas Maddalena / kummast seitze Kurrati olliwa wälja lännu /
 3. Nink Johanna / Kusa Herodesse Üllekaeja Naine / nink Susanna / nink paljo muid / kumma tedda orjasiwa ommast Hähst.
 4. Ent kui paljo Rachwast koon olli / nink Lihnust temmä mannu rüchk / sis üttel temmä läbbi Moistukönne:
 5. Ütz Külwja lätz wälja omma Seemend külwmä: Nink kui temmä külw / satte mönni Tee wehrde / nink sökkoti erra / nink Linno Taiwa al söiwa sedda erra.
 6. Nink mönni satte Pae pähle / nink kui se ülleskaswi / sis kuiwi temmä erra / sest et temmal Röchkust es olle.
 7. Nink mönni satte Ohakide sekkä / nink Ohaka kaswiwa ülles / nink läppätiwa sedda erra.
 8. Nink mönni satte häh Mah pähle / nink se kaswi nink kand saawerastWilja: Nink kui temmä sedda üttel / sis heigas temmä: Kel Körwi om kuhlda / se kuhlge.
 9. Ent temmä Jüngre küssewä temmält / mes se Moistukönne olnes.
 10. Ent temmä üttel: Teile om antu Jummala Rikkusse Sallaussi teeda: Ent muile Moistukönnin: et nemmä nätten ei näe / nink kuhlden ei moista.
 11. Ent se om se Moistukönne: Se Seemen om Jum̃ala Sönna.
 12. Ent ne / kumma Tee wehren omma / omma ne / kumma sedda kuhlwa: Perrast tulleb Kurrat / nink wöttab sedda Sönna neide Söamest erra / et nemmä ei ussu / nink önsasz ei sah.
 13. Ent ne / kumma Pae pähl omma / omma ne / kui nemmä kuhlwa / sis wötwa nemmä sedda Sönna Röhmuga wasta: Nink neil ei olle Juhrd / Ührikest Aiga uskwa nemmä / ent Kiusatusse Ajal tagganewa nemmä erra.
 14. Ent mes Ochtjide sekkä om saddanu / omma ne / kumma sedda kuhlwa / nink lähwa sesinatze Ello Murre / Rikkusse nink Himmu alla / nink läppätasse erra / nink ei kannawalmistWilja.
 15. Ent mes häh Mah pähle satte / omma ne / kumma seddä Sönna kuhlden sedda tallale pannewa häh kauni Söame sisse / nink tohwa Sukku Kannatussen.)
 16. Ent keake ei leüdä Kühnalt / nink kattab sedda Annumaga kinni / echk panneb sedda Sängi alla: Enge temmä panneb tedda Kühnle Jalla pähle / et ne / kumma sisse lähwa / sedda Walget näggewa.
 17. Sest middake ei olle errapeedetu / mes ülles ei ilmu: Ei kah sallaja / mes teeda ei sah / nink awwalikkusz ei teggine.
 18. Seperräst kajege / kuitao teije kuhlete: Sest kummal om / selle sahb antama: Nink kel ei olle / selt sahb kah se / mes temmä mötleb hennel ollewat: / errawoetama.
 19. Ent temmä Emma nink Welle tulliwa temmä mannu / nink es woi mitte: Rachwa perräst temmä mannu sahda.
 20. Nink telle kuhluteti (mönnest / kumma) ütliwa: Sinno Emma nink sinno Welle saiswa ussen / nink tachtwa sinno nätta.
 21. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Ne omma minno Emma nink minno Welle / kumma Jummala Sönna kuhlwa nink sedda teggewa.
 22. Nink üttel Peiwal sündi / et temmä Laiwa ast omme Jüngride ga / nink üttel neide wasta: Läkkem ülle Jerwe. Nink nemmä lätziwa.
 23. Ent kui nemmä lätziwa / sis uino temmä maggama: Nink suhr Tuhlispäh tössi Jerwe pähle: Nink neid teüdeti (Lainist) / nink olliwa suhren Heddan.
 24. Sis lätziwa nemmä temmä mannu / nink errätiwa tedda ülles / nink ütliwa: Oppetaja / Oppetaja / meije lähme hukka. Ent temmä tössi ülles nink ähwwärd Tuhld n. Wee-Mässämist: Nink se jäi maha / nink saije waik.
 25. Ent temmä üttel neide wasta: Kus teije Usk om? Ent nemmä pelgsiwa nink panniwa Immesz / nink ütliwa töine töist wasta: Kes se olnes / et temmä kah Tuhld nink Wet kässeb / nink nemmä kuhlwa teddä?
 26. Nink nemmä lätziwa Laiwa ga neide Gadareenride Mahle / kumb om kot Galilea Mah wasta.
 27. Nink kui temmä wälja Mahle lätz / sis tulli ütz Mehs Lihnast temmä wasta / kel Kurratid olli olnu ammust sahni / nink temmä es peä mitte Reiwast Säljan / nink es püssi Majan / enge Haudun.
 28. Ent kui temmä Jesust näggi / sis tennit temmä nink sattetemmä ettemaha / nink üttel suhre Hähle ga: Mes om mul sinno ga teggemist / Jesu / sinna kige körgemba Jummala Poig? Minna palle sinno / erra waiwko minno.
 29. Sest temmä käsk sedda rojast Waimu Innimissest wälja minnä: Sest temmä olli teddä kawwa Aiga wörknu: Nink temmä olli Ahilin kinni keüdetu / nink Jalgraudun hoijetu: Nink temmä kakkast erra neid Kapplu / nink ajeti Kurratist Lahnde.
 30. Ent Jesus küsse temmält nink üttel: Mes sul Nimmi om? Ent temmä üttel: Legion: Sest paljo Kurratid olliwa temmä sisse lännu:
 31. Nink nemmä palsiwa tedda / et temmä neid es kässesz Süwwiusse minnä.
 32. Ent sähl olli suhr Hulk Zikku Mäe pähl Karjan: Nink nemmä palsiwa teddä / et temmä neile Luppa annasz neide sisse minnä. Nink temmä and neile Luppa.
 33. Sis lätziwa ne Kurrati sest Innimissest wälja / nink lätziwa Zikku sisse: Nink se Hulk ajeti ülle se körge Perwe Jerwe sisse: Nink uppo erra.
 34. Ent kui Karjusse näijewa mes sähl sündi / sis lätziwa nemmä pakko: Nink nemmä lätziwa nink kuhlutiwa sedda Lihnan nink Mahl.
 35. Ent nemmä lätziwa wälja kajema / mes sähl olli sündinu: Nink nemmä tulliwa Jesusse mannu / nink löisiwa sedda Innimest / kummast ne Kurrati olliwa wälja lännu / Jesusse Jallutzen istwat / Reiwaste ga kattetu / nink öige Meele pähl ollewat: Nink nemmä pelgsiwa.
 36. Ent ne / kumma sedda olliwa nännu / kuhlutiwa neile / kuitao se Kurratist waiwatuInniminne olliterweszsahnu.
 37. Sis pallel tedda kik se ümbrekaone Gadareenri Mah Rachwa Hulk / neist erra minnä: Sest suhr Hirm ollneide pähletulnu: Nink temmä ast Laiwa nink lätz jälle taggasi.
 38. Ent se Mehs / kummast ne Kurrati olliwa wälja lännu / pallel tedda / et temmä temmä man ollesz. Ent Jesus lask teddä erra nink üttel:
 39. Minne jälle Koddo / nink ilmota ülles / mährast Asja Jummal sinnole om tennu. Nink temmä lätz erra / nink juttust läbbi se koggona Lihna / mährast Asja Jesus telle olli tennu.
 40. Ent se sündi / kui Jesus jälle tulli / sis wöt tedda se Rachwas wasta: Sest kik ohdiwa tedda:
 41. Nink nätze / ütz Mehs tulli / sel olli Nimmi Jairus / nink temmä olli Kerko Pähmehs: Temmä satte Jesusse Jalgu ette maha / nink pallel teddä / omma Kotta tulla.
 42. Nink temmäl olli ainus Tüttär / lähüd kattetöistkümne ajastalinne / se olli Henge Heitmissel. (Ent kui temmä sinnä lätz / sis litz Rachwas teddä.
 43. Nink üttel Naisel olliWerritöbbiolnu katztöistkümmend Ajastaiga / sesamma ollikik omma Hähd Arste pählehukkanu / nink es woikenkistsahda süttitetus.
 44. Se ast takkast temmä mannu / nink putte temmä Särgi Pallistust: Nink seddamaid löppi temmä Werritöbbi erra.
 45. Nink Jesus üttel: Kes om minno putnu? Ent kui nemmä kik salgsiwa / üttel Peter / nink ne / kumma temmä ga olliwa: Oppetaja / Rachwas litzub sinno / nink tükkib sinno pähle / nink sinna ütlet: Kes om minno putnu?
 46. Ent Jesus üttel: Ütz om minno putnu: Sest minna olle tundnu Wäkke hennest wälja lännus.
 47. Ent kui se Naine näggi / et sedda es woi sallata / sis tulli temmä wärrisen / nink satte temmä ettemaha / nink tunnist kige Rachwa een / minkperrast temmä tedda olli putnu / nink kuitao temmä seddamaid olliterweszsahnu.
 48. Ent temmä üttel telle: Olle julge Tüttär / sinno Usk om sinno awwitanu: Minne erra Rahoga.)
 49. Kui temmä weel pajat / sis tulli ütz Kerko Pähmehest nink üttel telle: Sinno Tüttär om errakohlnu: Erra waiwako ennämb Oppetajat.
 50. Ent kui Jesus seddä kuhld / sis koste temmä telle / nink üttel: Erra peljako: Ussu ennege / sis süttis temmä errä.
 51. Ent kui temmä Kotta tulli / sis es lasse temmä keddake sisse minnä / kui Petrit nink Jakkabit / nink Jahni / nink se Latze Essä nink Emmä.
 52. Ent nemmä iksiwa kik / nink kaibsiwa teddä: Ent temmä üttel: Erge ikko: Temmä ei olle errakohlnu / enge temmä makkab.
 53. Nink nemmä nahriwa tedda / teedsiwa kül / et temmä olli errakohlnu.
 54. Ent temmä aije kik wälja / wöt tedda Kät pitte / nink heigas / nink üttel: Latz / tösse ülles.
 55. Nink temmä Waim tulli jälle / nink temmä tössi seddamaid ülles: Nink temmä käsk telle süwwä anda.
 56. Nink temmä Wannamba heitiwa errä: Ent temmä es kässe neid kelleke seddä üttelda / mes olli sündinu.

Se IX. Pähtük.

   Kristus lähätäb wäljä omme Jüngrid. Neide Tallitaminne. Wijest Leiwäst söhwä wihstohat Innimisse. Petri Üllestunnistaminne. Kristusse Erraselletaminne. Kuhtöbbine. Mannitzeminne lija Auwo Pühdmisse nink Wehastellemisse eest.Kristusse Perräkeüminne.

 1. Ent temmä heigas omme katztöistkümmend Jüngridkokko / nink and neile Wäkke nink Woimust ülle kikKurrati / nink Töppe süttitäda.
 2. Nink temmä lähät neid Juttust ütlema Jummala Rikkussest / nink Többitzid terwesz teggema.
 3. Nink temmä üttel neide wasta: Erge wötke middake Tee pähle / ei Sawwa / ei kah Pauna / ei kah Leibä / ei kah Raha: Nink kelleke ei peä katz Särki ollema:
 4. Nink kumba Kotta teije eale tullete / sinna jähge / senni kui teije sählt erra lähde.
 5. Nink kumma eale teid wasta ei wötta / sis minge wälja sestsammast Lihnast / nink puistke kah sedda Tolmo maha omme Jalgu pählt / neide pähle Tunnistussesz.
 6. Ent nemmä lätziwa wälja / nink käwwewä läbbi Allewette / kuhlutiwa sedda Armo Oppust / nink teiwä terwesz kigin Paigun.
 7. Ent Herodes / ütz neist neljäst Wallitzajist / kuhld kik mes tem̃äst sündi: Nink temmä heiti erra / sest et mönnest ütteldi / Jahn om Kohljist üllestösnu:
 8. Ent mönnest / et Elias om hendä neütnu: Ent muist / et ütz neist wannust Proweetist om ülles tösnu.
 9. Nink Herodes üttel: Jahni Pähd olle minnaerra raggionu: Ent kes se om / kummast minna nisuggust kuhle? Nink temmä pühs teddä nättä.
 10. Nink ne Apostli tulliwa jälle / nink juttustiwa temmäle / mähratzid Asju nemmä olliwa tennu: Nink temmä wöt neid henne mannu / nink taggasi errä tüchjä Paika essierralde / se Lihna mannu / kumb kutzutas Petsaida:
 11. Ent kui Rachwas seddä teedä saije / sis lätziwa nemmä temmä perrä: Nink temmä wöt neid wasta / nink pajat neile Jummala Rikkussest / nink kummil Süttitämist waja olli / neid teggi temmä terwesz.
 12. Ent Peiw naksi jo Öddangulle minnemä / nink ne katztöistkümmend astiwa tem̃ä mannu nink ütliwa telle: Lasse seddä Rachwasterrä / et nemmä ümbrekaot Allewette nink Küllä lähwa / Öhmaija wötwa / nink Söhki löidwä: Sest meije olleme sihn tüchjän Paigan.
 13. Ent temmä üttel neide wasta: Andke teije neile süwwä. Ent nemmä ütliwa: Meil ei olle ennämb / kui wihs Leibä / nink katz Kalla / kui meije ei läh / nink ei osta Söhki kigelle selle Rachwalle:
 14. Sest neid olli lähüd wihs tohat Mehst. Ent temmä üttel omme Jüngride wasta: Laske neid maha istu / eggä Hulka wihskümmend.
 15. Nink nemmä teiwa nidade / nink istewa kik maha.
 16. Sis wöt temmä neid wihs Leibä / nink katz Kalla / kaije ülles Taiwa pohle / önnist neid / nink murs / nink and Jüngrile / Rachwalle ette panna.
 17. Nink nemmä söiwä / nink saiwa kik söhnusz: Nink Raasust / mes neilt olli ülle jähnu / woeti ülles katztöistkümmend Korwi.
 18. Nink se sündi / kui temmä ützindä olli Palwust piddämän / sis olliwa temmä Jüngre temmä man: Nink temmä küsse neilt nink üttel: Keddas Rachwas minno ütleb ollewat?
 19. Ent nemmä kostsiwa nink ütliwa: Jahni seddä Ristjat. Ent muh / Eliast. Ent muh / et ütz neist wannust Proweetist om ülles tösnu.
 20. Ent temmä üttel neide wasta: Ent keddas teije minno ütlete ollewat? Sis koste Peter nink üttel: Jummala Kristust.
 21. Ent temmä keeld neid errä / nink es kässe sedda kelleke ütteldä:
 22. Nink temmä üttel: Et se Innimisse Poig peäbpaljokannatama / nink errä heidetämä neist Wannambist nink Körge Preestrist nink Kirjatundjist / nink errätappetama / nink kolmandel Peiwäl ülles tausma.
 23. Nink temmä üttel kike wasta: Kä minno perrä tahab tulla / se salgago hendä :essi errä / nink wötke omma Risti eggä Peiw (henne pähle) / nink tulge minno perra.
 24. Sest kä omma Ello tahab üllespiddädä / se sahb seddä erräkaotama: Ent kä omma Ello erräkaotab minno perräst / se sahb seddä ülles piddämä.
 25. Sest mes se awwitasz Innimist / kui temmä ollesz woitnu sedda koggona Ilma / ent ollesz hendä: essi erra riknu echk errakaotanu?
 26. Sest kä minnust nink minno Sönnast häbbenes / sest sahb se Innimisse Poig kah häbbenemä / kui temmä sahb tullema omma / nink se Essa nink pöha Englide Auwustussen.
 27. Ent töttelikkult minna ütle teile / mönne omma neist / kumma sihn saiswa / kumma ei sah Surma maitzma / senni kui nemmä Jummala Rikkust näggewä.
 28. Ent lähüd kattesa Peiwä / perräst neid Sönnu / sündi / et temmä henne mannu wöt Petrit / Jahni nink Jakkabit / nink lätz ülles Mäe pähle Palwust piddämä.
 29. Nink kui temmä pallel / sis kähnti temmä Palge Näggo töisite / nink temmä Reiwas saije walgesz / nink paist.
 30. Nink nätze / katz Mehst könneliwa temmä ga / ne olliwa Moses nink Elias.
 31. Ne neütsiwa hendä Selgussen / nink pajatiwa temmä Otzast / kumba temmä Jerusalemmin piddi teütmä.
 32. Ent Peter / nink no kumma temmä ga olliwa / olliwa rassedan Unnen: Nink kui nemmä ülles wirgsiwa / sis näiwä nemmä temmä Selgust / nink neid katz Mehst temmä man saiswat.
 33. Nink sündi / kui nemmä temmäst erralachkuwa / sis üttel Peter Jesusse wasta: Oppetaja / meil om sihn häh olla: Tekkem kolm Korjussid / ütte sulle / ütte Moselle / nink ütte Elialle: Nink temmä es tijä mitte / mes temmä üttel.
 34. Ent kui temmä nidade pajat / sis tulli Pilw / nink üllewarjo neid: Ent nemmä pelgsiwä / kui no Pilwe sisse lätziwa.
 35. Nink Hähl tulli Pilwest / nink üttel: Se om minno armas Poig / kuhlge teddä.
 36. Nink kui se Hähl kuhlti / sis löiti Jesus ützinda: Nink nemmä jäiwa waik / nink es kuhluta kelleke neil Peiwil middäke sest / mes nemmä olliwa nännu.
 37. Ent töisel Peiwäl sündi / kui nemmä Mäest alla lätziwa / sis tulli paljo Rachwast temmä wasta.
 38. Nink nätze / ütz Mehs Rachwa seäst tennit nink üttel: Oppetaja / minna palle sinno / kaje minno Poja pähle / sest temmä om mul ainus (Poig).
 39. Nink nätze / se Waim hahrab teddä kinni / nink temmä tennitab seddamaid / nink temmä kissub teddä / et temmä Watto ajab / nink waiwalisse lachkub temmä temmast erra / kui temmä teddä om kisknu.
 40. Nink minna olle sinno Jüngridpallelnu / et nemmä teddä wälja ajasse / nink nemmä es köchta mitte.
 41. Ent Jesus koste nink üttel: O umbusklik nink errakähntu Suggu / kuis kawwa peä minna teije man ollema / nink teid sallima? Toh tennä omma Poiga.
 42. Nink kui temmä weel tulleman olli / sis kisk teddä se Kurrat / nink wörk tedda: Ent Jesus ähwwärd seddä rojast Waimo / nink teggi sedda Poissi terwesz: Nink temmä and tedda jälle ommale Essale.
 43. Ent kik heitiwa errä ülle Jummala suhre Auwustusse. Ent kui nemmä sedda kik Immesz panniwa / mes Jesus teggi / sis üttel tem̃ä omme Jüngride wasta:
 44. Pandke teije neid Sönnu omme Körwu sisse: Sest se Innimisse Poig sahb sahma erra antus Innimiste Kätte.
 45. Ent nemmä es moista seddä Sönna mitte / nink se olli neide een errä peedetu / et nemmä seddä es moista: Nink nemmä pelgsiwa temmält se Sönna perräst küssida.
 46. Ent neide sean tössi sährane Mötleminne / kes jelle neide seast suhremb ollesz.
 47. Ent kui Jesus neide Söame Möttet näggi / sis wöt temmä ütte Last / nink sähd seddä henne kerwale:
 48. Nink üttel neide wasta: Kä eale sedda Last wasta wöttab minno Nimmel / se wöttab minno wasta: Nink kä minno wasta wöttab / se wöttab seddä wasta / kä minno om lähätänu: Sest kä wähämb om teije kike seast / sesamma sahb suhr ollema.
 49. Ent Jahn koste nink üttel: Oppetaja / meije näime ütte sinno Nimmel Kurratid wäljä ajawat: Nink meije keelime teddäerrä / sest et temmä meije ga ) perrä ei tulle.
 50. Nink Jesus üttel temmä wasta: Erge keeldke teddä: Sest kä meije wasta ei olle / se om meije een.
 51. Ent se sündi / kui temmä Erräwötmisse Aig olli teüdetu / sis kähnd temmä omma Palget Jerusalemmi pohle minnemä.
 52. Nink temmä lähät Käsku henne ette: Nink nemmä lätziwa nink tulliwa ütte Samaritre Allewette / et nemmä telle Öhmaija walmistasse.
 53. Nink nemmä es wötta teddä mitte wasta / et temmä omma Palget olli kähndnu Jerusalemme minnemä.
 54. Ent kui temmä Jüngre / Jakkab nink Jahn seddä näiwa / sis ütliwa nemmä: Issand / kas sa tahat / sis tahame käske Tuld Taiwast maha saddada / nink neid errarikku / nida kui kah Elias teggi?
 55. Ent temmä kähnd hendä ümbre / ähwwärd neid / nink üttel: Teije ei tijä mährätze Waimo perrält teije ollete:
 56. Sest se Innimisse Poig ei olle mitte tulnu Innimiste Henge errarikma / enge üllespiddämä. Nink nemmä lätziwä töise Allewette.
 57. Ent se sündi / kui nemmä käwwewä / sis üttel Tee pähl ütz temmä wasta: Issand / minna taha sinno perrä minnä / kohe sinna eale läht.
 58. Nink Jesus üttel temmä wasta: Rebbasil omma Hawwa / nink Linnul Taiwa al Pessä: Ent sel Innimisse Pojal ei olle mitte / kohe temmä Pähd woisz panna.
 59. Ent temmä üttel ütte töise wasta: Tulle minno perrä. Ent temmä üttel: Issand / anna mulle Lubba enne errä minnä / nink omma Essä maha matta.
 60. Ent Jesus üttel temmä wasta: Lasse Kohljid omme Kohljid maha matta: Ent sinna minne / n. kuhluta Jummala Rikkust.
 61. Nink ütz töine üttel: Essand / minna tahasinno perräminnä: Ent anna mulle enne Lubba minno Koddo Rachwast Jummalaga jättä.
 62. Ent Jesus üttel temmä wasta: Kä omma Kät Addra külge panneb / nink kajeb taggasi / se ei kölba Jummala Rikkusselle.

