Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli Rahmat Eweesrile.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük

Se I. Pähtük.

   Pahwel tennäb Jummalat waimolikko Andide eest; palleb weel eddispidditze Armo eest / nink oppetab Kristusse Üllendämissest.

 1. Pahwel Jesusse Kristusse Apostel / läbbi Jum̃ala Tachtmisse / neile Pöhile / kumma Eweesun omma / nink Uskjille Kristussen Jesussen.
 2. Arm olgo teijega / nink Rauw / Jummalast meije Issast / nink Issandast Jesussest Kristussest.
 3. Jummal nink meije Issanda Jesusse Kristusse Essä olgo kittetu / kä meid om önnistanu kigesuggutze waimolikko Önnistamissega / taiwalikkun Hähn / läbbi Kristusse.
 4. Nida kui temmä meid temmä sissen om erräwallitzenu / enne Ilma Pochjandamist / et meije ollesse pöhä nink laitmatta temmä een Armastamissen.
 5. Nink om meie ette erräsähdnu Latzeussesz / Jesusse Kristusse läbbi henne wasta / omma Tachtmisse Meelehäh perrä /
 6. Omma Auwustusse Armo Kittussesz / kumma läbbi temmä meid om wastawötlikkusz tennu Arman: )
 7. Kumman meil Erräluhnastamist om läbbi temmä Werre / Pattuandisandmist / temmä Armo Rikkusse perrä:
 8. Mes meile rikkalikkult om sahnu / kigen Tarkussen nink Moistussen:
 9. Nink om meile teedä andnu omma Tachtmisse Sallaust / omma häh Meele perrä / kumba temmä sensamman om ette wötnu:
 10. Et seddä piddi kuhlutetama Aja Täwweussen / et kik Kristussen sahsz üttewoetus / mes Taiwan nink Mah pähl om:
 11. Läbbi se / kumman meijeke olleme Perrändäjisz sahnu / kumma enne olleme erräsäetu se Ettewötmisse perrä / kä kik omma Tachtmisse Nouw perrä tallitab:
 12. Et meije ollesse temmä Auwustusse Kittus / kumma enne Kristusse pähle olleme lohtnu:
 13. Kumma läbbi teije kah ollete kuhlu Töisidusse Sönna / Armo Oppust meije Önnistussest: Kumman teije kah / kui teije ollete usknu / ollete kui Pitzatiga kinnitetu Towotusse pöhä Waimuga:
 14. Kumb om meije Perrändusse Kichl / temmä Ommandusse Luhnastamissesz / temmä Auwustusse Kittussesz.
 15. Seperräst / kui minna kah olle kuhlu seddä Usku / kumb teije man om / Issanda Jesusse sisse / nink seddä Armo / kumba teil kike Pöhide wasta om /
 16. Sis ei jättä minna mitte maha teije eest tennädä / nink mälletä teid ommin Palwussin:
 17. Et meije Issanda Jesusse Kristusse Jummal / se Auwustusse Essä / teile annasz Tarkusse nink Awwaldamisse Waimo omman Tundmissen:
 18. Nink teije Moistusse walgustetu Silmi / et teije tunnesse / mähräne temmä Kutzmisse Lohtus / nink mähräne temmä Auwustusse Perrändusse Rikkus olnes Pöhin:
 19. Nink mähräne temmä Wäe ülleüldlik Suhrus meije wasta olnes / kumma ussume temmä wäggewä Kangusse Tallitamisse perrä /
 20. Kumba temmä Kristussen om tennu / kui temmä teddä Kohljist om ülles errätänu: Nink om̃ale hähle Käele istotanu Taiwan /
 21. Ülle kige Pähliko Walla nink Woimusse / nink Wäe / nink Essandusse / nink ülle kige Nimme / kumbe ützindä ei nimmitetä sensinatzen / enge kah tullewatzen Ilman.
 22. Nink temmä om kik temmä Jalgu alla pannu / nink teddä Pähsz sähdnu Koggodusselle ülle kige /
 23. Kumb om temmä Iho / se Täwweus / kä kik kigin teüdäb.

Se II. Pähtük.