Se X. Pähtük.

   Seitzekümmend Jüngrid lähätetas wäljä; neide Tallitaminne. Kristus tennäb omma Essä / könneleb Kirjatundjidega. Marta nink Maria ei olle üttemeelelisse Sössare.

 1. Ent perräst seddä / sis sähd se Issand kah töisi seitzekümmend / nink lähät neid katzi henne ette eggaütte Lihna nink Paika / kohe temmäl olli tulla.
 2. Sis üttel temmä neide wasta: Poim om kül suhr / ent Teoleisi om weidi: Seperräst palleke Poimo Essandat / et temmä Teoleisi omma Poimo sisse wäljä ajago:
 3. Minge: Nätze / minna lähätä teid kui Woonakeisi keskette Sutte sekkä.
 4. Erge kandke Pauna / ei kah Punga / ei kah Kängizid: Nink erge terwitake keddäke Tee pähl.
 5. Ent kumba Kotta teije eäle tullete / sähl ütlege eesmält: Raho selle Majalle.
 6. Nink kui sähl om Raho Last / sis sahb teije Raho temmä pähl hengäma: Ent kui sedda sähl ei olle / sis sahb se hendä jälle teije pohle kähndmä.
 7. Ent sesamma Kotta jähge / söhge nink johge mes neil om: Sest Töhteggija om omma Palga währt. Erge köndke mitte Koast Kotta.
 8. Nink kumba Lihna teije tullete / nink nemmä teid wasta wötwa / sähl söhge / mes teile ette pantas:
 9. Nink tekke terwesz neid Többitzid / kumma sähl samman omma / nink ütlege neile: Jummala Rikkus omteije mannulähünu.
 10. Ent kumba Lihna teije tullete / nink nemmä teid wasta ei wötta / sählt minge wälja temmä Uhlitze pähle / nink ütlege:
 11. Kah seddä Tolmo / kumb teije Lihnast meije külge om nakkanu / puistame maha teije pähle: Siski teedke seddä / et Jummala Rikkus teije lähün om olnu.
 12. Ent minna ütle teile / et Sodomi Rachwal sahb kannatalikkumb Pölw ollema tol Peiwäl / kui sährätzel Lihnal.
 13. Hedda sulle Korazim / Hedda sulle Petsaida / sest kui Türun nink Sidonin ne Immeteo ollesse sündinu / kumma teije sissen omma sündinu / nemmä ollesse ennemuste Kottin nink Tuhan isten hendä Pattust kähndnu.
 14. Siski sahb Türul nink Sidonil kannatalikkumb Pölw ollema Kochtun / kui teil.
 15. Nink sinna Kapernaum / kä ammak Taiwatte ollet üllendätu / sinna saht sahma ammak Pörgutte maha taugatus.
 16. Kä teid kuhleb / se kuhleb minno: Nink kä teid errapölleb / se pölleb minno erra: Ent kä minno errapölleb / se pölleb teddä erra / kä minno om lähätänu.
 17. Ent ne seitzekümmend tulliwa taggasi Röhmuga / nink ütliwa: Issand / kah Kurrati omma meil allaheitliko sinno Nimmel.
 18. Ent temmä üttel neide wasta: Minna näije sedda Satanat / kui Wälki / Taiwast maha saddawat.
 19. Nätze / minna anna teile Woimust Schiuhgu nink Korpiohnde pähle astu / nink kige Wainlasse Wäe ülle: Nink middäke ei sahteile Kachjo teggemä.
 20. Siski erge röhmustake hendämitte sest / et teil ne Waimu omma allaheitliko: Ent röhmustake henda paljo ennämbest / et teije Nimme Taiwatte omma kirjotetu.
 21. Tol sammal Tunnil röhmust hendä Jesus Waimun nink üttel: Minna kittä sinno Essa / Taiwa nink Mah Essand / et sinna sedda Tarku nink Moistlikkuide eest ollet errapeetnu / nink ollet sedda Hullule awwaldanu: Ja Essa / (minna kittä sinno) sest se omnida sinno Meele perrästolnu. Nink temmä kähnd henda omme Jüngride pohle nink üttel:
 22. Kik om mulle antu minno Essast: Nink keake ei tunne / kes se Poig olnes / kui se Essa: Nink kes se Essa olnes / kui se Poig / nink kelle se Poig seddä tahab awwaldada.
 23. Nink temmä kähnd hendä omme Jüngride pohle nink üttel essierralde: Önsa omma ne Silmä / kumma näggewa / mes teije näete:
 24. Sest minna ütle teile / et paljo Proweeti nink Kunninga omma tachtnu nättä / mes teije näete / nink ei olleseddä mitte nännu: Nink kuhlda / mes teije kuhlete / n. ei olle: seddä mitte32 kuhlnu.
 25. Nink nätze / ütz Kirjatundja tössi ülles / kiusas teddä / nink üttel: Oppetaja / mes minna peä teggemä / et ma iggawest Ello perrändä?
 26. Ent temmä üttel temmä wasta: Mes Sähdussen kirjotet om? Kuis sinna loet?
 27. Ent temmä koste nink üttel: Sinna peät armastama seddä Issandat omma Jummalat kigest ommast Söamest / nink kigest ommast Hengest / nink kigest ommast Jouwust / nink kigest ommast Meelest: Nink omma Lähembät kui hendä essi.
 28. Ent temmä üttel telle: Sinna ollet öigede kostnu: Teh seddä / sis sa saht ellämä.
 29. Ent temmä tacht hendä essi öigendada / nink üttel Jesusse wasta: Kes sis om minno Lähemb?
 30. Ent Jesus koste nink üttel: Ütz Inniminne lätz Jerusalemmist alla Jerichutte / nink jochto Röhwlide sekkä: Kui ne tedda olliwa errarihsnu nink pesnu / sis lätziwa nemmä errä / nink jättiwa tedda pohlkohlu maha.
 31. Ent ütz Preester lätz koggomatta alla seddä samma Teed: Nink kui temmä teddä näggi / sis lätz temmä möhdä.
 32. Selsammal kombel kah ütz Lewiht / kui temmä se Paiga kottale saije / tulli temmä nink kaije / nink lätz möhdä.
 33. Ent ütz Samaritilinne söit seddasamma Teed / nink kui temmä temmä kottale tulli / nink teddä näggi / sis olli tel teddä halle.
 34. Nink temmä lätz mannu / keüt kinni temmä Hahwu / nink walli Öhli nink Wihna sinnä sisse: Perräst töst temmä tedda omma Töppra pähle / nink weije teddä Öhmaija / nink kand Hohld temmä eest.
 35. Nink töisel Peiwäl lätz temmä erra / nink tömmäs wäljä katz Tengä / nink and Perremehelle / nink üttel telle: Kaje tedda: Nink mes sa muido saht hukkama / sedda taha minna sulle taggasi tullen massa.
 36. Mes sul nühd tutta / kes neist kolmest Lähemb olnu selle / kä Röhwlide sekkä olli jochtonu?
 37. Temmä üttel: Se / kä telle Armo neüt: Sis üttel Jesus temmä wasta: Sis minne / nink teh kah nidade.)
 38. Ent se jochto / kui nemmä käwwewä / sis lätz temmä ütte Allewette: Ent ütz Naine / Nimmega Marta / wöt teddä wasta omma Maija.
 39. Nink temmal olli Sössar / se kutzuti Maria / se iste Jesusse Jallutzitte / nink kuhld temmä Sönna.
 40. Ent Martal olli paljo teggemist mitmasuggutze Orjamisse ga: Nink temmä ast sinnä / nink üttel: Essand / es sinna hohli se perräst / et minno Sössar minno ützindä lasseb orjata? Et ütle telle / et temmä minno awwitab.
 41. Ent Jesus koste nink üttel temmä wasta: Marta / Marta / sinna hohlitzet nink essitat hendä mitmaga.
 42. Ent ütte om waija. Maria om parrembat Ossa errawallitzenu / se ei sah temmäst mitte errawoetama.

Se XI. Pähtük.

   Kuitao sünnis Palwust piddädä. Kurratist waiwatu nink Keeleto.Kristussest pühtäs Tächte: Temmä Wöhrusse nink Nohmisse Juttus.

 1. Nink se sündi / et temmä ütten Paigan olli Palwust piddämän / nink kui temmä löppet / sis üttel ütz temmä Jüngrist temmä wasta: Issand / oppeta meid Palwust piddäma / nida kui kah Jahn omme Jüngrid oppet.
 2. Ent temmä üttel neile: Kui teije pallete / sis ütleke: Meije Issa / kä ollet Taiwan / pöhandetus sahgo sinno Nimmi: Sinno Rikkus tulgo: Sinno Tachtminne sündko / kui Taiwan / nida kah Mah pähl.
 3. Meije peiwälikko Leibä anna meile eggäpeiw.
 4. Nink anna meile andis meije Pattu: Sest meije anname kah andis kigille / kumma meile wölgo omma: Nink errasahtko meid Kiusatusse sisse / enge pästä meid errä Kurjast.
 5. Nink temmä üttel neide wasta: Kel es teije sean Söbber om / nink lähsz temmä mannu kesk Öhse / nink ütlesz temmä wasta: Söbber / laina mulle kolm Leibä:
 6. Sest minno Söbber om Tee pählt minno mannu tulnu / nink mul ei olle / mes ma telle ette pannesz:
 7. Nink temmä sissest kostasz nink ütlesz: Erra tekko mulle Waiwa: Us om jo kinni pantu / nink minno Latze omma minno man maggaman: Minna ei woi ülles tausta / nink sulle anda.
 8. Minna ütle teile / kui temmä kah ülles es tössesz nink telle es annasz / seperräst / et se temmä Söbber om: Sis sahb temmä siski temmä Häütusse perräst ülles tausma / nink telle andma / ni paljo / kui telle waja om.
 9. Nink minna ütle teile kah: Pallege sis sahb teile antama: Otzke / sis sahde löidma: Kopputake / sis sahb teile sahma ülles awwatus.
 10. Sest kä palleb / se sahb: Nink kä otzib / se löwwäb: Nink Kopputajalle awwatas ülles.
 11. Ent kummalt Essalt es teije sean Poig Leibä palleb / kä telle Kiwwe annasz? Nink kui temmä Kalla palleb / kä telle Schiuhgu annasz Kalla Assemel?
 12. Echk kui temmä Munna palleb / kä telle Korpionit annasz?
 13. Kui teije nühd / kumma kurja ollete / tunnete hähd Andid anda ommille Latzile / paljo ennämbest sahb se taiwane Essa pöha Waimo andma neile / kumma teddä pallewa.
 14. Nink temmä aije Kurratit wälja / nink sesamma olli keeleto: Ent se sündi / kui se Kurrat olli wälja lännu / sis könneli se Keeleto: Nink Rachwas pand seddä Immesz.
 15. Ent mönne neide seast ütliwa: Temmä ajab Kurratid wällä läbbi Peelzebubbi Kurratide Pähliko.
 16. Ent muh kiusiwa teddä / n. pühsiwä temmält Tähe Taiwast.
 17. Ent temmä moist neide Möttid / nink üttel neide wasta: Eggaütz Kunningrikkus / kumb essi henne ga wehatzesz sahb / se lät perrätusz / nink Kodda sattab Koa pähle.
 18. Ent kui Kurrat essi hennega wehane om / kuis sis temmä Rikkus sahb saisma? Sest et teije minno ütlete läbbi Peelzebubbi Kurratid wäljä ajawat.
 19. Ent kui minna läbbi Peelzebubbi Kurratid wäljä aja / kenk läbbi es teije Latze neid wäljä ajawa? Seperräst sahwa nemmä teije Sundja ollema.
 20. Ent kui minna läbbi Jummala Sörme Kurratid wäljä aja / sis tulleb jo Jummala Rikkus teije mannu.
 21. Kui kange Söarihstuga ehhitetu (Söddamehs) omma Moisat hoijab / sis om temmä Häh rahul:
 22. Ent kui ütz kangemb teddä pähle tulleb / nink währab tedda erra / sis wöttab temmä errä temmä Söarihsta / kumma pähle temmä loht / nink jaab errä temmä Saaki.
 23. Kä minnoga ei olle / se om minno wasta: Nink kä minnoga ei koggo / se pillab erra.
 24. Kui se rojane Waim Innimissest om wäljä lännu / sis keüb temmä läbbi weeta Paiku / otzib Hengüst: Nink kui temmä sedda ei löwwä / sis ütleb temmä: Minna taha taggasi minnä om̃a Maija / kust ma olle wälja lännu.
 25. Nink kui temmä tulleb / sis löwwäb temmä seddä pühitu nink ehhitetu ollewat.
 26. Sis lät temmä / nink wöttab hennega seitze muid Waimu / kumma kurjemba omma / kui temmä essi: Nink kui nemmä sinnä tullewa / sis elläwä nemmä sähl: Nink se wihmne Luggu lät sesamma Innimisse ga kurjembasz / kui eddimänne.
 27. Ent jochto / kui temmä nisuggust üttel / sis töst ütz Naine Rachwa seast Hähld / nink üttel telle: Önnis om se Iho / kä sinno om kandu / nink ne Rinna / kumbe sinna ollet immenu.
 28. Ent temmä üttel: Ja / önsa omma ne / kumma Jum̃ala Sönna kuhlwa nink seddä hoitwa.)
 29. Ent kui Rachwas pähle tükke / sis naksi temmä ütlema: Sesinane Suggu om kurri: Püwwäb Tähe / nink Tächt ei sah telle antama / kui ennege Jona se Proweeti Tächt:
 30. Sest ötze kui Jonas Niniwe Rachwal Tähesz olli / nida sahb kah se Innimisse Poig selsinatzel Suggul ollema.
 31. Se kunninglik Emmänd Launest sahb tausma Kochtun sesinatze Suggu Rachwaga / nink teddä hukka pannema: Sest temmä tulli Mah Otzast Salomoni Tarkust kuhlma: Nink nätze / sihn om ennämb kui Salomon.
 32. Niniwe Rachwas sahb tausma Kochtun sesinatze Sugguga / nink teddä hukka pannema: Sest nemmä kähniwa henda Pattust Jonasse Juttusse pähl: Nink nätze / sihn om ennämb kui Jonas.
 33. Ent keake ei leüdä Kühnält / nink panneb sedda Warjo Paika / ei kah Wakka alla / enge Kühnle Jalla pähle / et ne / kumma sisse lähwa / sedda Walget näggewa.
 34. Silm om Iho Kühnäl. Kui nühd sinno Silm üttekörralinne om / sis om sinno terwe Iho wallus: Ent kui temmä kurri om / sis om kah sinno Iho pimme.
 35. Sis kaje nühd / et se Walgus / kumb sinno sissen om / Pimmedus ei olle.
 36. Kui nühd sinno Iho kik walge om / et temmal ütteke pimmedat Ossa ei olle / sis sahb temmä kohalt walge ollema / (nink sahb sinno walgustama) ötze kui Kühnäl omma Paistussega.
 37. Ent kui temmä weel pajat / sis pallel tedda ütz Wariseer / et temmä temmäga Launangut söhsz. Nink temmä lätz sisse / nink iste maha.
 38. Ent kui se Wariseer seddä näggi / sis pand temmä Immesz / et temmä hendä enne Söhmaiga es mösse.
 39. Ent se Issand üttel temmä wasta: Teije Wariseeri pohastate kül Pikkrid nink Liuda wäljästpiddi: Ent teije sissestpiddine (Pohl) om teüs Rihsmist nink Kurjust.
 40. Teije Haugu / es se / kä sedda wäljast Pohlt tennu / kah sissestpiddist Pohlt olle tennu?
 41. Siski andke Waistille sest mes teil om: Nink nätze sis om teil kik pohas.
 42. Ent Hedda teile Wariseerille / kumma Kümnist annate Müntä nink Ruhtä nink kigesuggutze Roho eest / nink lähde Kochto nink Jummala Armo möhda. Seddä sündi tettä / nink seddä es sünni jättä.
 43. Heddä teile Wariseerille / kum̃a armastate eddimätzid Penki Kerkun / nink Terwitamist Turro pähl.
 44. Heddä teile Kirjatundjille nink Wariseerille / teije Pilgja / kumma ollete kui kinnikattetu Hawwa / kummist Rachwas ülle könnib / nink ei tija sedda.
 45. Ent ütz neist Kirjatundjist koste nink üttel temmä wasta: Oppetaja / neide Sönnuga teotat sinna meid kah.
 46. Ent temmä üttel: Hedda kah teile Kirjatundjille / sest teije pannete kannatamatta Kohrmid Innimiste pähle / nink essi ei taha teije ütte omma Sörmega neid Kohrmid puttu.
 47. Heddä teile / kum̃a ehhitade neide Proweete Haudu / ent teije Wannamba om̃a neid erratapnu.
 48. Sis tunnistate nink kittate teije nühd kah omme Wannambide Tekku: Sest nemmä omma neid erratapnu / ent teije tehde ülles neide Haudu.
 49. Seperräst ütleb kah Jummala Tarkus: Minna lähäta neide mannu Proweete nink Apostlid / nink neistsammust sahwa nemmä mönd erratapma nink perrankiusama:
 50. Ent kike Proweete Werri / kumb Ilma Algmissest sahni om erra walletu / sahgo otzitus sestsinatzest Suust /
 51. Abeli Werrest ammak Zakkaria Werreni / kä hukka saije Altri nink Jummala Koa waijel: Ja minna ütle teile / sedda sahb otzitama sestsinatzest Suggust.
 52. Hedda teile Kirjatundjille / sest teije ollete errawötnu Tundmisse Wöttind: Teije ei olle essi sisselännu / nink ollete kah neidkeelnu / kumma tachtwa sisse minnä.
 53. Ent kui temmä nisuggust neide wasta üttel / sis naksiwa ne Kirjatundja nink Wariseeri kangede temmä pähle tükmä / nink mitmasuggutze Küssimisse ga Sönnu temmä Suhst hukkotama:
 54. Nink nemmä wachtsiwa temmä pähle / nink otzewa middäke temmä Suhst wäljä ajada / et nemmä temmä pähle kaibasse.

Se XII. Pähtük.

   Mannitzeminne Oppusse Juhretusse eest. Kölbmatta Pelg; Errasalgminne nink Achnus. Mannitzeminne waimolikkusz Walwmissesz nink Erraleppitämissesz.

 1. Kui nühd ilmotzata paljo Rachwast olli kokko koggonu / nida /et nemmä töine töist söksiwa / sis naksi temmä omme Jüngride wasta ütlemä: Kige eesmält hoidke hendä Wariseerde Juhretusse eest / kumb om Kawwalus:
 2. Ent middäke ei olle kinni kattetu / mes awwalikkusz ei sah: Nink errapeedetu / mes teeda ei sah.
 3. Seperräst mes teije Pimmedän ütlete / sedda sahb Walgen kuhltama: Nink mes teije Körwa sisse pajatate Kambrin / se sahb Kattuste pähl sahma juttustetus.
 4. Ent minna ütle teile ommille Söbbrule: Erge peljake neid / kumma Iho erratapwa / n. ei köchta perräst middake ennämb tettä.
 5. Ent minna taha neileneütä / keddä teije peäte pelgämä: Peljäke seddä / kel perräst Erratapmist Meelewald om Pörgutte heitä: Ja minna ütle teile / seddä peljake.
 6. Es wihs Warblaist osteta katte Tengä eest / nink ütz neist ei olle erraunnetetu Jummala een?
 7. Ent kah kik teije Pähjuhsse omma erraloetu. Seperrast erge peljake: Teije ollete parremba / kui paljo Warblasse.
 8. Ent minna ütle teile: Kä eäle minno ülles tunnistab Innimiste een / seddä sahb se Innimisse Poig kah üllestunnistama Jummala Englide een:
 9. Ent kä minno errasalgab Innimiste een / sedda sahb errasallatama Jummala Englide een.
 10. Nink kä ütte Sönna pajatab se Innimisse Poja wasta / se sahb telle: andisantama: Ent kä pöha Waimo teotab / sel ei sah se mitte andisantama.
 11. Ent kui nemmä teid sahwa weddämä omme Koggoduste sisse / nink Üllembide nink Wäggewide ette / sis erge murretake / kuitao / echk mes teije peäte kostma / echk mes teije peäte ütlemä:
 12. Sest se pöha Waim sahb teid selsammal Tunnil oppetama / mes sünnis üttelda.
 13. Ent ütz Rachwa seäst üttel temmä wasta: Oppetaja / ütle minno Wellele / et temmä minnoga Perrändust jaggab.
 14. Ent temmä üttel telle: Inniminne / kes om minno Sundjasz echk Jaggajasz teije ülle sähdnu?
 15. Ent temmä üttel neide wasta: Kajege nink hoidke hendä Achnusse eest: Sest keäke ei ellä sest / et temmäl paljo Hähd om.
 16. Ent temmä üttel neide wasta Moistukönnet / nink üttel: Ütte rikka Mehe Pöld olli hästekaswanu:
 17. Nink temmä möttel essi henne man / nink üttel: Mes ma peä teggema? Mul ei olle / kohe minna omma Wilja kokko panne.
 18. Nink temmä üttel: Minna taha seddä tettä: Minna taha omme Aitu maha kisku / nink suhrembasz tettä: Nink sinnä taha minna haggeda kik / mes mulle om kaswanu / nink omma Hähd:
 19. Nink minna taha ütteldä ommale Hengele: Heng / sul om suhr Warra tallelle pant mitmasz Ajastajasz: Hengä nühd / söh / joh / nink olle röhmsa.
 20. Ent Jummal üttel temmä wasta: Sinna Haugu / selsinatzel Öhl sahb sinno Heng sinnust erra nautama: Ent kel es se sahb ollema / mes sinna ollet kokko pannu?
 21. Nida (om Järg se ga /) kä hennele Warra koggub / nink ei olle rikkas Jummalan.
 22. Ent temmä üttel omme Jüngride wasta: Seperräst ütle minna teile / erge murretake mitte omma Ello eest / mes teije sahde söhma: Ei kah Iho eest / mes teije sahde sälgä pannema.
 23. Ello om ennämb kui Söhk / nink Iho ennämb / kui Reiwas.
 24. Kajege Kaarnid / nemmä ei külwä / nemmä ei poima kah: Neil ei olle Kambret / ei kah Aita / nink Jummal toidab neid: Kuis paljo ollete teije parremba / kui Zirgo?
 25. Ent kes woib teist murreten hendä ütte Kühnre Ossa pikkembäsz tettä?
 26. Kui teije nühd seddä kige wähämbät ei köchta / mes teije sis muh perräst murretate?
 27. Kajege Lillikuid / kuitao ne kaswawa. Nemmä ei teh Töhd / nem̃ä ei ketträ kahmitte: Ent minna ütle teile / Salomon ei olle kah kigen omman Auwustussen nidadeolnu ehhitetu / kui ütz neistsam̃ust.
 28. Kui nühd Jummal sedda Haina / kumb tähmba Wälja pähl saisab / nink hommen Achjo heidetäs / nidade ehhitab / kuis paljo ennämbest teid / teije Weiko uskja?
 29. Seperrast erge otzke kah teije / mes teije sahde söhmä / echk mes teije sahde johma: Nink erge heljoke Tuhlen.
 30. Sest sedda kik otzwa Paggana Ilma sissen: Ent teije Essa tijab kül et teil nisuggust waja om.
 31. Ent otzke ennembe Jummala Rikkust / sis sahb teile kik pähle antama.
 32. Erra peljako / sinna weikenne Karri: Sest teije Essal om häh Meel teile seddä Rikkust anda.
 33. Mühge erra / mes teil om / nink andke Waistille. Tekke hennele Punge / kumma wannasz ei läh / Warra / kumb ei wähäne Taiwan: Kohe Warras ei ullata / nink Karri ei söh.
 34. Sest kun teije Warra om / sähl sahb kah teije Süddä ollema.
 35. Teije Nimmisi olgo ümbrewöhtu / n. teije Kühnle pallake.
 36. Nink teije olge neide Innimiste sahrnatze / kumma omma Essandat ohtwa Saajast ützkörd taggasi tullewat: Et / kui temmä tulleb / nink kopputab / nemmä telle pea ülles awwawa.
 37. Önsa omma nesamma Sullase / kumbe se Essand löwwäb tullen walwawat. Töttelikkult minna ütle teile / et temmä sahb omme Reiwid ülles keütma / nink neid Lawwale istotama / nink tullema nink neid orjama.
 38. Nink kui temmä tulleb enne Kikkast / echk Kikka Ajal / nink löwwäb tullen nidade / önsa omma nesamma Sullase.
 39. Ent seddä teedke / kui ütz Perremehs tijäsz / kummal Tunnil Warras tulleb / sis walwasz temmä / nink es lassesz omma Maija mitte läbbi kaiwa.
 40. Seperrast olge teije kah walmi: Sest kummal Tunnil teije ei mötle / sis sahb se Innimisse Poig tullema.
 41. Ent Peter üttel temmä wasta / Essand / meile es sa sedda Moistukönnet ütlet / wai kigille?
 42. Ent se Issand üttel: Kes om nühd ütz ussutaw nink tark Maja Piddäjä / kumba se Essand om sähdnu ülle omma Perre / neile parral Ajal säetu Ruwwa Ossa anda?
 43. Önnis om sesamma Sullane / kumba temmä Essand löwwäb nidade teggewat / kui temmä tulleb.
 44. Töttelikkult minna ütle teile / et temmä sahb teddä ülle kige omma Häh pannema.
 45. Ent kui sesamma Sullane ütlesz omman Söamen: Minno Essand wiwis tulla: Nink nakkasz pesmä Sullasid n. Neützikuid / söhmä nink johma / nink hendä johbnusz johma:
 46. Sis sahb sesamma Sullase Essand tullema tol Peiwäl / kummal temmä ei ohda / nink sel Tunnil / kummal temmä ei tijä: Nink temmä sahb tedda katzke lachkma / nink telle temmä Ossa andma Umbussutawidega.
 47. Ent se Sullane / kä omma Essanda Meeld tijäb / nink ei olle hendä mitte walmistanu / ei kah temmä Meele perrä tennu / se sahb paljo Hahwa kannatama:
 48. Ent kä seddä ei olle teednu / ent om siski Hahwa währt tennu / se sahb weidi Hahwa kannatama. Sest kelle paljo om antu / selt sahb paljo otzitama: Nink kelle paljo ompählepant / selt sahb paljo nautama.
 49. Minna olle tulnu Tuld leütmä Mah pähle. Nink mes ma tahasz / kui et tem̃ä jo pallasz?
 50. Ent minna peä (enne) ristitämä ütte Ristmisse ga / nink kuitao waiwata minna / senni kui se teüdetas?
 51. Kas teije mötlete / et minna olle tulnu Rauwo andma Mah pähle? Minna ütle teile / ei mitte / enge Tülli.
 52. Sest sest Ajast sahwa wihs ütten Majan wehatze ollema / kolm katte pähle / nink katz kolme pähle.
 53. Essal sahb Weha ollema Poja pähle / nink Pojal Essa pähle: Emmäl Tüttre pähle / nink Tüttrel Emma pähle: Ämmäl omma Minnijä pähle / nink Minnijäl omma Ämmä pähle.
 54. Ent temmä üttel kah se Rachwa wasta: Kui teije näete Pilwe tauswat Öddango pohlest / sis ütlete seddamaid: Wichm tulleb: Nink se sünnib nidade.
 55. Nink kui teije näete Launango Tuhld puchkwat / sis ütlete: Pallawat sahb: Nink se sünnib.
 56. Pilgja / Mah nink Taiwa Neütmist woide teije tutta: Kuis teije sis sedda Aiga ei tunne?
 57. Ent kuis teije kah hennest essi ei tunne / mes öige om?
 58. Seperräst kui sinna omma Wainlassega Üllembä ette läht / sis kaje Tee pähl hendä temmä ga errä leppitädä: Et temmä sinno Sundja ette ei weä / nink Sundja annab sinno errä Timmuka kätte / nink Timmuk heidäb sinno Wangi Torni.
 59. Minna ütle sulle / sinna ei sah sählt wäljä sahma / senni kui sinna kah wihmset Tengä errämassat.

Se XIII. Pähtük.

   Mannitzusse Juttus Galilealiste Hukkasahmissest. Wiji Marja Puh. Köwwer Naine sahb terwesz. Pöha Peiwä Teo. Mitmasuggutze Sahrnausse Jummala Rikkussest. Kitzas Taiwa Wärräjä. Kristusse Perrankiusatus. Jerusalemmi Errahäetaminne kuhlutetas.