   Eweesride Heddä enne neide Ümbrekähndmist / nink perräst Arm nink Auw Kristussen.

 1. Nink kah teid / kumma ollite kohlu Ülleastmissen nink Pattun:
 2. Kummin teije muste ollete keünu / sesinatze Ilma Wihsi perrä / se Pähliko perrä / kä Tuhlen wallitzeb / se Waimo perrä / kä nühd omma Töhd tallitab Umbussu Laste sissen /
 3. Kumbe seän meije kah kik ennemuste olleme keünu / omma Leha Himmun / Leha nink Mötte Tachtmist tetten: Nink ollime Lohmust Weha Latze / nida kui muhke:
 4. Ent Jummal / kä rikkas om Armust / se om läbbi omma suhre Armo / kummaga temmä meid om armastanu /
 5. Kui meije kohlu ollime Pattun / meid Kristussega üttelisse elläwäsz tennu: (Armust ollete önsasz sahnu:)
 6. Nink om meid üttelisse ülleserrätänu / nink üttelisse taiwalikko Ollemisse sisse sähdnu / Kristussen Jesussen:
 7. Et temmä tullewatzil Ajul üllesneüdäsz omma Armo ülle üldlikko Rikkust / Heldussen meije ülle / Kristussen Jesussen:
 8. Sest Armust ollete önsasz sahnu / läbbi Ussu: Nink se ei olle mitte teist: Se om Jummala Ande:
 9. Eimitte Teust / et hendä keäke es kittäsz.
 10. Sest meije olleme temmä Töh / Kristussen Jesussen hähle Teggole lohdu / kummille meid Jummal ette om erräwalmistanu / et meije neide sissen keüsse.
 11. Seperräst mötlege se pähle / et teije / kumma ennemuste Leha perrä ollete Paggana olnu / n. kutzutite Eennahasz neist / kumbe Ümbreleikamissesz ütteldäs Leha perrä / mes Käega sünnib:
 12. Et teije tolsammal Ajal ilma Kristusseta ollite / kawwen Israeli Koddaniko Kochtust / nink wöhra Towotusse Leppingust / kummil Lohtust es olle / nink ollite ilma Jummalata Ilman:
 13. Ent nühd ollete Kristussen Jesussen / teije / kumma ennemuste kawwen ollite / ollete lähüde sahnu / läbbi Kristusse Werre.
 14. Sest temmä om meije Raho / kä möllembid üttesz om tennu / n. om seddä Wahe-Aida / mes waijel olli / erräkisknu:
 15. Et temmä läbbi omma Leha Waino erräwöt / Kässu Sähdust / kumb Kombin saisati: Et temmä neid katz hennesen üttesz wastsesz Innimissesz lohsz / nink Rauwo tehsz /
 16. Nink möllembid Jummalaga erräleppitäsz ütten Ihun / läbbi Risti / nink om Waino errätapnu / temmä küllen.
 17. Nink temmä om tullen Raho kuhlutanu teile / kumma kawwen ollite / nink neile / kumma lähükessen omma:
 18. Et meil temmä läbbi möllembil Mannuminnekit om / ütten Waimun / Essä mannu.
 19. Sis ei olle teije nühd ennämb Wöhra / nink Küllälisse / enge Pöhide Kahskoddaniko / nink Jummala Perre:
 20. Apostle nink Proweete Pochja pähle ülles tettu / kun Jesus Kristus essi Nulga Kiwwi om:
 21. Kumman terwe Kodda ütte om lihdetu / nink kaswab pöhäsz Koasz / Issandan:
 22. Kumma pähl teideke ülles tettäs Jummala Hohnesz Waimun.)

Se III. Pähtük.

   Pahwli Kutzminne nink Arm Pagganide wasta; Mannitzeminne Pahandusse eest temmä Kannatamisse perräst; Palwus neide eest.