 1. Tol sammal Ajal olliwa mönne sähl man / ne kuhlutiwa temmäle neist Galilealeisist / kumbe Werd Pilatus neide Owwrega olli seggänu.
 2. Nink Jesus koste nink üttel neide wasta: Kas teije mötlete / et nesinatze Galilealisse kike Galilealiste eest omma Pattatze olnu / et nemmä seddä om̃a kannatanu?
 3. Minna ütle teile / ei mitte: Enge kui teije hendä ei parranda / sis sahde kik nida hukka sahma.
 4. Echk kas teije mötlete / et ne kattesatöistkümmend / kumbe pähle Siloa Torn satte / nink tap neid errä / kike Innimiste eest omma köwweraolnu / kumma Jerusalemmin elläwa?
 5. Minna ütle teile / ei mitte: Enge kui teije hendä ei parranda / sis sahde kik nida hukka sahma.
 6. Ent temmä üttel seddä Moistukönnet: Ütz Inniminne olliWiji Puhd omma Aidaistotanu: Nink temmä tulli nink otz Wilja temmä pähl / nink es löwwä mitte.
 7. Sis üttel temmä Wihna Aidniko wasta / nätze /minna tulle nühd kolm Ajastaiga järgi möhdä / nink otzi Wilja sesinatze Wiji Puh pähl / nink ei löwwä mitte: Rajo teddä maha: Melles temmä seddä Mahd hukkab?
 8. Ent temmä koste nink üttel telle / Essand / jättä teddä weel seesz Ajastajasz / senni kui minna weel temmä ümbre zaa / nink Sitta temmä pähle heidä:
 9. Echk temmä weel Wilja kandnes: Kui se sis ei sünni / sis rajo teddä kül maha.
 10. Ent temmä olli ütten Kerkun; oppetaman pöhal Peiwäl.
 11. Nink nätze / ütz Naine olli sähl / sel olli Többe Waim olnu kattesa töistkümmend Ajastaiga: Nink temmä olli köwwer / nink es woi üssike ülles kaija.
 12. Ent kui Jesus teddä näggi / sis heigas temmä teddä henne mannu / nink üttel temmä wasta: Naine / olle wallale ommast Többest.
 13. Nink temmä pand Käe temmä pähle: Nink temmä saije seddamaid ekwasz / nink kit Jummalat.
 14. Ent se Kerko Pähmehs koste / nink olli wehane / et Jesus pöhal Peiwäl olli terwesz tennu / nink üttel Rachwa wasta: Kuhs Peiwi om / kummil Töh peäb tettämä: Neilsammul tulge / nink laske hendä terwesz tettä / nink ei mitte pöhal Peiwäl.
 15. Sis koste telle se Issand / nink üttel: Pilgja / es eggaütz teije seast pästä omma Härgä echk Eslit Ruhe küllest pöhal Peiwäl / nink wihb teddä johma?
 16. Kas es peäsz sis sesinane / kumb Abrahami Tüttär om / kumba Satanas olli kinnikeütnu / nätze kattesa töistkümmend Ajastaiga / sest Kabblast sahma errapästetus pöhal Peiwäl?
 17. Nink kui temmä seddä olli üttelnu / sis saije kigille Häbbi / kumma temmä wasta olliwa olnu: Nink kik Rachwas röhmust hendä ülle kige ausalikko Teo / kumma temmäst sündsiwa.
 18. Ent temmä üttel: Kenne sahrnane es se Jummala Rikkus om? Nink kenne arwolissesz es minna teddä peä teggemä?
 19. Temmä om Sinnäpi Terrä sahrnane / kumba Inniminne wöt / nink heit teddä omma Aida: Nink se kaswi ülles / nink saije suhresz Puhsz / nink Linno Taiwa al teiwä Pessä temmä Osse pähl.
 20. Nink temmä üttel jälle: Kenne sahrnatzesz es minna Jummala Rikkust peä teggemä?
 21. Temmä om Juhretusse sahrnane / kumba Naine wöt / n. seggäs seddä kolme Wakka Jahho sekkä / senni kui kik hapnesz lätz.
 22. Nink temmä lätz Lihnu nink Allewet möhdä oppeten / nink wöt omma Teed Jerusalemmi pohle.
 23. Ent ütz üttel temmä wasta / Essand / kas neid weidi om / kumma önsasz sahwa? Ent temmä üttel neide wasta:
 24. Wäeke sisse minnä läbbi se kitza Wärräja: Sest minna ütle teile / et paljo sahwa pühdmä sisse tulla / n. ei sah mitte köchtama.
 25. Sest Ajast sahni / kui se Maja Essand om ülles tösnu / nink Ust kinni pannu / sahdeteijenakkamaussensaisma / nink Usse pähle kopputama / nink ütlema: Essand / Essand / awwameileülles: Nink temmä sahb kostma / nink teile ütlema: Minna ei tunne teid / kustas teije ollete.
 26. Sis sahde teije nakkama ütlema: Meije olleme sinno een söhnu nink johnu / nink sinna ollet meije Uhlitzide pähl oppetanu.
 27. Nink temmä sahb ütlema: Minna ütle teile / minna ei tunne teid / kustas teije ollete: Taake errä minnust kik Kurjateggijä.
 28. Sähl sahb ollema Hundminne nink Hammaste Kärriseminne / kui teije sahde näggemä Abrahami nink Isaakit nink Jakobit / nink kik Proweete Jummamala Rikkussen / ent teid wäljä taugatu ollewat.
 29. Nink nemmä sahwa tullema Hommungust nink Öddangust / Pochjast nink Launest: Nink sahwa istma Jummala Rikkussen.
 30. Nink nätze / Wihmätzid om / ne sahwa eesmätze ollema / nink Eesmätzid om / ne sahwa Wihmse ollema.
 31. Tol sammal Peiwäl tulliwa mönne Wariseeri temmä mannu / nink ütliwä temmä wasta: Minne nink rühi siht erra: Sest Herodes tahab sinno erratappa.
 32. Nink temmä üttel neide wasta: Minge nink ütleke selle Rebbäselle: Nätze / minna aja Kurratid wälja / nink teh terwesz tähmbä nink hommen / nink kolmandel Peiwäl sah minna Otza.
 33. Siski peäminna weelkeümä tähmbä nink hommen / nink üllehommen: Sest se ei sünni mitte / et ütz Proweet muijal hukka sahb / kui Jerusalemmin.
 34. Jerusalem / Jerusalem / kä erratappat neid Proweete / nink loht Kiwwega kohlusz / kumma sinno mannu omma lähätetu / kui saggede olle minna tachtnu sinno Latzi kokko koggoda / nida kui Kanna omme Kannasid Sihwu alla / nink teije ei olle tachtnu?
 35. Nätze / teije Maja sahb teile perrätusz jättetämä. Ent töttelikkult minna ütle teile / et teije ei sah minno näggemä / senni kui se Aig tulleb / et teije sahde ütlemä / kittetu olgo se / kea tulleb Issanda Nimmel.

Se XIV. Pähtük.

   Weetöbbine. Wöhrusse Oppusse. Suhr Öddango Söhmaig. Mannitzeminne Kristusse Perräminnemissesz.

 1. Nink se sündi / kui temmä ütte Wariseerde Pähliko Kotta tulli pöhal Peiwäl Leibä söhmä / sis olliwa nemmä temmä pähle wachtman.
 2. Nink nätze / ütz Inniminne olli temmä een / se olli Weetöbbine.
 3. Nink Jesus koste nink üttel neide Kirjatundjide nink Wariseerde wasta: Kas sünnis pöhäl Peiwäl terwesz tettä?
 4. Ent nemmä jäiwä waik.Nink temmä wöt kätte nink teggi teddä terwesz / nink lask :teddä erra.
 5. Nink temmä koste nink üttel neide wasta: Kes om teije sean / kummal Esel echk Härg Kaiwo sattab / nink temmä ei tömba teddä seddamaid wäljä pöhal Peiwäl?
 6. Nink nemmä es woi telle se pähle kosta.
 7. Ent temmä üttel Kutzutawide wasta Moistukönnet / kui temmä moist / et nemmä wallitziwa üllembän Paigan istu / nink üttel neide wasta:
 8. Kui sinna kenkist Saaja kutzutat / sis errä istko mitte üllembä Paika: Et ützik ausamb sinno temmäst ei olle kutzutu:
 9. Nink kui sis se tulleb / kä sinno nink teddä om kutznu / nink ütleb sulle: Anna selle Mahd: Sis nakkat sinna Häüga allambahe Paika istma.
 10. Enge kui sinna kutzutat / sis minne / nink istu allambahe Paika: Et kui se tulleb / kä sinno om kutznu / sinno wasta ütleb: Söbber istu üllembähe. Sis sahb sul Auw ollema neide een / kumma sinno ga Lawwa man istwa:
 11. Sest kä henda essi üllendab / se sahb sahma allandetus: Nink kä henda essi allandab /se sahb sahma üllendetus.)
 12. Ent temmä üttel kah selle / kä teddä olli kutznu: Kui sinna Wöhrust echk Söhmaiga teht / sis erra kutzko mitte omme Söppru / ei kah omme Wellitzid / ei kah omme Höimu / echk Küllaleisi / kumma rikka omma: Et nemmä sinno jälle ei kutzu / nink sulle tassotas se.
 13. Enge kui sinna Söhmaiga teht / sis kutzu Waisi / Heddapohlitzid / Jallotummi / Söggedid.
 14. Sis ollet sinna önnis: Sest neil ei olle mitte sulle tassoda: Sest sinnole sahb massetama Öigide Üllestössemissen.
 15. Ent kui ütz neist seddä kuhld / kumma Lawwa man istewa / sis üttel tem̃ä wasta: Önnis om se / kä Leibä söhb Jummala Rikkussen.
 16. Ent temmä üttel temmä wasta: Ütz Inniminne teggi suhrt Öddango-Söhmaiga / nink kutz paljo.
 17. Nink temmä lähät omma Sullast Söhmaja Tunnil Kutzutawille ütlema: Tulge / sest kik om jo walmis.
 18. Nink nemmä naksiwa kik järgi möhdä hendä wabbandama. Eesmänne üttel telle: Minna ollePölloostnu / nink peä wäljä minnemä nink teddä kajema. Minna palle sinno / wabbanda minno.
 19. Nink töine üttel: Minna olle wihs Paari Härgi ostnu / nink läh neid kajema: Minna palle sinno / wabbanda minno.
 20. Nink töine üttel: Minna olle Naist wötnu / nink se perräst ei woi: minna tulla.
 21. Nink se Sullane tulli taggasi nink üttel seddä ommale Essandalle. Sis saije se Maja Essand wehatzesz / nink üttel omma Sullase wasta: Minne pea wäljä Lihna Uhlitzide nink Teije pähle / nink toh tennä sisse Waisi nink Heddapohlitzid / nink Jallotummi nink Söggedid.
 22. Nink se Sullane üttel: Essand / se om sündinu / nida kui sinna ollet käsknu / ent sähl om weel Mahd.
 23. Nink se Essand üttel Sullase wasta: Minne Mah-Teije pähle / nink Tannumid möhdä / nink wäitä sisse tuwwa / et minno Kodda teüs sahgo.
 24. Sest minna ütle teile / et ützike neistsammust Mehist / kumma omma kutzutu / ei sah minno Öddango-Söhmaiga maitzma.)
 25. Ent paljo Rachwast lätz temmäga: Nink temmä kähnd hendä ümbre / nink üttel neide wasta:
 26. Kä minno mannu tulleb / nink ei wichka omma Essä nink Emmä / nink Naist nink Latzi / nink Welle nink Sössarid / nink pähle se omma Ello / se ei woi mitte :minno Jünger olla.
 27. Nink kä omma Risti ei kanna / nink ei tulle minno perrä / se ei woi :minno Jünger olla.
 28. Sest kes om teije sean / kä tahab Torni ülles tettä / nink ei isto enne / nink ei arwa erra sedda Hukkust / kas temmal om / sedda löppetada?
 29. Et kui temmä jo Pochja om pannu / nink ei jouwwa seddä löppetada / kik Näggija teddä ei nakka nahrma /
 30. Nink ütlema: Sesinane Mehs naksi (Torni) ülles teggemä / nink es jouwwa löppetada.
 31. Echk kumb es Kunningas tahab töise Kunningaga Sötta minnä tapplema / nink ei istu enne / nink ei nouwotelle / kas temmä jouwwab kümme tohandega se wasta minnä / kä katte kümne tohandega temmä pähle tulleb?
 32. Ent kui temmä ei jouwwa / sis lähätab temmä Käsku / kui se töine weel kawwen om / nink palleb Rauwo.
 33. Nida kah eggaütz teije sean / kä maha ei jätta kik / mes temmäl om / se ei woi minno Jünger olla.
 34. Sohl om häh: Ent kui Sohl tuimasz lät / mink ka es seddä jälle hähsz tetta?
 35. Se ei kölba sis Maha / ei kah Sitta sisse: (Enge) nemmä heitwa sedda erra. Kel Körwu om kuhlda / se kuhlge.

Se XV. Pähtük.

   Jummala Hallestusse Kittus läbbi Moistukönne errakaddonu Lambast / Tengäst nink Pojast.

 1. Ent kik Mühtniko nink Pattatze tulliwa temmä mannu / tedda kuhlma.
 2. Nink ne Wariseeri nink Kirjatundja nürrisiwa nink ütliwa: Sesinane wöttab Pattatzidwasta / nink söhb neidega.
 3. Ent temmä üttel neide wasta sedda Moistukönnet nink üttel:
 4. Kumb es Inniminne teije sean om / kel sadda Lammast om / nink kui temmä ütte neist errakaotab / kä ei jätta neid üttesä kümmend nink üttesä Lahnde / nink ei läh se perrä / kumb kaozin om / senni kui temmä seddä löwwäb?
 5. Nink kui temmä teddä om löidnu / sis panneb temmä seddä omma Pihha pähle Röhmuga?
 6. Nink kui temmä Koddo tulleb / sis kutzub temmä kokko omme Söppru nink Küllaleisi / nink ütleb neile: Röhmustake- hendä minnoga / sest minna olle löidnu omma Lammast / kumb kaozin olli.
 7. Minna ütle teile / et nida sahbRöhmollema Taiwan ülleütte PattustkähnjaPattatze / ennämb kui ülle üttesakümmend n. üttesä Öigedid / kummil Pattust Kähnmist waja ei olle.
 8. Echk kumb Naine es om / kummal kümme Tengä om / kui temmä ütte Tengä errakaotab / kä ei leüdä Kühnält / nink ei pühi Kotta / nink ei otzi ussinaste / senni kui temmä löwwäb?
 9. Nink kui temmä om löidnu / sis kutzub temmä kokko omme Söppru nink Külläleisi / nink ütleb: Olge röhmsa minnoga / sest minna olle löidnu seddä Tengä / kumba minna olli errakaotanu.
 10. Nida / ütle minna teile / sahb Röhm ollema Jummala Englide een ülle ütte Pattustkähnja Pattatze.)
 11. Ent temmä üttel: Üttel Innimissel olli katz Poiga.
 12. Nink se nohremb neist üttel Essa wasta: Essa / anna mulle seddä Ossa Hähst / mes mulle tulleb. Nink temmä jaggas neile seddä Hähd:
 13. Nink ei mitte kawwa perräst seddä Aiga / sis koggus se nohremb Poig kik kokko / nink lätz erra kawwelle Mahle: Nink sähl pillas temmä omma Hähd erra / wallato Kombel ellen.
 14. Ent kui temmä kik olli erra prasnu / sis tulli köwwa Nälg sesamma Mah sisse: Nink temmal naksi puhduma.
 15. Nink temmä lätz nink heit hendä ütte sesamma Mah Koddaniko mannu: Nink se lähät teddä omma Nurme pähle Zikko hoitma.
 16. Nink temmä pühs omma Kötto teütä Rabbaga / mes Zea söiwä: Nink keäke es anna telle.
 17. Ent kui temmä jälle henne mannu tulli / sis üttel temmä: Mittus Peiwileisi om minno Essal / kummil Leibä wiljalt om / ent minna läh Näljan hukka.
 18. Minna taha tausta nink omma Essa mannu minnä: Nink tahatemmä wastaütteldä / Essa / minna ollePattutennu Taiwa wasta / nink sinno een.
 19. Nink minna ei olle ennämb ni ausa / et minna sinno Pojasz peä kutzutama: Teh minno kui ütte ommist Peiwilissist.
 20. Nink temmä tössi ülles / nink tulli omma Essa mannu. Ent kui temmä weel kawwen erra olli / sis näggi tedda temmä Essa / nink temmal olli teddä halle: Nink temmä johsk nink satte temmä Kahla ümbre / nink and temmäle Suhd.
 21. Ent se Poig üttel temmä wasta: Essa / minna olle Pattu tennu Taiwa wasta nink sinno een / nink ei olle ennämb ni ausa / et minna sinno Pojasz peä kutzutama.
 22. Ent se Essa üttel omme Sullaste wasta: Tohge tennä kige parrembat Särki / nink pandke temmä Sälgä / nink andke Sörmust temmä Käe külge / nink Kängi Jalga:
 23. Nink tohge söhdetu Wassikat / nink tapke erra: Nink söhgem nink olgem röhmsa:
 24. Sest sesinane minno Poig olli kohlu / nink om elläwesz sahnu: Nink temmä olli errakaddonu / nink om löitu. Nink nemmä naksiwa röhmsa ollema.
 25. Ent temmä wannemb Poig olli Nurme pähl: Nink kui temmä Koddo lähüde tulli / kuhld temmä Laulmist nink Tantzmist:
 26. Nink temmä kutz ütte neist Sullasist henne mannu / nink küsse / mes se olnes.
 27. Ent temmä koste telle: Sinno Welli om tulnu: Nink sinno Essa om söhdetu Wassikat erra tapnu / et temmä teddä terwelt om jälle sahnu.
 28. Ent temmä saije wehatzesz / nink es taha sisse minnä. Sis lätz temmä Essa wäljä nink pallel teddä.
 29. Temmä koste nink üttel Essale / nätze / ni mitto Ajastaiga orja minna sinno /nink ei olle eäle sinno Kässu ülle astnu / nink sinna ei olle mulle eäle Sikka andnu / et minna omme Söppruga röhmsa ollesz.
 30. Ent kui sesinane sinno Poig om tulnu / kä omma Hähd Portega om errasöhnu / sis ollet sinna telle söhdetu Wassikat errätapnu.
 31. Ent temmä üttel temmä wasta: Poig / sinna ollet ikkes minno man / nink kik mes minno om / se om sinno:
 32. Ent sul sündi röhmsa nink hähmeelelik olla / sest sesinane sinno Welli olli kohlu / nink om jälle ellawesz sahnu: Temmä olli kaozin / nink om löitu.

Se XVI. Pähtük.

   Ilmussutaw Majapiddäja. Öige Rikkusse Piddäminne. Sähdussest Abbi-Ello Lahutamissen: Rikkast Mehest nink waisest Lazarussest.

 1. Ent temmä üttel kah omme Jüngride wasta: Ütz rikkas Mehs olli / sel olli Majapiddäja: Sesamma pähle olli temmä een Keeld pesset / kui ollesz temmä temmä Hähd errahukkanu.
 2. Nink temmä kutz teddä nink üttel temmä wasta: Kuis minna sedda sinnust kuhle? Anna Arwo ommast Maja piddämissest: Sest sinna ei woiennämb eddispeide Maijapiddädä.
 3. Ent se Majapiddäja üttel essi henne man: Mes mul tettä / minno Essand wöttabMaja piddämist minnusterra? Kaiwa ei köchta minna / Häbbi om mul kerjädä.
 4. Minna tijä mes ma taha tettä / et / kui minna Majapiddämissest erra heidetä / nemmä minno wasta wötwa omme Maiju sisse.
 5. Nink temmä kutz henne mannu kik omma Essanda Wölglaisi / nink üttel eesmätze wasta: Kuis paljo es sinna minno Essandalle wölgo ollet?
 6. Ent temmä üttel: Sadda Pütti Öhli. Nink temmä üttel telle: Wötta omma Rahmatut / istu maha / nink kirjota pea wihskümmend.
 7. Perräst üttel temmä töise wasta: Ent paljo es sinna wölgo ollet? Temmä üttel: Sadda Wakka Nisso: Nink temmä üttel telle: Wötta omma Rahmatut / nink kirjota kattesakümmend.
 8. Nink se Essand kit sedda üllekochtozet Maja piddäjät / et temmä targalikkult olli tennu: Sest sesinatze Ilma Latze omma targemba kui Walgusse Latze / omman Suggun.
 9. Nink minna ütle teile kah: Tekke hennele Söppru Üllekochto Mammonist / et kui teil waja om / nemmä teid wasta wötwa iggawetze Korjuste sisse.
 10. Kä Weikun ussutaw om / se om kah Suhren ussutaw: Nink kä Weikun köwwer om / se om kah Suhren köwwer.
 11. Kui teije nühd üllekochtutzen Mammonin ussutawa ei olle / kes teile Töttet tahab usku?
 12. Nink kui teije wöhran ussutawa ei olle / kes teile teije Omma tahab anda?
 13. Ützik Sullane ei woikatte Essandidorjata. Sest echk temmä sahb üttewichkama / nink töist armastama: Echk sahbütte pohlejähmä / nink töist errapölgma. Teije ei woiJummalatorjata nink Mammonit.
 14. Ent seddä kik kuhliwa kah ne Wariseeri / ne olliwa achne / nink willitelliwa teddä.
 15. Nink temmä üttel neide wasta: Teije ollete ne / kumma henda essi öigesz pannewa Rachwa een: Ent Jummal tunneb teije Söamid: Sest mes Innimiste een körge om / se om Jummala een Hirm.
 16. Se Sähdus nink ne Proweeti (kuhlutawa) Jahnini: Tohst Ajast kuhlutetas se Armo Oppus Jummala Rikkussest / nink egga mehs wäeb sinnä sisse.
 17. Ent se om hölpsamb / et Taiwas nink Mah hukka lät / kui et ütz Raas Sähdussest kausz.
 18. Kä hendä ommast Naisest lahutab / nink kossib töist / se rikkub Abbi-Ello: Nink kä seddä kossib / kumb Mehest om erralahutetu / se rikkub Abbi-Ello.
 19. Ent ütz rikkas Mehs olli / se ehhit hendä Purpuri nink kalli linnatze Reiwaga / nink elli eggapeiw Röhmun nink torredaste.
 20. Ent ütz Sant olli Nimmega Lazarus / se olli mahn temmä Usse een teüs Paisi:
 21. Nink temmä pühs söhnusz sahda neist Raasust / kumma se Rikka Lawwa pählt maha sattewa. Siski tulliwa Penni / nink laksiwa temmä Paisi.
 22. Ent jochto / et se Sant errakohli / nink kanneti Englist Abrahami Üskä: Ent se Rikkas kohli kah erra / nink matteti maha.
 23. Kui temmä nühd Pörgun nink Wallun olli / sis töst temmä omme Silmi ülles / nink näggi Abrahammi kawwest / nink Lazarust temmä Üsjan.
 24. Nink temmä heigas nink üttel: Essa Abraham / heidä Armo minno pähle / nink lähätä Lazarust / et temmä omma Sörme Otza Wette kastab / nink jahotas minno Keeld: Sest minna waiwata sensinatzen Kirren.
 25. Ent Abraham üttel: Poig / mötle / et sinna omma Hähd ollet sahnu omman Ellun / nink Lazarus se wasta Kurja: Ent nühd röhmustetas temmä / ent sinna waiwatat.
 26. Nink pähle se kige ommeije nink teije waijel suhr Wahekinnitetu / et ne / kumma siht tachtwateije mannualla minnä / ei woi mitte / ei kah sählt meije mannu tulla.
 27. Ent temmä üttel: Sis palle minna sinno Essa / et sinna teddä lähätät minno Essa Kotta /
 28. Sest minnul om (weel) wihs Welle / et temmä neile tunnistas / et nemmä kah ei tulle sijä Wallo Paika.
 29. Abraham üttel telle: Neil om Mosest nink Proweete: Kuhlge nemmä neid.
 30. Ent temmä üttel: Ei mitte / Essa Abraham: Enge kui ütz Kohljist neide mannu lähsz / sis sahsse nemmä henda Pattust kähndmä.
 31. Ent temmä üttel telle: Kui nemmä Mosest nink Proweete ei kuhle / sis ei sah nemmä kah uskma / kui ütz Kohljist üllestössesz.)

Se XVII. Pähtük.

   Mannitzeminne Pahandamisse / Wehapiddämisse nink Körkusse eest. Kümme Piddälitöbbizid. Kristusse nink temmä Armo Rikkusse eesmänne nink töine Tulleminne.

 1. Ent temmä üttel omme Jüngride wasta: Se ei woi mitte olla / et Pahandusse es tullesz: Ent Heddä sel / kumma läbbi se tulleb.
 2. Temmäl ollesz parremb / et Weski Kiwwi ümbre temmäKahla sahsz pohdus / nink temmä Merre heidetus / kui et temmä ütte neist wähälikkust pahandasz.
 3. Hoidke hendä. Ent kui sinno Welli sinno wasta Pattu tehb / sis nohmi teddä: Nink kui temmä seddä kahetzeb / sis anna telle andis.
 4. Nink kui temmä seitzekörd Peiwäl sinno wasta Pattu tehsz / nink seitzekörd Peiwäl jälle sinno mannu tullesz / nink ütlesz: Minna kahetze seddä: Sis peat sa telle: andisandma.
 5. Nink ne Apostli ütliwa se Issanda wasta: Soeta meije Usku.
 6. Ent se Issand üttel: Kui teil Usku ollesz kui Sinnäpi Terra / nink ütlesse sesinatze Muhliko Marja Puh wasta: Kisso hendä Juhreni wälja / nink istuta hendä Merre: Sis saisz temmä teid kuhlma.
 7. Ent kel es teije sean Sullane om / kä künnäb / echk Karja kaitzab / kä telle seddamaid ütles / kui temmä Nurmest tulleb: Minne istu maha?
 8. Enge es temmä ütle telle: Walmista mes ma Öddangult peä söhmä / nink keüdä omme Reiwid ülles / nink orja minno / senni kui minna söh nink joh: Nink perräst söh sinna kah nink joh?
 9. Kas temmä kah tennäb seddasamma Sullast / et temmä om tennu / mes telle kästu? Ei arwa minna.
 10. Nida kah teije / kui teije kik ollete tennu / mes teile kästu om / sis ütlege: Meije olleme kölbmatta Sullase: Meije olleme tennu / mes meije Wölg olli tettä.
 11. Nink jochto / kui temmä Jerusalemmi lätz / sis könd temmä kesset läbbi Samaria nink Galilea.
 12. Nink kui temmä ütte Allewette tulli / sis tulliwa kümme Piddalitöbbitze Mehe temmä wasta / ne saisiwa kawwest.
 13. Nink nemmä töstiwa Hähld nink ütliwa: Jesu Oppetaja / heidä Armo meije pähle.
 14. Nink kui temmä neid näggi / sis üttel temmä neide wasta: Minge nink neütke hendä Preestrille. Nink se sündi / kui nemmä lätziwä / sis saiwa nemmä puchtasz.
 15. Ent ütz neist / kui temmä näggi / et temmä olli terwesz sahnu / tulli taggasi / nink kit Jummalat suhre Hählega.
 16. Nink temmä satte maha Palge pähle temmä Jalgu ette / nink tennäs teddä: Nink sesamma olli Samaritilinne.
 17. Ent Jesus koste nink üttel: Es kümme olle puchtasz sahnu? Ent kus ne üttesä omma?
 18. Es muido keäke olle löitu / kä taggasi ollesz tulnu / nink Jummalalle Auwo andnu / kui sesinane Wöhras?
 19. Nink temmä üttel temmä wasta: Tösse ülles / minne: Sinno usk om sinno awwitanu.)
 20. Nink kui temmä neist Wariseerist küssiti / kunnas Jummala Rikkus tullesz / sis koste temmä neile nink üttel: Jummala Rikkus ei tulle mitte wäljäspidditze Tähelpannemissega:
 21. Ei ütteldä kah: Nätze sihn / echk nätze sähl om se: Sest nätze / Jummala Rikkus om sissenpiddi teije sissen.
 22. Ent temmä üttel Jüngride wasta: Ne Peiwä sahwa tullema / kui teije sahde himmustama ütte se Innimisse Poja Peiwist nättä: Nink teije ei sah mitte näggemä.
 23. Nink nemmä sahwa teile ütlemä: Nätze sihn / echk / nätze sähl. Erge minge mitte sinnä / nink erra keüge neide perra.
 24. Sest ötze kui Wälk / kumb üttelt pohlt Taiwa al Wälke heidäb / nink paistab töise pohleni Taiwa al: Nida sahb kah se Innimisse Poig ommal Peiwäl ollema.
 25. Ent temmä peab enne paljo kannatama / nink erraheidetama sestsinatzest Suust.
 26. Nink ötze kui Noa Peiwil sündi / nida sahb kah ollema se Innimisse Poja Peiwil.
 27. Nemmä söiwa / jöiwa / kossisiwa / nink lassiwa hendä kossida / tohe Peiwäni / kui Noa Kirsto sisse lätz: Nink Weeuppotus tulli / nink hukkas kik errä.
 28. Ötze nida kah kui sündi Lotti Peiwil: Nemmä söiwä / jöiwä / ostiwa / möijewa / istutiwa / nink ehhitiwa Maiju:
 29. Ent tol Peiwäl / kui Lot Sodomast wäljä lätz / satte Tulli nink Terw kui Wichm Taiwast / nink hukkas kik errä.
 30. Selsammal kombel sahb sündima tol Peiwäl / kui se Innimisse Poig awwaldetas.
 31. Kä tol Peiwäl Tarre pähl om / nink temmä Rihst Majan / se erra astko maha seddä wötma: Nink kä Nurme pähl om / se erra tulgo kah taggasi se perrä / mes perräl om.
 32. Mötlege Lotti Naise pähle.
 33. Kä otzib omma Ello ülles piddädä / se sahb seddä errakaotama: Nink kä seddä errakaotab / se sahb seddä ülles piddäma.
 34. Minna ütle teile / tolsammal Öhl sahwa katz ütte Wohte pähl ollema: Ütz sahb wasta woetama / nink töine maha jättetäma.
 35. Katz sahwakoonjahwwatama: Ütz sahb wasta woetama / nink töine maha jättetäma.
 36. Katz sahwa Nurme pählollema: Ütz sahb wasta woetama / nink töine maha jättetama.
 37. Nink nemmä kostsiwa nink ütliwa temmä wasta: Kus Essand? Ent temmä üttel neile: Kun Keha om / sinnä koggusse Adleri:

Se XVIII. Pähtük.

   Palwusse Wäest nink Suggust. Mühtnik nink Wariseer Jummala Koan. Laste Towotus. Heddä mes Rikkussest tösseb. Kristusse Kannatusse nink Kohlmisse Kuhlutaminne. Sökke Tee wehren süttis errä.

 1. Ent temmä üttel neile kah Moistukönnet / et ikkes waja om Palwust piddädä / nink kunnake ei peä errawässima:
 2. Nink üttel: Ütz Sundja olli ütten Lihnan / se es pelgä Jummalat / nink es häbbene Innimist.
 3. Ent ütz läsk Naine olli kah sesamma Lihna sissen: Nink se tulli temmä mannu / nink üttel: Pästä minno minno Wastapannejast.
 4. Nink temmä es tahakawwamitte. Ent perräst üttel temmä essi henne man: Echk minna kül Jummalat ei pelgä / nink ütteke Innimist ei hohli:
 5. Ent siski / et sesamma Läsk minno waiwab / sis taha minna teddä pästä: Et temmä wihmäte ei tulle / nink waiwab minno.
 6. Sis üttel se Issand: Kuhlge / mes se üllekochtone Sundja ütleb:
 7. Es sis kah Jummal peäsz pästmä omme Errawallitzetuid / kumma Öh nink Peiwä temmä pohle tennitäwä / nink peäsz pikkämeelelinne neide ülleollema?
 8. Minna ütle teile / temmä sahb neid pea pästma. Siski kui se Innimisse Poig sahb tullema / kas temmä kah Usku sahb löidma se Mah pähl?
 9. Ent temmä üttel kah mönne wasta / kumma essi henne man mötliwa hendä öige ollewat / nink muid errapölgsiwa / sedda Moistukönnet:
 10. Katz Innimist lätziwa ülles Jummala Kotta Palwust piddämä: Ütz olli Wariseer / nink töine Mühtnik.
 11. Se Wariseer sais nink luggi essi henne man nidade: Minna tennä sinno Jummal / et minna ei olle ni / kui muh Rachwas / Rihsja / Üllekochto Teggija / Abbiellorikja / echk kah kui sesinane Mühtnik.
 12. Minna pahsto katzkörd Näddälen / nink anna Kümnist kigist / mes minnul om.
 13. Nink se Mühtnik sais kawwest / nink es taha omme Silmike Taiwa pohle ülles tösta: Enge löi om̃a Rinna wasta n. üttel: Jummal olle mul Pattatzel armolik.
 14. Minna ütle teile / sesinane lätz öigendetu alla omma Maija / een sedda töist. Sest kä hendäessiüllendäb / se sahb sahma allandetus: Ent kä hendäessiallandab / se sahb sahma üllendetus.)
 15. Ent nemmä töiwa kah Latzi temmä mannu / et temmä neid puttusz: Ent kui ne Jüngre seddä näijewä / sis ähwwärdiwa nemmä neid.
 16. Ent Jesus heigas neid henne mannu / nink üttel: Laske neid Latzi minno mannu tulla / nink erge keelke neidmitte: Sest nisuggutzide perrält om Jummala Rikkus.
 17. Töttelikkult minna ütle teile / kä Jummala Rikkust ei sah wasta wötma kui Latz / se ei sah: sinnä sisse tullema.
 18. Nink ütz Pählik küsse temmält nink üttel: Häh Oppetaja / mes minna peä teggema / et minna iggawest Ello perrändä?
 19. Ent Jesus üttel temmä wasta: Mes sa minno hähsz ütlet? Keake ei olle häh / kui ütz / Jum̃al.
 20. Sinna tijät jo neid Käsku: Sinna ei peä: Abbi Ello rikma: Sinna ei peä erratapma: Sinna ei peä warrastama: Sinna ei peä :kawwalat Tunnistustandma: Auwusta omma Essä nink omma Emmä.
 21. Ent temmä üttel: Seddä olle minna kik piddänu ommast nohrest Eäst sahni.
 22. Ent kui Jesus sedda kuhld / sis üttel temmä temmä wasta: Ütte puus sulle weel: Müh errä kik / mes sul om / nink anna Waistille / sis sahb sul Warra ollema Taiwan: Nink tulle / nink keü minno perrä.
 23. Ent kui temmä sedda kuhld / sis saije temmä kurbasz: Sest temmä olli wäega rikkas.
 24. Ent kui Jesus näggi / et temmä olli :kurbasz sahnu / sis üttel temmä: Kui waiwalisse sahwa Rikka Jummala Rikkusse sisse tullema.
 25. Sest se om hölpsamb / et Kameel läbbi Neggla Silmä lät / kui et Rikkas Jummala Rikkusse sisse tulleb.
 26. Sis ütliwa no / kumma seddä kuhliwa: Kes sis woib önsasz sahda?
 27. Ent temmä üttel: Mes Innimiste man ei woi sündida / se woib Jummala man sündida.
 28. Ent Peter üttel: Nätze / meije olleme kik maha jätnu nink sinno perra lännu.
 29. Ent temmä üttel neide wasta: Töttelikkult minna ütle teile / et keake ei olle / kä maha om jätnu Maija / echk Wannambid / echk Wellitzid / echk Naist / echk Latzi / Jummala Rikkusse perräst /
 30. Kä seddä mitmawera jälle ei sah selsinatzel Ajal / nink tullewatzen Ilman iggawest Ello.
 31. Ent temmä wöt henne mannu neid katztöistkümmend / nink üttel neide wasta: Nätze / meije lähme ülles Jerusalemme / nink kik sahb teüdetäma / mes Proweete läbbi om kirjotetu sest Innimisse Pojast.
 32. Sest temmä sahb erra antama Pagganille / nink temmä sahb sahma williteldus / nink teotetus / nink sülletus:
 33. Nink kui nemmä teddä omma pesnu / sis sahwa nemmä teddä errätapma: Nink kolmandel Peiwäl sahb temmä jälle üllestausma.
 34. Nink nemmä es moista sest middäke: Nink se Könne olli neide eest errapeedetu / nink es moista mes ütteldi.
 35. Ent jochto / kui temmä Jericho lähüde tulli / sis iste ütz Sökke Tee wehren / nink kerjäs.
 36. Nink kui temmä kuhld Rachwast möhdä minnewät / sis küsse temmä / mes se olnes.
 37. Ent nem̃ä kuhlutiwa telle / et Jesus Nazarettist lät möhdä.
 38. Sis tennit temmä nink üttel: Jesu Tawida Poig / heidä Armo minno pähle.
 39. Ent ne / kumma een lätziwa / törreliwa teddä / et temmä waik ollesz: Ent temmä tennit weel ennämb: Tawida Poig / heidä Armo minno pähle.
 40. Ent Jesus saisati / nink käsk tedda henne mannu tuwwa. Ent kui temmä lähüde temmä mannu tulli / sis küsse temmä temmält
 41. Nink üttel: Mes sa tahat / et ma sulle peä teggema? Ent temmä üttel: Issand / et minna näesz.
 42. Nink Jesus üttel telle: Näe: Sinno Usk om sinno awwitanu.
 43. Nink temmä näggi seddämaid / nink lätz Jummalat kitten temmä perrä: Nink kik Rachwas / kä sedda näggi / and Jummalalle Kittust.)