 1. Seperräst (olle) minna Pahwel Kristusse Jesusse Wang / teije Pagganide eest:
 2. Kui teije ennege ollete kuhlu Jummala Armo Wäljäjaggamist / mes mulle teije mannu om antu:
 3. Et mulle se Sallaus läbbi Awwaldamisse om teedä sahnu / nida kui minna enne weitziga olle kirjotanu:
 4. Kummast teije luggeden minno Meeld Kristusse Sallaussen woide moista:
 5. Kumb muil Pölwil Innimiste Latzille ei olle teedä sahnu / nida kui se nühd om awwaldetu temmä pöhile Apostlile nink Oppetajille / läbbi Waimu:
 6. Et Paggana omma Kahsperrändäjä / nink ütteiholisse / nink kah temmä Towotusse Ossalisse Kristussen / läbbi Armo Oppusse:
 7. Kumma Sullasesz minna olle sahnu / Jummala Armo Ande perrä / mes minnole temmä Wäe Tallitamisse perrä om antu.
 8. Mulle / kige wähembälle kike Pöhide seän / om sesinane Arm antu / Pagganide seän Kristusse erräjuhrdlematta Rikkust kuhlutada /
 9. Nink kik walgustada / mähräne se Sallausse Ossaus olnes / kumb mitmast Ajast sahni Jummalan om erräpeedetu olnu / kä kik Jesusse Kristusse läbbi om lohnu.
 10. Et Jummala mitmasuggune Tarkus teedä sahsz Pähliko Wallale / nink Woimussil Taiwan / läbbi Koggodusse:
 11. Se iggawetze Ettewötmisse perrä / kumba temmä om tennu Kristussen Jesussen meije Issandan.
 12. Kumman meil om Julgust nink Mannuminnekit kigen Lohtussen läbbi Ussu temmä sisse.
 13. Seperräst palle minna / et teije errä ei wässi / minno Willitzussen teije eest / kumb teije Auw om.
 14. Seperräst kummarda minna omma Pölwe meije Issanda Jesusse Kristusse Essa pohle /
 15. Kä kike öige Essä om / mes Latzisz nimmitetäsz Taiwan nink Mah pähl /
 16. Et temmä teile annasz / omma Auwustusse Rikkusse perrä / Wäega kangesz sahda / läbbi temmä Waimo / sisselissest Innimissest:
 17. Et Kristus läbbi Ussu teije Söamin elläsz:
 18. Et teije ollesse läbbi Armo juhretetu nink pochjandetu: Et teije woisse moista / kike Pöhidega / mähräne se Laijus / nink Pikkius / nink Süwwius / nink Körgeus olnes /
 19. Kah tutta Kristusse Armo / kumb kige Tundmisse ülle lät: Et teid teüdetäsz kige Jummala Täwweussega.
 20. Ent selle / kä ülle kige ülleüldlikkult woib tettä / mes meije palleme echk moistame / se Wäe perrä / kumb meije sissen wäkkew om /
 21. Selle olgo Auw Koggodussen / läbbi Kristusse Jesusse / eggäl Ajal /iggawest iggawetzel Ajal. Amen.

Se IV. Pähtük

   Mannitzeminne Armusz nink raholikkusz Ellusz / kumba Kristusse Taiwaminneminne Kerko Orjajide läbbi sahdab. Mannitzeminne Kurja eest hendä hoita nink häh mannu piddädä. Epistli seitzmel töistkümnel Pöhäpeiwäl perräst Kolmainousse Pühä.