Se XIX. Pähtük.

   Zacheus parrandab henda. Eggaütte Pund. Kristus tulleb ratzal Jerusalemmi sisse; ikkeb teddä; Kuhlutab temmä Hukkasahmist / nink pohastab Jummala Kotta.

 1. Nink kui temmä sisse tulli / lätz temmä läbbi Jericho.
 2. Nink nätze / ütz Mehs / kumb Nimmelt kutzuti Zacheus / olli sähl: Se olli Mühtnikuide Pählik / nink sesamma olli rikkas.
 3. Nink temmä pühs Jesust nättä / kes temmä ollesz: Nink temmä es woi mitte Rachwa perräst / sest temmä olli maddalat Kaswu.
 4. Nink temmä johsk ette / nink ast ütte Wiji-Puh pähle / et temmä teddä näesz: Sest sählt olli tel möhdä minnä.
 5. Nink kui Jesus tohe Paika tulli / sis kaije temmä ülles / nink näggi tedda / nink üttel temmä wasta: Zacheus / astu ussinast maha: Sest minna peä tähmbä sinno Kotta jähmä.
 6. Nink temmä ast seddamaid maha / nink wöt tedda Röhmuga wasta.
 7. Nink kik / kumma sedda näijewa / nürrisiwa nink ütliwa: Temmä om Pattatze Mehe mannu Öhmajale lännu.
 8. Ent Zacheus sais nink üttel se Issanda wasta: Nätze Issand / pohlt Ossa ommast Hähst anna minna Waistille: Nink kui minna kenkilt middäke olle petnu / sis anna minna sedda nelliwera jälle.
 9. Ent Jesus üttel temmä wasta: Tähmbä om selle Majale Önsus jochtonu / sest et kah temmä Abrahami Poig om.
 10. Sest se Innimisse Poig om tulnu otzma / nink önsasz teggema / mes errakaddonu olli.
 11. Ent kui nemmä sedda kuhliwa / sis üttel temmä weel ütte Moistukönnet / sest et temmä Jerusalemmi lähün olli / nink nemmä mötliwa Jummala Rikkust seddamaid awwalikkusz sahwat.
 12. Sis üttel temmä nühd: Ütz Inniminne suhrest Suust lätz errä kawwelle Mahle / hennele Rikkust sahma / nink taggasi tullema:
 13. Sis kutz temmä omme kümme Sullast / nink and neile kümme Punda (Raha) nink üttel neide wasta: Kauplege senni kui minna tulle.
 14. Ent temmä Koddaniko wichkasiwa teddä / nink lähätiwä Käsku temmä perrä / nink ütliwa: Meije ei taha / et sesinane meije ülle peäb wallitzema.
 15. Nink sündi / kui temmä taggasi tulli / nink olli seddä Rikkust sahnu / sis käsk temmä neid Sullasid henne ette kutzu / kummile temmä Raha olli andnu: Et temmä teeda sahsz / mes kumbeke kaubelden olli Kaswu sahnu.
 16. Ent eesmänne tulli nink üttel: Essand / sinno Pund om kümme Punda Kaswu sahtnu.
 17. Nink temmä üttel telle: Häh / sinna häh Sullane: Et sinna Weitzin ollet ussutaw olnu / sis peäb sul Woimus ollema kümme Lihna ülle.
 18. Nink töine tulli nink üttel: Essand / sinno Pund om wihs Punda sahtnu.
 19. Ent temmä üttel kah selle: Nink sinna päet wije Lihna ülle ollema.
 20. Nink töine tulli / nink üttel: Essand / nätze / sihn om sinno Pund / kumba minna Rättikun olle hoidnu.
 21. Sest minna pelgsi sinno / et sinna kalg Mehs ollet. Sinna wöttat / mes sa ei olletallele pannu / nink poimat / mes sa ei olle külwnu.
 22. Ent temmä üttel telle: Sinno Suhst sunni minna sinno / sinna kurri Sullane: Kui sinna teesit / et minna kalg Mehs olle / et ma wötta / mes ma ei olle tallele pannu / nink poima / mes ma ei olle külwnu:
 23. Minkperrast es anna sinna sis minno Raha Wahetajille / sis ollesz minna tullen seddä Kaswuga errawötnu?
 24. Nink temmä üttel Mansaisjille: Wötke telt errä seddä Punda / nink andke selle / kel kümme Punda om.
 25. Nink nemmä ütliwa telle: Essand / temmäl om küm̃e Punda.
 26. Sest minna ütle teile: Et kel om / selle sahb antama: Ent kel ei olle / selt sahb kah se errawoetama / mes temmäl om.
 27. Ent neidsammu minno Wainlaisi / kumma es taha / et minna neide ülle wallitzesz / tohge tennä / nink tapke neid errä minno een.
 28. Nink kui temmä sedda olli üttelnu / sis lätz temmä eddisi Jerusalemmi ülles minnemä.
 29. Nink sündi / kui temmä liggi Petwaget nink Petaniat tulli / se Mäe mannu / kumb kutzutas Öhli Mäggi / sis lähät temmä katz ommist Jüngrist /
 30. Nink üttel: Minge sinnä eenollewa Allewette: Nink kui teije sinnä tullete / sis sahde löidma Warsa kinnikeüdetu ollewat / kumma pähl eale ützik Inniminne ei olle istnu: Pästke teddäwallale / nink tohge teddä tennä.
 31. Nink kui teilt keäke küssisz: Melles teije teddä wallale pästäte? Sis ütleke nida temmä wasta: Essandal om teddä waja.
 32. Ent ne Lähätetu lätziwa / nink löisiwa nida / kui temmä neile olli üttelnu.
 33. Ent kui nemmä sedda Warsa wallale pästiwa / sis ütliwa temmä Essanda neide wasta: Mes teije Warsa pästate?
 34. Ent nemmä ütliwä: Essandalle om teddä waija.
 35. Nink nemmä töiwa tedda Jesusse mannu / nink heidiwä omme Reiwid se Warsa Sälgä / nink panniwa Jesust sinnä pähle.
 36. Ent kui temmä söit / sis laotiwa nemmä omme Reiwid Tee wehrde.
 37. Ent kui temmä jo se Öhli Mäe Mahaminnemisse liggi tulli / sis naksi kik se Jüngre Hulk röhmusten Jummalat suhre Hählega kitma kige Immeteggode perräst / mes nemmä olliwa nännu
 38. Nink ütliwä: Kittetu olgo se Kunningas / kä tulleb Issanda Nimmel: Rauw Taiwan / nink Auw Körgen.
 39. Nink mönne neist Wariseerist Rachwa seast ütliwa temmä wasta: Oppetaja / keelä omme Jüngrid.
 40. Nink temmä koste nink üttel neide wasta: Minna ütle teile / et kui nesinatze waik jähwä / sis sahwa Kiwwi tennitämä.
 41. Nink kui temmä lähüde tulli / sis kaije temmä se Lihna pähle / nink ik teddä
 42. Nink üttel: Kui sinna seddä tijasz / sis saisz sinna kah mötlema selsinatzel ommal Ajal / mes sinno Rahulle tarbis ollesz: Ent nühd om se sinno Silmi eest errapeedetu:
 43. Sest se Aig sahbsinno pähletullema / et sinno Wainlasse sahwasinno ümbre Walliülles heitmä / nink sinno ümbre pihritäma / nink sahwasinno kigelt pohltwaiwama:
 44. Nink nemmä sahwa sinnomaha löhma / nink sinno Latzi sinno ga: Nink nemmä ei sahsinno sissen Kiwwe Kiwwi pählejätma: Seperrast et sinna ei olle tundnu omma Koddootzmisse Aiga.
 45. Nink temmä lätz Jummala Kotta / nink naksi wäljä ajama neid / kumma sähl sissen möijewä nink ostsiwa /
 46. Nink üttel neile: Kirjotet om: Minno Kodda om Palwusse Koddo: Ent teije ollete teddä Röhwli Hawwasz tennu.
 47. Nink temmä olli eggäpeiw oppetaman Jummala Koan: Ent ne Körge Preestri nink Kirjatundja nink Rachwa Üllembä otzewa teddä hukka sahta:
 48. Nink nemmä es löwwä mes tettä: Sest kik Rachwas olli temmä pohl teddä kuhlman.)

Se XX. Pähtük.

   Küssitelleminne Kristussest nink temmä Ammetist. Kurja Wihna Mäe Piddäja. Küssimisse Erraselletaminne Tatzina Rahast. Kohljide üllestössemissest / nink kenne Poig Kristus om.

 1. Nink üttel neil Peiwil sündi / kui temmä Rachwast oppet Jummala Koan / nink seddä Armo Oppust kuhlut / sis tulliwa ne Körge Preestri nink Kirjatundja neide Wannambide ga /
 2. Nink ütliwa temmä wasta: Ütle meile / märatzest Woimussest es sa seddä teht / echk kes se om / kä sulle seddä Woimust om andnu?
 3. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Minna taha teilt kah ütte Sönna küssida: Ütlege mulle:
 4. Jahni Ristminne / kas se olli Taiwast / wai Innimissist?
 5. Ent nemmä mötliwä essi henne man / nink ütliwä: Kui meije ütleme: Taiwast: Sis sahb temmäütlema: Minkperräst ei olle teije sis teddäusknu?
 6. Ent kui meije ütleme: Innimissist: Sis sahbkik Rachwas meid Kiwwegaheitmä: Sest nemmä usksiwa Jahni Proweeti ollewat.
 7. Nink nemmä es ütle hendä teedwat / kust se ollu.
 8. Sis üttel Jesus neide wasta: Sis ei ütle minna teile kah mitte / mährätzest Woimussest minna seddä teh.
 9. Ent temmä naksi Rachwa wasta seddä Moistukönnet ütlema: Ütz Inniminne soet Wihnamäkke / nink and seddäwäljä Tallomehstelle: Nink lätz erra kaugasz Ajasz.
 10. Nink kui Aig olli / sis lähät temmä Sullast neide Tallomehste mannu / et nemmä telle se Wihna-Mäe Wiljast annasse. Ent ne Tallomehe pessiwä teddä / n. lähätiwa teddä tüchjä errä.
 11. Nink temmä lähät weel töist Sullast: Ent nemmä pessiwa seddä kah / nink teotiwa teddä / nink lähätiwä teddä tüchjä taggasi.
 12. Nink pähle se lähät temmä weel kolmandet: Ent kui nemmä kah selle olliwa Löhki andnu / sis tauksiwa nemmä teddä wälja.
 13. Ent se Wihna-Mäe Essand üttel: Mes mul tettä? Minna taha omma armsat Poiga lähätädä: Kui nemmä sedda näggewa / sis sahwa nemmä jo häbbenemä.
 14. Ent kui ne Tallomehe teddä näiwä / sis mötliwa nemmä essi henne man / nink ütliwä: Se om se Perrändäja: Tulge / tapkemteddäerrä / et se Perrändus meile sahgo.
 15. Nink nemmä tauksiwa teddä Wihna Mäest wäljä / nink tappiwa teddä errä. Mes nühd se Wihna-Mäe Essand neile sahb teggema?
 16. Temmä sahb tullema nink neidsammu Tallomehi errahukkama / nink seddä Wihnamäkke muile andma. Ent kui nemmä seddä kuhliwa / sis ütliwa nemmä: Se erra sündko.
 17. Ent temmä kaije neide pähle nink üttel: Mes sis se om / mes kirjotet om: Se Kiwwi / kumba Koateggijä omma erraheitnu / omPäh Nulga Kiwwiszsahnu?
 18. Kä sesamma Kiwwi pähle sattab / se sahb errapörrotetus: Ent kumma pähle temmä eale sattab / seddä sahb temmä russusz katzkelöhmä.
 19. Nink ne Körge Preestri nink Kirjatundja otzewa tolsammal Tunnil Kät temmä külge heitä: Ent nemmä pelgsiwa Rachwast: Sest nemmä moistiwa / et temmä neide pähle seddä Moistukönnet olli üttelnu.
 20. Nink nemmä wachtsiwa temmä pähle / nink lähätiwa Naudjidwälja / kumma hendä waaszpanniwa: Et nemmä teddä Können kinni tabbasse / nink teddä erra annasse Üllembälle nink Mah-Wallitzaja Woimusselle.
 21. Nink nemmä küssewä temmält nink ütliwa: Oppetaja / meije tijäme / et sinna öigede ütlet nink oppetat / nink ei hohli kenki perräst / enge oppetat Jummala Teed töttelikkult:
 22. Kas meil sünnis Keisrille Tatzinat anda / wai ei sünni?
 23. Ent temmä moist neide Kawwalust / nink üttel neide wasta: Mes tee minno kiusate?
 24. Neütke mulle Tengä: Kenk Palge nink Pählkirri es tel om? Nemmä kostsiwa n. ütliwä: Keisri.
 25. Sis üttel temmä neile: Sis andke Keisrille mes Keisri perrält / nink Jummalalle mes Jummala perrält om.
 26. Nink nemmä es woi teddä Können kinnitabbada Rachwa een: Nink panniwa Immesz temmä Kostust / nink jäiwä waik.
 27. Ent mönne neist Saduzeerist tulliwa temmä mannu / (kumma wasta pajaten ei ütle Üllestössemist ollewat /) nink küssewä temmält /
 28. Nink ütliwä: Oppetaja / Moses om meile kirjotanu: Kui kenki Welli errakohleb / kel Naine om / nink temmä kohleb Lasteta / et temmä Welli temmä Naist peäb wötma / nink ommale Wellele Seemend errätäma.
 29. Nühd olli seitze Wellitzid: Eesmänne wöt Naist / nink kohli Latzeta:
 30. Nink töine wöt sedda Naist / nink se kohli kah Latzeta.
 31. Nink kolmas wöt tedda. Nida kah kik seitze: Nink nemmä es jättä Last / nink kohliwa erra.
 32. Ent wihmäte kike perrä kohli kah se Naine errä.
 33. Nühd Üllestössemissen / kenk Naine es temmä neide seast sahb ollema? Sest ne seitze omma teddä Naisesz piddänu.
 34. Nink Jesus koste nink üttel neide wasta: Sesinatze Ilma Latze kossiwa / n. lähwä Mehele.
 35. Ent kumma ausa sahwa ollema todda Ilma sahda / nink Kohljide Üllestössemist / ne ei kossi / nink ei läh kah Mehele:
 36. Sest nemmä ei woi ennämb errakohlda: Sest nemmä omma Englide sahrnatze: Nink ne omma Jummala Latze / kumma Üllestössemisse Latze omma.
 37. Ent et Kohlja sahwa ülles tausma / seddä om kah Moses neütnu / se Wösso man / kui temmä seddä Issandat kutzub Abrahami Jummalasz / nink Isaaki Jummalasz n. Jakobi Jum̃alasz.
 38. Ent Jummal ei olle mitte Kohljide / enge Elläwide (Jummal): Sest temmäl elläwä kik.
 39. Ent mönne neist Kirjatundjist kostsiwa / nink ütliwä: Oppetaja / sia ollet hästeüttelnu.
 40. Ent nemmä es julge temmält ennämb middäke küssida.
 41. Ent temmä üttel neide wasta: Kuis nemmä ütlewa Kristust Tawida Poiga ollewat?
 42. Nink Tawid ütleb essi Laulo Rahmatun: Se Issand om üttelnu minno Essandalle: Istu minno hähle Käele /
 43. Senni kui minna panne sinno Wainlaisi sinno Jalgu Allutzesz?
 44. Tawid kutzub teddä jo Essandasz / kuis temmä sis temmä Poig om?
 45. Ent temmä üttel kige Rachwa kuhlden om̃e Jüngride wasta:
 46. Hoidke hendä Kirjatundjide eest / kumma tachtwa pikkin Reiwin köndi / nink armastawa Terwitamissi Turro pähl / nink eddimätzid Penki Kerkun / nink üllembid Paiku Wöhrussen.
 47. Nemmä söhwa errä Läsjäde Maiju / nink kähndwä ette hendä kawwa Palwust piddäwät: Ne sahwa suhrembat Sundust sahma.