 1. Sis mannitze minna teid nühd / minna Keüdetu Issandan / et teije nida keüde / kui teije Kutzmissel sünnis / kumman teije ollete kutzutu /
 2. Kige Allandusse nink Tassausse ga / Pikkämeelega / nink sallige töine töist Armun:
 3. Nink olge ussina Waimo Ütteust piddämä / läbbi Raho Keüdüsse.
 4. Ütz Iho nink ütz Waim / nida kui teije kah ollete kutzutu / teije Kutzmisse ütten Lohtussen.
 5. Ütz Issand / ütz Usk / ütz Ristminne:
 6. Ütz Jummal nink kike Essa / kä om ülle kige / nink läbbi kige / nink teije kike sissen.)
 7. Ent meist om eggaüttele Armo antu / Kristusse Ande Möhdo perrä.
 8. Seperräst ütleb temmä: Temmä om Körgette ülles minnen Wangi Torni Wangi wihnu / n. Innimistille Andid andnu.
 9. Ent et temmä ülles om lännu / mes se muido om / kui et temmä enne om allalännu kige allumatze Mah Paiku sisse?
 10. Kä alla om lännu / se om sesamma / kä ülles om lännu ülle kik Taiwa / et temmä kik teüdäsz.
 11. Nink temmä om sähdnu mönd Apostlisz / mönd Kirjaselletäjisz / mönd Röhmu Kuhlutajisz / mönd Karjussisz nink Oppetajisz /
 12. Et Pöhi säetäsz se Ammeti Töhle / kumma läbbi Kristusse Iho peäb ülles tettämä:
 13. Senni kui meije kik tulleme üttesuggutze Ussu / nink Jummala Poja Tundmisse mannu / täwwesz Mehesz / Kristusse täwwelikko Kaswu Möhdu mannu:
 14. Et meije ennämb ei olle Latze / nink ei lasse hendä hällitädä / nink ümbreajada kigest Oppusse Tuhlest / läbbi Innimiste Kawwalusse nink Pettusse / kummaga nemmä meid pühdwä pettä:
 15. Ent olgem töisitze Armun / nink kaswakem kigin tem̃ä sissen / kä Päh om / Kristus:
 16. Kummast kik se Iho om kokko pantu / nink ütte lihdetu / läbbi kik Jakko / kummist töine töist awwitab eggäütte Ossa Teggemisse perrä / omman Möhdun / nink tehb / et Iho kaswab hennele Parrandamissesz / Armun.
 17. Sis ütle minna nühd / nink tunnista seddä Issandan / et teije ennämb nida ei keü / kui töise Paggana keüwä / omma Meele Tühiussen /
 18. Kumma omma Moistussen erräpimmestu / nink kawwen Jummala Ellust / läbbi Rummalusse / kumb neide sissen om / neide Söäme Kallestusse perräst.
 19. Kumma perräst seddä / kui nemmä omma Wallotummasz lännu / hendä omma errä andnu Türakusselle / kigesuggust Rojust tallitama Achnussega.
 20. Ent teije ei olle Kristust nida mitte opnu:
 21. Kui teije teddä ennege ollete kuhlnu / nink temmä sissen ollete oppetetu / nida kui Töttet Jesusse sissen om:
 22. Sis sünnis teil nühd henne pählt errä heitä / entzi Keügi perrä / wanna Innimist / kä läbbi petlikko Himmo hendä errärikkub:
 23. Ent sahge wastsesz omma Meele Waimun /
 24. Nink tömbke wastset Innimist henne pähle / kumb Jummala perrä om lohdu / töttelikkun Öigussen nink Pöhäussen.
 25. Seperräst jätke maha Wallet / nink pajatage Töttet / eggäütz omma Lähembäga: Sest et meije olleme töine töise Luhlihkmisse.
 26. Wehastelge / nink erge patke mitte: Erge laske Päiwä maha minna ülle omma Weha:
 27. Erge andke kah Mahd Kurratille.
 28. Kä warrastanu / se erräwarrastago ennämb / enge tekko parrembide Töhd / nink sahtko Kässiga Hähd / et tel ollesz anda selle / kel waja om.)
 29. Ützike tühi Sönna errä tulgo teije Suhst wäljä: Enge mes häh om Parrandamissesz / kui seddä waja om / et se Armo tohb neile / kumma seddä kuhlwa.
 30. Nink erge kurbastage mitte Jummala pöhä Waimo / kummaga teije kui Pitzatiga ollete kinnitetu / Erräluhnastamisse Peiwäni.
 31. Kik Mörrous / nink kurri Meel / nink Weha / nink Hölli / nink Teotaminne / olgo kawwen teije mant / kige Kurjussega.
 32. Ent olge töine töise wasta söbbralikko / söämelikko / nink andke töine töisele andis / nida kui kah Jummal Kristussen teile om andisandnu.

Se V. Pähtük.

   Mannitzeminne Armusz Kristusse Armastamisse perrä; Portusse eest hendä hoita; Ello parrandada. Mes Mehele nink Naisele töine töise wasta sünnis. Epistli kolmandel Pöhäpeiwäl Pahstun.

 1. Sis olge nühd Jummala Mährdlejä / ni kui arma Latze:
 2. Nink keüge Armun / nida kui kah Kristus meid om armastanu / nink hendä essi meije eest erräandnu / Andesz nink Owwrisz Jummalalle / maggusasz Haisusz.
 3. Ent Portus nink kiggesuggune Rojus echk Achnus / errä sahgoke nimmitetus teije seän / nida kui Pöhil sünnis:
 4. Ei kah Häutus / ei kah hul Könne / echk Naljaheitminne / kumma ei sünni: Enge paljo ennämbest Tennäminne.
 5. Sest se olgo teil teedä / et ütteleke Portjal / echk Rojatzel / echk Achnel / kä om Währ-Jummala Orjaja / ei olle mitte Perrändust Kristusse nink Jummala Rikkussen.
 6. Keäke erräpetko teid tüchjätze Sönnuga: Sest neide läbbi tulleb Jummala Weha Umbussu Laste pähle.
 7. Seperräst erge olge mitte neide Ossalisse.
 8. Sest teije ollite ennemuste Pimmedus / ent nühd ollete Walgus Issandan: Keüge kui Walgusse Latze:
 9. (Sest Waimo Suggu om kigesuggune Heldus / Öigus nink Tötte:))
 10. Nink kiusage / mes Issanda Meele perräst om.
 11. Nink erge olge ossalisse suggutama Pimmedusse Teust / ent nuchtlege neid ennämbest:
 12. Sest mes neist sallajalt sünnib / se om kah Häbbi ütteldä.
 13. Ent se sahb kik awwalikkusz / kui seddä Walgest noheldas. Sest kik mes awwalik om / se om Walge.
 14. Seperräst ütleb temmä: Wirgo ülles / kä makkat / nink tösse ülles Kohljist / sis sahb Kristus sinno walgustama.
 15. Sis kajege nühd / et teije targalikkult keüde: Eimitte kui Rummala / enge nida kui Targa:
 16. Piddäge Aiga kallisz: Sest Aig om kurri.
 17. Seperräst erge olge rummala / enge moistliko / mes Issanda Tachtminne olnes.
 18. Nink erge johge hendä teüs Wihna / kummast tigge Ello tösses / enge sahge teüs Waimo:
 19. Nink pajatage töine töise seän Laulust nink Kittusse Luust / nink waimolikkust Laulust: Laulke nink mänke Issandalle omman Söamen:
 20. Nink tennäge ikkes kige eest / meije Issanda Jesusse Kristusse Nimmel / Jummalat nink Essä:
 21. Nink olge töine töiselle allaheitlikko Jummala Peljun.)
 22. Naise olge allaheitlikko ommile Mehstelle / kui Essandalle:
 23. Sest Mehs om Naise Päh / nida kui kah Kristus om Koggodusse Päh: Nink temmä om omma Iho Önnisteggijä.
 24. Ent ötze kui Koggodus Kristussel om allaheitlik / nida kah Naise ommile Mehstelle / kigin Asjun.
 25. Mehe armastage omme Naisi / nida kui kah Kristus om armastanu Koggodust / nink om hendä essi se eest erräandnu:
 26. Et temmä seddä pöhändäsz / pohasten läbbi Wee Wichtmisse Sönnan:
 27. Et temmä teddä hennele essi säesz auwolikkusz / Koggodussesz / kummal ei olle Wikka / echk Käbbärät / echk muido sähräst / enge et temmä ollesz pöhä nink laitmatta.
 28. Nida omma Mehe wölgo omme Naisi armastada / kui omma Iho: Kä omma Naist armastab / se armastab hendä essi.
 29. Sest keäke ei olle eäle omma Leha wichkanu / enge temmä toidab nink hählitzeb teddä / nida kui kah Issand Koggodust:
 30. Sest meije olleme temmä Iho Luhlihkmisse / temmä Lehast / nink temmä Luist.
 31. Seperräst sahb Inniminne omma Essä nink Emmä maha jätmä / nink omma Naise mannu jähmä / nink ne katz sahwa ollema ütz Leha.
 32. Sesinane Sallaus om suhr: Ent minna ütle Kristussest nink Koggodussest.
 33. Seperräst kah teije / eggaütz ommalt Kottalt / armastage omma Naist / kui hendä essi: Ent Naine pelgägo Mehst.