Se XXI. Pähtük.

   Waise Läsjä alw Ande om wastawötlik. Tähe Jerusalemmi Errähäetamissest nink se Ilma2 Löppetamissest. Mannitzeminne waimolikkusz Walwmissesz.

 1. Ent temmä kaije ülles / nink näggi Rikkid omme Andid Jummala Kirsto heitwät.
 2. Ent temmä näggi kah ütte waist Läskä katz Robbi sinnä heitwät.
 3. Nink temmä üttel: Töttelikkult minna ütle teile / et sesinane Läsk / se waine om ennämb kike sisse heitnu:
 4. Sest nesinatze omma kik Jummala Ande tarbis sisse heitnu / sest mes neil ülle om olnu: Ent temmä om ommast Waisussest kik omma Taawarra / mes temmäl olli sisse heitnu.
 5. Nink kui mönne ütliwa Jummala Koast / et se kauni Kiwwe nink kalli Asju ga olli ehhitetu / sis üttel temmä:
 6. Ne Peiwä sahwa tullema / et kigest / mes teije näete / ei sah Kiwwi Kiwwi pähle jättetama / kumb ei sah sahma erra kissotus.
 7. Ent nemmä küssewa temmält nink ütliwa: Oppetaja / kunnas sis se sahb sündima? Nink mähranes se Tächt om / kui se sahb jochtuma?
 8. Ent temmä üttel: Kajege / et teid ei essitetä: Sest paljo sahwa tullema minno Nimme pähl / nink ütlema: Et minna olle. Nink se Aig om lähünu. Erge minge mitte neide perrä.
 9. Ent kui teije sahde kuhlma Söast nink Mässämissest / sis erge heitike: Sest se peäb enne sündimä: Ent Otz ei olle weel seddamaid Käen.
 10. Sis üttel temmä neile: Rachwas sahb tausma Rachwa wasta / nink Kunningrikkus Kunningrikkusse wasta:
 11. Nink suhre Mah Wärrisemisse sahwa ollema mitman Paigan / nink Nälg / nink Jummalawitz / nink Hirm / nink suhre Tähe Taiwast sahwa sündima.
 12. Ent enne seddä kik sahwanemmä omme Kässi teije külgeheitmä / nink teid perränkiusama / nink erra andma Koggoduste nink Wangi Torni sisse / nink sahwateidweddämä Kunningide nink Mah Wallitzajide ette / minno Nimme perräst.
 13. Ent se sahb teile sündima Tunnistussesz.
 14. Pandke nühd seddä omma Söamette / et teije enne ei mötle henne eest kosta.
 15. Sest minna taha teile anda Suhd nink Tarkust / kumma wasta kik teije Wainlasse ei sah joudma pajatada / ei kah wasta saista.
 16. Ent teije sahde kah sahma erra antus Wannambist nink Wellitzist / Höimust nink Söbbrust: Nink nemmä sahwa teist mönd erratapma.
 17. Nink teije sahde kigist sahma wichkatus minno Nimme läbbi.
 18. Nink Juhskarw teije Päh pählt ei peä hukka sahma.
 19. Om̃an Kannatussen hoidke omma Henge.
 20. Ent kui teije sahde näggema Jerusalemmi Söawäest ümbrepihritu ollewat / sis teedke et temmä Errahäetaminne om lähünu.
 21. Kumma sis Juda Mahl omma / ne paeke Mäkke pähle: Nink kumma temmä kesken omma / ne taake erra: Nink kumma Mahl omma / ne erra tulgo temmä sisse.
 22. Sest ne omma temmä Sundusse Peiwä / et teüdetus sahgo kik / mes kirjotet om.
 23. Ent Heddä Rassejallutzille nink Immetajille neilsammul Peiwil: Sest suhr Hedda sahb se Mah pähl ollema / nink Weha sesinatze Rachwa pähle.
 24. Nink nemmä sahwa saddama läbbi Möhga Terrä / nink neid sahbWangiwihdäma kige Rachwa sekkä: Nink Jerusalem sahb errasökkotama Pagganist / senni kui Pagganide Aja sahwa teüdetus.
 25. Nink Tähe sahwa ollema Päiwän / Kuhn / n. Tächten: Nink Mah pähl sahb Rachwal Ocht ollema suhren Peljun / nink Merri nink Wee Woo sahwa mürrisema:
 26. Nink Innimisse sahwa erranälgüma Peljo nink neide Asju Ohtmisse perräst / kumma Mah pähle sahwa tullema: Sest Taiwa Wäe sahwa heljoma.
 27. Nink sis sahwa nemmä näggema sedda Innimisse Poiga tullewat Pilwin suhre Wäe nink Auwustusse ga.
 28. Ent kui se nakkab sündima / sis kajege ülles / nink töstke omma Pähd ülles: Sest et teije Erraluhnastaminne lähünes.
 29. Nink temmä üttel neile Moistukönnet: Kajege Wiji Puhd / nink kik Puid:
 30. Kui nemmä jo tärkwä / nink teije seddä näete / sis tunnete neist / et Suwwi jo lähükessen om:
 31. Nida kah teije / kui teije näete seddä sündiwat / sis teedke et Jummala Rikkus lähün om.
 32. Töttelikkult minna ütle teile / et sesinane Suggu ei sah hukka sahma / senni kui kik sünnib.
 33. Taiwas nink Mah sahb hukka minnemä / ent minno Sönna ei sah mitte hukka minnemä.
 34. Ent hoidke hendä / et teije Söame ei sah kohrmatus lija Söhgi nink lija Johgi nink Pähtoitusse Murrega / nink tulgo se Peiw äkkitzelt teije pähle:
 35. Sest temmä sahb tullema kui Keelkabbel kike pähle / kumma se koggonaMah pähl elläwa.
 36. Sis walwke nühd / nink palleke eggal Ajal / et teije ausasz saisse / se kige eest errä paeta / mes sahb tullema / nink saista se Innimisse Poja een.)
 37. Ent temmä olli Peiwä Ajal Jummala Koan oppetaman: Ent Öhsesz lätz temmä wälja / nink jäije se Mäe pähle / kumb kutzutas Öhli (Mäggi).
 38. Nink kik Rachwas tulli warra hommogult temmä mannu Jum̃ala Kotta teddä kuhlma.

Se XXII. Pähtük.

   Nouw wasta Kristust. Erraandja Judas. Pascha Lammas. Öddango Söhmaig. Mannitzeminne lija Auwo Pühdmisse eest. Mannitzeminne Allandussesz. Kristusse Kannataminne Aijan nink Kaiwa een. Petri Errasalgminne.

 1. Ent maggusa Leiwä Pühä olli lähün / kumb kutzutas Pascha:
 2. Nink ne Körge Preestri nink Kirjatundja otzewa / kuitao nemmä teddä erratappasse: Sest nemmä pelgsiwa Rachwast.
 3. Ent se Satanas olli lännu Juda sisse / kumb Währnimmelt kutzuti Iskariot / kumb olli neide kattetöistkümne Arwust.
 4. Nink temmä lätz nink pajat neide Körge Preestre nink Pähmehstega / kuitao temmä teddä neile erra annasz.
 5. Nink nemmä saiwa röhmsasz / nink towotiwa temmäle Raha anda.
 6. Nink temmä towot seddä / nink otz parrast Aiga teddä neile erra anda Tüllitä.
 7. Ent maggusa Leiwä Peiw tulli / kummal se Pascha piddi tappetama.
 8. Nink temmä lähät Petrit nink Jahni / nink üttel: Minge nink walmistake meile Paschat / et meie söhme.
 9. Ent nemmä ütliwä temmä wasta: Kus sa tahat / et meije walmistame?
 10. Ent temmä üttel neile: Nätze / kui teije Lihna tullete / sis sahb ütz Inniminne teije wasta tullema / se kannab Wee Kruhsi: Minge temmä perrä sinnä Kotta / kohe temmä sisse lät.
 11. Nink ütlege Koa Essandalle: Oppetaja ütleb sulle: Kus om se Hohne / kun minna omme Jüngridega woi Paschat süwwä?
 12. Nink temmä sahb teile neütmä suhrt ehhitetu Tarret: Sähl walmistake.
 13. Ent nemmä lätziwa errä nink löisiwä nida / kui temmä neile olli üttelnu: Nink nemmä walmistiwa Paschat.
 14. Nink kui Aig olli / sis iste temmämaha / nink ne katztöistkümmend Apostli temmäga.
 15. Nink temmä üttel neide wasta: Minna olle Himmuga himmustanu sedda Paschat teije ga süwwä / enne kui minna kannata.
 16. Sest minna ütle teile / et minna ei sah ennämb sest söhma / senni kui se teüdetas Jummala Rikkussen.
 17. Nink temmä wöt Karrikat / tennäs nink üttel: Wötke seddä / nink jaggage henne sekkä.
 18. Sest minna ütle teile / et minna ei sah ennämb sest Wihna Puh Wiljast johma / senni kui Jummala Rikkus tulleb.
 19. Nink temmä wöt Leibä / tennäs nink murs / nink and neile / nink üttel: Se om minno Iho / kumb teije eest antas: Seddä tekke minno Mälletussesz.
 20. Selsammal Kombel kah Karrikat / perräst Öddango Söhmist / nink üttel: Se om se Karrik / se wastne Lepping minno Werren / kumb teije eest erra walletas.
 21. Siski nätze / minno Erraandja Kässi om minnoga Lawwa pähl.
 22. Nink se Innimisse Poig lät kül / nida kui se Nouw om peetu: Siski Hedda selle Innimisselle / kumma läbbi temmä erra antas.
 23. Nink nemmä naksiwa küssitellema essi henne waijel / kes jelle neist ollesz / kä seddä sahsz teggema.
 24. Ent neide sekkä tössi kah Rihd / kes neist piddi suhrembasz peetämä.
 25. Ent temmä üttel neile: Rachwa Kunninga wallitzewa neide ülle: Nink neide Wäggewid kutzutas armolikkusz.
 26. Ent teije ei mitte nida: Enge se Suhremb teije sean olgo kui nohremb: Nink se Üllemb kui Orri.
 27. Sest kes om suhremb? Kä Lawwa man istub / echk kä orjab? Es se / kä Lawwa man istub? Ent minna olle teije sean kui se / kea orjab:
 28. Ent teije ollete ne / kumma minno mannu omma jähnu minno Kiusatussen.
 29. Nink minna säe teile sedda Rikkust / nida kui minno Essa mulle om sähdnu:
 30. Et teije peäte söhmä nink johma minno Lawwa pähl minno Rikkussen / nink istma Järgi pähl / nink sundma neid katztöistkümmend Israeli Sukku.)
 31. Ent se Issand üttel: Simmon / Simmon / nätze / se Satanas om teid pühdnu segglada kui Nisso:
 32. Ent minna olle sinno eest pallenu / et sinno Usk erra es löppesz: Nink kui sinna hendä ützkörd ollet ümbrekähndnu / sis kinnita omme Wellitzid.
 33. Ent temmä üttel telle: Essand / minna olle walmis sinnoga Wangi nink Surma minnemä.
 34. Ent temmä üttel: Minna ütle sulle / Peter / Kikkas ei sah tähmbä: mitte kirgmä / enne kui sinna kolmkörd ollet errasalgnu / hendä minno tundwat.
 35. Nink temmä üttel neile: Kui minna teid olle lähätänu Pungata / nink Paunata / nink Kängätä / kas teil eäle middäke om puhdunu? Ent nemmä ütliwa: Ei middäke.
 36. Sis üttel temmä neile: Ent nühd / kel Punga om / se wötke / selsammal Kombel kah Pauna: Nink kel ei olle / se mühge errä omma Särki / nink ostke Möhka.
 37. Sest minna ütle teile / et kah seddä weel minno küllen peäb teüdetäma / mes kirjotet om: Temmä om Kurjateggijide sekkäarwatu. Sest sel / mes minnust om kirjotetu / om Otz.
 38. Ent nemmä ütliwa: Essand / nätze sihn om katz Möhka. Ent tem̃ä üttel neile: Neid om kül.
 39. Nink temmä lätz wäljäminnen omma Kombe perra wälja Öhli Mäe pähle: Nink temmä Jüngre lätziwa kah temmä perrä.
 40. Ent kui temmä sinnä Paika saije / sis üttel temmä neide wasta: Pallege et teije Kiusatusse sisse ei johu.
 41. Nink temmä taggasi neisterrä lähüd Kiwwi Lassengo Mahd / nink satte Pölwile maha nink piddi Palwust /
 42. Nink üttel: Essa / kui sa tahat / sis wötta seddä Karrikat minnust errä: Siski errä sündko minno Tachtminne / enge sinno.
 43. Ent ütz Engel Taiwast neüt hendä temmäle / nink kinnit teddä.
 44. Nink kui temmä Surma Heddan olli / sis pallel temmä kangembast. Ent temmä Higgi olli kui Werre Pissara / ne sattewa Mah pähle.
 45. Nink temmä tössi ülles Palwussest / nink tulli omme Jüngride mannu / nink löis neid maggawat Murre perräst.
 46. Nink temmä üttel neide wasta: Mes teije makkate? Tauske ülles nink pallege / et teije Kiusatusse sisse ei johu.
 47. Ent kui temmä weel pajat / nätze Hulk Rachwast / nink se / kumb kutzuti Judas / ütz neist kattetöistkümnest / käwwe neide een / nink lähüni Jesusse mannu temmäle Suhd andma.
 48. Ent Jesus üttel telle: Judas / kas sinna Suhandmissega seddä Innimisse Poiga erraannat?
 49. Ent kui ne / kumma temmä man olliwa / näiwa mes sähl sündi / sis ütliwa nemmä temmä wasta: Essand / kas peäme Möhga ga sekkä löhmä?
 50. Nink ütz neist löije Körge Preestri Sullast / nink raggi temmä hähd Körwa errä.
 51. Ent Jesus koste nink üttel: Jätke senni mahni. Nink temmä put temmä Körwa / nink teggi teddä terwesz.
 52. Ent Jesus üttel neide Körge Preestre nink Jummala Koa Pähmehste nink Wannambide wasta / kumma temmä pähle tulliwa: Teije ollete kui Röhwli pähle wäljä tulnu Möhku nink Nuijega?
 53. Kui minna eggapeiw teije man Jummala Koan olle olnu / sis ei olle: teije Kät minno pählewälja kühnitanu: Ent se om teije Tund / nink Pimmedusse Woimus.
 54. Ent nemmä wöttiwa teddä kinni / nink weddiwa teddä errä / nink weiwa teddä se Körge Preestri Kotta. Ent Peter tulli kawwest perrä.
 55. Sis teiwä nemmä Tuld kesset Kotta / nink kui nemmä koon maha istewa / sis iste Peter neide sekkä.
 56. Ent ütz Neützik näggi teddä Walge man istwat / nink kaije kot temmä pähle / n. üttel: Nink seke olli temmäga.
 57. Ent temmä sallas teddä erra / nink üttel: Naine / minna ei tunne teddä.
 58. Nink Ühri perräst näggi teddä töine / nink üttel: Sinna ollet kah neist. Ent Peter üttel: Inniminne / minna ei olle.
 59. Nink lähüd Tunni Aiga Wahet / sis kinnit seddä ütz töine / nink üttel: Töttelikkult sesinane olli kah temmäga: Sest temmä om kah Galilea Mah Mehs.
 60. Ent Peter üttel: Inniminne / minna ei tijä mes sa ütlet. Nink seddämaid / kui temmä weel könnel / kirg Kikkas.
 61. Nink se Issand kähnd hendä ümbre / nink kaije Petri pähle: Sis tulli se Issanda Sönna Petri Meelde / kui temmä telle olli üttelnu: Enne kui Kikkas kirreb / saht sinna minno kolmkörd errasalgma.
 62. Nink Peter lätz wäljä / nink ik hallosaste.
 63. Ent ne Mehe / kumma Jesust kinni peijewa / nägotiwa nink löiwä teddä:
 64. Nink nemmä kattiwa tedda kinni / nink löiwa temmä Palget: Nink küssewä temmält nink ütliwa: Kuhluta ülles / kes se om / kä sinno löije.
 65. Nink mitto muhd Teotussi pajatiwa nemmä temmä wasta.
 66. Nink kui Walge saije / sis tulliwa kokko ne Rachwa Wannamba nink Körge Preestre nink Kirjatundja / nink weiwä teddä omma Suhre Kochto ette /
 67. Nink ütliwa: Kas sinna ollet Kristus? Ütle meile. Ent temmä üttel neide wasta: Kui minna teile ütle / sis ei ussu teije:
 68. Ent kui ma teilt kah küssi / sis ei kosta teije mulle / nink ei lasse kah minno wallale.
 69. Sest sahni sahb se Innimisse Poig ollema istman Jummala Wäe hähl pohlel.
 70. Ent nemmä ütliwa kik: Kas sinna sis ollet Jummala Poig? Ent temmä üttel neide wasta: Teije ütlete / sest minna olle.
 71. Ent nemmä ütliwa: Mes meil ennämb Tunnistust waija? Sest meije olleme essi kuhlnu temmä Suhst.