Se VI. Pähtük

   Laste / Wannambide / Sullaste / Essandide / kah kige Risti-Rachwa Wölg. Waimolikko Söarihsta wasta Kurratit.

 1. Latze kuhlge omme Wannambid / Issandan: Sest se om öige.
 2. Auwusta omma Essä nink Emmä: (Se om eesmänne Käsk / kummal Towotust om:)
 3. Et sinno Kässi häste keüsz / nink sinno Iggä pik ollesz Mah pähl.
 4. Nink Wannamba erge kihotage omme Latzi Wehale / enge kaswatage neid Karristamissen nink Issanda Mannitzemissen.
 5. Sullase kuhlge omme iholikko Essandid / Peljo nink Wärrisemissega / omma Söame Waggaussen / kui Kristust:
 6. Ei ützindä Silmi een orjaten / kui Innimiste Meeleperräst olla / enge nida kui Kristusse Sullase / Hengest Jummala Tachtmist tetten /
 7. Ötze kui orjasse teije häh Meelega Issandat / nink eimitte Innimissi:
 8. Nink teedke / et mes Hähd eggaütz sahb teggemä / seddä sahb telle tassotama Issandast / olgo Sullane / echk Wabbandik.
 9. Nink Essanda tekke kah seddäsamma neide wasta / nink jätke maha Ähwwärdämist: Nink teedke / et teil hennel kah Essandat om Taiwan / nink temmä man ei olle Suhrusse Kajemist.
 10. Pähle se / minno Welle / olge kange Issandan / nink temmä Wäe Kangussen:
 11. Wötke henne pähle kik Jummala Söarihsto / et teije woisse saista Kurrati kawwala Tabbalemisse wasta:
 12. Sest meil ei olle mitte Tapplemist Leha nink Werre wasta / enge Pählikuide Walla nink Woimusside wasta / sesinatze Ilma Pimmedusse Essandide wasta / waimolikko Kurjusse wasta / taiwalikkun Asjun.
 13. Seperräst wötke kik Jummala Söarihsto / et teije köchtate wasta saista kurjal Peiwäl / nink kik errätallitada / nink saisma jähdä.
 14. Sis saiske nühd / omma Nimmise ümbre wöhtu Töttega / nink Öigusse Raudreiwaga ehhitetu /
 15. Nink kängitu Jalgu ga / walmi Raho kuhlutama:
 16. Kige Asja eest wötke Ussu Kilpi / kummaga teije woide erräkistotada kik se Kurja tullitzid Nohli:
 17. Nink wötke Önsusse Raudkübbäret / nink Waimo Möhka / kumb om Jummala Sönna: )
 18. Nink pallege eggäl Ajal Palwusse n. Pallemisse ga Waimun / nink walwke sesamma perräst / kige Pähleajamisse nink Palwusse ga kike Pöhide eest /
 19. Nink minno eest / et mulle antasz Sönna / julge Suh awwamissega Armo Oppusse Sallaust kuhlutada /
 20. Kumma Käsk minna olle Ahilan / et minna sensamman julgede pajatasz / nida kui mul sünnis könnelda.
 21. Ent et teije kah tijässe / kuitao minnoga Järg om / mes minna teh / sis sahb teile kik teedä andma Tijikus / se armas Welli / nink ussutaw Sullane Issandan:
 22. Kumba minna seperräst teije mannu olle lähätänu / et teije tijässe / kuitao meije Kässi keüb / nink et temmä teije Söamid röhmustasz.
 23. Raho olgo Wellitzil / nink Arm Ussuga / Jummalast Issast / n. Issandast Jesussest Kristussest.
 24. Arm olgo kike ga / kumma meije Issandat Jesust Kristust öigede armastawa. Amen.

Eweesrile kirjotetu Romast / Tijikusse ga.