Se XXIII. Pähtük.

   Kristusse Kannataminne Pilatusse nink Herodesse een; Ristipohminne / Surm nink Mahamatminne.

 1. Nink kik neide Hulk tössi ülles / nink weije teddä Pilatusse ette.
 2. Nink nemmä naksiwa temmä pähle kaibama / nink ütliwä: Seddä löwwäme Rachwast erra kähndwät / nink keelwät Keisrille Tatzinat anda / nink ütlewät henda Kristust Kunninga ollewat.
 3. Ent Pilatus küsse temmält nink üttel: kas sinna ollet se Judaliste Kunningas? Ent temmä koste telle nink üttel: Sinna ütlet.
 4. Ent Pilatus üttel neide Körge Preestre nink Rachwa wasta: Minna ei löwwä minkisuggust Sühdä sesinatze Innimisse pähl.
 5. Ent nemmä aiwa pähle nink ütliwä: Temmä ajab ülles Rachwast / oppeten läbbi koggona Juda Mah / nink om nakkanu Galilea Mahst senni mahni.
 6. Ent kui Pilatus Galilea Mahd kuhld / sis küsse temmä / kas se Inniminne Galilealinne ollesz.
 7. Nink kui temmä teeda saije / et temmä Herodesse Wallast olli / sis lähät temmä teddä Herodesse mannu / kä kah neilsammul Peiwil Jerusalemmin olli.
 8. Ent kui Herodes Jesust näggi / sis saije temmä wäega röhmsasz: Sest temmä tacht teddä jo hählmeelel ammo nättä / sest temmä olli paljo temmäst kuhlnu: Nink temmä loht ütte Tähe temmäst nätta sündiwat.
 9. Nink temmä küsse temmält mönd Asja: Ent temmä es kosta telle middäke.
 10. Ent ne Körge Preestre nink Kirjatundja saisiwa nink kaibsiwa kangeste temmä pähle.
 11. Ent Herodes omma Söamehstega teut nink willitelli tedda / nink pand walget Reiwast temmä Sälgä / nink lähät teddä jälle Pilatusse mannu.
 12. Tol Peiwal saiwa Pilatus nink Herodes töine töisega Söbbrasz: Sest enne olli neil töine töisega Weha.
 13. Ent Pilatus kutz kokko neid Körge-Preestrid nink Pählikuid nink Rachwast /
 14. Nink üttel neide wasta: Teije ollete seddä Innimist minno mannutohnu kui Rachwa Errakähnjat: Nink nätze / minna olle teddä teije een kullelnu / nink ei löwwä ütteke Sühdä se Innimisse pähl / mes teije temmä pähle kaibate.
 15. Ei kah Herodes: Sest minna olle teid temmä mannu lähätänu / nink nätze / middäke ei olle temmä pähle töstet / mes Surma währt om.
 16. Seperräst taha minna teddä karrista / nink wallale laske.
 17. Ent temmä pidi neile Pühäl ütte wallale laskma.
 18. Ent kik se Hulk tennit nink üttel: Hukka teddä errä / nink lasse meile Parrabast wallale.
 19. Se olli ütte Mässämisse perräst / kumb Lihnan tössi / nink Röhwmisse perräst Wangi Torni heidetu.
 20. Sis tennit Pilatus jälle / nink tacht Jesust wallale laske.
 21. Ent nemmä tennitiwa nink ütliwa: Poh teddä Risti / poh teddä Risti.
 22. Ent temmä üttel kolmat puchku neide wasta: Mes temmä sis Kurja tennu? Minna ei löwwä ütteke Surma Sühdä temmä pähl: Seperräst taha minna teddä karrista / nink wallale laske.
 23. Ent nemmä aiwa pähle suhre Tennitamissega / nink palsiwa teddä Risti puwwa: Nink neide nink neide Körge Preestride Hölli wöt Woimust.
 24. Sis moist Pilatus Kohut / et neide Palleminne piddi sündimä.
 25. Nink temmä laskneile seddäwallale / kä Mässämisse nink Röhwmisse perräst olliWangi Torniheidetu / kumba nemmä palsiwa: Ent Jesust and temmä neide Meelewallusselle.
 26. Nink kui nemmä teddä erraweddiwa / sis saiwa nemmä ütte Simmonit Kürenist / kä Nurmest tulli / nink panniwa sedda Risti temmä pähle / et temmä sedda Jesusse perrä kannasz.
 27. Ent suhr Hulk Rachwast nink Naisi lätz temmä perrä: Ne kaibsiwa nink iksiwa teddä.
 28. Ent Jesus kähnd hendä ümbre neide pohle / nink üttel: Jerusalemmi Tüttre / erge ikke minno / enge ikke hendä essi / nink omme Latzi:
 29. Sest nätze / ne Peiwä tullewa / kummil nemmä sahwa ütlema: Önsa om̃a ne Suggutumma / nink ne Iho / kumma ei olle Ilmale kandnu / nink ne Rinna / kumma ei olle immetänu.
 30. Sis sahwa nemmä: nakkama ütlema Mäkke wasta: Saddage meije pähle: Nink Mättäste wasta: Katke meid.
 31. Sest kui se tohrele Puhle tettäs / mes kuiwale tahab sahda?
 32. Ent katz muid Kurjateggijid wihdi kah temmäga wäljä errahukkata.
 33. Nink kui nemmä se Paiga pähle tulliwa / kumb kutzutas Pählae Asse / sis löiwa nemmä sähl teddä / nink neid Kurjateggijid Risti külge: Ütte hähle / nink töist kurrale pohle.
 34. Ent Jesus üttel: Issa / anna neile andis: Sest nemmä ei tijä / mes nemmä teggewa. Ent nemmä jaggasiwa errä temmä Reiwid / nink heidiwa Lihsko neide ülle.
 35. Nink Rachwas sais nink kaije. Ent ne Pähliko willitelliwa teddä kah neidega / nink ütliwa: Muid omtemmäawwitanu / awwitako nühd henda essi / kui temmä om Kristus / se Jummala Errawallitzetu.
 36. Ent ne Söamehe nägotiwa tedda kah / lätziwa mannu nink weiwa telle Ättiket
 37. Nink ütliwa: Kui sinna ollet Judaliste Kunningas / sis awwita hendä essi.
 38. Ent Pählkirri olli kah kirjotet temma ülle / Greeka / Laddina / nink Hebrea Keele Tächtega: SESINANE OM JUDALISTE KUNNINGAS.
 39. Ent ütz neist üllespohdu Kurjateggijist teut tedda / nink üttel: Kui sinna ollet Kristus / sis awwita hendä nink meid.
 40. Ent se töine koste / nohm teddä nink üttel: Nink sinna ei pelgä kah Jummalat / kunna sah sensamman Hukkatussen ollet?
 41. Nink meije olleme kül Öigusse perräst: Sest meije sahme / mes meije Töh währt om: Ent temmä ei olle middäke Kurja tennu.
 42. Nink temmä üttel Jesusse wasta: Issand / mötle minno pähle / kui sinna omma Rikkusse sisse tullet.
 43. Nink Jesus üttel temmä wasta: Töttelikkult minna ütle sulle / tähmbä saht sinna minnoga Paradisin ollema.
 44. Ent se oli lähüd kuwendel Tunnil / sis saije Pimmedus ülle koggona Mah / ammak üttesäni Tunnini.
 45. Nink Päiw lätz pimmedäsz / nink se eenpohdaw Tek (kige pöhämbä Paiga een) Jummala Koan kaksi keskelt katzik.
 46. Nink Jesus tennit suhre Hählega nink üttel: Issa / sinno Kätte anna minna omma Waimo. Nink kui temmä sedda olli üttelnu / sis heit tem̃ä Henge errä.
 47. Ent kui se Pähmehs näggi mes sündi / sis kit temmä Jummalat / nink üttel: Töttelikkult sesinane Innimie om wagga olnu.
 48. Nink kik Rachwas / kumma sähl man olliwa sedda kajeman / kui nemmä näiwa mes sündi / sis löiwä nemmä omma Rinna wasta / nink kähniwa taggasi.
 49. Ent kik temmä Tutwa saisiwa kawwest / nink ne Naise / kumma Galilea Mahlt tem̃ä perrä olliwa tulnu / n. kaiwa seddä.
 50. Nink nätze / ütz Mehs Nimmega Josep / kä Rahdi Essand olli / häh nink wagga Mehs /
 51. (Se es olle neide Nouw nink Töh perrä kitnu /) Arimatiast Judaliste Lihnast: Kä kah essi Jummala Rikkust oht.
 52. Se lätz Pilatusse mannu / nink pallel telt Jesusse Keha.
 53. Nink temmä wöt sedda maha / nink mächk teddä kalli linnatze Reiwa sisse / nink pand seddä Hauda / kumb Pae sisse olli rajotu / kumma sisse weel eale keäke es olle pantu.
 54. Nink se olli Walmistamisse Peiw / nink suhr Püha tulli pähle.
 55. Ent ne Naise lätziwa kah perrä / kumma temmäga olliwaGalilea Mahlttulnu / nink kaiwa sedda Hauda / nink kuitao temmä Keha maha panti.
 56. Ent nemmä lätziwa taggasi / nink walmistiwa kallist Rochto nink Salwi: Nink Püha Ajal olliwa nemmä waik Sähdusse perrä.

Se XXIV. Pähtük.

   Kristusse Üllestösseminne; Neütminne; Juttus nink Taiwa Minneminne.

 1. Ent eesmätzel Näddäle Pühäl / Hao tullen / tulliwa nemmä Hawwa mannu / nink kanniwa seddä Rochto / mes nemmä olliwa walmistanu: Nink mönne neidega.
 2. Ent nemmä löisiwa seddä Kiwwe Hawwast errawehritu ollewat:
 3. Nink kui nemmä sinnä sisse lätziwa / es löwwä nemmä Issanda Jesusse Keha mitte.
 4. Nink sündi / kui nemmä seperräst katte Kaalo pähl olliwa / nätze / sis saisiwa katz Mehst neide körwal wallosan Reiwin:
 5. Ent kui nemmä pelglikkusz saiwa / nink Palget maha kähniwa / sis ütliwa nemmä neide wasta: Mes teije otzite Elläwät Koljide man?
 6. Temmä ei olle sihn / enge om üllestösnu. Mötlege se pähle / kuitao temmä teile om pajatanu / kui temmä weel Galilea Mahl olli /
 7. Nink üttel: Et se Innimisse Poig peäb errä antama pattatzide Innimiste Kätte / nink Risti pohdama: Nink kolmandel Peiwäl üllestausma.
 8. Nink nemmä mötliwa temmä Sönnu pähle.
 9. Nink nemmä kähniwa Hawwa mant taggasi / nink kuhlutiwa seddä kik neile üttetöistkümnille / nink kigille muile.
 10. Ent ne olliwa Maria Maddalena / nink Johanna / nink Maria Jakkabi / nink muh neidega / kumma neile Apostlille seddä ütliwa.
 11. Nink neide Könne olli neil tutta kui Sorre / nink nemmä es ussu neid mitte.
 12. Ent Peter tössi ülles nink johsk Hawwa mannu: Nink kui temmä sisse kummard / sis näggi temmä neid Linno ützindä mahn ollewat: Nink temmä lätz errä / nink pand seddä henne man Immesz / mes olli sündinu.
 13. Nink nätze katz neist olliwa selsammal Peiwal minnemän ütte Allewette / sinnä olli Jerusalemmist kuhskümmend Waggo Mahd / sel olli Nimmi Emmaus.
 14. Nink nemmä könneliwa töine töisega kigist neist Asjust / kumma olliwa sündinu.
 15. Nink jochto / kui nemmä nida könneliwa / nink töine töiselt küssitelliwa / sis tulli kah Jesus essi neide mannu / nink käwwe neide ga.
 16. Ent neide Silmi peeti / et nemmä teddä es tunne.
 17. Nink temmä üttel neide wasta: Märätze Könne es ne omma / kumbe teije käwwen töine töisega peäte / nink ollete murrelikko?
 18. Ent ütz / kummal Nimmi olli Kleowas / koste nink üttel temmä wasta: Sinnas ützinda Wöhras ollet Jerusalemmin / nink ei tijä mes se sissen neil Peiwil om sündinu?
 19. Nink temmä üttel neile: Mes? Ent nemmä ütliwa telle: Se / Jesussest Nazarettist / kumb olli Proweet / wäggew Töhn nink Sönnan Jummala nink kige Rachwa een.
 20. Kuitao meije Körge Preestri nink Pähliko teddä Surma Hukkatusse sisse om̃a erraandnu / n. ommateddä Risti pählepohnu:
 21. Ent meije lohdime teddä ollewat / kä Israelt piddi luhnastama: Nink pähle se kige om nühd tähmbä kolmas Peiw / kui se sündi.
 22. Ent mönne meije Naisist omma meid kah heiditanu / kumma ülli warra Hawwa man omma olnu:
 23. Nink kui nemmä temmä Keha es löwwä / sis tulliwa nemmä nink ütliwa hendä Englide Neütmist nännus / kumma teddä ütlewa elläwät.
 24. Nink mönne meije seäst lätziwä Hawwa mannu / nink löisiwä nida / kui ne Naise ütliwa: Ent teddä hendä es näe nemmä.
 25. Sis üttel temmä neide wasta: O teije rummala nink rasseda Söamest / sedda kik uskma / mes ne Proweeti omma üttelnu:
 26. Es Kristus nisuggust peä kannatama / nink omma Auwustusse sisse minnemä?
 27. Nink temmä nakkas Mosessest nink kigist Proweetist / nink sellet neile erra kigen Kirjan / mes temmäst olli kirjotetu.
 28. Nink nemmä tulliwa se Allewe lähüde / kohe nemmä lätziwa: Nink temmä pand henda kawwemballe minnewäs.
 29. Nink nemmä wäijewä teddä / nink ütliwä: Jäh meije mannu / sest Öddang jouwwab / nink Peiw kaldus Otza minnemä. Nink temmä lätz sisse neide mannu jähmä.
 30. Nink sündi / kui temmä neidega Lawwa man iste / sis wöt temmä Leibä / tennäs / nink murs nink and neile.
 31. Sis awwati :neide Silmi ülles / nink nemmä tuhsiwa teddä: Nink temmä katte neist erra.
 32. Nink nemmä ütliwa töine töist wasta: Es meije Söa meije sissen palla / kui temmä meije ga pajat Tee pähl / nink kui temmä meile Kirja errasellet?
 33. Nink nemmä tössiwa selsammal Tunnil ülles / nink kähniwä jälle taggasi Jerusalemmi / nink löisiwa neid ütztöistkümmend / nink kumma neide man olliwa / koon ollewat
 34. Nink ütlewat: Se Issand om töttelikkult üllestösnu / nink hendä Simmonille neütnu.
 35. Nink nemmä juttustiwa / mes Tee pähl olli sündinu: Nink kuitao temmä Leiwä Murdmissen neist olli tuttu.)
 36. Ent kui nemmä seddä pajatiwa / sis sais Jesus essi neide kesken / nink üttel neile: Raho olgo teije ga.
 37. Ent nemmä heitiwä erra nink saiwa pelglikkusz / nink mötliwa hendä Waimo näggewät.
 38. Nink temmä üttel neile: Kuis teije ni heitinu ollete / nink melles sährätze Mötte teije Söamette tullewa?
 39. Kajege minno Kässi nink minno Jalgu: Et minna olle essi: Putke minno nink kajege: Sest Waimul ei olle Mitte Leha nink Luid / nida kui teije näete mul ollewat.
 40. Nink kui temmä seddä olli üttelnu / sis neüt temmä neile Kässi nink Jalgu.
 41. Ent kui nemmä weel Röhmu perräst es ussu / nink immetelliwa / sis üttel temmä neide wasta: Kas teil sihn middäke süwwä om?
 42. Nink nemmä panniwa telle ette Tükki kitzetut Kalla / nink Kümmäliste Met.
 43. Nink temmä wöt nink söije neide een.
 44. Ent temmä üttel neide wasta: Ne omma ne Könne / kumbe minna teije wasta olle pajatanu / kui minna weel teije man olli / sest kik peäb teüdetämä / mes minnust om kirjotetu Mosesse Sähdussen / nink Proweetin / nink Laulun.
 45. Sis awwas temmä neide Moistust / et nemmä Kirja moistiwa:
 46. Nink temmä üttel neile: Nida om kirjotetu / nink nida piddi Kristus kannatama / nink üllestausma Kohljist kolmandel Peiwäl /
 47. Nink laskma kuhlutada omma Nimme pähl Pattustkähndmist nink Pattu Andisandmist kige Rachwa sean / nink allustada Jerusalemmist.)
 48. Ent teije ollete sest Tunnistaja.
 49. Nink nätze / minna lähätä omma Essa Towotamist teije pähle: Ent teije olge Jerusalemmi Lihnan / senni kui teid ehhitetas Wäe ga Körgest.
 50. Nink temmä weije neid wäljä ammak Petaniatte / nink töst ülles omme Kässi nink önnist neid.
 51. Nink sündi / kui temmä neid önnist / sis lachku temmä neist erra / nink woeti ülles Taiwatte.
 52. Nink nemmä kummardiwa teddä / nink kähniwa taggasi Jerusalemmi suhre Röhmu ga.
 53. Nink nemmä olliwa allasi Jummala Koan / kittiwa nink tennäsiwä Jummalat. Amen.